Logatec že čuti klimatske spremembe

Niz dejavnikov, med katerimi so tudi klimatske spremembe, je udaril po Logaščici.

 

 

 

 

 

Logaščica je potok, ki teče po Logaškem polju in zbira vode iz zahodne, dolomitne okolice polja. Logaščica nastane z združitvijo vodotokov Reka in Črni potok v Gorenjem Logatcu in ponikne v središču Logatca v obzidanem ponoru, imenovanem Jačka. Ko odteče v podzemlje, se združi z vodami s Planinskega polja in odteka pod Logaškim poljem proti izvirom Ljubljanice na Vrhniki. Potok večkrat poplavlja, nazadnje letos konec marca.

Pred dnevi pa je Logaščica zopet pokazala enega izmed najgrših izgledov, vendar ravno obratnega od tistega, s konca marca. Na njenem spodnjem toku je bilo stanje katastrofalno; na gladini so lebdele kanalizacijske odplake, higienski vložki, toaletni papir. Vdor fekalij v rečico je povzročil pravi ekološki kaos saj naj bi odmrl precejšen delež rib in rakov, po besedah ribičev, kar 80 %.

V torek, 6. oktobra je fotograf Andrej Korenč kot eden izmed prvih opazil stanje Logaščice, jo fotografiral in nanjo opozoril javnost.

V petek, 9. oktobra si je stanje ogledal tudi Boris Čičmirko, predsednik KS Naklo. Igor Petek, direktor Komunalnega podjetja Logatec  je Čičmirku in Korenču v triurnem obhodu podrobno obrazložil kako je do katastrofe prišlo. Gre namreč za splet dejavnikov, katerim je dno izbila dolgotrajna suša.

V vmesnem času so si stanje ogledali med drugimi tudi Marko Barišić, predstavnik Ribiške družine Vrhnika in Stanislav Bele, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva.  Stanislav Bele je menil, da je za to kriv nekdo, ki živi na Potoški cesti v Logatcu in ni ali pa je neprimerno priklopljen na kanalizacijo, zato je naložil Komunalnemu podjetju Logatec čiščenje kanalizacije.

Občinska uprava z županom na čelu je bila o stanju Logaščice obveščena takoj in je takoj tudi reagirala ter urejevala zadevo znotraj svojih pristojnosti. Pristojnost za vodotoke širom celotne države je namreč v rokah Agencije RS za okolje.

Javnost je s prstom pokazala na Občino Logatec oziroma na Komunalno podjetje Logatec, zato smo za odgovore kaj se je zgodilo in kje so vzroki za nastanek tega stanja prosili Igorja Petka, v.d. direktorja Komunalnega podjetja Logatec, ki pravi:

»V zvezi s poginom rib menim, da je dolžnost našega podjetja, da pojasni okoliščine in svoje videnje te problematike, ki je bila zabeležena na področju Potoške ulice. Prevečkrat je bilo slišati, da je za pogin krivo naše podjetje kot upravljavec javne infrastrukture za odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih vod, za kar menimo, da morda le ni tako.

Pretok struge je bil v času pogina ničen, saj izdatnejših padavin ni bilo že 6 tednov
V času, ko se je pogin zgodil, je bil pretok vode v strugi Logaščice praktično ničen. Naše podjetje je pred tem dogodkom opravljalo dela izpiranja vrtine za usposobitev za oskrbo javnega vodovodnega sistema Logatec v Cuntovi grapi. V ta namen je črpalo pribl. 10 l/s vode iz globoke vrtine katera je odtekala v Črni potok. Z izpiranjem vrtine smo končali dan pred zabeleženim poginom. Morda je k njemu prispevalo tudi to dejstvo, saj je prišlo do spremenjenih napajalnih količin vode, ki pa niso spadale v količine naravnega pretoka.
Na ogledu, ki smo ga  izvršili skupaj s predsednikom KS Naklo in nekaterimi novinarji, je bilo razvidno, da pretoka vode v Logaščici skoraj ni, da je struga Črnega potoka v Gorenjem Logatcu prazna in popolnoma suha in da je pretok vode v strugi na območju zajemanja vode za pitno vodo iz globokih vrtin v Cuntovi grapi ca 10-12 l/s, ki pa na območju Strmice izgine. Ob tem je potrebno povedati, da ca. 6 tednov na tem območju ni bilo izdatnejših padavin. Potok in ves živelj v njem postane zaradi tega zelo občutljiv in že najmanjša sprememba okoliščin lahko povzroči hipne drastične spremembe v njem. 

Logatec ima srečo, ker so pred leti zgradili nove sisteme za zajemanje pitne vode
Ugotovimo lahko tudi, da bi imel Logatec resne težave z oskrbo s pitno vodo, če ne bi v preteklih letih zgradili novih sistemov za zajem pitne vode.

