Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec

Na podlagi drugega odstavka 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A) Občina Logatec s tem 

Javnim naznanilom obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec

 

I.

Občina Logatec naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (v nadaljnjem besedilu: dopolnjen osnutek načrta) in povzetka za javnost.

II.

Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno od 5. 11. 2012 do 20. 11. 2012, v prostorih Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec.

Gradivo iz prejšnje točke bo v obdobju iz prejšnjega odstavka javno razgrnjeno tudi na spletni strani občine http://www.logatec.si

III.

Javna obravnava bo potekala v sredo, 7. 11. 2012, s pričetkom ob 18. uri v veliki sejni sobi,  I. nadstropje, Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec.

IV.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek strateškega dela prostorskega načrta in na okoljsko poročilo. Pripombe in predloge se poda do 19. 11. 2012 ustno na zapisnik, pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali se pošljejo na naslov Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec.

Občina Logatec bo preučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na oglasni deski ter spletni strani občine http://www.logatec.si

Pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih podatkov se šteje, da je dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču, ki bo objavljeno na zgoraj naveden način. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.


Številka: 3500-3/2012-4
Datum: 24. 10. 2012  

Berto Menard
ŽUPAN

- javno naznanilo
- Sklep o začetku priprave


Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov: