Postopek kandidiranja lokalne volitve 2018

Kandidacijski postopek izvaja Občinska volilna komisija. Kandidatke in kandidate (v nadaljevanju: kandidati) za županje in župane (v nadaljevanju: župan), za članice in člane občinskega sveta (v nadaljevanju: član občinskega sveta) ter za članice in člane sveta krajevnih skupnosti (v nadaljevanju: član KS) lahko, po postopku in na način kot ga določa Zakon o lokalnih volitvah – ZLV, predlagajo politične stranke in volivke oziroma volivci (v nadaljevanju: volivci). 

Na rednih lokalnih volitvah se voli župana, člane občinskega sveta in člane KS, in sicer velja:
- za župana se glede določanja kandidatov smiselno uporabljajo določbe ZLV o kandidiranju za večinske volitve v občinski svet (106. člen ZLV, smiselna uporaba 48.do 55. člen ZLV, 68.a do 73. člen ZLV);
- za člana občinskega sveta se glede določanja kandidatov uporabljajo določbe ZLV o kandidiranju za proporcionalne volitve - 3. odst. 9. člena ZLV določa, da če šteje občinski svet 12 ali več članov, se člani občinskega sveta volijo po proporcionalnem načelu. (65. do 73. člen ZLV);
- za člana KS se glede določanja kandidatov smiselno uporabljajo določbe ZLV o kandidiranju za večinske volitve v občinski svet (drugi odstavek 109. člen ZLV, smiselna uporaba 48. do 55. člen ZLV, 68.a do 73. člen ZLV).

Na območju občine Logatec imamo naslednje volilne enote, in sicer:
- za volitve župana se območje občine Logatec šteje kot ena volilna enota,
- za volitve v občinski svet so določene tri volilne enote:
          - VE1 obsega območje KS Naklo in se voli 11 članov,
          - VE2 obsega območje KS Tabor in KS Laze – Jakovica ter se voli 5 članov,
          - VE3 obsega območje KS Rovte, KS Hotedršica, KS Trate, KS Vrh Svetih Treh Kraljev in KS Log – Zaplana ter se voli 5 članov.
- za volitve v svet KS je vsaka KS svoja volilna enota in se voli 7 članov, razen v KS Log – Zaplana, kjer se voli 5 članov.

 

Pogoji za kandidate:
- Za člana občinskega sveta lahko kandidira vsak državljan RS, ki je na dan glasovanja dopolnil 18 let starosti. Pod enakimi pogoji lahko kandidira tudi državljan druge države članice Evropske unije, ki ima potrdilo o prijavi stalnega prebivanja in prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji oziroma potrdilo o prijavi prebivanja in prijavljeno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji.
- Za župana lahko kandidira le državljan RS, ki je na dan glasovanja dopolnil 18 let starosti.
- Za volitve članov KS se smiselno uporabljajo določbe ZLV, ki veljajo za volitve v občinski svet.

- Vsakdo lahko kandidira samo v eni volilni enoti in samo na eni listi kandidatov.
- Za vsako kandidaturo je potrebno pisno soglasje kandidata, soglasje je nepreklicno.
- Če je na listi več kot en kandidat, morajo biti kandidati oz. kandidatne liste določene tako, da vsakemu od obeh spolov pripada najmanj 40 % kandidatur oz. mest na kandidatni listi ter kandidate oz. mesta na kandidatni listi v prvi polovici razporediti izmenično po spolu (izjema - če gre za tri kandidate, velja pravilo najmanj en predstavnik vsakega od spolov) – PRAVILO SPOLNIH KVOT.

 

1. Politične stranke
Politična stranka določi kandidate po postopku, določenem z njenimi pravili. Pri določanju kandidatov smejo sodelovati samo člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini. Lista kandidatov se določi s tajnim glasovanjem.
Politična stranka določi kandidata za župana. V primeru kandidatov za občinski svet lahko vloži listo kandidatov v vsaki volilni enoti. V posamezni volilni enoti lahko določi največ toliko kandidatov, kolikor članov občinskega sveta se voli v volilni enoti. V primeru kandidatov za člana KS lahko določi največ toliko kandidatov, kolikor članov se voli v posamezni KS.


2. Volivci
Volivci določijo listo kandidatov s podpisovanjem.
Za župana je potrebno najmanj 2% od števila volivcev v občini, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah, kar glede na objavljeni ugotovitveni sklep občinske volilne komisije znaša 99 podpisov volivcev.
V posamezni volilni enoti za člana občinskega sveta lahko določi listo kandidatov s podpisi skupina volivcev, ki ima stalno prebivališče v volilni enoti, če so volivci državljani druge države članice EU, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v RS, pa začasno prebivališče, in sicer najmanj 1% od števila volivcev v volilni enoti na dan razpisa volitev (3.9.2018), kar glede na objavljeni ugotovitveni sklep občinske volilne komisije znaša v VE1 najmanj 58, v VE2 najmanj 30 in v VE 3 najmanj 30 podpisov volivcev, ki imajo v posamezni volilni enoti stalno prebivališče, če so volivci državljani druge države članice EU, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v RS, pa začasno prebivališče. Vsaka skupina volivcev lahko določi le eno listo kandidatov. Za člane KS pa določi s podpisovanjem skupina najmanj desetih volivcev.


Lokalne volitve 2018

Razpisi, navodila in obrazci

 1. Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov
 2. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju občine Logatec (str. 11)
 3. Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah
 4.  - Obrazci za podporo volivcev - lokalne volitve 2018
 5.  - Postopek kandidiranja in instruktivni obrazci - župan in občinski svet 
 6. - Postopek kandidiranja in instruktivni obrazci - krajevne skupnosti 
 7. - Pravila o izrabi časopisnega prostora Logaških novic za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih programov v času volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v občini Logatec
 8. - Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne lokalne volitve 2018Predpisi

 1. Zakon o lokalnih volitvah
 2. Zakon o volitvah v državni zbor
 3. Zakon o volilni in referendumski kampanji
 4. Zakon o evidenci volilne pravice
 5. Zakon o političnih strankah
 6. Zakon o lokalni samoupravi 
 7. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve Občinskega sveta in svetov Krajevnih skupnosti (str. 2)
 8. Pravilnik o vsebini in obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in referendumsko kampanjo
 9. Sklep o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve v občini Logatec za volilno leto 2018 (str. 3)Povezave

 1. Člani Občinske volilne komisije
 2. Državna volilna komisija
 3. Ministrstvo za javno upravo, Lokalne volitve 2018
 4. Evidenca volilne pravice MNZ
 5. Register političnih strank MNZ
 6. Karta krajevih skupnosti v občini Logatec  

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228