V letu 2010 bodo sredstva za kulturo razdeljena po novem pravilniku

Občinski svet Občine Logatec je na svoji 26. redni seji, ki je bila 17. decembra 2009, sprejel nov Pravilnik o (so)financiranju kulturnih programov in projektov v občini Logatec. V njem so določeni pogoji in postopki za (so)financiranje in razdelitev sredstev, namenjenih za kulturne programe in projekte, ki so lokalnega pomena in jih iz javnih sredstev (so)financira Občina Logatec.

Na osnovi pripomb, ki jih je s strani kulturnih društev prejela Občina Logatec in na predlog članov Odbora za družbene dejavnosti je bil ob sodelovanju Občinske uprave in Odbora za družbene dejavnosti pripravljen nov pravilnik, katerega namen je drugačna vsebinska razdelitev (so)financiranja dejavnosti na področju kulture v občini Logatec.

Kako po novem?
V Pravilniku o (so)financiranju kulturnih programov in projektov v občini Logatec se bodo (so)financirali kulturni programi, posamezni kulturni projekti, kulturni projekti s področja založništva in projekti, ki so v interesu Občine Logatec. Za vsakega od naštetih področij so sredstva po posameznih postavkah zagotovljena v Proračunu Občine Logatec.

Za tiste, ki se bodo prijavili na zgoraj omenjeni razpis bo zagotovo v pomoč podrobnejši opis novega pravilnika in meril:
 
Razpisna področja (so)financiranja
Po tem pravilniku se bodo (so)financirali:
- programi kulturnih društev in njihovih zvez,
- projekti kulturnih društev in njihovih zvez, zavodov, skladov, gospodarskih družb, zasebnikov in drugih organizacij, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirani za opravljanje dejavnosti na področju kulture,
- projekti s področja založništva,
- projekti, ki so v interesu občine.

Pravilnik tako predvideva (so)financiranje projektov s področja založništva ločeno od ostalih programov in projektov, na novo pa je predvideno tudi (so)financiranje projektov, ki so v interesu občine. Le-te lahko vsako leto posebej opredeli Občina Logatec v Letnem programu kulture in na podlagi poziva zainteresiranim izvajalcem izvede postopek zbiranja predlogov oziroma ponudb.

Upravičene osebe
Upravičene osebe za dodelitev sredstev so:
a) za programe:
- kulturna društva in njihove zveze, ki imajo sedež oz. delujejo v občini Logatec in so tudi registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin.

b) za projekte:
- kulturna društva in njihove zveze, ki imajo sedež oz. delujejo v občini Logatec in so tudi registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin,
- zavodi, skladi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirani za opravljanje dejavnosti na področju kulture in imajo sedež oz. delujejo v občini Logatec,
- javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja in imajo sedež oz. delujejo v občini Logatec,
- posamezni avtorji, ki s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost ali predložijo osnutek projekta, ki zagotavlja ustrezno kakovost na področju kulture in delujejo v občini Logatec.

Opredelitev programov in projektov
Program je kulturna dejavnost izvajalcev, ki se nanaša na delovanje celotnega društva (zveze) in vsebuje:
- stroške letnega programa z navedbo prireditev, gostovanj, udeležb na tekmovanjih in srečanjih ter drugih projektov, ki se bodo izvajali v tekočem letu javnega razpisa,
- stroške uporabe prostora, ki se uporablja za izvajanje kulturnega programa (najemnina, obratovalni stroški najetega prostora, nakup pisarniškega materiala, stroški vzpostavitve in vzdrževanja informacijskega sistema (telefon, internet)),
- stroške za plačilo dela, ki izhajajo iz drugih odvisnih pogodbenih razmerij, ki so sklenjena z izvajalci,
- stroške izobraževanja (kotizacija, potni stroški, stroški bivanja),
- stroške vzdrževanja in nakupa opreme/osnovnih sredstev, ki morajo biti določeni v finančnem načrtu oz. v programu dela, pri čemer se sofinancira nakup in vzdrževanje tudi drugih pripomočkov za delovanje društva.

Projekt je posamična aktivnost kulturnih izvajalcev, ki je časovno, krajevno, vsebinsko in finančno zaokrožena celota in vsebuje stroške za izvedbo prijavljene prireditve ali gostovanja ali udeležbe na tekmovanju ali srečanju ipd., ki se bo izvajala v tekočem letu javnega razpisa.

