Vabilo

Zapisnik

Stališče Odbora za družbene dejavnosti

Stališče odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

Stališče odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

Stališče startutarno pravne komisije

 

DNEVNI RED (na seji je bila umaknjena 5. točka dnevnega reda, ostale točke so se ustrezno preštevilčile)

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve 

3. Obravnava predloga Odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2022, II. obravnava – 33.13.23.33.43.5 – amandma NaNo

4. Obravnava predloga Odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2023, II. obravnava – 44.14.24.34.44.5 – amandma NaNo

5. Obravnava predloga Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, nadaljevanje

6. Obravnava predloga Lokalnega letnega programa športa v občini Logatec za leto 2022

7. Obravnava predloga Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve – širitev obsega stavbnega
zemljišča v enoti urejanja prostora z oznako MB-28 v občini Logatec – ID: 2356

8. Obravnava predloga Statuta Javnega zavoda Zdravstveni dom Logatec (točka se bo obravnavala na 20. redni seji Občinskega sveta Občine Logatec)

9. Odgovori na svetniška vprašanja

 

Poročilo o izvrševanju sklepov na 18. redni seji Občinskega sveta Občine Logatec.

  https://www.youtube.com/watch?v=w_6z1pPSmEQ