Ureditev pločnika na Martinj hribu ter ureditev križišča Črna točka v naselju Logatec Rovtarska/Tržaška/Tovarniška

Glede izvedbe investicije »Ureditev ceste R3—640/1373 Rakek- Logatec (Martinj hrib)«, v katero je vključena tudi izvedba hodnika za pešce - pločnika na Martinj hribu, bi Občina Logatec v izogib napačnega razumevanja izvajanja investicije želela pojasniti določena dejstva, in sicer:

- investicijo v celoti vodi Direkcija RS za ceste, kar pomeni, da je Direkcija RS za ceste naročila projektno dokumentacijo, izpeljala postopek izbire izvajalca gradnje, z izvajalcem gradnje podpisala pogodbo in je v nadaljevanju zadolžena tudi za samo izvedbo investicije kar v praksi pomeni uvedbo v delo, nadzor nad gradnjo ter po izvedbi investicije še kvalitetni pregled in prevzem investicije,
- Občina Logatec je pri tej investiciji samo sofinancer v delu, ki se nanaša na izgradnjo pločnika, kar pomeni, da ko se bo investicija izvajala bo na podlagi izdane gradbene situacije pokrila samo del stroška izgradnje pločnika v skladu z sofinancerskim sporazumom,
- Direkcija RS za ceste je glede izvedbe te investicije že sklenila z izbranim izvajalcem pogodbo za izvedbo, ki vključuje tudi izgradnjo pločnika v decembru 2013, vendar pa direkcija trenutno nima sredstev, da bi z izvedbo investicije tudi že začela,
- Občina Logatec ima za pokritje svojega deleža investicije, ki se nanaša na izgradnjo pločnika, v celoti zagotovljena sredstva v Proračunu občine Logatec za leto 2014 na proračunski postavki 13046 Izgradnja hodnika za pešce – Martinj hrib,
- Direkcija RS za ceste je kot naročnik skladno z Zakonom o javnem naročanju izpeljala postopek za izbor izvajalca izvedbe investicije »Ureditev ceste R3—640/1373 Rakek- Logatec (Martinj hrib)«, katere del je tudi izgradnja pločnika na Martinj hribu, zato Občina Logatec ne more sama izvesti oz. pričeti z izgradnjo pločnika na Martinj hribu, saj je izgradnja pločnika Martinj hrib del prej omenjenega celotnega javnega naročila, katerega je izvedla Direkcija RS za ceste in je takšno ravnanje nesprejemljivo tudi z vidika Zakona o javnem naročanju, četudi ima Občina Logatec v proračunu zagotovljena vsa sredstva za izvedbo investicije,
- delitev stroškov izvedbe pločnika na Martinj hribu po sofinancerskem sporazumu z Direkcijo RS za ceste določa, da stroške položitve cestnih robnikov, izvedbe opornih zidov in izvedbe odvodnjavanja, ki poteka v pločniku, krije Direkcija RS za ceste. Izvedbo nasipov, položitev asfalta na pločniku, obnovitev vodovoda in izgradnjo javne razsvetljave pa financira Občina Logatec. Iz tehničnega vidika to pomeni, da je možna le istočasna izvedba vseh del obeh financerjev,
- Občina Logatec je večkrat na Direkcijo RS za ceste urgirala glede nujnosti izvedbe te investicije, vendar smo prejemali pojasnila, da država sredstev za izvedbo te investicije v tem letu nima. Zadnje pojasnilo Direkcije RS za ceste je tudi priloženo.

V pristojnosti Direkcije RS za ceste je prav tako investicija »Črna točka v naselju Logatec Rovtarska/Tržaška/Tovarniška«, saj se to križišče nahaja na območju regionalnih cest. Direkcija RS za ceste tako v celoti vodi to investicijo. Do sedaj so že izpeljali postopek izbora izvajalca del, izveden je tudi že del investicije. Občina Logatec pa je sofinancer investicije v delu, ki se nanaša na izgradnjo pločnika, javne razsvetljave, semaforske opreme ter gradnje fekalnega kanala. Tudi v tem primeru ima Občina Logatec v proračunu zagotovljena vsa potrebna sredstva za pokrivanje svojega deleža sofinanciranja. Iz razloga, da ni sredstev s strani države so bila dela s strani Direkcije RS za ceste začasno ustavljena, za kar je priložen dopis Direkcije RS za ceste. Novih informacije glede nadaljevanja del s strani Direkcije RS za ceste še nimamo. Pri tej investiciji bi ponovno želeli pojasniti še, da je izvedba krožišča neustrezna oz. nesprejemljiva tudi z vidika drugih udeležencev prometa, to je pešcev, za kar prilagamo dodatno pojasnilo Direkcije RS za ceste.


Berto Menard
ŽUPAN

Priloga:
- Izvedba nujnih gradbenih del na investicijskem projektu 10-0051 Martinj hrib (Logatec), dopis Direkcije RS za ceste
- Ureditev križišča »črne točke« v naselju Logatec – nadaljevanje del, dopis Direkcije RS za ceste
- Križišče – Črna točka Logatec, dopis Direkcije RS za ceste

 


Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov: