Preskoči na vsebino

11. redna seja Občinskega sveta Občine Logatec, 23. 6. 2020- vabilo

- zapisnik

Stališče odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

Stališče odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

Stališče Odbora za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

Stališča statutarno pravne komisije

 

 

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve

3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (SD OPN 7), II. obravnava

4. Predlog Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Logatec, II. obravnava

5. Predlog Rebalansa proračuna za leto 2020, skrajšani postopek

6. Predlog Pravilnika o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Logatec, dodatek h gradivu

7. Predlog Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za blaženje posledic epidemije Covid-19 na področju gospodarstva v občini Logatec, dodatek h gradivu

8. Predlog Pravilnika o določitvi cene industrijske odpadne vode v občini Logatec

9. Ustanovitev solastnine na zemljiščih parc. št. 1562/1 in 1563/6, obe k.o. Blekova vas, za potrebe gradnje dnevnega centra Logatec, v korist Republike Slovenije

10.Obravnava letnega poročila Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o. za leto 2019 

11. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti Občine Logatec za leto 2019

12. Poročilo o urejanju prometa v Občini Logatec za leto 2019

13. Poročilo o delovanju varnostnega sosveta Občine Logatec za leto 2019

14. Predlog Komisije za priznanja o podelitvi občinskih priznanj Občine Logatec za leto 2020 

15. Odgovori na svetniška vprašanja

 
 

 

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228