Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Centralne dejavnosti Brod - vzhodni del

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP -A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 30. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo) župan Občine Logatec sprejemam


Sklep
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
Centralne dejavnosti Brod - vzhodni del


1. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo podrobnega prostorskega načrta)

(1) S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta Centralne dejavnosti Brod - vzhodni del, v nadaljnjem besedilu: OPPN.
(2) Po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (Logaške novice, št. 10/12, 12/12-popr., 7-8/13, 12/14, Uradi list RS, št. 97/12, 110/13, v nadaljnjem besedilu OPN) je obravnavano območje po osnovni namenski rabi opredeljeno kot območja stavbnih zemljišč, po podrobnejši namenski rabi pa pretežno kot CDo – trgovske, oskrbne, poslovno - storitvene, gostinske dejavnosti.
(3) Pobudo za izdelavo OPPN so podali lastniki zemljišč (v nadaljnjem besedilu: pobudnik), ki imajo na območju namen graditi trgovski objekt. Pobuda je bila ocenjena kot sprejemljiva.
(4) OPPN mora biti usklajen z veljavnimi predpisi in razvojnimi koncepti pobudnika.


2. člen

(območje podrobnega prostorskega načrta)

(1) Okvirno obravnavano območje OPPN se nahaja na severozahodni strani trgovskega objekta Hofer, v jugozahodnem delu naselja Logatec, ob državni, glavni cesti II. reda. Območje urejanja OPPN na severozahodni strani omejuje lokalna zbirna cesta, ki se priključuje na Cesto Talcev. Na severovzhodni strani obravnavano območje omejuje Cesta Talcev, na jugozahodni strani pa je obravnavano območje omejeno z državno, glavno cesto II. reda, kjer se izvede njena rekonstrukcija.
(2) Skladno z OPN se meja OPPN lahko spremeni in prilagodi podrobnim programskim zahtevam ter razmeram na terenu pod pogojem, da s spremenjeno mejo soglašajo lastniki na novo vključenih parcel. V primeru sprejema tega OPPN pa ne gre za spreminjanje meje ali novo vključitev parcel, pač za zmanjševanje obsega predvidenega OPPN samo na parcele v lasti pobudnika.
(3) Ureditveno območje OPPN zajema del enote urejanja prostora BL-205, in sicer zemljišča s parcelnimi številkami 1512/2, 1513/2, 1507/3, 1517/2-del, 1508/2, vse k. o. Blekova vas. Vplivno območje OPPN pa bo obsegalo še zemljišča parc. št. 1696, 1657/3, 1653/2 vse k.o. Blekova vas, zaradi rekonstrukcije državne in občinskih cest.
(4) Površina območja meri okvirno 6.882 m2. Ob izdelavi OPPN se lahko meja in velikost območja spremenita.


3. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

(1) Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati veljavne prostorske akte občine Logatec, podatke o prostoru in obstoječo komunalno opremo.
(2) V postopku priprave dopolnjenega osnutka OPPN je treba zagotoviti vse potrebne strokovne podlage, izdelava le-teh se določi v postopku priprave OPPN.


4. člen

(roki za pripravo podrobnega prostorskega načrta)

(1) Okvirni terminski plan za OPPN:

– sklep o začetku priprave
– priprava osnutka 60 dni
– pridobivanje smernic (in odločitev o CPVO) 30 dni
– priprava dopolnjenega osnutka (in priprava ter preverba kakovosti izdelanega okoljskega poročila) 60 dni
– sodelovanje javnosti 37 dni
– priprava predloga (preučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjen osnutek, priprava stališč) 45 dni
– pridobivanje mnenj 60 dni
– priprava usklajenega predloga 30 dni
– sprejem

(2) Predvideni roki se lahko zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev pristojnih nosilcev urejanja prostora spremenijo.
(3) V primeru zahteve po vodenju postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter se izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja in Zakona o prostorskem načrtovanju, posledično pa se podaljšajo tudi roki izdelave in sprejema OPPN.


