Spremembe in dopolnitve OPN

Občinski svet Občine Logatec je na 22. redni seji, 27. 6. 2013 sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec.

Spremembe se ne nanašajo na spremembo namenske rabe, to pomeni da se ni obravnavala nobena pobuda ali da je kakšno zemljišče iz nezazidljivega postalo zazidljivo.

Spremembe se nanašajo predvsem na:
- določila v povezavi z objekti za oglaševanje, k tej vsebini pa je pripravljena tudi nova Priloga 3: Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za postavitev objektov in naprav za oglaševanje
- uskladitev poimenovanja enostavnih in nezahtevnih objektov skladno s spremenjeno Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje
- spremembe v Prilogi 1 za enoti urejanja prostora BL-33 in DL-175
- dopolnitev z namensko rabo "N - območja za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami" 
- merila za posege v prostor na drugih kmetijskih zemljiščih.

Občinska uprava je pripravila neuradno prečiščeno besedilo, ki je z vsemi prilogami dostopno tudi v prostorskem informacijskem sistemu občine in na spletni strani občine.


Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov: