Logatec - Domačija Pod Grintovcem 11

 OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 15155
Ime enote:  Logatec - Domačija Pod Grintovcem 11 
 

  
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: stegnjen dom
Tekstualni opis enote: Pritlična hiša peterostranega tlorisa pod enotno streho združuje bivalni in gospodarski del. Kamniti portal nosi letnico 1841, hišni tram pa 1772. Zatrepa sta lesena, streha je opečna dvokapnica.
Datacija enote: tretja četrtina 18. stol., 1772, druga četrtina 19. stol., 1841
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Pod Grintovcem 11. Hiša stoji ob cesti v Blekovi vasi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013