Pojasnila k novinarskim prispevkom iz Logaških novic

 Med 11. in 16. julijem 2013 ste občanke in občani v svoje poštne predalčnike prejeli občinsko glasilo Logaške novice, in sicer dvojno, poletno številko na temo turizma. V Občinskem glasu so bili objavljeni  tudi nekateri novinarski prispevki povezani z delom Občinske uprave, v katerih niso navedene točne in relevantne informacije, ki bi odražale dejansko stanje stvari. Ker si Občina Logatec prizadeva, da bi njeni občani prihajali do informacij, ki temeljijo na dejstvih in postopkih izpeljanih na podlagi državnih in evropskih predpisov, vam v nadaljevanju podajamo pojasnila o vlogi občinskega glasila Logaške novice ter odgovore na nekatere objavljene vsebine iz tokratnih novic.Kaj o občinskem glasilu Logaške novice pravi veljavni odlok?

Občinski svet Občine Logatec je konec leta 2011 sprejel nov Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Logaške novice. Cilj tega odloka je bil zagotoviti boljšo informiranost občanov Občine Logatec o dogajanju v Občini iz različnih področij: o delu občinskega sveta, župana, organov Občine Logatec, krajevnih skupnosti, javnih zavodov, podjetij in skladov, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Logatec, o dejavnosti društev, političnih strank in drugih organizacij, ki opravljajo naloge v javnem interesu. V glasilu pa naj bi se poročalo tudi o aktualnih gospodarskih, političnih, socialnih, kulturnih, športnih in ostalih dogajanjih. Predvsem pa je bil cilj pripravljavca Odloka, da se v glasilu objavljajo objektivne in celovite informacije o vseh področjih življenja in dela v občini. Glasilo ureja uredništvo glasila, ki ga sestavljajo odgovorni urednik in uredniški odbor. Odgovorni urednik je dolžan pripraviti tudi letni finančni načrt in letno finančno poročilo o izdajanju glasila, ki ju potrdi Občinski svet.Pojasnila k novinarskim prispevkom

 

1. Urejanje zelenih površin na hitro
(Logaške novice, julij-avgust 2013, št. 7 – str. 17)

Kot rečeno, Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Logaške novice pravi, da je cilj glasila objavljanje objektivnih in celovitih informacij ter mnenj o vseh področjih življenja in dela v občini. Žal je že sam naslov članka iz vidika ciljev, ki jih določa prej omenjeni Odlok, le mnenje avtorice. Zelena površina ob Tržaški cesti pri Mercatorju se namreč ni uredila »na hitro«. Ideja o primerni ureditvi obstoječe zelenice je bila na Občini Logatec prisotna že dlje časa in podprta z izdelano strokovno podlago – Urbanistični načrt, avgust 2008, kjer je konkretno območje opredeljeno z oznako »parkovna ureditev«, z vidno vrisano osnovno diagonalno potezo urejanja. Šele s sprejemom Občinskega prostorskega načrta (OPN) v oktobru 2012, so bile sprejete podlage za urejanje območja kot zelene površine. Vzporedno je Občina pristopila k zbiranju ponudb, za izvedbo zunanje ureditve »Mali park«, kjer je bilo izbrano Komunalno podjetje Logatec. Kot navedeno v članku, pa je bilo, zaradi področja, kjer se park nahaja, potrebno izvesti tudi arheološke raziskave.

Odprti prostor mesta je nosilec različnih pomenov in funkcij, toda vsem funkcijam ni mogoče izpolniti enake teže, kot tudi vsak prostor ne more izpolniti vseh funkcij hkrati. Kulturna funkcija parka se neposredno nanaša na uporabo mestnega odprtega prostora, ki ga ljudje uporabljajo, preko zagotavljanja prostora in zmogljivosti za počitek in rekreacijo; spodbujanje družabnih stikov in komunikacije; omogočanja dostopa do doživljanja narave in vplivajo na fizično in psihično zdravje in dobro počutje ljudi. Ob tem lahko pojasnimo še programsko in strukturno funkcijo. Programske funkcije: npr. klimatske izboljšave, omejevanje hrupa, več namembnost lokacije. Strukturne funkcije: se nanašajo tako na širše funkcije, ki jih imajo mestni odprti prostori na lokalni ravni, kot tudi njihove bolj neopredmetene, vendar nič manj pomembne funkcije - artikuliranje, delitev in povezovanje področja urbane strukture, izboljševanje orientacije po mestu in njegovi okolici, vzpostavljanje občutka kraja, opredeljevanje identitet, pomenov in vrednot.

Urejanje prostora je kompleksno, mnenje avtorice članka, da se ga tako ne loteva, pa najbrž ni podprto s kakšno bolj strokovno podlago. Sama zasnova parka je bila že v osnovi načrtovana na obeh delih zelenice, predvsem v prepričanju, da bo Občina uspešna pri dogovorih za odkup drugega dela zemljišča. Oba dela zelenice naj bi bila urejena kot dve samostojni celoti, ki se bosta na koncu medsebojno povezali. Ureditev, izvedba del na prvi  polovici parka, kakor je bila prijavljena tudi na evropska sredstva, je bila v maju 2013 v celoti dokončana. Občina namerava urejeno enoto parka v prihodnje primerno povezati tudi z drugim delom, za katerega trenutno poteka postopek odkupa.

Vsa mnenja na zasnovo parka so dobrodošla. Zato morda na tem mestu tudi obrazložitev motečih dejavnikov. Ob sami postavitvi klopi, tlakovcev in drevnine so bili na lokaciji prisotni tako predstavniki Občine kot izvajalcev. Skupaj smo določili mikrolokacijo posameznih sestavin parka. Klopi ob cesti so orientirane proti hribini iz razloga nadzora otrok, ki bi se lahko v tem delu zadrževali in igrali. Da tlakovci niso pripeljani do klopi, pa ima oblikoven in funkcionalen pomen. Sklop klopi, odmaknjen od tlakovanega dela, ustvarja domačnost, »vaškost«, izkušnje sedenja med trato, v nasprotju s tlakovanimi otočki, ki so bolj mestnega značaja. Klopi med trato vabijo k temu, da bi sezuli čevlje in bosi naredili kakšen korak po trati, kar tudi krepi njen koreninski sistem.

V članku je netočen tudi naziv sofinanciranja s strani Evropske unije. Na obvestilni tablici, ki je pritrjena na ograji v parku, je pod besedo projekt napisano: Do narave, dediščine in ljudi prijazen Logatec in ne - Po poteh kulturne dediščine. Najbližje naslovu Po poteh kulturne dediščine je naziv Lokalne akcijske skupine (LAS) Po poteh kulturne dediščine od Idrijce do Kolpe, kamor je vključena občina Logatec. LAS Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe je nosilec Letnega izvedbenega načrta za obdobje 2011-2013, katerega del je tudi projekt Do narave, dediščine in ljudi prijazen Logatec. Pravilni naslov projekta pa ni zabeležen samo na tej označevalni tablici, ampak tudi v odgovorih Občinske uprave na vprašanja, od koder je avtorica črpala informacije o stroških parka in odobrenih evropskih sredstvih, ki so v članku Urejanje zelenih površin na hitro tudi objavljeni.


Priloga: kopija napisa obvestilne tablice


Avtorica v tem delu članka, v povezavi s sredstvi, ki jih je Občina pridobila na podlagi strogih meril in številnih izpolnjenih obrazcev, tudi izraža mnenje, da lahko sredstva s strani Evropske unije dobiš, navajamo: »Evropi lahko prodaš marsikaj, če to znaš.«.
Priprava projekta, zagotovitev sredstev v proračunu, priprava razpisne dokumentacije za   kandidiranje na evropska sredstva, izvedba večplastnega projekta, ki je konglomerat sedmih različnih projektov in priprava dokumentacije za izplačilo odobrenih evropskih sredstev zahteva veliko znanja, dela in časa.
Občina je mnenja, da so vsa sredstva, ki jih pridobimo s strani Evropske unije, več kot dobrodošla, zato je ogrožanje projekta in sredstev zanj z objavljanjem netočnosti v medijih, zelo neodgovorno dejanje. 2. Jih ni, ali se zgolj ne govori o njih?
(Logaške novice, julij-avgust 2013, št. 7 – str. 34, 35)

Avtor članka v uvodniku izpostavi, da s strani občine po skoraj 14 dneh oz. do zaključka redakcije ni prejel pojasnil na njegova  vprašanja.

Vsi odgovori so bili očitno poslani pravočasno oziroma do zaključka redakcije, saj so bili nekateri deli odgovorov uporabljeni v članku »Urejanje zelenih površin na hitro«.

Kljub dopustom, so vsi uradniki, ki so zadolženi za izpostavljena področja in odgovorne osebe Občine Logatec, pripravili odgovore na zastavljena vprašanja. Poleg tega so bili odgovori na vprašanje: »Kateri projekti na področju turizma so bili izvedeni od lanskega poletja? Ureditve površin, spomenikov, infrastruktura, promocija, ...« že dostopni na spletišču Občine Logatec.

V obzir je potrebno vzeti tudi dejstvo, da so na Občinah za odnose z javnostmi pooblaščene samo določene osebe in tudi na Občini Logatec ni nič drugače. Pooblastila za komunikacijo z mediji imajo samo župan, direktor OU in predstavnik za odnose z javnostmi. Vsi ostali uslužbenci morajo v primeru dobljenega novinarskega vprašanja novinarja napotiti, da vprašanja pošlje ali dostavi na splošni naslov Občine. Sprejemna pisarna nato dodeli pošto pristojnim osebam, ki bodisi same odgovorijo na vprašanja (npr. župan) bodisi odgovore pri strokovnih službah pridobi predstavnik za odnose z javnostmi, pripravljene odgovore pa pred posredovanjem medijem potrdi še vodstvo Občine.

Avtorja članka je v nadaljevanju zmotilo pomanjkanje različnih vrst tabel, ki bi usmerjale in opozarjale turiste na enote dediščine. Tovrstnega vprašanja novinar v nabirki vprašanj sicer Občini Logatec ni zastavil, a nanj z veseljem odgovarjamo.

V proračunu Občine Logatec za leto 2013 je za projekt usmerjevalnih tabel rezerviranih 25.000 EUR. Ob cestah, kjer se vstopa na območje občine Logatec je postavljenih sedem pozdravnih tabel, ki bodo v kratkem doživele osvežitev, podane pa bodo tudi informacije o pobratenih občinah.

Enote kulturne dediščine se označuje na več načinov:

1. Z usmerjevalnimi tablami ob cestah in v bližini teh enot, ki obiskovalce usmerjajo k enotam.

2. S pojasnilnimi tablami z vsebinski opisi enot in informacijami o evidenčni številki enote v Registru kulturne dediščine RS in, ki jih mora pred samo postavitvijo tabel s soglasjem potrditi Zavod za varstvo kulturne dediščine.

V okviru projekta Do narave, dediščine in ljudi prijazen Logatec je bil izveden projekt izdelave in postavitve treh pojasnilnih tabel v slovenskem in angleškem jeziku, ki stojijo pri vodnem zbiralniku Kotla v Grčarevcu, litoželeznem vodnjaku na Čevici in pri Tollazzijevi štirni. V kolikor bodo v naslednjih proračunih na voljo sredstva za izdelavo in postavitev pojasnilnih tabel tudi pri ostalih enotah kulturne dediščine, ki so v lasti Občine Logatec, jih bomo realizirali.

 

3. Spomenike lokalnega in državnega pomena pa je potrebno označiti še z označevalnimi znaki, ki morajo biti izdelani in postavljeni skladno z določili Pravilnika o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov in Priročnika za označevanje nepremičnih kulturnih spomenikov.

Gre za okrogle bronaste znake z napisom imena enote kulturne dediščine v slovenskem in angleškem jeziku, njeno evidenčno številko iz Registra kulturne dediščine RS, imenom izdajatelja akta o zaščiti spomenika in grafiko ščita, ki je mednarodni znak za označbo spomenikov kulturne dediščine. S tako označevalno tablo je Občina Logatec v okviru projekta Do narave, dediščine in ljudi prijazen Logatec označila Tollazzijevo štirno. V kratkem bo tako označeni še nekaj spomenikov, vse ostale bomo označili v roku, ki ga določa predpis. Kulturno varstveno soglasje za označitev teh spomenikov pa je Občina Logatec pred kratkim že prejela.

Avtor članka v nadaljevanju podaja vprašanja in mnenja:
»Je interes, da se občina vključi v projekt Arheološki parki Severnega Jadrana? Druga zadeva je nadaljevanje prve. Pred kratkim sem bral o projektu arheoloških parkov severnega Jadrana, ki vključuje tudi Arheološki park Ad Pirum na Hrušici. Zanimivo, v radijski predstavitvi se je Logatec pogosto omenjal, ko pa zadevo poiščemo na spletu in preberemo o projektu, Rimska utrdba na Lanišču ni niti omenjena, kaj šele vključena v projekt. Pa je le korak stran. Tudi ob cesti je (do nedavnega je bilo tako) le precej nepregledna tabla, ki opozarja nanjo.«

Vprašanje zakaj Lanišče še ni del projekta Arheološki parki Severnega Jadrana je potrebno postaviti avtorjem projekta Arheološki parki Severnega Jadrana in lastnikom objektov in zemljišč v neposredni bližini. Ne more in ne sme pa se pričakovati, da bo Občina Logatec odločala kaj se bo zgodilo z zemljišči in objekti na teh zemljiščih, katerih lastnica ni Občina Logatec. Predvidevati gre, da v kolikor bi bila lastnica zemljišča, na kateri stoji rekonstrukcija utrdbe, naklonjena posegom na parceli ali celo lastnemu vlaganju v nov turistični produkt in bi podpisala soglasje ali tovrstno namero, potem bi najverjetneje bilo Lanišče tudi del projekta. Seveda obstaja interes, da se na tem področju ustvari turistični produkt, saj gre za ogromen turistični potencial, vendar je potrebno projekt izpeljati od začetka do konca korektno in transparentno, v skladu z zakonodajo in  z vsemi soglasji in dovoljenji. Najlažje in najhitreje se projekte izpelje, v kolikor je prostor v lasti tistega, ki s projektom upravlja. Dve leti nazaj je Občinska uprava Občine Logatec že pripravila predlog proračunske postavke, ki bi bila namenjena odkupu dotičnih zemljišč, vendar je bil ta predlog umaknjen iz predloga proračuna.

Kar pa zadeva tablo, projekt postavitve usmerjevalnih tabel obsega tudi usmerjevalno tablo za Lanišče.

Avtor članek zaključi s podajo mnenja, da se vse na področju turizma začne in konča pri človeškem faktorju, da so nam dane naravne lepote, da smo prejeli dediščino, da je na nas kaj iz tega naredimo oziroma od tistih, ki od turizma živijo še toliko bolj. Da imamo v naši občini vse našteto, številne naravne danosti, obilo kulturnih in zgodovinskih zanimivosti, prizadevnih posameznikov in skupin na številnih področjih turističnih dejavnosti in tudi turiste.  Avtor konča z zastavljenimi vprašanji: »Kaj jim bomo ponudili? Kam in s čim jih bomo usmerili? Kaj bodo doživeli? S čim jih bomo prepričali, da se vrnejo? In seveda, s čim bomo lansko ponudbo letos nadgradili, izboljšali,« medtem ko je Občini zastavil samo vprašanji: »Kakšne so pobude in odzivi nosilcev turistične dejavnosti v občini, če so in kakšni so načrti v prihodnosti, v prihodnjem letu«. 
O odzivih nosilcev turistične dejavnosti je bila avtorju članka poslana informacija, da je Občina seznanjena s projekti, s katerimi turistična društva kandidirajo na turističnih razpisih v naši občini in, da posebnih pobud drugih nosilcev turistične dejavnosti Občina kot taka ni prejela. Na zadnje vprašanje pa je bil podan odgovor, da bo Občina Logatec usmeritve, letne politike, programe in ukrepe zajela v strategiji Občine Logatec za področje turizma.

Odgovori na vprašanja, ki so bili poslani avtorju članka, a niso bili upoštevani. (dopis)

 


3. Vse se da, če se hoče!
(Logaške novice, julij-avgust 2013, št. 7 – str. 36, 37)

Avtorica v članku med drugim predstavi akcijo čiščenja Lanišča z rimsko utrdbo oziroma njegove okolice, ki naj bi ga prostovoljno opravljali prisotni. V članku večkrat poudari prostovoljstvo pri čistilni akciji, čistilce-prostovoljce pa omeni tudi v podpisu fotografije, na kateri je 9 oseb. Pet od njih je občasnih delavcev Občine Logatec, ki so bili v tistem času na kraju čiščenja prisotni na podlagi navodil nadrejenih in so bili za svoje delo plačani. 