5. člen

(navedba nosilcev urejanja prostora)

(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenje k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
- Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
- Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
- Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za ceste, Trdinova ulica 8, 1000 Ljubljana,
- Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
- Agencija RS za okolje, Oddelek območja za srednjo Savo, Einspilerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana,
- Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec - prometna infrastruktura,
- Komunalno podjetje Logatec, d.o.o., Tržaška cesta 27, 1370 Logatec - komunalna infrastruktura,
- Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana - energetska infrastruktura,
- Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana, Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana - telekomunikacijska infrastruktura,
- Adriaplin, d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana - druga infrastruktura,
- Naklo, d.o.o., Notranjska cesta 14, 1370 Logatec - druga infrastruktura.
(2) Osnutek OPPN se pošlje tudi na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, ki odloči, ali je za načrtovano prostorsko ureditev potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
(3) Če državni nosilec urejanja prostora v 30 dneh ne da posebnih smernic oziroma če v tem roku ne da smernic lokalni nosilec urejanja prostora, se šteje, da jih nima. Pripravljavcu ni treba upoštevati smernic, izdanih po izteku roka, mora pa upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidenih prostorskih ureditev določajo veljavni predpisi.
(4) Če se v postopku priprave prostorskega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.


6. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave podrobnega prostorskega načrta)

(1) Pripravo OPPN financira pobudnik, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje.
(2) Obveznosti investitorja v postopku priprave OPPN se določijo z dogovorom o sodelovanju med Občino Logatec in investitorjem.


7. člen

(začetek veljavnosti sklepa)

Ta sklep se objavi v Logaških novicah in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Logatec, www.logatec.si.

 

Številka: 3505-2/2015-4
Datum: 24. 4. 2015


Berto Menard
ŽUPAN

Zadetkov: 1384

26. in 27. april 2015 Molitvena ura in pogovorni večer v Rovtah

Spominski odbor farnih plošč Rovte, župnija Rovte, Občinski odbor VSO Logatec, KS Rovte

vabijo na 

Molitveno uro 

Na 4. velikonočno nedeljo 26. 4. je v župnijski cerkvi Rovte ob 14h molitvena ura za domovino, ki jo vodi gospa Vanja Kržan »Vse blagoslove tebi domovina« - Izrael slovenski. Molitvena ura bo v spomin vsem tistim, ki so iz teh krajev in tega svetišča pred 70. leti odšli v smrt ali begunstvo in se niso vrnili domov.

Vabljeni v čim večjem številu. Tudi oni so umrli za domovino.

Pogovorni večer

Raziskovalec in založnik Matej Leskovar nam bo v predavanju 27. 4. 2015 ob 20 uri v Domu krajanov Rovte spregovoril o problematiki sodelovanja med partizani in okupatorskimi silami v II. svetovni vojni. Izzivalno tematiko obilno potrjujejo odkritja iz arhivov in pričevanja.

Zadetkov: 718

25. april 2015 Čistilna akcija civilne zaščite v Logaščici

"Bliža se nam t.i. "Dan zemlje" - 22. april. Na ta dan se povsod naokoli vrstijo razno razne čistilne akcije, ki imajo namen ozaveščanja o pomenu čistega in urejenega bivalnega ter naravnega okolja, da bi s tem ohranili naravo še dolgo v "dobri kondiciji", da nam ne bi venomer kazala le zobe in nas presenečala z ekstremnimi pojavi. Gre seveda za globalno skrb, vendar lahko tudi mi, v našem kraju poskrbimo za čisto okolje.

Prav s tem namenom smo se na Občini Logatec in v štabu Civilne zaščite občine Logatec odločili, da v soboto 25. aprila 2015 dopoldan, izvedemo čistilno akcijo brežin dolvodno ob Logaščici - od Grajskega parka do ponora v Jački. Nič kaj posebnega, le spraviti moramo naplavine in vejevje stran od rečne struge in jih na kraju samem zakuriti oz. uničiti. To delamo z namenom, da te naplavine, ob povečanem vodostaju ne bi zamašile ponor v Jački in s tem povečale poplavno ogroženost dolvodno, kjer so se leta 2010 pojavile večje poplave.

