Vabilo na 4. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec

Številka: 013-13/2014-6
Datum: 14. 1. 2015

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 - uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo) (v nadaljevanju: poslovnik)

S K L I C U J E M
4. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo v četrtek, 29. januarja 2015, ob 17. uri, v sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec (I. nadstropje), Tržaška cesta 50 A, Logatec.


Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje z dne 18. 12. 2014,
poroča: Berto Menard, župan

Za sejo predlagam naslednji


DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
MDT: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

3. Obravnava predloga Odloka o proračunu občine Logatec za leto 2015, II. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Mojca Igličar, Preizkušeni računovodja – višji svetovalec
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

4. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec, I. obravnava 
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročata: Tena-Daša Lavrič, mag., višji svetovalec za okolje in prostor, in Peter Lovšin, Urbania, d. o. o.
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

5. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometni ureditvi v občini Logatec, skrajšani postopek
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Jure Plečnik, svetovalec
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

6. Obravnava predloga Odredbe o prometni ureditvi v občini Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Jure Plečnik, svetovalec
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

7. Obravnava predloga Odredbe o prometni ureditvi v občini Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Jure Plečnik, svetovalec
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

8. Obravnava predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o parkirni dovolilnici v občini Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Jure Plečnik, svetovalec
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

9. Obravnava predloga Sklepa o razveljavitvi Sklepa o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na parc. št. 826/4-del, 766-del, 767/1-del,770, vse k.o. Gorenji Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Simona Šušteršič Štrukelj, podsekretar
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

10. Obravnava predloga Sklepa o razveljavitvi Sklepa o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na parc. št. 1004/1-del, 1010/189-del, 1010/8-del, 1010/183-del, vse k.o. Dolenji Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Simona Šušteršič Štrukelj, podsekretar
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

11. Obravnava predloga Sklepa o spremembi Sklepa o ceni storitve gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Darja Kavčič, višji svetovalec za investicije in gospodarstvo
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

12. Obravnava predloga Sklepa o spremembi Sklepa o ceni storitve gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Darja Kavčič, višji svetovalec za investicije in gospodarstvo
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

13. Obravnava predloga investicijskega programa za investicijo: "Gradnja vodovoda Vrh Sv. Treh Kraljev"
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročata: Mateja Čuk, podsekretar, in Gvido Bokal, podsekretar
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

14. * Obravnava predloga Letnega lokalnega programa kulture v občini Logatec za leto 2015
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Renata Gutnik, višji svetovalec za turizem, dediščino in kulturo
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

15. * Obravnava predloga Letnega lokalnega programa športa v občini Logatec za leto 2015
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Damjan Barut, višji svetovalec za obrambo, civilno zaščito in šport
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

16. Obravnava Poročila organizatorja volilne kampanje in delna povrnitev stroškov
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: mag. Maja Lukan-Lapornik, podsekretar
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

17. Seznanitev z Regijskim izvedbenim načrtom na področju socialnega varstva 2014 – 2016 za osrednjeslovensko statistično regijo
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: mag. Nevenka Malavašič, podsekretar
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

18. Odgovori na svetniška vprašanja.

* Gradivo so bila skladno z 22. členom poslovnika posredovana naknadno.


Berto Menard
župan


VABLJENI:
člani občinskega sveta,
mag. Jože Sečnik, direktor OU,
poročevalci,
Nina Gregorič, sekretar občinskega sveta,
Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti,
vodje političnih strank in list, zastopanih v občinskem svetu,
novinarji.


Uradne objave

2017: 3/17, 5/17, 6/17, 11/17

2016: 1-2/16, 3/16, 4/16, 5/16, 6/16, 9/16, 10/16, 11/16, 12/16

2015: 1-2/15, 3/15, 4/15, 5/15, 6/15, 7-8/15, 9/15, 10/15, 11/15, 12/15


2014: 1-2/14, 3/14, 3/14, 5/14, 6/14, 7-8/14, 9/14, 10/14, 11/14, 12/14


2013: 1-2/133/135/136/137-8/1310/1311/13,
12/13

2012: 1-2/123/125/126/127-8/1210/1211/12,
12/12

2011: 1-2/11ugotovitveni sklep3/114/115/11
6/11,9-10/1111/1112/11

2010: 1/102/103/104/106/1010/1011/1012/10 

2009: 2/093/094/096/097/0910/0911/0912/09

2008: 1-2/083/084/086/087-8/0810/0811/08,
12/08

2007: 1-2/073/073/1/074/075/076/077-8/07,
9/0710/0711/0712/07 

2006: 1-2/063/064/065/066/068-9/0610/06,
11/06

2005: 1-2/053/054/055/056/057/058-9/05,
10/0512/05

2004: 1-2/044/045/047/048-9/0410/0412/04

2003: 3/034/035/036/037/0310/0311/0312/03

2002: 1/022/023/024/025/026-7/029/02
10/0211/02 

2001: 1/012/014/015/016/019/0110/0112/01 

2000: 1/003/004/005/006/008/0010/00,11/00
12/00

1999: 1/992/993/994/995/99Statut OL,
Poslovnik OS OL
7/998/9910/99

1998: 1(izredna)/982-3/984/985-6/987/98
8-9/98,10/98

1997: 1/972/973/974-5/976-7/978/9710/97

1996: 1-2/964/965-6/967-8/969/9610/96
11/96,12/96

1995: 3/954/955-6/957/959/9510-11/95