Javno naročilo Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice (1. sklop), Kanalizacijski sistem v občini Logatec

Na Portalu javnih naročil je pod številko objave JN11746/2012 objavljeno javno naročilo »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE (1. SKLOP); KANALIZACIJSKI SISTEM V OBČINI LOGATEC«.

Vabimo vas, da predložite ponudbo v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije javnega naročila »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE (1. SKLOP); KANALIZACIJSKI SISTEM V OBČINI LOGATEC« objavljenega na Portalu javnih naročil dne 30.10.2012 št. objave JN11746/2012.

Rok za predložitev ponudbe je najkasneje do 6. 12. 2012 do 09.00 ure na naslov naročnika Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, SI – 1370 Logatec.

Operacijo izgradnje kanalizacijskega sistema in čistilne naprave delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.

Javni upravičeni stroški se sofinancirajo v razmerju EU-Kohezijski sklad: Slovenska udeležba, 85:15.

 

1. SANITARNA KANALIZACIJA KALCE – GORNJI LOGATEC
Priponka vsebuje (zip, 3,77 MB):
Situacija kanalizacije – zbirnik; Kalce-G.Logatec (Grad) Kanal K-1 (1-del)
Situacija kanalizacije – zbirnik; Kalce-G.Logatec – Kanal K-1 (2-del)
Situacija kanalizacije – zbirnik; Tabor – ljudska šola - Sodnija

2. SANITARNA KANALIZACIJA KALCE
Priponka vsebuje (zip, 3,59 MB):
Situacija Sanitarna kanalizacija Kalce - JZ
Situacija Sanitarna kanalizacija Kalce - SV

3. SANITARNA PODTLAČNA KANALIZACIJA MARTINJ HRIB
Priponke vsebujejo:
- Pregledna Situacija
- Podtlačna postaja – Gradbeni del in situacija
- Podtlačna postaja – Montažna shema
- Dimenzioniranje podtlačne postaje
- Situacija tras podtlačnih vodov z jaški – list 1
- Situacija tras podtlačnih vodov z jaški – list 2
- Situacija tras podtlačnih vodov z jaški – list 3
- Vzdolžni profili – list 1
- Vzdolžni profili – list 2
- Vzdolžni profili – list 3
- Vzdolžni profili – list 4
- Vzdolžni profili – list 5
- Vzdolžni profili – list 6
- Detajl priključka podtlačnega jaška
- Detajl višinskega skoka
- Situacija monitoringa


Postopki j. razpisov & pozivov

 1. Javni razpisi
 2. Arhiv javnih razpisov
 3. Javni pozivi
 4. Arhiv javnih pozivov
 5. Prejemniki in višina prejetih sredstev
 6. Zaključno poročilo ali povzetek o poteku in rezultatih porabljenih sredstev
 7. Člani komisij za izvedbo postopkov javnih razpisov: 
 • Sklep o imenovanju Komisije za odpiranje vlog v postopku izbire javnih kulturnih programov in kulturnih projektov za sofinanciranje ter projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Strokovne komisije za področje kulture (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Strokovne komisije za vrednotenje projektov varovanja kulturne dediščine (velja od 18. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Komisije za razdelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje dejavnosti za starejše, na območju občine Logatec (velja od 16. 12. 2014)
 • Sklep o imenovanju Komisije za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec (velja od 16. 12. 2014)
 • - Sklep o imenovanju članov posebne komisije za dodelitev sredstev za športne dejavnosti v občini Logatec, velja od 24. 1. 2015
 • - Sklep o imenovanju Strokovne komisije za odpiranje in pregled vlog za Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec, velja od 3. 3. 2016
 • - Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene dijake in študente v občini Logatec, velja od 28. 1. 2016
 • - Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec, velja od 28. 1. 2016