Podnebne spremembe že kažejo svojo moč. Tega ne smemo prezreti.
Menimo, da je čas tudi za to, da si priznamo, da vreme in podnebje močno vplivata na naše okolje in na vse človekove aktivnosti in da podnebne spremembe močno presegajo običajne do sedaj znane meteorološke pojave, na kar je skrajni čas, da se pripravimo. Pojem, ki ga poznamo pod »globalno segrevanje ozračja« še kako vpliva tudi na okolje pri nas. Za podnebne spremembe je krivo človeštvo s svojim ravnanjem, načinom življenja v potrošniški družbi, s hitro gospodarsko rastjo, z brezbrižnostjo. Neizbežno se bo morala tudi politika na vseh ravneh spopasti z vzroki in predvsem posledicami naših preteklih dejanj. Nastala situacija kaže, da podnebne spremembe zadevajo vsakega od nas in prej ko bomo to spoznali, bolje bo. Potrebno bi bilo načrtovati in kasneje izvesti premišljene, širše načrtovane in z različnimi interesi maksimalno usklajene ukrepe za omilitev nastalih razmer.

Kanalizacijski sistem ni ključni krivec
Nekateri so za nastalo stanje v vodah krivili kanalizacijski sistem, ki pa glede na opisano, najbrž ni ključni krivec. Kanalizacijski sistem je na območju, kjer se je zgodil pogin, zgrajen v mešanem sistemu (običajen sistem odvajanja: v času padavin se padavinska voda zmeša z odpadno / sodobnejši sistem odvajanja : razbremenilne naprave ujamejo prvi val, ostalo se prelije razbremeni – prelije v vodotok).
Stari način razbremenjevanja (ki je pri nas še vedno aktualen) izhaja iz predpostavke, da se na čistilno napravo odvede le toliko vode, kolikor jo je le-ta sposobna sprejeti (2 kratni sušni odtok – 2 kratna količina povprečnega odtoka, ki teče po kanalizaciji v času suše). Novejša dognanja pa predvidevajo, da je potrebno poleg prelivov v smeri toka vode namestiti pretočne bazene, ki ujamejo čistilni val na začetku ter ga v celoti odvedejo na čistilno napravo. Če je dotok, ki sledi čistilnemu valu v kanalizaciji  malo onesnažen, se ga sme v celoti razbremeniti v vodotok. Istočasno je potrebno razbremenilne naprave višinsko namestiti tako, da pri visokih vodah vodotok ne more vdreti v omrežje preko prelivnih kron ter preplakniti čistilne naprave. (Preplakniti pomeni odnesti biomaso, ki dejansko čisti vodo iz čistilne naprave. Narava v ekosistemu na tak način tudi sama čisti vodo, v čistilni napravi pa gre za hitrejši postopek) Z nepravilno zgrajenimi napravami na kanalizaciji lahko pri mešanemu sistemu dosežemo izredno slab efekt čiščenja, saj nam pretežni delež onesnaženja neočiščen uide preko razbremenilnikov v vodotoke.
To preprečujemo tako, da izza razbremenilnika namestimo tako imenovane pretočne bazene, ki so dovolj veliki, da zadržijo celotni čistilni val iz kanalizacije tako, da se začne dotok razbremenjevati šele po napolnitvi pretočnega bazena. Odtok iz pretočnega bazena pa se mora po končanem nalivu počasi dozirati  v čistilno napravo.
Vse te naprave je potrebno izgraditi tako, da se v letnemu povprečju več kakor 90 odstotkov skupnega onesnaženja očisti v čistilni napravi in le ostanek se preko razbremenilnikov spusti v vodotoke.
Cilj modernega načrtovanja kanalizacijskih omrežij je zaščititi vodotoke pred okoli 80 % celoletnega  onesnaženja. Če upoštevamo 90 % učinkovitost čiščenja čistilnih naprav, pomeni, da moramo v kanalizacijskem sistemu zadržati okoli 90 % letne količine onesnaženja.
Način načrtovanja kanalizacije, kot sem ga opisal, je v Logatcu upoštevan, vendar do danes ne dokončno izgrajen, predviden pa s študijo Generalna rešitev kanalizacije Logatca, ki jo je izdelalo podjetje Vodnar d.o.o. v aprilu 2001.

Krivec za pogin je nizek vodostaj potoka
Menimo, da je za ugotovljeno stanje v največji meri kriv nizek vodostaj potoka, ki je bil praktično brez pretoka. Življenjske razmere za ekosistem so se znašle na izredno neugodni ravni, posledice so bile vidne in vsako najmanjše poslabšanje je lahko privedlo do poslabšanja stanja do take mere, da je povzročil pomor rib.
Sam menim, da bo potrebno predvsem v okviru državne gospodarske javne službe v sodelovanju z Občino Logatec in skladno z interesi prebivalcev občine Logatec pričeti razmišljati o ustreznih ukrepih za zagotavljanje minimalnega pretoka Logaščice.

Kaj je rešitev?
Zato menim, da je prevalitev krivde na izvajalca javne službe kot edinega krivca za nastalo stanje, zamegljevanje dejanskih problemov. K reševanju dejanskih problemov je res potrebno pristopiti čim prej, in sicer s strokovnim interdisciplinarnim pristopom širše skupnosti in vseh zainteresiranih subjektov in zainteresirane javnosti. Vse ukrepe bi morala voditi skupina strokovnjakov HIDROTEHNIČNE stroke ob sodelovanju ostalih strok, med katerimi moramo biti vključeni tudi sami kot izvajalci javnih služb, oskrbe z vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vod, in zbiranja komunalnih odpadkov. Ključne ukrepe bi moral izvesti pristojen organ za upravljanje vodotokov (Ministrstvo za okolje in prostor) ob močni podpori Občine Logatec, drugih pristojnih organov in zainteresirane javnosti.«

Renata Gutnik


Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov: