Dolenji Logatec - Trško naselje

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 18600
Ime enote:  Dolenji Logatec - Trško naselje 
  


 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: naselbinska dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote: trško naselje
Tekstualni opis enote: Prvotno kmečka, gručasta vas ob tovorni poti, ki se je zaradi dejavnosti razvila v obcestno naselje. Dobro ohranjen stavbni fond. Dominanti sta obe cerkvi, izrazit osrednji del ob cerkvi sv. Nikolaja.
Datacija enote: 19. stol., 20. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Naselje leži ob nekdanji tovorni poti, ki je povezovala osrednjo Slovenijo in Primorsko, v osrednjem delu Logaške kotline, v Notranjskem podolju.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013