S to gesto in akcijo želimo obenem spodbuditi krajane - občane, da podobno storijo vse povsod tam, kjer so lastniki brežin in že po Zakonu o vodah dolžni skrbeti za poplavno varnost. Seveda se v samo strugo reke ne posega, ker je to državno javno dobro in zanjo skrbi država (Agencija Republike Slovenije za okolje, konkretno za Logaščico koncesionar Hidrotehnik d.d.).

Akcijo bomo začeli ob 8.30 z zborom pred Upravnim centrom (zbirno in sprejemno mesto) in od tam se razdelimo po skupinah na določene delovne točke. Te točke bomo določili glede na zmožnosti dostopa in normalnega dela ob brežini.

Med akcijo bo organizirana malica, po akciji pa družabno srečanje v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje - enota Logatec (Blekova vas).

V čistilni akciji bodo vključene vse enote za zaščito, reševanje in pomoč občine Logatec (seveda po njihovih zmožnostih), predstavniki krajevnih skupnosti Naklo in Tabor ter drugi prostovoljci, ki se bodo pravočasno prijavili na akcijo. V zvezi s tem je zaželeno, da se morebitni prostovoljci prijavijo do srede 22.4.2015 do 14. ure na naslednje kontakte:
- Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
- 01/7590-626 (Damjan Barut, nam. poveljnika CZ Logatec).

Lep dan in čisto okolje želimo vsem občanom občine Logatec,

Župan
Berto MENARD"

Zadetkov: 734
Javno naročilo Energetska sanacija stavb (šole in vrtca) I. faza

Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v razpisni dokumentaciji, predložijo svojo ponudbo za javno naročilo Energetska sanacija stavb (šole in vrtca) I. faza, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 15. 4. 2014, številka objave: JN4521/2014.

Potencialni ponudniki morajo morebitna vprašanja povezana z razpisno dokumentacijo naslavljati na Portal javnih naročil, preko katerega bodo posredovani tudi odgovori (kot je navedeno v razpisni dokumentaciji) do 25. 4. 2014 do 12,00 ure.Rok za predložitev ponudbe je najpozneje do dne 6. 5. 2013 do 9.00 ure na sedežu naročnika - Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, prvo nadstropje.


Razpisna dokumentacija je pripravljena v pdf obliki obrazca, ki ga je možno shranjevati, izpolnjevati in tiskati. Priporočamo, da razpisno dokumentacijo pred začetkom izpolnjevanja shranite v svoj računalnik in jo izpolnjujete na tem shranjenem mestu.


Operacijo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru  Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«.


Popisi del za ponudbeni predračun so pripravljeni za celotni obseg del.

V prilogi so tudi sheme posameznih elementov.

Za pripravo ponudbe si ponudniki lahko v prilogah ogledajo načrte objekta (šola, vrtec).

Zadetkov: 1633

9. aprila 2014 Predstavitev zbornika Zaris v čas

Sreda, 9. aprila 2014, ob 19.30 uri, Knjižnica Logatec
Predstavitev zbornika Zaris v čas
(Člani Literarnega društva Ris bodo predstavili dela, ki so jih objavili v zborniku ZARIS V ČAS.
Prireditev, ki bo v sredo, 9. aprila 2014, ob 19.30 v Knjižnici Logatec, bo ob spremljavi učencev Glasbene šole Logatec, povezovala Sanja Rejc.)
Org. in info: Knjižnica Logatec, 01 7541 722

Zadetkov: 822

Javno naročilo Razširitev večnamenske ploščadi pri OŠ Tabor v Logatcu

Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v razpisni dokumentaciji, predložijo svojo ponudbo za javno naročilo za izvedbo gradbenih del  za Razširitev večnamenske športne ploščadi pri OŠ Tabor v Logatcu, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 17. 4. 2013, številka objave: JN4371/2013.

