Številka: 013-5/2018-6
Datum: 6. 6. 2018

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 - uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo)

S K L I C U J E M
23. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo v četrtek, 21. junija 2018, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec (I. nadstropje), Tržaška cesta 50 A, Logatec.

 

Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje z dne 10. 5. 2018.
Pregled in potrditev zapisnika 2. dopisne seje, ki je trajala od 28. – 30. 5. 2018 do 15. ure.

Poroča: Berto Menard, župan

 

Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

3. Obravnava predloga Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Logatec, skrajšani postopek
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Tena Daša Lavrič Pfajfar, mag., višja svetovalka
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

4. Obravnava Predloga sklepa o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve v občini Logatec za volilno leto 2018
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalka: Darja Kavčič, tajnik Občinske volilne komisije
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

5. Obravnava Predloga Komisije za priznanja o podelitvi občinskih priznanj Občine Logatec za leto 2018
Predlagatelj: Komisija za priznanja Občine Logatec
Poročevalec: mag. Viktorija Osolnik Kunc, predsednica Komisije za priznanja

6. Obravnava ugotovitve javne koristi – interesa in razlastitve z omejitvijo lastninske pravice
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalka: Zvonka Moljk, višja svetovalka
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

7. Obravnava Ocene izvajanja Občinskega programa varnosti za leto 2017
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Jure Plečnik, višji svetovalec - vodja Občinskega redarstva
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

8. Obravnava Poročila o urejanju prometa v Občini Logatec za leto 2017
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Jure Plečnik, višji svetovalec - vodja Občinskega redarstva
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

9. Obravnava Poročila o delovanju Varnostnega sosveta Občine Logatec za leto 2017
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Jure Plečnik, višji svetovalec - vodja Občinskega redarstva
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

10. Obravnava Letnega poročila Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d. o. o. za leto 2017
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: dr. Boštjan Aver, direktor Komunalnega podjetja Logatec d. o. o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

11. Odgovori na svetniška vprašanja.

 

Gradivo za 23. sejo Občinskega sveta Občine Logatec vam posredujemo v elektronski obliki. V kolikor potrebujete gradivo za posamezno točko v tiskani obliki, nam to prosim sporočite.

 

Berto Menard
župan

 

VABLJENI:
člani občinskega sveta,
Andrej Vrhunc, direktor OU,
mag. Klavdija Kenk Šabić, predsednica NO Občine Logatec,
poročevalci,
Romana Hribar, višja svetovalka,
Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti,
vodje političnih strank in list, zastopanih v občinskem svetu,
novinarji.

Številka: 013-2/2018-1
Datum: 20. 4. 2018

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 - uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo)


S K L I C U J E M
22. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo v četrtek, 10. maja 2018, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec (I. nadstropje), Tržaška cesta 50 A, Logatec.


Pregled in potrditev zapisnika 21. redne seje z dne 15. 3. 2018.
Poroča: Berto Menard, župan

Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Obravnava zaključnega računa proračuna Občine Logatec za leto 2017
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poroča: Mojca Igličar, preizkušeni računovodja – višji svetovalec
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

3. Obravnava predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Centralne dejavnosti Brod – zahodni del, I. Obravnava 
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalca: Peter Lovšin, Urbania, d. o. o. 
Simona Šušteršič Štrukelj, Podsekretarka
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

4. Seznanitev s poročilom; Nadzor obračuna komunalnega prispevka Martinj hrib
Predlagatelj: Nadzorni odbor Občine Logatec
Poročevalca: Klavdija Kenk Šabić, predsednica NO,
Marjan Gregorič, član NO

5. Obravnava ukinitve javnega dobra
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalka: Zvonka Moljk Širca, višja svetovalka I
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

6. Obravnava predloga sprememb in dopolnitev letnega načrta ravnanja s stavbnim premoženjem Občine Logatec za leto 2018
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalka: Zvonka Moljk Širca, višja svetovalka I
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

7. Odgovori na svetniška vprašanja.

 

Predlog razširitve dnevnega reda:

1. Mandatne zadeve,

2. Dopolnitev predloga sprememb in dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Logatec za leto 2018.

 

Gradivo za 22. sejo Občinskega sveta Občine Logatec vam posredujemo v elektronski obliki. V kolikor potrebujete gradivo za posamezno točko v tiskani obliki, nam to prosim sporočite.

 

Berto Menard
župan

 

VABLJENI:
člani občinskega sveta,
Andrej Vrhunc, direktor OU,
mag. Klavdija Kenk Šabič, predsednica NO Občine Logatec,
Marjan Gregorič, član NO,
Peter Lovšin, Urbania, d. o. o. o. ,
poročevalci,
Romana Hribar, višja svetovalka,
Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti,
vodje političnih strank in list, zastopanih v občinskem svetu,
novinarji.

 

Številka: 013-11/2017-5
Datum: 5. 12. 2017

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 - uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo)

sklicujem 20. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo v četrtek, 21. decembra 2017, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec (I. nadstropje), Tržaška cesta 50 A, Logatec.


Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje z dne 9. 11. 2017.
Poroča: Berto Menard, župan

Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

3. Obravnava predloga Odloka o proračunu občine Logatec za leto 2018, II. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalka: Mojca Igličar, preizkušeni računovodja – višji svetovalec
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

4. Obravnava predloga Letnega programa športa 2018
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Damjan Barut, višji svetovalec
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

5. Obravnava predloga Odredbe o prometni ureditvi v Občini Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Jure Plečnik, vodja Občinskega redarstva
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

6. Odgovori na svetniška vprašanja.


Gradivo za 20. sejo Občinskega sveta Občine Logatec vam posredujemo v elektronski obliki razen gradiva za 4. točko predlaganega dnevnega reda 20. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec - Obravnava predloga Odloka o proračunu občine Logatec za leto 2018, II. obravnava. V kolikor potrebujete gradivo za posamezno točko v tiskani obliki, nam to prosim sporočite.


Berto Menard
župan

VABLJENI: 
člani občinskega sveta,
Andrej Vrhunc, direktor OU,
mag. Klavdija Kenk Šabič, predsednica NO Občine Logatec,
poročevalci,
Romana Hribar, višja svetovalka,
Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti, 
vodje političnih strank in list, zastopanih v občinskem svetu,
novinarji.

Številka: 013-12/2017-6
Datum: 26. 2. 2018

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 - uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo)

sklicujem
21. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo v četrtek, 15. marca 2018, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec (I. nadstropje), Tržaška cesta 50 A, Logatec.


Pregled in potrditev zapisnika 20. redne seje z dne 21. 12. 2017.
Poroča: Berto Menard, župan


Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

3. Obravnava predloga Pravilnika o sofinanciranju projektov drugih društev na območju občine Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: mag. Nevenka Malavašič, podsekretarka
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

4. Obravnava predloga Povišanja cen programov v Vrtcu Kurirček Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Brigita Česnik, ravnateljica Vrtca Kurirček Logatec in Irena Rupnik, računovodkinja Vrtca Kurirček Logatec
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

5. Obravnava predloga Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta za leto 2017
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalka: Mateja Čuk, podsekretarka in Boštjan Mljač, GOLEA
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

6. Seznanitev s poročilom o obratovanju bazena v GRC Zapolje
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: mag. Nevenka Malavašič, podsekretarka
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

7. Obravnava predloga Sklepa o cenah gospodarske javne službe letnega vzdrževanja javnih cest
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: dr. Boštjan Aver, direktor Komunalnega podjetja Logatec d. o. o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

8. Obravnava Poslovnega načrta Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d. o. o. za leto 2018
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: dr. Boštjan Aver, direktor Komunalnega podjetja Logatec d. o. o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

9. Obravnava predloga Končnega poročila o dodeljevanju pomoči kmetom
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: mag. Klavdija Kenk Šabić, predsednica Nadzornega odbora Občine Logatec

10. Seznanitev s Poročilom o delu Nadzornega odbora v letu 2017
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: mag. Klavdija Kenk Šabić, predsednica Nadzornega odbora Občine Logatec

11. Seznanitev s Programom dela Nadzornega odbora v letu 2018
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: mag. Klavdija Kenk Šabić, predsednica Nadzornega odbora Občine Logatec

12. Odgovori na svetniška vprašanja.

Gradivo za 21. sejo Občinskega sveta Občine Logatec vam posredujemo v elektronski obliki. V kolikor potrebujete gradivo za posamezno točko v tiskani obliki, nam to prosim sporočite.

 - poročilo

Berto Menard
župan

 

 

VABLJENI:
člani občinskega sveta,
Andrej Vrhunc, direktor OU,
mag. Klavdija Kenk Šabić, predsednica NO Občine Logatec,
poročevalci,
Romana Hribar, višja svetovalka,
Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti,
vodje političnih strank in list, zastopanih v občinskem svetu,
novinarji.

Številka: 013-6/2017-6
Datum: 24. 10. 2017

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 - uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo)

Sklicujem 
19. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo v četrtek, 9. novembra 2017, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec (I. nadstropje), 
Tržaška cesta 50 A, Logatec.


Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje z dne 22. 6. 2017.
Pregled in potrditev zapisnika 4. izredne seje z dne 19. 10. 2017.

Poroča: Berto Menard, župan


Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

3. Obravnava predloga Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Logatec, II. obravnava - nadaljevanje
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Damjan Barut, višji svetovalec
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

4. Obravnava predloga Odloka o proračunu občine Logatec za leto 2018, I. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalka: Mojca Igličar, preizkušeni računovodja – višji svetovalec
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

5. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Logatec, skrajšani postopek
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Andrej Vrhunc, direktor občinske uprave
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance in
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

6. Obravnava predloga Sklepa o cenah zimske službe v občini Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: dr. Boštjan Aver, direktor Komunalnega podjetja Logatec d. o. o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

7. Odgovori na svetniška vprašanja.


Gradivo za 19. sejo Občinskega sveta Občine Logatec vam posredujemo v elektronski obliki razen gradiva za 3. točko predlaganega dnevnega reda 19. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec - Obravnava predloga Odloka o proračunu občine Logatec za leto 2018. V kolikor potrebujete gradivo za posamezno točko v tiskani obliki, nam to prosim sporočite.


Berto Menard
župan


VABLJENI: 
člani občinskega sveta,
Andrej Vrhunc, direktor OU,
mag. Klavdija Kenk Šabič, predsednica NO Občine Logatec,
poročevalci,
Romana Hribar, višja svetovalka,
Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti, 
vodje političnih strank in list, zastopanih v občinskem svetu,
novinarji.

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228