Energetska sanacija in prenova 5 javnih stavb Občine Logatec

Naročnik Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom, predložijo svojo ponudbo za javno naročilo z naslovom Energetska sanacija in prenova 5 javnih stavb Občine Logatec, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 3.3.2017, pod številko objave JN001636/2017-B01.

Potencialni ponudniki morajo morebitna vprašanja povezana z razpisno dokumentacijo naslavljati na Portal javnih naročil do vključno 16. 3. 2017 do 12.00 ure, preko katerega bodo posredovani tudi odgovori (kot je navedeno v razpisni dokumentaciji).

Rok za predložitev ponudbe je najpozneje do petka 24. 3. 2017 do 9.00 ure na sedežu naročnika Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, prvo nadstropje.

Razpisna dokumentacija (v ZIP) (11,90MB)

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.


Dopolnitev tehničnega dela dokumentacije 

Obveščamo ponudnike, da je bila na Portalu javnih naročil, dne 7. 3. 2017, pod številko objave JN001636/2017-K01, objavljena sprememba - dopolnitev tehničnega dela dokumentacije v zvezi z javnim naročilom z naslovom »Energetska sanacija in prenova 5 javnih stavb Občine Logatec«.
- POŠ Hotedršica
- Stara šola Rovte
- Komunala Logatec

Dopolnitev tehničnega dela dokumentacije

Obveščamo ponudnike, da je bila na Portalu javnih naročil, dne 10. 3. 2017, pod številko objave JN001636/2017-K02, objavljena sprememba - dopolnitev tehničnega dela dokumentacije v zvezi z javnim naročilom z naslovom »Energetska sanacija in prenova 5 javnih stavb Občine Logatec«.
-
sheme stavbnega pohištva Kulturni dom Tabor


Postopki j. razpisov & pozivov

 1. Javni razpisi
 2. Arhiv javnih razpisov
 3. Javni pozivi
 4. Arhiv javnih pozivov
 5. Prejemniki in višina prejetih sredstev
 6. Zaključno poročilo ali povzetek o poteku in rezultatih porabljenih sredstev
 7. Člani komisij za izvedbo postopkov javnih razpisov: 
 • Sklep o imenovanju Komisije za odpiranje vlog v postopku izbire javnih kulturnih programov in kulturnih projektov za sofinanciranje ter projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Strokovne komisije za področje kulture (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Strokovne komisije za vrednotenje projektov varovanja kulturne dediščine (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Komisije za razdelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje dejavnosti za starejše, na območju občine Logatec (velja od 16. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Komisije za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec (velja od 16. 12. 2014)
 • - Sklep o imenovanju članov posebne komisije za dodelitev sredstev za športne dejavnosti v občini Logatec, velja od 24. 1. 2015
 • - Sklep o imenovanju Strokovne komisije za odpiranje in pregled vlog za Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec, velja od 3. 3. 2016
 • - Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene dijake in študente v občini Logatec, velja od 28. 1. 2016
 • - Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec, velja od 28. 1. 2016