Potencialni ponudniki morajo morebitna vprašanja povezana z razpisno dokumentacijo naslavljati na Portal javnih naročil, preko katerega bodo posredovani tudi odgovori (kot je navedeno v razpisni dokumentaciji).

Rok za predložitev ponudbe je najpozneje do dne 13. 5. 2013 do 9.00 ure na sedežu naročnika - Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, prvo nadstropje.

Razpisna dokumentacija je pripravljena v pdf obliki obrazca, ki ga je možno shranjevati, izpolnjevati in tiskati.
Priporočamo, da razpisno dokumentacijo pred začetkom izpolnjevanja shranite v svoj računalnik in jo izpolnjujete na tem vašem shranjenem mestu. Popis del je pripravljen v posebni datoteki.
Za pripravo ponudbe si ponudniki lahko ogledajo grafične priloge in tehnično poročilo.

Zadetkov: 1366


Javno naročilo - gradnja gospodarske javne infrastrukture Grčarevec

Zadetkov: 1416Zbor krajanov KS Naklo, 25. 11. 2011

Na podlagi 80. člena Statuta občine Logatec (Logaške novice, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo) sklicuje župan občine Logatec Berto Menard, v zadevi zahteve po predstavitvi javnosti projekta Center za ravnanje z odpadki Notranjske, Istre in Krasa (v nadaljevanju: CERO NIK),

zbor krajanov Krajevne skupnosti Naklo,

ki bo potekal, 25. 11. 2011, v prostorih Narodnega doma Logatec, z začetkom ob 18. uri, z naslednjim dnevnim redom:
- seznanitev s projektom CERO NIK,
- razno.

Vabimo vas, da se zbora udeležite v čim večjem številu.
       
Berto MENARD, l.r.
župan Občine Logatec

Zadetkov: 241

Javno naročilo Gradnja Sanitarna kanalizacija in lagunska ČN Rovte

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

1.1. PODATKI O NAROČNIKU

Naročnik:  OBČINA LOGATEC
Naslov   Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
Matična številka: 5050294000
Davčna številka: SI42184746

Transakcijski račun: SI56 0126 4010 0001 228 
Odgovorna oseba: Berto MENARD, župan

Telefon: 01 759 06 00
Telefaks: 01 759 06 20
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec (v nadaljevanju: naročnik), vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v tej razpisni dokumentaciji, predložijo svojo ponudbo za javno naročilo Gradnja »Sanitarna kanalizacija in lagunska ČN Rovte«, objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 19.4.2011, številka objave: JN4006/2011.

Kontaktna oseba naročnika, odgovorna za izvedbo javnega naročila je g. Gvido Bokal, telefon: 01759 06 40, e-pošta:Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..


1.2. PREDMET NAROČILA

Predmet javnega naročila je izbira izvajalca po odprtem postopku v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11, v nadaljevanju: ZJN-2) za gradnjo sanitarne kanalizacije in lagunske čistilne naprave Rovte.

Naročnik je v ta namen skladno z 71. členom ZJN-2 ponudnikom izdelal razpisno dokumentacijo za izdelavo ponudbe za javno naročilo Gradnja »Sanitarna kanalizacija in lagunska ČN Rovte« (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija).


1.3. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Rok za predložitev ponudbe je najpozneje do dne 17. 5. 2011, do 9.00 ure.
Ponudba mora biti dostavljena v zaprti kuverti na naslov naročnika.

