Vabilo na 17. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec

Številka: 013-5/2017-9
Datum: 31. 3. 2017

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 - uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo)

sklicujem 17. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo v torek, 18. aprila 2017, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec (I. nadstropje), Tržaška cesta 50 A, Logatec.

Pregled in potrditev zapisnika 16. redne seje z dne 23. 2. 2017.
Poroča: Berto Menard, župan

Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

3. Obravnava predloga Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Logatec, II. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Damjan Barut, višji svetovalec
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

4. Obravnava predloga Odloka o dopolnitvi odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Logatec, II. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Zoran Žagar, višji svetovalec
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo
Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

5. Obravnava predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stanovanjska soseska Tabor, I. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalca: Mojmir Slaček, Urbi, d. o. o. in Simona Šušteršič Štrukelj, višja svetovalka
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

6. Obravnava predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Centralne dejavnosti Brod – zahodni del, I. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalca: Peter Lovšin, Urbania, d. o. o. in Simona Šušteršič Štrukelj, višja svetovalka
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

7. Obravnava predloga Odloka o organizaciji in načinu izvajanja lokalnih linijskih prevozov potnikov na območju občine Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalka: mag. Nevenka Malavašič, podsekretarka
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

8. Obravnava predloga Pravilnika o postopku za dodelitev sredstev za sofinanciranje opreme za Izobraževalni center sodobnih tehnologij
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: mag. Boštjan Požar, direktor RRA Zeleni kras d. o. o.
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

9. Obravnava Zaključnega računa proračuna Občine Logatec za leto 2016
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalka: Mojca Igličar, Preizkušeni računovodja – višji svetovalec
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

10. Potrditev in sprejem Celostne prometne strategije občine Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Zoran Žagar, višji svetovalec
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

11. Obravnava predloga sprememb in dopolnitev Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Logatec za leto 2017
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalka: Zvonka Moljk, višja svetovalka
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

12. Ukinitev javnega dobra
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalka: Zvonka Moljk, višja svetovalka
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

13. Obravnava predloga Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za investicijo "Rekonstrukcija JP 726771 Gubčeva ulica, z izvedbo komunalne infrastrukture.«
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalca: Mateja Čuk, podsekretarka in Gvido Bokal, podsekretar
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

14. Obravnava Poročila o delu Nadzornega odbora Občine Logatec v letu 2016 kupnin premoženja Občine Logatec, za leti 2014 in 2015
Predlagatelj: Nadzorni odbor
Poročevalka: mag. Klavdija Kenk Šabić, predsednica Nadzornega odbora

15. Odgovori na svetniška vprašanja.

Gradivo za 17. sejo Občinskega sveta Občine Logatec vam posredujemo v elektronski obliki. V kolikor potrebujete gradivo za posamezno točko v tiskani obliki, nam to prosim sporočite.


Berto Menard
župan


VABLJENI:
člani občinskega sveta,
Andrej Vrhunc, direktor OU,
poročevalci,
Romana Hribar, višja svetovalka,
Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti,
vodje političnih strank in list, zastopanih v občinskem svetu,
novinarji.


Uradne objave

2017: 3/17, 5/17, 6/17, 11/17

2016: 1-2/16, 3/16, 4/16, 5/16, 6/16, 9/16, 10/16, 11/16, 12/16

2015: 1-2/15, 3/15, 4/15, 5/15, 6/15, 7-8/15, 9/15, 10/15, 11/15, 12/15


2014: 1-2/14, 3/14, 3/14, 5/14, 6/14, 7-8/14, 9/14, 10/14, 11/14, 12/14


2013: 1-2/133/135/136/137-8/1310/1311/13,
12/13

2012: 1-2/123/125/126/127-8/1210/1211/12,
12/12

2011: 1-2/11ugotovitveni sklep3/114/115/11
6/11,9-10/1111/1112/11

2010: 1/102/103/104/106/1010/1011/1012/10 

2009: 2/093/094/096/097/0910/0911/0912/09

2008: 1-2/083/084/086/087-8/0810/0811/08,
12/08

2007: 1-2/073/073/1/074/075/076/077-8/07,
9/0710/0711/0712/07 

2006: 1-2/063/064/065/066/068-9/0610/06,
11/06

2005: 1-2/053/054/055/056/057/058-9/05,
10/0512/05

2004: 1-2/044/045/047/048-9/0410/0412/04

2003: 3/034/035/036/037/0310/0311/0312/03

2002: 1/022/023/024/025/026-7/029/02
10/0211/02 

2001: 1/012/014/015/016/019/0110/0112/01 

2000: 1/003/004/005/006/008/0010/00,11/00
12/00

1999: 1/992/993/994/995/99Statut OL,
Poslovnik OS OL
7/998/9910/99

1998: 1(izredna)/982-3/984/985-6/987/98
8-9/98,10/98

1997: 1/972/973/974-5/976-7/978/9710/97

1996: 1-2/964/965-6/967-8/969/9610/96
11/96,12/96

1995: 3/954/955-6/957/959/9510-11/95