vabilo

zapisnik

– Stališče odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

– Stališče odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

– Stališče Odbora za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

– Stališča statutarno pravne komisije

 – Poročilo o izvrševanju sklepov sprejetih na 11. redni seji Občinskega sveta Občine Logatec.

 

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve

3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (SD OPN 7), II. obravnava

4. Predlog Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Logatec, II. obravnava

5. Predlog Rebalansa proračuna za leto 2020, skrajšani postopek

6. Predlog Pravilnika o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Logatec, dodatek h gradivu

7. Predlog Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za blaženje posledic epidemije Covid-19 na področju gospodarstva v občini Logatec, dodatek h gradivu

8. Predlog Pravilnika o določitvi cene industrijske odpadne vode v občini Logatec

9. Ustanovitev solastnine na zemljiščih parc. št. 1562/1 in 1563/6, obe k.o. Blekova vas, za potrebe gradnje dnevnega centra Logatec, v korist Republike Slovenije

10.Obravnava letnega poročila Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o. za leto 2019 

11. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti Občine Logatec za leto 2019

12. Poročilo o urejanju prometa v Občini Logatec za leto 2019

13. Poročilo o delovanju varnostnega sosveta Občine Logatec za leto 2019

14. Predlog Komisije za priznanja o podelitvi občinskih priznanj Občine Logatec za leto 2020 

15. Odgovori na svetniška vprašanja

 

https://www.youtube.com/watch?v=4BVrJJNnHlg
https://www.youtube.com/watch?v=_qj_xVQOgDs
https://www.youtube.com/watch?v=PQUqJT8-Dn0
https://www.youtube.com/watch?v=lvSvSmxXdZ4