Razpis prostega delovnega mesta svetovalec za gospodarjenje z zemljišči

Številka:100-2/2019-2
Datum: 17. 6. 2019

Zadeva: Javni natečaj za prosto delovno mesto – svetovalec za gospodarjenje z zemljišči

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08–ZTFI-A, 69/08–ZZavar-E in 40/12–ZUJF) Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec za gospodarjenje z zemljišči.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- najmanj visoka strokovna izobrazba ali izobrazba pridobljena po študijskem programu I. stopnje, tehniške vede (geodezija), poslovne in upravne vede (javna uprava),
- najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
- strokovni izpit iz upravnega postopka;
- opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
- znanje uradnega jezika;
- usposobljenost za delo z računalnikom;
- državljanstvo Republike Slovenije;
- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti usposabljanje, predpisano v skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral kandidat strokovni izpit opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja v skladu z 31. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 126/07, 65/07, 8/10 in 82/13).

Delovno področje:
- pomoč pri pripravi osnutkov predpisov in drugih zahtevnejših gradiv,
- zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
- samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
- vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji z delovnega področja,
- opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti,
- opravljanje nalog zemljiške politike občine in priprava letnega načrta pridobivanja zemljišč in razpolaganja z zemljišči v lasti občine
- priprava gradiva za občinski svet in njegova delovna telesa ter druge komisije s svojega delovnega področja,
- opravljanje nalog za zemljiškoknjižno urejanje zemljišč, določitev statusa grajenega javnega dobra, razlastitve, omejitve ali obremenitve zemljišč za potrebe javne koristi,
- zagotavljanje izvajanja geodetskih storitev, potrebnih za urejanje zemljišč v lasti občine,
- vodenje postopkov javnih naročil,
- druge naloge po nalogu vodje oddelka, direktorja ali župana.

Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (opis naj vsebuje navedbo delodajalca, skupen čas trajanja dela, opis dela ter stopnjo zahtevnosti delovnega mesta),
3. izjavo kandidata, da:
-  je državljan Republike Slovenije,
-  ima znanje uradnega jezika,
-  ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
-  zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Logatec pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
5. opis glede usposobljenosti za delo z računalnikom.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Zaželeno je, da ima kandidat delovne izkušnje iz javnega sektorja, še posebej iz lokalne samouprave, iz področja gospodarjenja z zemljišči ter poznavanje računalniškega programa Lotus Notes. Slednji kandidati bodo imeli prednost pri izbiri.

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu svetovalec za gospodarjenje z zemljišči opravljal v nazivu svetovalec III, ki je najnižji naziv predmetnega delovnega mesta. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "za javni natečaj – višji svetovalec za okolje in prostor« na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Logatec in Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 90 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Martin Zaman (tel. 01/7590623 ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.).

V objavi o javnem natečaju se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.


Berto Menard
ŽUPAN

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228