Preskoči na vsebino

10. redna seja Občinskega sveta, 28. 5. 2020 - Vabilo

- Zapisnik 10. redne seje OS

- Stališča delovnih teles

- Poročilo o izvrševanju sklepov sprejetih na 10. redni seji ter nadaljevanju 10. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec

 

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve

3. Predlog Odloka o spremembi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Centralne dejavnosti Brod - vzhodni del; ID:1227, II. obravnava

4. Predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Logatec, II. obravnava

5. Predlog Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Logatec, I. obravnava

6. Predlog Odloka o razglasitvi muzejske zbirke novejše zgodovine v Vojnem muzeju Logatec za kulturni spomenik lokalnega pomena, I. obravnava

7. Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve – individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za območje stanovanjsko – poslovnega objekta na Tovarniški cesti 3 v Logatcu – ID: 1562

8. Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve – širitev obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora z oznako MB-39 v občini Logatec – ID: 1561

9. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Logatec

10. Predlog Strategije za mlade v občini Logatec 2020-2024

11. Ukinitev javnega dobra

12. Končno poročilo - Pregled poslovanja Krajevne skupnosti Tabor v letu 2018

13. Končno poročilo - Oskrba starejših na domu 2018

14.Končno poročilo - Nadzor sofinanciranja bivanja v domovih za starejše 2018

15.Obravnava predloga Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2019

16. Odgovori na svetniška vprašanja

 

 

 

 

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228