Preskoči na vsebino

Vabilo na 15. redno sejo Občinskega sveta Občine LogatecŠtevilka: 013-11/2016-6
Datum: 6. 12. 2016


Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 - uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo)

sklicujem
15. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo v četrtek, 22. decembra 2016, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec (I. nadstropje), Tržaška cesta 50 A, Logatec.

Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje z dne 10. 11. 2016.
Pregled in potrditev zapisnika 3. izredne seje z dne 30. 11. 2016.

Poroča: Berto Menard, župan

Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve (gradivo bo posredovano naknadno)
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

3. Obravnava Predloga Odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2017, II. obravnava Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Mojca Igličar, preizkušeni računovodja – višji svetovalec
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

4. Obravnava Predloga letnega programa športa v občini Logatec za leto 2017
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Damjan Barut – višji svetovalec
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

5. Obravnava predloga Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za Energetsko sanacijo in prenovo 5 javnih stavb Občine Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročata: Mateja Čuk - podsekretarka in Rajko Leban, direktor, Goriška lokalna energetska agencija GOLEA
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

6. Določitev mesečne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017 v občini Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Zoran Žagar, višji svetovalec III
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

7. Obravnava predloga Sklepa nove cene programov vrtca v občini Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročata: Brigita Česnik, ravnateljica Vrtca Kurirček Logatec in Irena Rupnik, računovodkinja Vrtca Kurirček Logatec
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

8. Seznanitev s potekom izdelave Celostne prometne strategije občine Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročata: Urška Kranjc, LUZ, d.d. in Matej Gojčič,RRA LUR
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

9. Obravnava predloga Sklepa o razglasitvi Občine Logatec za »območje brez TTIP«
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Andrej Vrhunc, direktor Občinske uprave
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

10. Obravnava poročila Nadzornega odbora Občine Logatec o opravljenem rednem nadzoru nad investicijo: energetska sanacija OŠ 8 talcev Dolnji Logatec in VVZ Kurirček Dolnji Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Nataša Gornjak Pejič, članica Nadzornega odbora Občine Logatec

11. Poročilo o opravljenem nadzoru nad sofinanciranjem društev, ki delujejo na področju kulture, za leto 2015 (gradivo bo posredovano naknadno)
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Nataša Gornjak Pejič, članica Nadzornega odbora Občine Logatec

12. Poročilo o opravljenem rednem nadzoru zaključnega računa proračuna občine Logatec za leto 2014 (gradivo bo posredovano naknadno)
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Marjan Gregorič, član Nadzornega odbora Občine Logatec

13. Obravnava predloga Poslovnega načrta Komunalnega podjetja Logatec d. o. o. za leto 2017
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: dr. Boštjan Aver, direktor JP Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

14. Obravnava predloga Sklepa o določitvi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, dopolnitev
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: dr. Boštjan Aver, direktor JP Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

15. Odgovori na svetniška vprašanja.


Gradivo za 15. sejo Občinskega sveta Občine Logatec vam posredujemo v elektronski obliki. V kolikor potrebujete gradivo za posamezno točko v tiskani obliki, nam to prosim sporočite.


Berto Menard
župan

VABLJENI:
člani občinskega sveta,
Andrej Vrhunc, direktor OU,
poročevalci,
Romana Hribar, višja svetovalka,
Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti,
vodje političnih strank in list, zastopanih v občinskem svetu,
novinarji.

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228