Javno naročilo Gradbeno, obrtniška in inštalacijska dela pri izgradnji vrtca Rovte

Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v razpisni dokumentaciji, predložijo svojo ponudbo za javno naročilo za izvedbo GOI del pri izgradnji vrtca Rovte, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 23. 4 .2013, številka objave: JN4652/2013.

Potencialni ponudniki morajo morebitna vprašanja povezana z razpisno dokumentacijo naslavljati na Portal javnih naročil, preko katerega bodo posredovani tudi odgovori (kot je navedeno v razpisni dokumentaciji).
Rok za predložitev ponudbe je najpozneje do dne 23. 5. 2013 do 9.00 ure na sedežu naročnika - Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, prvo nadstropje.

Razpisna dokumentacija je pripravljena v pdf obliki obrazca, ki ga je možno shranjevati, izpolnjevati in tiskati.
Priporočamo, da razpisno dokumentacijo pred začetkom izpolnjevanja shranite v svoj računalnik in jo izpolnjujete na tem vašem shranjenem mestu. 

Popisi del so pripravljeni za celotni obseg del v posebnih prilogah:  popis - 1. delpopis - 2. del

Za pripravo ponudbe si ponudniki lahko ogledajo načrte objekta in druge grafične priloge ter tehnično poročilo. Sheme mizarskih izdelkov so priložene pri popisu del 1. del.

- 1_ARHITEKTURA (1.del).zip
- 1_ARHITEKTURA (2.del).zip
- 3.1_KONSTRUKCIJA.zip
- 3.2_Zunanja ureditev.zip
- 3.4_DOSTOPNA POT.zip
- 4.1_EI - risbe - 1.del.zip
- 4.1_EI - risbe - 2.del.zip
- 4.1_EI - teksti.zip
- 4.2_NN DOVOD.zip
- 5_Strojne instalacije (1.del).zip
- 5_Strojne instalacije (2.del).zip
- 6.1_TK DOVOD.zip
- skupna vsebina PZI projekta.pdf
- geotehnično poročilo
- požarna študija
- vrtec rovte - kuhinja_MIKROLOKACIJE.pdf
- Vrtec Rovte_PZI_kuhinja - tloris.pdf

Opozorilo ponudnikom z dne, 8. 5. 2013:
Prosimo, da datoteko Vrtec Rovte_POPIS_tehnološka oprema.xls (popis - 2. del) zamenjate z Datoteko Vrtec Rovte_POPIS_tehnološka oprema - sprememba.xls.


Postopki j. razpisov & pozivov

 1. Javni razpisi
 2. Arhiv javnih razpisov
 3. Javni pozivi
 4. Arhiv javnih pozivov
 5. Prejemniki in višina prejetih sredstev
 6. Zaključno poročilo ali povzetek o poteku in rezultatih porabljenih sredstev
 7. Člani komisij za izvedbo postopkov javnih razpisov: 
 • Sklep o imenovanju Komisije za odpiranje vlog v postopku izbire javnih kulturnih programov in kulturnih projektov za sofinanciranje ter projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Strokovne komisije za področje kulture (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Strokovne komisije za vrednotenje projektov varovanja kulturne dediščine (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Komisije za razdelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje dejavnosti za starejše, na območju občine Logatec (velja od 16. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Komisije za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec (velja od 16. 12. 2014)
 • - Sklep o imenovanju članov posebne komisije za dodelitev sredstev za športne dejavnosti v občini Logatec, velja od 24. 1. 2015
 • - Sklep o imenovanju Strokovne komisije za odpiranje in pregled vlog za Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec, velja od 3. 3. 2016
 • - Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene dijake in študente v občini Logatec, velja od 28. 1. 2016
 • - Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec, velja od 28. 1. 2016