Na kuverti morajo biti naslednji podatki:
1. Naslov naročnika (spodnji desni kot):
OBČINA LOGATEC, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec

2. Oznake (spodnji levi kot):
- »NE ODPIRAJ – PONUDBA«,
- številka objave na portalu javnih naročil in
- navedba predmeta javnega naročila

3. Naslov ponudnika (zgornji levi kot)

Če kuverta ni zapečatena in označena tako, kot je zgoraj navedeno, naročnik ne bo odgovarjal za založitev ali predčasno odpiranje ponudbe. Če predloži ponudnik ponudbo v več kuvertah morajo biti kuverte označene po zaporedju in njihovo število navedeno.

Ponudniki lahko oddajo ponudbo osebno ali priporočeno po pošti na zgornji naslov. Če je ponudba poslana po pošti, se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj navedenega datuma in ure.

Ponudbe ni mogoče oddati v elektronski obliki.

V postopek bodo uvrščene vse pravočasno prispele in pravilno označene ponudbe. Prepozno predložene ponudbe bo naročnik po končanem postopku odpiranja ponudb neodprte vrnil ponudnikom.


1.4. ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo izvedeno, dne 17. 5. 2011, ob 10.00 uri, na sedežu naročnika, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec (sejna soba, prvo nadstropje).

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb strokovni komisiji izročiti pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb (Obrazec št. 20). V nasprotnem primeru v postopku odpiranja ponudb ne bodo mogli dajati pripomb. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje.

Strokovna komisija bo na odpiranju ponudbe odpirala po vrstnem redu prispetja in o postopku odpiranja ponudb vodila zapisnik. Zapisnik bodo podpisali prisotni člani strokovne komisije in prisotni pooblaščeni predstavniki ponudnikov.

Prisotnim predstavnikom bo kopija zapisnika o odpiranju ponudb vročena takoj po končanem odpiranju, ostalim ponudnikom, ki bodo oddali ponudbe, javnega odpiranja pa se ne bodo udeležili, pa bo kopija zapisnika poslana po pošti v treh (3) dneh od odpiranja ponudb.

Vabimo vas, da skladno z določili ZJN-2 in kasneje navedenimi ostalimi zakonskimi predpisi in podzakonskimi predpisi ter ob upoštevanju pogojev, navedenih v  razpisni dokumentaciji, oddate svojo ponudbo.

S spoštovanjem,


Berto MENARD
župan

 

Dokumentacija vsebuje:
- Razpisna dokumentacija,
tehnično poročilo kanalizacija Rovte,
tehnično poročilo lagunska ČN,
grafični prikaz kanalizacija Rovte,
situacija ČN Rovte lagunska naprava,
elektroinstalacija črpališča P1-P5,
elektroinstalacija ČN Rovte lagunska naprava,
elektroinstalacije situacija napajanje P6,
elektroinstalacije situacija NN napajanje,
skupna rekapitulacija, popis del,
popis elektroinstalacija.

Operacijo »Sanitarna kanalizacija in lagunska ČN Rovte« delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Z nepovratnimi sredstvi bo sofinanciran del javnih izdatkov za upravičene stroške operacije, največ v deležu 85 % verodostojno izkazanih in plačanih upravičenih stroškov.

 

ODGOVORI NA VPRAŠANJA INTERESENTOV:

ODGOVOR NA VPRAŠANJE, Datum objave: 6.5.2011, 09:26

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Glede referenc nas zanima, kakšno je stališče Naročnika v naslednji situaciji.
Ponudnik ima 4 reference (za 4 različne objekte), vsako od njih v znesku nad 700.000€, 2 izmed njih za izvedbo cevovodov za odpadno vodo (klasifikacija po CC-SI), 2 pa za gradnjo čistilnih naprav. Z našega vidika ponudnik, ki je izvedel gradnjo objektov obeh tipov (v smislu podskupine 22231 in 22232), tudi če to ni bilo na istem objektu, zadovoljuje kriterije tehnične sposobnosti.
Zanima me naročnikovo tolmačenje opisane situacije.

ODGOVOR:
Spoštovani,
zahteva se navedba ter predložitev vsaj dveh originalov referenčnih potrdil za objekt, ki je po Enotni klasifikaciji objektov (CC-SI) razvrščen v razred 2223 Cevovodi za odpadno vodo, čistilne naprave. Objekt mora vsebovati podskupini oz. podrazreda 22231 Cevovodi za odpadno vodo in 22232 Čistilne naprave. Skupna vrednost enega referenčnega objekta 2223, ki vsebuje oba podrazreda 22231 in 22232 mora znašati minimalno 700.000,00 EUR brez DDV, v zadnjih petih (5) letih.

Naročnik bo upošteval tudi reference, ki bodo podane za posamezno zahtevano podskupino oz. podrazred. V tem primeru morajo biti podane po dve referenci za posamezno podskupino oz. podrazred. Vrednost seštevka ene reference za podrazred 22231 in ene reference za podrazred 22232, ki bodo predstavljali eno skupno referenco, mora znašati minimalno 700.000,00 EUR brez DDV, v zadnjih petih letih.

S pozdravi.


ODGOVOR NA VPRAŠANJE, Datum objave: 9.5.2011, 13:01

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosim za pojasnilo sledečega vprašanja:
V smislu točke 2.5. razpisne dokumentacije, in sicer odstavka, kjer je navedeno, da ponudnik lahko dokazuje izpolnjevanje tehnične in kadrovske usposobljenosti s podizvajalci, nas zanima, ali to pomeni, da v smislu točke 2.3.1., pogl. D. (Tehnična in kadrovska sposobnost), točke 12. (Reference), za izpolnjevanje pogojev tehnične sposobnosti štejejo tudi reference podizvajalcev (t.j. v obrazec št. 9 in Referenčno potrdilo na str. 46 lahko kot referenco vnesemo objekt, ki ga je izvedel podizvajalec).

ODGOVOR:
Spoštovani,
skladno s 2.5 točko navodil za izdelavo ponudbe ter skladno z tretjim odstavkom 45. člena ZJN-2 ponudnik lahko dokazuje izpolnjevanje tehnične in kadrovske sposobnosti s podizvajalci. V takem primeru mora ponudnik v svoji ponudbeni dokumentaciji naročniku predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročila. Kot dokazilo šteje:
- izpolnjena tabela v obrazcu Izjava o podizvajalcih (Obrazec št. 3A) in izpolnjen obrazec Izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila (Obrazec št. 4A) za vsakega podizvajalca,
- pisni dogovor med subjekti, sklenjen za ta namen z navedbo tehnične in kadrovske sposobnosti podizvajalca ter navedbo, da bo ponudnik imel na voljo (točna navedba katerih tehničnih in kadrovskih kapacitet) sredstva, potrebna za izvedbo naročila.
V tem primeru lahko ponudnik v Obrazcu št. 9 navede reference podizvajalca ter priloži Referenčno potrdilo podizvajalca.
S pozdravi.


ODGOVOR NA VPRAŠANJE, Datum objave: 9.5.2011, 13:02

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V RAZPISNI DOKUMENTACIJI, točki 2.3.1., 10. b) ni nobene zahteve glede stroke oz. izobrazbe odgovornega vodje del.
Ali to pomeni, da je vseeno, ali je gradbene, strojne ali elektro stroke (seveda z opravljenim strokovnim izpitom)? Prosimo za odgovor.
Lep podrav.

ODGOVOR:
Odgovorni vodja del je lahko posameznik, ki ima pridobljeno izobrazbo gradbene ali druge podobne tehnične stroke, in izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po ZGO-1. Za odgovornega vodja del je potrebno priložiti potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu.

Zadetkov: 1456

CERO NIK na Gregorjevem sejmu 2011 in fotografije sistema CERO Celje

Foto: Siniša Rančov

CERO NIK javnosti predstavljen 12. marca 2011 na stojnici na Gregorjevem sejmu.
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 01
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 02
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 03
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 04
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 05
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 06
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 07
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 08
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 09
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 10
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 11
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 12
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 13
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 14
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 15
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 16
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 17
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 18
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 19
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 20
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 21
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 22
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 23
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 24
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 25
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 26Vpogled v CERO Celje
Cero Celje 01
Cero Celje 01
Cero Celje 02
Cero Celje 02
Cero Celje 03
Cero Celje 03
Cero Celje 04
Cero Celje 04
Cero Celje 05
Cero Celje 05
Cero Celje 06
Cero Celje 06
Cero Celje 07
Cero Celje 07
Cero Celje 08
Cero Celje 08
Cero Celje 09
Cero Celje 09
Cero Celje 10
Cero Celje 10
Cero Celje 11
Cero Celje 11
Cero Celje 12
Cero Celje 12
Cero Celje 13
Cero Celje 13
Cero Celje 14
Cero Celje 14
Cero Celje 15
Cero Celje 15
Cero Celje 16
Cero Celje 16
Cero Celje 17
Cero Celje 17
Cero Celje 18
Cero Celje 18
Cero Celje 19
Cero Celje 19
Cero Celje 20
Cero Celje 20
Cero Celje 21
Cero Celje 21
Cero Celje 22
Cero Celje 22
Cero Celje 23
Cero Celje 23
Cero Celje 24
Cero Celje 24
Cero Celje 25
Cero Celje 25
Cero Celje 26
Cero Celje 26
Cero Celje 27
Cero Celje 27
Cero Celje 28
Cero Celje 28
Cero Celje 29
Cero Celje 29
Cero Celje 30
Cero Celje 30
Cero Celje 31
Cero Celje 31
Cero Celje 32
Cero Celje 32
Cero Celje 33
Cero Celje 33
Cero Celje 34
Cero Celje 34
Cero Celje 35
Cero Celje 35
Cero Celje 36
Cero Celje 36
Cero Celje 37
Cero Celje 37
Cero Celje 38
Cero Celje 38
Cero Celje 39
Cero Celje 39
Cero Celje 40
Cero Celje 40
Cero Celje 41
Cero Celje 41
Cero Celje 42
Cero Celje 42
Cero Celje 43
Cero Celje 43
Cero Celje 44
Cero Celje 44
Cero Celje 45
Cero Celje 45
Cero Celje 46
Cero Celje 46
Cero Celje 47
Cero Celje 47
Cero Celje 48
Cero Celje 48
Cero Celje 49
Cero Celje 49
Cero Celje 50
Cero Celje 50
Zadetkov: 914

Objava rezultatov - telefonska anketa za projekt Cero NIK

Občina Logatec je s pomočjo podjetja za poslovno sodelovanje UNEP, d. o. o. iz Ljubljane izvedla telefonsko anketo vezano na projekt Cero NIK, s pomočjo katere se je, poleg ostalih aktivnosti, želelo pridobiti mnenje občanov o omenjenem projektu.

Anketa je bila izvedena 1. in 2. marca 2011 na območju Logatca, in sicer po naključnem izboru.

Anketa je zajemala vzorec N= 701 anketirancev, ki so odgovarjali na dva sklopa vprašanj, in sicer: ali prebivalci področja Logatca poznajo zasnovo projekta Cero NIK (pritrdilni oziroma nikalni odgovor) ter kam naj bi se umestil načrtovan projekt.

Realizatorji ankete so v obdobju med 1. in 2. marcem 2011 uspeli priklicati 448 anketirancev  (kar predstavlja 63,9% odziva – dovolj za vrednotenje) in ugotovili, glede na zastavljeni vprašanji, naslednje:
1. Ali poznate projekt Cero NIK?
- Odgovor DA = 227 (50,67 %)
- Odgovor NE = 221 (49,33 %)
- Skupaj: 448

2. Vprašanje se je glasilo, kam bi po vašem mnenju (anketiranca) bilo smotrno umestiti projekt…, in sicer z možnostjo odgovora:
- Obrobje občine ob avtocesti v bližini počivališča Lom, odgovori: 234 (52,24 %)
- V industrijski coni KLI, odgovori: 92 (20,53 %)
- Drugam (kam po mnenju anketiranca) je odgovorilo: 122 (27,23 %)


