Objavljen razpis 323 Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je dne, 29. 7. 2011, v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 60/2011 objavilo javni razpis 323 Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja

Javni razpis iz naslova ukrepa 323 Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja 1. v letu 2011
Objavljeno: 29. 07. 2011
Rok za oddajo: do porabe sredstev

Razpisovalec:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 323 Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja v okviru PRP 2007–2013.

Cilj ukrepa:
Cilj ukrepa je prispevati k ohranitvi dediščine na podeželju in izboljšanju kakovosti življenja ter posredno vplivati na večjo gospodarsko vitalnost podeželja.

Predmet podpore
1. predmet podpore 1: nepremična kulturna dediščina na podeželju, ki je spomenik, spomeniško območje ali registrirana nepremična kulturna dediščina
2. predmet podpore 2: muzeji na prostem in prostori za postavitev razstav stalnih zbirk etnološke dediščine;
3. predmet podpore 3: ureditev in izgradnja tematskih poti, ki povezujejo naravne vrednote in nepremično.

Upravičenci:
- fizične in pravne osebe, ki so lastniki, solastniki, koncesionarji ali najemniki predmeta podpore,
- občine,
- za predmet podpore 3 »ureditev in izgradnjo tematskih poti, ki povezujejo naravne vrednote in nepremično kulturno dediščino določenega območja« so lahko vlagatelji tudi pooblaščeni zastopniki lastnika oziroma solastnika objekta oziroma prostora, ki je predmet podpore.

Upravičeni stroški:
- Stroški naložbe: stavbna dediščina, naselbinska dediščina, kulturna in zgodovinska krajina, vrtnoarhitekturna dediščina, nemoralna in druga dediščina, arheološka dediščina
- Drugi upravičeni stroški: nakup informacijsko – komunikacijskih tehnologij (v nadaljnjem besedilu: IKT), dodatni stroški pri predmetu podpore 2 »muzeji na prostem in prostori za postavitev razstav stalnih zbirk etnološke dediščine«, dodatni stroški pri predmetu podpore 3 »ureditev in izgradnja tematskih poti, ki povezujejo naravne vrednote in nepremično kulturno dediščino določenega območja«
- Splošni stroški: stroški povezani s pripravo in izvedbo naložbe in izpolnjevanjem obveznosti iz naslova tega javnega razpisa.

Višina razpisanih sredstev: 4.000.000€

Stopnja pomoči znaša do vključno 85% priznane vrednosti naložbe. Najnižji dodeljeni znesek javne pomoči znaša 3.000€. Skupna vrednost naložbe ob prijavi na javni razpis ne sme preseči 300.000€ (brez DDV).

5. javni razpis iz naslova ukrepa 323 Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja 1. v letu 2011
 

Aplikacija razpisi in pozivi

Postopki j. razpisov & pozivov

 1. Javni razpisi
 2. Arhiv javnih razpisov
 3. Javni pozivi
 4. Arhiv javnih pozivov
 5. Prejemniki in višina prejetih sredstev
 6. Zaključno poročilo ali povzetek o poteku in rezultatih porabljenih sredstev
 7. Člani komisij za izvedbo postopkov javnih razpisov: 
 • Sklep o imenovanju Komisije za odpiranje vlog v postopku izbire javnih kulturnih programov in kulturnih projektov za sofinanciranje ter projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Strokovne komisije za področje kulture (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Strokovne komisije za vrednotenje projektov varovanja kulturne dediščine (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Komisije za razdelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje dejavnosti za starejše, na območju občine Logatec (velja od 16. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Komisije za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec (velja od 16. 12. 2014)
 • - Sklep o imenovanju članov posebne komisije za dodelitev sredstev za športne dejavnosti v občini Logatec, velja od 24. 1. 2015
 • - Sklep o imenovanju Strokovne komisije za odpiranje in pregled vlog za Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec, velja od 3. 3. 2016
 • - Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene dijake in študente v občini Logatec, velja od 28. 1. 2016
 • - Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec, velja od 28. 1. 2016 

Pravilniki in zakoni (sofinanc.)

Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v občini Logatec (Logaške novice, št 3/13 (str. 2))

Pravilnik
 o sestavi, mandatu, nalogah in načinu dela strokovne komisije za razdeljevanje javnih sredstev na področju sofinanciranja kulturnih programov in projektov v občini Logatec

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Pravilnik o sofinanciranju mladinskih projektov, ki so v občini Logatec v javnem interesu (Logaške novice, št. 11/16 (str. 45))
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju 

Pravilnik o sofinanciranju turističnih projektov v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/11 (str. 15))
Zakon o spodbujanju razvoja turizma

Pravilnik o sofinanciranju projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/11 (str. 11))
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Pravilnik o sofinanciranju športnih dejavnosti in strateških športnih prireditev, ki so v javnem interesu v občini Logatec (Logaške novice, št. 11/15 (str. 3), 10/16 (str. 22)) 
Zakon o športu

Pravilnik za sofinanciranje humanitarne dejavnosti (Logaške novice, št 4/07 (str.4)) 
Zakon o socialnem varstvu
Zakon o humanitarnih organizacijah
Zakon o društvih

Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti za starejše, na območju občine Logatec (Logaške novice, št. 10/13 (str. 2))

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec za programsko obdobje 2016 - 2020 (Logaške novice, št. 15/12 (str. 70)) velja od 20. 1. 2016

 

Pravilnik o dodelitvi sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec

 

Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene dijake in študente v občini Logatec