Vabilo na 15. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec

Številka: 013-11/2016-6
Datum: 6. 12. 2016


Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 - uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo)

sklicujem
15. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo v četrtek, 22. decembra 2016, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec (I. nadstropje), Tržaška cesta 50 A, Logatec.

Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje z dne 10. 11. 2016.
Pregled in potrditev zapisnika 3. izredne seje z dne 30. 11. 2016.

Poroča: Berto Menard, župan

Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve (gradivo bo posredovano naknadno)
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

3. Obravnava Predloga Odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2017, II. obravnava Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Mojca Igličar, preizkušeni računovodja – višji svetovalec
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

4. Obravnava Predloga letnega programa športa v občini Logatec za leto 2017
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Damjan Barut – višji svetovalec
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

5. Obravnava predloga Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za Energetsko sanacijo in prenovo 5 javnih stavb Občine Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročata: Mateja Čuk - podsekretarka in Rajko Leban, direktor, Goriška lokalna energetska agencija GOLEA
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

6. Določitev mesečne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017 v občini Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Zoran Žagar, višji svetovalec III
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

7. Obravnava predloga Sklepa nove cene programov vrtca v občini Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročata: Brigita Česnik, ravnateljica Vrtca Kurirček Logatec in Irena Rupnik, računovodkinja Vrtca Kurirček Logatec
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

8. Seznanitev s potekom izdelave Celostne prometne strategije občine Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročata: Urška Kranjc, LUZ, d.d. in Matej Gojčič,RRA LUR
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

9. Obravnava predloga Sklepa o razglasitvi Občine Logatec za »območje brez TTIP«
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Andrej Vrhunc, direktor Občinske uprave
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

10. Obravnava poročila Nadzornega odbora Občine Logatec o opravljenem rednem nadzoru nad investicijo: energetska sanacija OŠ 8 talcev Dolnji Logatec in VVZ Kurirček Dolnji Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Nataša Gornjak Pejič, članica Nadzornega odbora Občine Logatec

11. Poročilo o opravljenem nadzoru nad sofinanciranjem društev, ki delujejo na področju kulture, za leto 2015 (gradivo bo posredovano naknadno)
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Nataša Gornjak Pejič, članica Nadzornega odbora Občine Logatec

12. Poročilo o opravljenem rednem nadzoru zaključnega računa proračuna občine Logatec za leto 2014 (gradivo bo posredovano naknadno)
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Marjan Gregorič, član Nadzornega odbora Občine Logatec

13. Obravnava predloga Poslovnega načrta Komunalnega podjetja Logatec d. o. o. za leto 2017
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: dr. Boštjan Aver, direktor JP Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

14. Obravnava predloga Sklepa o določitvi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, dopolnitev
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: dr. Boštjan Aver, direktor JP Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

15. Odgovori na svetniška vprašanja.


Gradivo za 15. sejo Občinskega sveta Občine Logatec vam posredujemo v elektronski obliki. V kolikor potrebujete gradivo za posamezno točko v tiskani obliki, nam to prosim sporočite.


Berto Menard
župan

VABLJENI:
člani občinskega sveta,
Andrej Vrhunc, direktor OU,
poročevalci,
Romana Hribar, višja svetovalka,
Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti,
vodje političnih strank in list, zastopanih v občinskem svetu,
novinarji.


Uradne objave

2017: 3/17, 5/17, 6/17, 11/17

2016: 1-2/16, 3/16, 4/16, 5/16, 6/16, 9/16, 10/16, 11/16, 12/16

2015: 1-2/15, 3/15, 4/15, 5/15, 6/15, 7-8/15, 9/15, 10/15, 11/15, 12/15


2014: 1-2/14, 3/14, 3/14, 5/14, 6/14, 7-8/14, 9/14, 10/14, 11/14, 12/14


2013: 1-2/133/135/136/137-8/1310/1311/13,
12/13

2012: 1-2/123/125/126/127-8/1210/1211/12,
12/12

2011: 1-2/11ugotovitveni sklep3/114/115/11
6/11,9-10/1111/1112/11

2010: 1/102/103/104/106/1010/1011/1012/10 

2009: 2/093/094/096/097/0910/0911/0912/09

2008: 1-2/083/084/086/087-8/0810/0811/08,
12/08

2007: 1-2/073/073/1/074/075/076/077-8/07,
9/0710/0711/0712/07 

2006: 1-2/063/064/065/066/068-9/0610/06,
11/06

2005: 1-2/053/054/055/056/057/058-9/05,
10/0512/05

2004: 1-2/044/045/047/048-9/0410/0412/04

2003: 3/034/035/036/037/0310/0311/0312/03

2002: 1/022/023/024/025/026-7/029/02
10/0211/02 

2001: 1/012/014/015/016/019/0110/0112/01 

2000: 1/003/004/005/006/008/0010/00,11/00
12/00

1999: 1/992/993/994/995/99Statut OL,
Poslovnik OS OL
7/998/9910/99

1998: 1(izredna)/982-3/984/985-6/987/98
8-9/98,10/98

1997: 1/972/973/974-5/976-7/978/9710/97

1996: 1-2/964/965-6/967-8/969/9610/96
11/96,12/96

1995: 3/954/955-6/957/959/9510-11/95