V članku so izpostavljene tudi težave s pridobivanjem sredstev za različne dejavnosti, pri čemer se lahko kaj kmalu dobi občutek, da je za »nedogajanje« na Lanišču kriva Občina Logatec. Občina Logatec je v preteklosti že prejela prošnjo Inštituta Ivan Michler po denarni pomoči pri projektu tabel in je skladno s predpisi prosilcu pojasnila, da je vabljen k prijavi na občinske javne razpise, kjer so na voljo sredstva prav za take projekte, vendar prijave dotičnega prosilca na razpis Občina Logatec do sedaj še ni prejela. Tudi čistilne akcije so sofinancirane preko javnih razpisov, vendar prijave bodisi lastnice zemljišča bodisi izvajalcev akcije, nismo prejeli. Občina Logatec je v prvih mesecih leta razpisala tudi sredstva za obnovo in varovanje enot kulturne dediščine, a prijave obnove lastnice Lanišča ali pooblaščene osebe, ki bi lahko izpeljala projekt, Občina Logatec ni prejela.

Zadnja tematika v članku se prične s podnaslovom »O ciničnih pripombah, da gre za privatno lastnino«. Iz članka sicer ni razvidno za čigave »cinične« pripombe naj bi šlo, a že preprosta preverba v Zemljiški knjigi, ki je na podlagi prijave dostopna vsakomur, kaže, da se utrdba na Lanišču nahaja na parceli, ki je v lasti fizične osebe ženskega spola. Zato tudi presenečajo navedbe v članku kot npr.: »Lastnik je bil za čiščenje absolutno navdušen, gre za starejšega gospoda.« Ali lastnica dovoljuje uporabo prostora oziroma ali je sploh seznanjena z uporabo za različne namene, je seveda vprašanje zanjo, a v kolikor kdorkoli uporablja neko površino ali objekt za svoje namene brez soglasja lastnika, gre lahko za motenje posesti. Pri tem je zanimivo dejstvo, da nekateri opozorila, da je potrebno pri posegih na privatnih zemljiščih pridobiti soglasje lastnikov teh zemljišč, smatrajo zgolj kot »cinične pripombe« in ne kot usmeritve k pravilnemu postopanju, kjer se zavaruje tako lastnina posameznika kakor izvedba nekega dogodka na zemljišču tretje osebe.

Že pri odgovoru pri članku »Jih ni, ali se zgolj ne govori o njih?« v delu, ki se je dotikal Lanišča, pa smo pojasnili, da Občina Logatec ne more in ne sme odločati kaj se bo zgodilo z zemljišči in objekti na zemljiščih, katerih lastnica ni Občina Logatec. Prav tako Občina Logatec ni pristojna za izpeljavo dogovorov med različnimi drugimi fizičnimi in pravnimi osebami, ki bi se medsebojno želele dogovarjati za različne posle oziroma bi si ena stran želela izvajati posle na zemljišču neke druge fizične osebe. Prav tako Občina ne sme vplivati na voljo lastnika tega in podobnih zemljišč, da bi se odločil za kakršno koli oddajo, predajo ali prodajo zemljišč za namene ali želje po dejavnostih tretjim osebam, kot so bile izpostavljene v članku.  
4. Črnograditeljstvo tudi na Sekirici ?
(Logaške novice, julij-avgust 2013, št. 7 – str. 17)

Čeprav je naslov članka zapisan s končnim ločilom – vprašaj - je za bralca vsebina naslova zavajajoča. Investitor je namreč za poseg v prostor pridobil ustrezno upravno dovoljenje – ima gradbeno dovoljenja, ki ga je izdala Upravna enota Logatec, in zato ni črnograditelj. Zakonodaja govori o dveh izrazih povezanih z nedovoljeno gradnjo ali nedovoljenim posegom v prostor, in sicer: nelegalna gradnja (gradnja oz. dela, ki se izvajajo ali so izvedena brez veljavnega gradbenega dovoljenja) in neskladna gradnja (pomeni, da je za gradnjo oziroma dela, za katera je predpisano gradbeno dovoljenje, takšno dovoljenje sicer izdano, vendar se takšna gradnja oziroma dela izvajajo ali so izvedena v nasprotju s pogoji, določenimi z gradbenim dovoljenjem, kakor tudi da se objekt, za katerega je bilo sicer izdano gradbeno dovoljenje, uporablja v nasprotju s pogoji, določenimi z njim).

