vabilo
zapisnik

Dnevni red konstitutivne seje:

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta;
2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana;
3. Imenovanje verifikacijske komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta ter ugotovitve izvolitve župana;
4. Poročilo verifikacijske komisije in potrditev mandatov članov sveta;
5. Poročilo verifikacijske komisije in ugotovitev izvolitve župana;
6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja;
7. Slovesna prisega župana in njegov pozdravni nagovor.