Ali bo Ljubljanica še kdaj čista?

Že dobrih pet let je od tega, ko je tudi Občina Logatec pristopila k tako imenovanemu projektu »Čista Ljubljanica«. Omenjeni projekt je namenjen obnovi in dograditvi vodovodnih sistemov ter sistema odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na povodju srednje in zgornje Ljubljanice. V prvi del projekta je bilo v začetku vključenih trinajst občin, vendar jih je le osem izpolnilo kriterije za pridobitev sredstev iz evropskega kohezijskega sklada. In tudi te občine kot kaže, obljubljenega denarja za izpeljavo začrtanih projektov ne bodo dobile, vsaj za zdaj ne. Prav zaradi slednjega so se 7. januarja 2010 v Upravnem centru Logatec na delovnem sestanku dobili predstavniki občin pristopnic k omenjenemu projektu.

Projekt ima več ciljev
Če pogledamo bolj podrobno, so cilji projekta predvsem izboljšati kakovost bivalnega okolja, zvišati kakovost vodotokov, zmanjšati onesnaženost okolja, predvsem podtalnice in prsti, in zmanjšati ogroženost jamske flore in favne.  Cilja projekta sta tudi zmanjšanje ogroženosti vodonosnikov in s tem izboljšanje kakovosti pitne vode ter zmanjšanje smradu vodotokov ob morebitnih znižanih pretokih v poletnih mesecih. Občine, ki so pristopile k projektu, pa  naj bi z izpeljavo zgoraj omenjenih ciljev projekta dosegle izpolnitev zakonskih obveznosti glede izvedbe komunalne infrastrukture in pogojev iz zakonskih podlag o prostorskem urejanju zazidalnih zemljišč.

Denarja ni
Od projekta »Čista Ljubljanica« so občine: Borovnica, Cerknica, Brezovica, Logatec, Pivka, Postojna, Škofljica in Vrhnika pričakovale veliko. S sredstvi, ki jih bo v 70 odstotkih namenila Evropska unija (EU) in Republika Slovenija (RS), 30 odstotkov finančnih sredstev naj bi zagotovile občine same, imajo namen zgraditi oziroma rekonstruirati javno infrastrukturo, s čimer naj bi dosegle kvalitetnejše bivalno okolje za svoje občane in hkrati prispevale k izboljšanju kakovosti vode v porečju Ljubljanice. Prva prijava je bila s strani občin na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) oddana maja 2009 in bila zavrnjena iz naslova neupoštevanja vseh zahtev pri pripravi same vloge. Konec meseca avgusta 2009 je bila posredovana nova vloga, ki je bila ponovno zavrnjena z obrazložitvijo, da so se v tem obdobju spremenili pogoji in da MOP vztraja, da se pri pripravi vloge in najavi vseh vključenih projektov upošteva  čim večja vključenost aglomeracij, ki so sestavni del Operativnega programa zajemanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda RS, sprejetega leta 2004. Kot pravi župan Občine Logatec Janez Nagode, bi vse, do sedaj izpeljane postopke, ki niso obrodili želenih sadov, lahko razumeli kot dejstvo, da država v tem trenutku nima zadostnih sredstev za omenjeni projekt, kar se odraža tudi v nevključenosti le-tega v že sprejeti proračun RS za leto 2010 in 2011. »Žalosti nas, da javnost ni vedno pravočasno in dovolj seznanjena, tako o pogojih kot višini še neporabljenih sredstev iz različnih skladov EU. Tako se na žalost zna zgoditi, da se prijavni pogoji tudi večkrat na leto spremenijo.«, je še dodal župan. Zastavlja se vprašanje, kako naprej, saj je Občina Logatec nosilka projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda, vrednega 38,6 milijonov evrov. V tem trenutku sredstev iz evropskega kohezijskega sklada ni mogoče črpati in vprašanje je, kdaj, če sploh, bo to v finančni perspektivi 2007-2013 mogoče.

V sredini decembra preteklega leta je bil, v zvezi z nadaljnjimi postopki, na MOP-u, med predstavniki občin ter ministrstva, organiziran delovni sestanek. Kot pove župan Janez Nagode, so bile občinam, vključenim v projekt, postavljene dodatne zahteve, ki se nanašajo na ponovno pripravo vloge. Ta naj bi vsebovala tiste projekte, ki zajemajo opredeljene aglomeracije sprejete s strani Republike Slovenije v letu 2004, kar v praksi pomeni, da bo treba v vlogi določene projekte izvzeti, druge dodati. 

Prav zaradi vseh sprememb in novih odločitev so se na delovnem sestanku v Upravnem centru Logatec prejšnji teden zbrali predstavniki, ki v okviru svojih občin  delajo na projektu »Čista Ljubljanica«. Na sestanku so bili s strani prisotnih sprejeti sklepi in sicer: da se na MOP-u v roku desetih dni ponovno organizira sestanek z župani tistih občin, katerih projekti so zaradi zahtev ministrstva izpadli, da se dobi pojasnilo zakaj so bili izločeni in kakšne so možnosti, da projekti vseeno ostanejo del nove vloge; da občine kljub spremembam nadaljujejo z aktivnostmi povezanimi z izpeljavo projektov – pridobitev služnostnih pravic, gradbena dovoljenja itd.; da se po sestanku na ministrstvu ponovno sestane svet projekta, da se odloči o nadaljnjih korakih.

Kje smo?
Dokler ne bo prišlo do izdaje primernega sklepa in odločbe s strani MOP-a bosta stala tudi projekta Občine Logatec - izgradnja čistilne naprave v mestu Logatec ter izgradnja primarne kanalizacije Gornji Logatec-Kalce in morda tudi kanalizacije Martinj Hrib. Neizvajanje projektov za občine pristopnice pomeni, da ne morejo zadostiti zakonskim obveznostim, hkrati pa svojim prebivalcem ne morejo nuditi boljših življenjskih pogojev. V primeru, da denarja za izpeljavo projektov ne bo mogoče dobiti s strani EU, bodo, kot pravi župan Janez Nagode, morale občine ubrati druge poti, ki pa so za prebivalce veliko dražje.

Romana Hribar,
Občinska uprava

Foto Raul Semenič: Logaščica v ledu


Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov: