Bogastvo neokrnjene narave

Skoraj polovica ozemlja logaške občine je zavarovana z režimi varstva narave, ki se večinoma prekrivajo in so skoncentrirani predvsem v južnem delu občine: od Planinskega polja vse do Logatca, Kalc in Hotedršice.  Vpogled v vse naravne vrednote omogoča Zavod RS za varstvo narave na spletišču Atlas okolja.

Na omenjenih območjih so tako območja Nature 2000, ekološko pomembna območja ter deloma območja naravnih vrednot.
V večini se navezujejo na kraški svet in kraške pojave v občini.

Naravne vrednote občine Logatec


S pomočjo pristopa Leader smo lahko preko projekta "Do ljudi, narave in dediščine prijazen Logatec" objavili preko 700 opisov naravnih vrednot in enot kulturne dediščine.