Od 10. 9. do 13. 10. 2019 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec - osme spremembe. Javna obravnava bo 17. 9. 2019 ob 17. uri.

- Javno naznanilo o javni razgrnitvi

- Dopolnitev javnega naznanila o javni razgrnitvi

- Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (SD OPN 8)

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 30. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Občine Logatec dne 9. 7. 2019 izdal

 

Sklep o podaljšanju javne razgrnitve

I.

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (SD OPN 7), ki od 3. 6. 2019 poteka v prostorih Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, se podaljša do 30. 9. 2019.

 

II.

Ta sklep se objavi na oglasni deski Občine Logatec, na spletni strani občine www.logatec.si in v Logaških novicah.

 

Številka: 430-4/2018-104
Datum: 9. 7. 2019

Berto Menard l. r.
ŽUPAN

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228