Stališče do pripomb in predlogov javnosti

Številka: 3500-3/2012-12
Datum: 21. 11. 2012

Stališče do pripomb in predlogov javnosti

Sprejme se stališče do pripomb in predlogov javnosti, podanih v času javne razgrnitve ter javne obravnave dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec. Javna razgrnitev je potekala od 5. 11. 2012  do 20. 11. 2012. Javna obravnava je potekala 7. 11. 2012. Peti odstavek 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 51/12, 57/12-ZUPUDPP-A, v nadaljnjem  besedilu: ZPNačrt) določa, da ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek strateškega načrta. Šesti odstavek 50. člena pa določa, da občina preuči pripombe in predloge javnosti in do njih zavzame stališče.

V času med 5. 11. 2012 in 20. 11. 2012 je bila izvedena javna razgrnitev dopolnjenega osnutka. Javna razgrnitev je bila organizirana v prostorih Občine Logatec. V tem  času je bila organizirana tudi javna obravnava, ki je potekala v prostorih Občine Logatec. V času javne razgrnitve so bile izražene pripombe in predlogi k dopolnjenemu osnutku s strani zainteresirane javnosti.

V času javne razgrnitve in javne obravnave so bile pripombe podane do 20. 11. 2012.

Stališče do posameznih pripomb in predlogov javnosti je preučila in do njih zavzela stališče, Občinska uprava Občine Logatec. Stališče se v skladu z ZPNačrt objavi na krajevno običajen način in v svetovnem spletu, na spletni strani občine www.logatec.si.


Mag. Katja Žagar
Vodja oddelka za
okolje in prostor   

Berto Menard
ŽUPAN

- Priloga 1: Stališče do  pripomb in predlogov javnosti podanih v času javne razgrnitve ter javne obravnave dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec. Javna razgrnitev je potekala od 5. 11. 2012 do 20. 11. 2012. Javna obravnava je potekala 7. 11. 2012.


Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov: