Obvestilo o možnosti predlaganja kandidatov za člane volilnih odborov 2018

Na podlagi tretjega odstavka 37. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17; v nadaljevanju besedila: ZLV) lahko politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani najpozneje v desetih dneh po razpisu volitev podajo predloge oseb za člane volilnih odborov. Predlagane osebe morajo imeti stalno prebivališče v občini Logatec.

Predloge lahko vložite na instruktivnih obrazcih.

Predlogu je potrebno obvezno priložiti izjavo kandidata, da soglaša z imenovanjem v volilni odbor in izjavo o zavezi iz 5. odst. 37. člena ZLV (sorodstvene vezi).
Dotični izjavi sta že del obrazca z naslovom Izjava kandidata za člana volilnega odbora.

V četrtem odstavku 37. člena ZLV je določeno, da predsednik, član volilnega odbora in njun namestnik ne more biti zakonec, oče, mati, otrok, sestra ali brat, posvojitelj ali posvojenec kandidata v volilni enoti, v kateri je ta volilni odbor imenovan, niti ne more živeti s kandidatom v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti. Peti odstavek istega člena pa določa, da je kandidat za člana volilnih odborov dolžan obvestiti pristojno občinsko volilno komisijo v treh dneh po javni objavi kandidatur oziroma list kandidatov o svojem sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom, določenim v četrtem odstavku.

Obveščamo vas še, da se glede na določbo tretjega odstavka 41. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US in 23/17), ki se uporablja na podlagi 45. člena ZLV, pri imenovanju članov volilnih odborov najprej upoštevajo predlogi političnih strank, ki so sedaj v občinskem svetu, nato drugih političnih strank, drugih organizacij in občanov.

Glede na pretekle izkušnje, vas prosimo, da predlagate kandidate, ki so odgovorni in bodo resnično sprejeli in opravili svoje delo na dan volitev.

Svoje predloge kandidatov za člane volilnih odborov z obveznimi prilogami pošljite na naslov: Občinska volilna komisija Občine Logatec, Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec, najpozneje do 13. 9. 2018.


Lokalne volitve 2018

Razpisi, navodila in obrazci

 1. Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov
 2. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju občine Logatec (str. 11)
 3. Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah
 4.  - Obrazci za podporo volivcev - lokalne volitve 2018
 5.  - Postopek kandidiranja in instruktivni obrazci - župan in občinski svet 
 6. - Postopek kandidiranja in instruktivni obrazci - krajevne skupnosti 
 7. - Pravila o izrabi časopisnega prostora Logaških novic za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih programov v času volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v občini Logatec
 8. - Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne lokalne volitve 2018Predpisi

 1. Zakon o lokalnih volitvah
 2. Zakon o volitvah v državni zbor
 3. Zakon o volilni in referendumski kampanji
 4. Zakon o evidenci volilne pravice
 5. Zakon o političnih strankah
 6. Zakon o lokalni samoupravi 
 7. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve Občinskega sveta in svetov Krajevnih skupnosti (str. 2)
 8. Pravilnik o vsebini in obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in referendumsko kampanjo
 9. Sklep o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve v občini Logatec za volilno leto 2018 (str. 3)Povezave

 1. Člani Občinske volilne komisije
 2. Državna volilna komisija
 3. Ministrstvo za javno upravo, Lokalne volitve 2018
 4. Evidenca volilne pravice MNZ
 5. Register političnih strank MNZ
 6. Karta krajevih skupnosti v občini Logatec  

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228