Kontakt

Občina Logatec 
Tržaška cesta 50 A
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 
Fax.: (01)7590620
e-posta
www.logatec.si 
MŠ: 5874661000 
DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
GPS: N=45,9168, E=14,2284

Upravni center Logatec

Športna dvorana Logatec

 

3D fotografije Logatca

Zaščita in reševanje

Čista Ljubljanica

Uradne ure, poslovni čas

POSLOVNI ČAS
Ponedeljek, torek, četrtek: 8 do 15 ure
Sreda: 8 do 17 ure
Petek: 8 do 13 ure

URADNE URE
Ponedeljek, torek: 8 do 12 in 
13 do 15 ure
Sreda: 8 do 12 in 13 do 17 ure
Petek: 8 do 13 ure

Četrtek: NEURADNI DAN

Inšpekcija in redarstvo

Uradne ure 

torek:  
8. do 10. ure
sreda:
15. do 17. ure


 

 

01/759 06 00
Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Brezplačna pravna pomoč

Termini (od 12. do 17. ure):

29. 11. 2017

Brezplačni pravni nasvet vam bo zagotovljen, če boste svoj obisk najavili na tel: 01/7590600 ali poslali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali se osebno zglasili v recepciji Upravnega centra Logatec pri gospe Tanji Oblak.

Inform. javnega značaja

Vabila na seje Občin. sveta

Varnostni sosvet

Migranti

Celostna prometna strategija

PISO

Zapore cest

Komunalni prispevek

NUSZ


Javne razgrnitve

Logaške novice

Napovedi prometa

Koledar prireditev

Novice na logatec.si

Zeleni kras

Ensvet

Prijava na e-novice

Email naslov:


Številka: 3500-7/2013-14
Datum:   14. 6. 2013


Stališče do pripomb in predlogov javnosti


Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, v nadaljnjem  besedilu: ZPNačrt) je župan Občine Logatec dne 17. 4. 2013 sprejel Sklep o  začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskega načrta Občine Logatec. 

Peti odstavek 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju  določa, da ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek strateškega načrta. Šesti odstavek 50. člena pa določa, da občina preuči pripombe in predloge javnosti in do njih zavzame stališče.

Sprejme se Stališče do pripomb in predlogov javnosti (v nadaljnjem besedilu: stališče), podanih v času javne razgrnitve ter javne obravnave dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec. Javna razgrnitev je potekala od 27. 5. 2013 do 11. 6. 2013. Javna obravnava je potekala 5. 6. 2013.

V času med 27. 5. 2013 in 11. 6. 2013 je bila izvedena javna razgrnitev dopolnjenega osnutka. Javna razgrnitev je bila organizirana v prostorih Občine Logatec. V času javne razgrnitve so bile izražene pripombe in predlogi k dopolnjenemu osnutku s strani zainteresirane javnosti. V tem  času je bila organizirana tudi javna obravnava, ki je potekala v prostorih Občine Logatec, a se je ni udeležil nihče.

V času javne razgrnitve in javne obravnave so bile pripombe podane do 11. 6. 2013.

Stališče do posameznih pripomb in predlogov javnosti je preučila in do njih zavzela stališče Občina Logatec. Stališče se v skladu z ZPNačrt objavi na krajevno običajen način in v svetovnem spletu, na spletni strani občine www.logatec.si.


Berto Menard
ŽUPAN


Priloga 1: Stališče do  pripomb in predlogov javnosti podanih v času javne razgrnitve ter javne obravnave dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec. Javna razgrnitev je potekala od 27. 5. 2013 do 11. 6. 2013. Javna obravnava je potekala 5. 6. 2013.

Priloga 1: Stališče do  pripomb in predlogov javnosti podanih v času javne razgrnitve ter javne obravnave dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec. Javna razgrnitev je potekala od 27. 5. 2013 do 11. 6. 2013. Javna obravnava je potekala 5. 6. 2013.

1. Pripombe v času javne razgrnitve, podane ustno na zapisnik ali pisno na naslov občine
Številka:  3500-7/2013-11 - 001  
Pripombodajalec: Tomaž Jerina   
Pripomba podana: v času javne razgrnitve
Datum: 10. 6. 2013
Pripomba: Predlog, da se dopolni Priloga 1 – Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja prostora v enoti urejanja prostora BL-33 se dopiše, da je na zemljiščih parc. št. 935/20, 935/21-del, 934/2-del, 1612/14, 919/6-del, *113, vse k.o. Blekova vas dovoljena gradnja industrijskih objektov in legalizacija obstoječih objektov s spremembo namembnosti obstoječih objektov v industrijske objekte po klasifikaciji objektov CC-SI 1251.
Parc. št.: 935/20, 935/21-del, 934/2-del, 1612/14, 919/6-del, *113, vse k.o. Blekova vas
Stališče: Pripomba se upošteva.
Pripomba je utemeljena, saj iz stanja na terenu izhaja, da gre za območje, kjer se že več let opravlja tudi nestanovanjska dejavnost. Priloga 1, za enoto BL-33, se glasi:

Oznaka enote urejanja prostora:  BL-33 /  SSs; AE, D
Prostorsko izvedbeni pogoji:  Območje enote KD 15163 Logatec - Domačija Blekova vas 32. Predvidene novogradnje ob enoti kulturne dediščine morajo biti grajene v podobnem slogu kot domačija. Ob cesti, ki meji na enoto kulturne dediščine EŠD 15169 Logatec Domačija Blekova vas 34 naj se ohrani pas drevja, ki bo potencialno modernejšo gradnjo ločeval od tradicionalne arhitekture domačije. V primeru, da bodo predvidene novogradnje grajene v podobnem slogu kot domačija, pas drevja ni potreben.

Na parc. št. 935/20, 935/21-del, 934/2-del, 1612/14, 919/6-del, *113, vse k.o. Blekova vas je poleg dopustnih objektov in dejavnosti iz 106. člena dovoljena tudi gradnja objektov 12510 -  Industrijske stavbe, 1252 - Rezervoarji, silosi in skladišča in 1271 - Nestanovanjske kmetijske stavbe ter spremembe namembnosti obstoječih objektov v 12510 - Industrijske stavbe, 1252 - Rezervoarji, silosi in skladišča in 1271 - Nestanovanjske kmetijske stavbe. Te tri skupine objektov morajo izpolnjevati ostala merila iz 112. člena.

 

Številka: 3500-7/2013-13  -  002  
Pripombodajalec: Mag. Bojan Petrina   
Pripomba podana: v času javne razgrnitve
Datum: 10. 6. 2013
Pripomba: Pobuda, da se za objekte, ki se nahajajo v industrijskih conah – IG, za spremembe namembnosti objektov ne veljajo splošni, niti posebni prostorski pogoji za gradnjo, če na parceli na kateri stoji objekt ni dovolj prostorskih možnosti, da bi izpolnili zahtevan pogoj za gradnjo.
Parc. št.: 767/1, k.o. Dolenji Logatec
Stališče: Pripomba se delno upošteva.
Splošni prostorsko izvedbeni pogoji morajo biti izpolnjeni tudi pri spremembah namembnost. V posebnih prostorskih izvedbenih pogojih je  pripomba že zajeta v razgrnjenem dopolnjenem osnutku OPN in sicer:

2.2 Stopnja izkoriščenosti zemljišča, namenjenega za gradnjo:  
tip: E, F
FZ:  Največ 0,65 
DZP: najmanj 10 % 
FI: največ 0,8
FP: /
Kadar se obstoječemu objektu spreminja namembnost, se določbe točke 2.2 ne uporabljajo.


Številka:  3500-7/2013-14 -  003  
Pripombodajalec: Eurometall, d.o.o.    
Pripomba podana: v času javne razgrnitve
Datum: 10. 6. 2013
Pripomba: Pobuda, da se dopolni Priloga 1 – Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja prostora v enoti urejanja prostora DL-175 se dopiše, da je na zemljišču parc. št. 767/1, k.o. Dolenji Logatec dovoljena sprememba namembnosti obstoječega skladišča v proizvodni objekt, za katerega veljajo PIP: DZP 1%, FZ 0,74, FI 0,74, FP 5,90, število parkirnih mest 5.
Parc. št.: 767/1, k.o. Dolenji Logatec
Stališče: Pripomba se upošteva.
Pripomba, glede drugačnih določil za DZP, FZ, FI in FP je že zajeta v razgrnjenem dopolnjenem osnutku OPN. Pripomba glede manjšega števila parkirnih mest se upošteva.

Oznaka enote urejanja prostora:  DL-175 /  IG; E, F
Prostorsko izvedbeni pogoji:  Na parc. št. 767/1, k. o. Dolenji Logatec je ne glede na dejavnost objekta in ne glede na določbe splošnih in posebnih prostorskih izvedbenih pogojev glede urejanja parkirnih mest in garaž, dopustno najmanj 5 parkirnih mest.


2. Pripombe v času javne razgrnitve, podane v knjigo pripomb in predlogov
Pripomb ni bilo.


3. Pripombe podane na javni obravnavi
Pripomb ni bilo. Javne obravnave se ni udeležil nihče.