Program opremljanja – podlaga za odmero komunalnega prispevka

Z dnem 26. 3. 2013 je stopil v veljavo občinski odlok – Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Logatec (v nadaljnjem besedilu: Program opremljanja).

Zakon o prostorskem načrtovanjem določa, da mora občina v šestih mesecih po uveljavitvi občinskega prostorskega načrta (OPN) sprejeti program opremljanja, vključno s podlagami za odmero komunalnega prispevka za vso obstoječo komunalno opremo na območju celotne občine.

Komunalni prispevek se je na območju Občine Logatec, do uveljavitve Programa opremljanja,  odmerjal na podlagi Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Logatec (Logaške novice, št. 4/09, 5/11, 9-10/11) in programov opremljanja, ki so izdelani za manjša zaključena območja občine. V skladu z določili 79. in 108. člena Zakona o prostorskem načrtovanju se komunalni prispevek lahko odmerja na podlagi veljavnih občinskih predpisov o komunalnem prispevku še največ šest mesecev po uveljavitvi OPN. V primeru, da občina v šestih mesecih po uveljavitvi OPN ne bi sprejela Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Logatec bi morala komunalni prispevek odmerjati na podlagi državnega pravilnika (Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme, Uradni list RS, št. 95/07).

Pravočasen sprejem Programa opremljanja je tako ključen za preprečitev negativnih finančnih posledic, ki bi nastale pri odmeri komunalnega prispevka na podlagi državnega pravilnika.

Ključni cilji za pripravo Programa opremljanja:
- na podlagi Programa opremljanja bo omogočena odmera komunalnega prispevka na vseh opremljenih stavbnih zemljiščih na območju občine Logatec (v tem delu bo Program opremljanja nadomestil obstoječi odlok za odmero komunalnega prispevka),
- na podlagi Programa opremljanja bo omogočena odmera komunalnega prispevka za predvidene novogradnje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja iz OPN,
- Program opremljanja bo podlaga za določitev obračunskih območij in
- Program opremljanja bo podlaga za sklenitev pogodb o opremljanju za gradnjo komunalne opreme na neopremljenih stavbnih zemljiščih.

Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo Programa opremljanja, se končajo po določbah predpisov o komunalnem prispevku in programov opremljanja, veljavnih v času vložitve vloge za odmero komunalnega prispevka oziroma veljavnih v času začetka postopka po uradni dolžnosti.

Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo v občini Logatec:
- ceste (oznaka obračunskih območij C);
- kanalizacija (oznaka obračunskih območij K);
- vodovod (oznaka obračunskih območij V);
- površine za ravnanje z odpadki (oznaka obračunskega območja PRO);
- javne površine (oznaka obračunskih območij JP).
Za vse parcele se upošteva, da so opremljene oziroma jim je omogočena uporaba površin za ravnanje z odpadki in javnih površin. Ostale postavke pa takrat, ko je v obračunskem območju nanje možna priključitev oz. uporaba.

Višina komunalnega prispevka bo po Programu opremljanja nekoliko nižja, seveda na račun širitve stavbnih zemljišč, ki so se zgodile s sprejemom OPN.

Program opremljanja je torej podlaga za odmero komunalnega prispevka, le ta pa je odvisen od velikosti gradbene parcele ter neto tlorisne površine. Za primerjavo, bo višina komunalnega prispevka za objekt velik 250 m2 na parceli velikosti 600 m2 odmerjen v višini (za vse postavke): 7.553,52 EUR.

Na višino komunalnega prispevka pa nekoliko vpliva tudi faktor dejavnosti (npr. ali gre za enostanovanjsko stavbo ali za druge nestanovanjske stavbe).

Občinska uprava


Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov: