Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju Zakona o prostorskem načrtovanju (33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A), 109/12) in 30. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 10/10 - uradno prečiščeno besedilo) je župan Občine Logatec, dne 17. 4. 2013, sprejel


S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec

1. člen
(predmet sklepa)

(1) S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (Logaške novice, št. 10/12, 12/12-popr., Uradni list RS, št. 97/12, v nadaljnjem besedilu: Odlok).
(2) Spremembe in dopolnitve se nanašajo samo na prostorske izvedbene pogoje in ne posegajo v določanje namenske rabe prostora. Prilogi in grafični del se ne spreminjajo.
(3) Spremembe in dopolnitve obsegajo:
- dopolnitev uporabljenih izrazov,
- sprememba določil v povezavi z objekti in napravami za oglaševaje,
- posamične spremembe in dopolnitve posebnih prostorskih izvedbenih pogojev Odloka. 

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka)

V obdobju po sprejetju Odloka septembra 2012 in njegovi uveljavitvi oktobra 2012, so bile pri njegovi uporabi s strani upravnih organov, projektantov, posameznikov ter drugih uporabnikov, ugotovljene nekatere neusklajenosti ter podane pobude za izboljšanje Odloka. V času veljavnosti Odloka se je spremenil tudi predpis, ki določa razvrščanje objektov glede na zahtevnost gradnje in ta sprememba predstavlja nejasnost Odloka.
 
3. člen
(območje in predmet načrtovanja sprememb in dopolnitev Odloka ter vrsta postopka)

(1) Območje sprememb zajema celotno območje občine Logatec.
(2) Spreminja se tekstualni del Odloka.
(3) Spremembe se izvedejo po skrajšanem postopku.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Ker gre za spremembe tekstualnega dela, ki se nanašajo na uskladitev uporabljenih izrazov v povezavi z enostavnimi in nezahtevnimi objekti, na dopolnitev v povezavi z objekti in napravami za oglaševanje ter posamične spremembe in dopolnitve posebnih prostorskih izvedbenih pogojev Odloka, pridobitev posebnih strokovnih rešitev ni predvidena.

5. člen
(roki za pripravo)

(1) Spremembe Odloka se izdela po naslednjem okvirnem terminskem planu:
- sklep o začetku priprave april 2013
- osnutek    maj 2013
- dopolnjen osnutek  maj 2013
- sodelovanje javnosti  junij 2013
- predlog   junij 2013
- sprejem    september 2013
(2) Predvideni roki se lahko, zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev vseh vključenih v postopek priprave, spremenijo.

6. člen
(navedba nosilcev urejanja prostora)

(1) Glede na predvidene spremembe in dopolnitve Odloka, se ne predvideva pridobivanja splošnih smernic, posebnih smernic, ter mnenj, saj predvidene spremembe ne posegajo v pristojnost nosilcev urejanja prostora ker gre izključno za pristojnost občine, da določa pogoje za umeščanje posegov v prostor, vsebine ki se spreminjajo pa so posledica spremembe podzakonskega akta, ki je bil medresorsko usklajen.
(2) V postopek se lahko vključijo nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.

7. člen
(končna določba)

Ta sklep se objavi v svetovnem spletu in v uradnem glasilu in začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu.

 

Številka: 3500-7/2013-3  
Berto Menard
ŽUPAN
Datum: 17. 4. 2013
  

 

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228