Inšpekcijski nadzor nad gradnjami oziroma spoštovanjem določb zakona, ki ureja gradnjo objektov, izvaja inšpektor, pristojen za prostor, v okviru Inšpektorata RS za promet, energetiko in prostor. Inšpekcija izvaja nadzor nad gradnjo objektov, predvsem je njen namen preprečevati nedovoljene gradnje in nadzirati izpolnjevanje z zakonom predvidenih bistvenih zahtev glede lastnosti objektov v vseh fazah gradnje. Po vedenju Občine Logatec je gradnjo na Sekirici obiskal tudi državni inšpektor, pristojen za prostor, pri čemer pa Občina Logatec o morebitnih ukrepih inšpektorja ni seznanjena, saj glede na določbe Zakona o inšpekcijskem nadzoru ni stranka postopka. Avtor prispevka bi si od državnega organa skladno z določbami Zakona o medijih lahko pridobil podatke o ukrepih inšpektorja, pa tega, kot izhaja iz besedila prispevka, ni storil. Z namenom posredovanja popolnih in predvsem resničnih informacij našim občankam in občanom bo Občina Logatec skušala pridobiti vse potrebne informacije v zvezi z izvedenim inšpekcijskim postopkom na obravnavanem območju.

Članek je nekoliko nedosleden tudi z vidika urejanja prostora. Namenska raba, kjer stoji objekt - senik, je  drugo kmetijsko zemljišče, območje Sekirice, kjer se je vršila zimska rekreacija je na območju najboljših kmetijskih zemljišč, del za namene športne dejavnosti, pa je opredeljen na manjšem delu - nogometno igrišče, skakalnice. Kot pojasnjeno lahko dodamo, da je interes Občine vsekakor imeti prostor Sekirice rezerviran za športno dejavnost, kar pa se je do sedaj izkazalo za težavo, saj do uskladitve z nosilci urejanja prostora, v postopku priprave prostorskega načrta, ni prišlo.

 Namesto zaključka

Ob vsem zapisanem naj pojasnimo tudi navedbe nekaterih piscev besedil v zvezi s predolgim odzivnim časom Občinske uprave na njihova novinarska vprašanja ter odsotnostjo strokovnih delavcev zaradi letnih dopustov. V Občinski upravi si prizadevamo, da zaposleni koristijo dopust, ki jim pripada, v času, ko ni predvidenih večjih projektov, nalog. Zakonodaja delodajalca – Občino Logatec tudi zavezuje, da mora del dopusta trajati najmanj dva tedna. Dejstvo je tudi, da je bila dvojna številka tokratnih Logaških novic s strani urednice napovedana za mesec avgust in to že v začetku letošnjega leta, ko so bili usklajeni termini izidov za celo leto, o naknadni spremembi termina pa Občinska uprava ni bila obveščena. V kolikor bi usklajeni termini veljali, bi se verjetno zaposleni v Občinski upravi lažje in hitreje odzvali oz. bi lahko zadeve načrtovali.

Ker je Občina Logatec izdajateljica Občinskega glasila Logaške novice je zatorej zavezana, da opozori na netočnost in nejasno izražene navedbe objavljene v posameznih prispevkih glasila, če te nepravilnosti zazna. Na drugi strani je obveza in odgovornost urednika in uredniškega odbora ter piscev posameznih novinarskih prispevkov, da se pri svojem delu ravnajo v skladu z Odlokom o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Logaške novice, Zakonom o medijih ter Kodeksom slovenskih novinarjev. Odgovorni urednik namreč odgovarja za vsako objavljeno informacijo, zato je pomembno da novinar, pisec besedil  preveri točnost zbranih informacij. Ta mora pri objavljanju informacij, ki vsebujejo hude obtožbe, poskušati hkrati pridobiti odziv tistih, ki jih te informacije zadevajo. Ko novinar objavlja nepotrjene informacije ali ugibanja, mora na to opozoriti ter ločiti informacije od komentarjev. Razlika med poročilom o dejstvih in komentarjem mora biti jasno razvidna, saj se le na ta način bralcu omogoči, jasno razmejitev vsebine: med dejanskim stanjem ter razmišljanjem, ocenami in osebnim komentarjem pisca besedila.

Mag. Jože Sečnik
Direktor Občinske uprave Občine Logatec


Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov:


Arhiv preteklih vsebin