Kontakt

Občina Logatec 
Tržaška cesta 50 A
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 
Fax.: (01)7590620
e-posta
www.logatec.si 
MŠ: 5874661000 
DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
GPS: N=45,9168, E=14,2284

Upravni center Logatec

Športna dvorana Logatec

 

3D fotografije Logatca

Zaščita in reševanje

Čista Ljubljanica

Uradne ure, poslovni čas

POSLOVNI ČAS
Ponedeljek, torek, četrtek: 8 do 15 ure
Sreda: 8 do 17 ure
Petek: 8 do 13 ure

URADNE URE
Ponedeljek, torek: 8 do 12 in 
13 do 15 ure
Sreda: 8 do 12 in 13 do 17 ure
Petek: 8 do 13 ure

Četrtek: NEURADNI DAN

Inšpekcija in redarstvo

Uradne ure 

torek:  
8. do 10. ure
sreda:
15. do 17. ure


 

 

01/759 06 00
Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Brezplačna pravna pomoč

Termini (od 12. do 17. ure):

29. 11. 2017

Brezplačni pravni nasvet vam bo zagotovljen, če boste svoj obisk najavili na tel: 01/7590600 ali poslali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali se osebno zglasili v recepciji Upravnega centra Logatec pri gospe Tanji Oblak.

Inform. javnega značaja

Vabila na seje Občin. sveta

Varnostni sosvet

Migranti

Celostna prometna strategija

PISO

Zapore cest

Komunalni prispevek

NUSZ


Javne razgrnitve

Logaške novice

Napovedi prometa

Koledar prireditev

Novice na logatec.si

Zeleni kras

Ensvet

Prijava na e-novice

Email naslov:


Na podlagi 3. točke 39. člena v zvezi s petim odstavkom 62. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12) in 43. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12) Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor in Direktorat za energijo s tem


J A V N I M   N A Z N A N I L O M

obveščata javnost o javni razgrnitvi osnutka državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Ajdovščina s strokovnimi podlagami in okoljskega poročila


I.
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor naznanja javno razgrnitev:
– osnutka državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Ajdovščina, ki ga je pod številko 6779 novembra 2013 izdelalo podjetje LUZ, d. d., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: osnutek državnega prostorskega načrta);
– povzetka za javnost;
– okoljskega poročila za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Ajdovščina, ki ga je pod številko projekta 10634 novembra 2013 izdelal Projekt, d. d., Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: okoljsko poročilo);
– ostalih strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve osnutka državnega prostorskega načrta.

II.
Gradivo iz prejšnje točke bo od 24. februarja 2014 do 26. marca 2014 v času uradnih ur javno razgrnjeno:
– na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Direktoratu za prostor, Tržaška cesta 19a, Ljubljana,
– v prostorih Občine Logatec, Tržaška cesta 50 a, Logatec,
– v prostorih Občine Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna,
– v prostorih Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina in
– v prostorih Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava.

Gradivo iz prve do tretje alineje prejšnje točke bo od 24. februarja 2014 do 26. marca 2014 javno razgrnjeno tudi v digitalni obliki na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor (pod »aktualno/pomembne povezave/državni prostorski načrti/javne razgrnitve in seznanitve«).

III.
Javne obravnave bodo potekale:
– 11. 3. 2014 s pričetkom ob 16.00 v prostorih Občine Logatec, Tržaška cesta 50 a, Logatec, (za občini Logatec in Postojna),
– 13. 3. 2014 s pričetkom ob 16.00 v prostorih Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina in
– 14. 3. 2014 s pričetkom ob 16.00 v prostorih Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava.

IV.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na osnutek državnega prostorskega načrta in okoljsko poročilo. Pripombe in predlogi se lahko do 26. marca 2014 dajo pisno na mestih javne razgrnitve (na obrazcu za pripombe), lahko se pošljejo na naslov Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, Langusova ulica 4, Ljubljana, ali na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede »DPN M3/1 Kalce–Ajdovščina«. Obrazec za pripombe je na voljo na mestih javne razgrnitve in na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor in Direktorat za energijo bosta v roku 60 dni preučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor jih bo objavilo na svoji spletni strani in jih tudi posredovalo občinam Logatec, Postojna, Ajdovščina in Vipava.

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču, ki bo objavljeno na zgoraj navedeni spletni strani in posredovano navedenim občinam. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

mag. Tanja BOGATAJ
GENERALNA DIREKTORICA
DIREKTORATA ZA PROSTOR

Danijel LEVIČAR
GENERALNI DIREKTOR
DIREKTORATA ZA ENERGIJO