vabilo

zapisnik

– Stališče Odbora za družbene dejavnosti 

– Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

– Stališče odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

– Stališče statutarno pravne komisije 

– Poročilo o izvrševanju sklepov sprejetih na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Logatec

 

 

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve

3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (SD OPN 8), II. obravnava

Grafika OPN

4. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Tabor Logatec, II. obravnava

5. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 8 talcev Logatec, II. obravnava

6. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rovte, II. obravnava

7. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Logatec, II. obravnava

8. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kurirček Logatec, II. obravnava

9. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Logatec, I. obravnava

10. Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Logatec, I. obravnava

11. Predlog Rebalansa -2 proračuna za leto 2020, skrajšani postopek

Predstavitev Predloga Rebalansa – 2 proračuna za leto 2020
12. Predlog Pravilnika o sofinanciranju mladinskih projektov, ki so v občini Logatec v javnem interesu

13. Odgovori na svetniška vprašanja

 

https://www.youtube.com/watch?v=KrE41F95R6Q
https://www.youtube.com/watch?v=TcTgtS8qu2o
https://www.youtube.com/watch?v=QK38HmOm6Dk
https://www.youtube.com/watch?v=vAMTfC6buyQ