Sklep o določitvi načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh ter izvedbe javnega sodelovanja pri usklajevanju načrta - javna razgrnitevŠtevilka: 84-2/2020 - 3
Datum: 31.08.2020

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), določil Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg), 32. člena Statuta občine Logatec (Logaške novice št. št. 7-8/08 (str. 5), 2/10 (str. 7), 10/10-UPB (str. 9)) ter ob smiselni uporabi 5., 12. ter 13. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list št. 24/12, 78/16 in 26/19, v nadaljevanju: Uredba), izdajam

Sklep o določitvi načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh ter izvedbe javnega sodelovanja pri usklajevanju načrta


I.

Zaradi določil in priporočil državnega oz. regijskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije nalezljive bolezni pri ljudeh določam, da se načrte zaščite in reševanja ter dokumente za zaščito in reševanje za epidemijo izdela v celoti in z naslovom: Načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Logatec.


II.

(1) Skladno z določili 12. in 13. člena Uredbe se izvede sodelovanje (strokovne) javnosti in izvajalcev načrta med 7. septembrom in 7. oktobrom 2020.

(2) Izvajalci načrta na občinskem nivoju morajo podati svoje pripombe na načrt v roku določenem v prejšnjem odstavku, v kolikor pripomb v tem roku ne podajo, se šteje, da je načrt usklajen na nivoju občine.

(3) Načrt se v predstavi javnosti v elektronski obliki na spletni strani Občine Logatec ter tako, da se po elektronski pošti pošlje izvajalcem načrta v usklajevanje.

(4) Za usklajevanje načrta in za obdelavo pripomb ter predlogov morajo izvajalci kontaktirati s pooblaščenim skrbnikom načrtov – Damjanom Barutom, višjim svetovalcem za civilno zaščito Občine Logatec.


III.

Ta sklep začne veljati takoj.

 

ŽUPAN
Berto MENARD

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228