Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A in (109/12)) in 30. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14 - uradno prečiščeno besedilo) je župan Občine Logatec, dne 18. 8. 2014, sprejel


S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec

1. člen
(predmet sklepa)
(1) S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (Logaške novice, št. 10/12, 12/12-popr., 7-8/13, Uradi list RS, št. 97/12, 110/13, v nadaljnjem besedilu: Odlok).
(2) Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembe vsebine in grafičnega dela odloka, spreminja se tudi Priloga 1.
(3) Spremembe in dopolnitve obsegajo:
- spremembo določila v povezavi z odmero zemljišča oziroma na ločitev stavbnega in nestavbnega dela zemljišča, ki se je v praksi izkazala kot birokratska ovira,
- spremembe zaradi upoštevanja novih splošnih smernic Ministra pristojnega za kmetijska zemljišča,
- spremembe zaradi umestitve suhih zadrževalnikov za poplavno varnost Logatca.

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka)
V obdobju po sprejetju Odloka septembra 2012 in njegovi uveljavitvi oktobra 2012, so bile pri njegovi uporabi s strani upravnih organov, projektantov, posameznikov ter drugih uporabnikov, ugotovljene nekatere neusklajenosti ter podane pobude za izboljšanje Odloka. Spremembe in dopolnitve odloka so potrebne tudi zaradi uskladitve z novimi splošnimi smernicami, ki jih je objavil Minister pristojen za kmetijska zemljišča dne 29. 4. 2014. Glavni razlog za začetek postopka sprememb Odloka pa je umestitev oziroma izgradnja suhih zadrževalnikov za poplavno varnost Logatca, ki po veljavnem Odloku nima predvidene primerne lokacije.

3. člen
(območje in predmet načrtovanja sprememb in dopolnitev Odloka ter vrsta postopka)
(1) Območje sprememb zajema celotno območje občine Logatec.
(2) Spreminja se tekstualni del, grafični del in Priloga 1 Odloka.
(3) Spremembe se izvedejo po rednem postopku.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Ob pripravi projektne dokumentacije za izgradnjo suhih zadrževalnikov za poplavno varnost Logatca so projektanti ugotovili, da lokacija, ki je predvidena v odloku za izgradnjo le teh, ni primerna, zato so podali predlog ustreznejše lokacije, ki bo upoštevan v tem postopku. Za ostale spremembe v odloku pridobitev strokovnih rešitev ni predvidena.

5. člen
(roki za pripravo)
(1) Spremembe Odloka se izdela po naslednjem okvirnem terminskem planu:
- sklep o začetku priprave avgust 2014
- osnutek avgust 2014
- dopolnjen osnutek avgust 2014
- sodelovanje javnosti september 2014
- predlog november 2014
- sprejem november 2014
(2) Predvideni roki se lahko, zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev vseh vključenih v postopek priprave, spremenijo.

6. člen
(navedba nosilcev urejanja prostora)
(1) V postopku sodelujejo naslednji nosilci urejanja prostora:
- Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kmetijstvo, Sektor za urejanje kmetijskega prostora z področja kmetijskih zemljišč;
- Agencijo RS za okolje s področja voda;
- Zavod RS za varstvo narave s področja varstva narave;
- Zavod za gozdove s področja gozdnih zemljišč.
(2) V skladu z določili 58. člena Zakona o prostorskem načrtovanju in 40. člena Zakona o varstvu okolja se poda vloga na Ministrstvo pristojno za okolje za pridobitev odločbe o morebitni obveznosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).

(3) V postopek se lahko vključijo tudi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.

7. člen
(končna določba)
Ta sklep se objavi v svetovnem spletu in v uradnem glasilu in začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu.

Številka: 3500-7/2014-2
Datum: 18. 8. 2014

Berto Menard, ŽUPAN

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228