Preskoči na vsebino

5. redna seja Občinskega sveta, 16. 5. 2019- vabilo
- zapisnik
- stališča delovnih teles
Poročilo o izvrševanju skepov sprejetih na 5. redni seji Občinskega sveta Občine Logatec, 16. 5. 2019.

 

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve

3. Predlog Sklepa za nadaljevanje postopka za sprejem Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Centralne dejavnosti Brod – zahodni del

4. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Centralne dejavnosti Brod – zahodni del, 2. obravnava

5. Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v odloku, ki ureja občinski prostorski načrt občine Logatec, 1. obravnava

6. Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve – individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za stanovanjsko sosesko Kalce – ID: 1157 (dopolnitev gradiva)

7. Predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi – interesa razlastitve z omejitvijo lastninske pravice – obremenitvijo s služnostjo gradnje kanalizacijskega omrežja – od Rožmanca do rondoja

8. Predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi – interesa razlastitve in razlastitve z omejitvijo lastninske pravice – obremenitvijo s služnostjo gradnje javne gospodarske infrastrukture v IOC 3 Logatec, 2 etapa

9. Predlog zaključnega računa proračuna Občine Logatec za leto 2018

10. Predlog Poročila organizatorjev volilne kampanje in delna povračila stroškov

11. Predlog Sklepa o cenah gospodarske javne službe letnega vzdrževanja javnih občinskih cest v občini Logatec

12. Predlog sklepa o določitvi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja

13. Predlog Poslovnega načrta Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d. o. o. za leto 2019

14. Odgovori na svetniška vprašanja

 

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228