Društvo, ki prijavi program, ni upravičeno na prijavo na projekte, razen v primeru prijave pilotnih projektov oz. projektov s področja založništva.

Zveza lahko prijavi program, ki se vrednoti samo po posebnih merilih, projekte, pilotne projekte in projekte s področja založništva.

Razdeljevanje sredstev in strokovna komisija za ocenjevanje in vrednotenje kulturnih programov in projektov
Sredstva za (so)financiranje kulturnih programov in projektov se bodo razdelila v skladu s sprejetimi merili na osnovi javnega razpisa. Merila za vrednotenje programov in projektov pred objavo javnega razpisa, ob soglasju Odbora za družbene dejavnosti, sprejme strokovna komisija za ocenjevanje in vrednotenje kulturnih programov in projektov. Le-ta je tričlanska in jo na podlagi predloga izvajalcev kulturnih dejavnosti, Odbora za družbene dejavnosti in občinske uprave imenuje župan. Vsak član komisije je predstavnik posameznega predlagatelja. Mandat komisije sovpada z mandatom občinskega sveta.

Postopek javnega razpisa
V pravilniku je podrobno opredeljen celoten postopek javnega razpisa:
- objava razpisa,
- odpiranje prispelih vlog,
- ugotavljanje pravočasnosti in popolnosti vlog,
- presoja in ocenjevanje programov in projektov, ki so vsebovani v ustreznih vlogah, glede na merila za ocenjevanje in vrednotenje programa oziroma projekta, kot so bili določeni v objavi razpisa,
- izdaja odločbe, s katero se odloči, katere programe oziroma projekte izvajalca se sprejme v (so)financiranje ter v kakšni višini in katere ne.


Sklepanje pogodb in nadzor nad njimi
Pravilnik natančno opredeljuje postopek sklepanja pogodb in izvajanje nadzora nad njimi ter predvidene ukrepe ob ugotovitvi neizpolnjevanja obveznosti iz pogodbe in nenamenske porabe sredstev.

Merila za ocenjevanje in vrednotenje kulturnih programov in projektov
Merila za vrednotenje programov in projektov niso več sestavni del pravilnika, ampak jih vsako leto posebej pred objavo javnega razpisa, ob soglasju Odbora za družbene dejavnosti Občinskega sveta Občine Logatec, sprejme strokovna komisija za ocenjevanje in vrednotenje kulturnih programov in projektov. Določena so za vsako razpisno področje posebej: za kulturne programe, za kulturne projekte in kulturne projekte s področja založništva.

a) Merila za ocenjevanje in vrednotenje kulturnih programov
Merila se delijo na splošna in posebna in pri vsakih je možno doseči maksimalno 50 točk.

Pri splošnih merilih so merila določena za posamezno področje kulturnega delovanja posebej in zajemajo sledeče skupine:
- pevski zbori, orkestri,
- gledališke in lutkovne skupine,
- folklorne skupine,
- plesne skupine,
- likovna dejavnost, fotografija, film, video,
- literarna dejavnost. 
Njihov namen je, da se skupino na podlagi preteklega udejstvovanja in doseženih uspehov uvrsti v določeno kakovostno skupino.
Posebna merila so za vse skupine enaka. Po njih se bodo ocenjevali: dodelanost prijavljenega programa, ustreznost njegove finančne konstrukcije, sodelovanje na različnih prireditvah, organizacija izobraževanj za člane društva, prijava na državne in/ali evropske razpise, tradicija društva ter odmevnost najbolj obiskane prireditve v preteklem letu.

Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav so ovrednotena s točkami. Vrednost točke se izračuna na osnovi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih kulturnih programov. Najvišje možno število točk po splošnih in posebnih merilih je 100.

Zveza društev, ki se na razpis prav tako lahko prijavi s svojim programom, bo ocenjena le po posebnih merilih in lahko doseže maksimalno 50 točk.

Ob 100% realizaciji programa bo Občina Logatec sofinancirala največ do 85% vrednosti prijavljenega programa.

b) Merila za ocenjevanje in vrednotenje kulturnih projektov
Kulturni projekti se bodo ocenjevali na podlagi sledečih meril:
- inovativnosti, ustvarjalnosti in kakovosti projekta,
- predvidenega dosega projekta,
- finančne konstrukcije projekta,
- udeležbe na občinskih, regijskih, državnih ali mednarodnih prireditvah,
- predvidenega načina izvedbe projekta,
- partnerstva v projektu,
- prijave na državne in/ali evropske razpise.

Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav so ovrednotena s točkami. Vrednost točke se izračuna na osnovi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih kulturnih  projektov. Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni predlagatelj, je 100.

Ob 100% realizaciji projekta bo Občina Logatec sofinancirala največ do 75% vrednosti prijavljenega projekta.

c) Merila za ocenjevanje in vrednotenje kulturnih projektov s področja založništva
Kulturni projekti s področja založništva se bodo ocenjevali na podlagi sledečih meril:
- literarno-umetniške ali znanstveno-strokovne ali domoznanske vrednosti,
- predvidenega dosega projekta,
- finančne konstrukcije projekta,
- povezanosti projekta z obeležitvijo pomembnega dogodka ali obletnice,
- predvidenega načina izvedbe projekta,
- partnerstva v projektu,
- prijave na državne in/ali evropske razpise.

Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav so ovrednotena s točkami. Vrednost točke se izračuna na osnovi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih kulturnih  projektov s področja založništva. Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni predlagatelj, je 100.

Ob 100% realizaciji projekta bo Občina Logatec sofinancirala največ do 75% vrednosti prijavljenega projekta.


Kdaj javni razpis za leto 2010
Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev na področju kulture za leto 2010 bo objavljen v Logaških novicah, ki bodo izšle februarja. V času javnega razpisa bo za vse zainteresirane organizirana tudi delavnica, na kateri se bo moč podrobneje seznaniti z izpolnjevanjem razpisne dokumentacije, na voljo pa vam bomo tudi za vse ostale informacije, povezane z javnim razpisom. Datum delavnice bo objavljen v samem javnem razpisu.

 

Simona Šušteršič Štrukelj,
Občinska uprava

Aplikacija razpisi in pozivi

Postopki j. razpisov & pozivov

 1. Javni razpisi
 2. Arhiv javnih razpisov
 3. Javni pozivi
 4. Arhiv javnih pozivov
 5. Prejemniki in višina prejetih sredstev
 6. Zaključno poročilo ali povzetek o poteku in rezultatih porabljenih sredstev
 7. Člani komisij za izvedbo postopkov javnih razpisov: 
 • Sklep o imenovanju Komisije za odpiranje vlog v postopku izbire javnih kulturnih programov in kulturnih projektov za sofinanciranje ter projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Strokovne komisije za področje kulture (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Strokovne komisije za vrednotenje projektov varovanja kulturne dediščine (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Komisije za razdelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje dejavnosti za starejše, na območju občine Logatec (velja od 16. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Komisije za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec (velja od 16. 12. 2014)
 • - Sklep o imenovanju članov posebne komisije za dodelitev sredstev za športne dejavnosti v občini Logatec, velja od 24. 1. 2015
 • - Sklep o imenovanju Strokovne komisije za odpiranje in pregled vlog za Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec, velja od 3. 3. 2016
 • - Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene dijake in študente v občini Logatec, velja od 28. 1. 2016
 • - Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec, velja od 28. 1. 2016 

Pravilniki in zakoni (sofinanc.)

Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v občini Logatec (Logaške novice, št 3/13 (str. 2))

Pravilnik
 o sestavi, mandatu, nalogah in načinu dela strokovne komisije za razdeljevanje javnih sredstev na področju sofinanciranja kulturnih programov in projektov v občini Logatec

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Pravilnik o sofinanciranju mladinskih projektov, ki so v občini Logatec v javnem interesu (Logaške novice, št. 11/16 (str. 45))
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju 

Pravilnik o sofinanciranju turističnih projektov v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/11 (str. 15))
Zakon o spodbujanju razvoja turizma

Pravilnik o sofinanciranju projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/11 (str. 11))
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Pravilnik o sofinanciranju športnih dejavnosti in strateških športnih prireditev, ki so v javnem interesu v občini Logatec (Logaške novice, št. 11/15 (str. 3), 10/16 (str. 22)) 
Zakon o športu

Pravilnik za sofinanciranje humanitarne dejavnosti (Logaške novice, št 4/07 (str.4)) 
Zakon o socialnem varstvu
Zakon o humanitarnih organizacijah
Zakon o društvih

Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti za starejše, na območju občine Logatec (Logaške novice, št. 10/13 (str. 2))

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec za programsko obdobje 2016 - 2020 (Logaške novice, št. 15/12 (str. 70)) velja od 20. 1. 2016

 

Pravilnik o dodelitvi sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec

 

Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene dijake in študente v občini Logatec