Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjska soseska Male Laze, za del enote urejanja prostora GL-43

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 80/10, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A) in 30. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo) župan Občine Logatec sprejemam

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjska soseska Male Laze, za del enote urejanja prostora GL-43

1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo podrobnega prostorskega načrta)

(1) S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjska soseska Male Laze, za del enote urejanja prostora GL-43, v nadaljnjem besedilu: OPPN.
(2) Po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (Logaške novice, št. 10/12, 12/12-popr., Uradni list RS, št. 97/12, v nadaljnjem besedilu: OPN) je obravnavano območje po osnovni namenski rabi opredeljeno kot območja stavbnih zemljišč, po podrobnejši namenski rabi pa kot SS – stanovanjska območja.
(3) Pobudo za izdelavo OPPN je podal lastnik zemljišča (v nadaljnjem besedilu: pobudnik), ki ima na območju namen graditi stanovanjski objekt. Pobuda je bila ocenjena kot sprejemljiva.

2. člen
(območje podrobnega prostorskega načrta)

(1) Okvirno obravnavano območje OPPN se nahaja v južnem delu naselja Logatec, ob izteku gradenj na ulici Kalce in po dejanski rabi predstavlja trajni travnik. Severno od nameravanega posega v prostor poteka občinska javna pot JP 726751 ter že obstoječ stanovanjski objekt. Zemljišča v severnem delu obravnavanega območja so komunalno opremljena. Na južni strani se nahajajo nepozidane travnate površine. V celotni enoti urejanja prostora GL-43 je skladno z OPN predvidena stanovanjska gradnja.
(2) Skladno z OPN se meja OPPN lahko spremeni in prilagodi podrobnim programskim zahtevam ter razmeram na terenu pod pogojem, da s spremenjeno mejo soglašajo lastniki na novo vključenih parcel. V primeru sprejema tega OPPN pa ne gre za spreminjanje meje ali  novo vključitev parcel, pač za zmanjševanje obsega predvidenega OPPN samo na parcele v lasti pobudnika.
(3) Območje OPPN predvidoma obsega zemljišča s parc. št. 1164/2, 1164/3, vse k. o. Gorenji Logatec.
(4) Površina območja meri okvirno 1028 m2. Ob izdelavi OPPN se lahko meja in velikost območja spremenita.

3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

(1) Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati veljavne prostorske akte občine Logatec, podatke o prostoru in obstoječo komunalno opremo.
(2) V postopku priprave dopolnjenega osnutka OPPN je treba zagotoviti vse potrebne strokovne podlage, izdelava le-teh se določi v postopku priprave OPPN.

4. člen
(roki za pripravo podrobnega prostorskega načrta)

(1) Izdelava osnutka OPPN je predvidena en mesec po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka OPPN je predvidena en mesec po pridobitvi smernic. Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
(2) Predvideni roki se lahko zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev pristojnih nosilcev urejanja prostora spremenijo.
(3) V primeru zahteve po vodenju postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter se izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja in Zakona o prostorskem načrtovanju, posledično pa se podaljšajo tudi roki izdelave in sprejema OPPN.

5. člen
(navedba nosilcev urejanja prostora)

(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenje k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
- Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
- Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
- Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec – prometna infrastruktura
- Komunalno podjetje Logatec, d.o.o., Tržaška cesta 27, Logatec – komunalna infrastruktura
- Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana  – energetska infrastruktura
- Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana, Cigaletova 15, Ljubljana – telekomunikacijska infrastruktura
- Adriaplin, d.o.o., Dunajska cesta 7, Ljubljana. – druga infrastruktura
- Naklo, d.o.o., Notranjska 14, Logatec – druga infrastruktura
(2) Osnutek OPPN se pošlje tudi na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, ki odloči ali je za načrtovano prostorsko ureditev potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
(3) Če državni nosilec urejanja prostora v 30 dneh ne da posebnih smernic oziroma če v tem roku ne da smernic lokalni nosilec urejanja prostora, se šteje, da jih nima. Pripravljavcu ni treba upoštevati smernic, izdanih po izteku roka, mora pa upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidenih prostorskih ureditev določajo veljavni predpisi.
(4) Če se v postopku priprave prostorskega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.

6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave podrobnega prostorskega načrta)

(1) Pripravo OPPN financira pobudnik, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje.
(2) Obveznosti investitorja v postopku priprave OPPN se določijo z dogovorom o sodelovanju med Občino Logatec in investitorjem.

7. člen
(začetek veljavnosti sklepa)

Ta sklep se objavi v Logaških novicah in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Logatec, www.logatec.si.


Številka: 3500-10/2013-2
Datum: 17. 4. 2013  
Berto Menard
ŽUPAN

 

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228