Berto Menard
župan Občine Logatec

Zadetkov: 1170

17. marca 2011 Predstavitev projekta CERO NIK

Četrtek, 17. marca 2011, ob 18. uri, Velika dvorana Narodnega doma
Predstavitev projekta CERO NIK
Org in info: Občina Logatec, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., 01/ 759 06 00
Zadetkov: 18

CERO NIK na Gregorjevem sejmu 2011

Zainteresirano javnost obveščamo, da bo projekt CERO NIK posebej predstavljen tudi na Gregorjevem semnju v Logatcu, 12. marca 2011. Vabljeni na stojnico CERO NIK.
Zadetkov: 389

Družno podprli projekt CERO NIK

17 občin Notranjske, Istre in Krasa (NIK) potrdilo sodelovanje pri izgradnji Centra za ravnanje z odpadki  (CERO NIK) – Občina Logatec v vlogi nosilke projekta – Center naj bi bil zgrajen v logaški občini do konec leta 2015

V drugi polovici januarja so se v prostorih Občine Hrpelje-Kozina sestali župani, podžupani in predstavniki občin: Bloke, Borovnica, Cerknica, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Koper, Ilirska Bistrica, Izola, Log-Dragomer, Loška Dolina, Piran, Pivka, Postojna, Sežana, Vrhnika in Logatec, z namenom poiskati skupno rešitev za predelavo mešanih komunalnih odpadkov, ki jih ustvarijo prebivalci omenjenih občin. Zbrani so po vsebinski razpravi ustno sprejeli predlog župana občine Logatec Berta Menarda, da naj bi se novo zgrajeni objekt Centra umesti v prostor v bližini avtocestnega počivališča Lom 1 v občini Logatec. Naša občina je tako postala nosilka omenjenega projekta, ustanovil pa se je tudi tričlanski projektni svet, ki ga sestavljajo župan občine Vrhnika Stojan Jakin, podžupan občine Piran Gašpar Gašpar – Mišič, ki nastopa v vlogi koordinatorja, ter župan občine Logatec Berto Menard.  Naloga sveta je pripraviti  obseg projekta, ki se nanaša tudi na pripravo dokumenta identifikacije investicijskega projekta ter iskanjem odgovora, kam z minimalnimi ostanki odpadkov po njihovi obdelavi.

Projekt Center za obdelavo odpadkov Logatec (COOL), ki naj bi imel svojo lokacijo v Industrijski coni Logatec za KLI-jem in ga je v preteklem županskem obdobju peljala Občina Logatec, je pod zdajšnjim županom dobil nov naziv ter ustreznejšo in za občane sprejemljivejšo lokacijo. Center naj bi namreč stal na zemljišču, ki je  v bližini avtoceste, komunalna vozila se bodo tako izognila vožnji skozi večja naselja, v njegovi neposredni okolici pa se ne nahajajo stanovanjski objekti. Zemljišče v velikosti treh hektarjev je v tretinski lasti Občine Logatec, dve tretini pa sta v zasebni lasti. Za odkup je Občina pripravljena odšteti okoli 8 EUR/ m², kar je predvidena cena na podlagi uradne cenitve zemljišča. Dejstvo, da je omenjeno zemljišče v območju Nature 2000, katere namen je ohranjanje biotske raznovrstnosti, in sicer tako, da varuje naravne habitate ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, pomembnih za Evropsko unijo (EU), po zagotovilih logaškega župana ne bi smelo vplivati na izpeljavo projekta, saj naj dejavnost obdelave odpadkov ne bi škodljivo vplivala na okolje, kar je na srečanju županov potrdila tudi država.
Začrtani cilji in dogovori pa bodo v prihodnjih mesecih zahtevali veliko dela s strani Občinskih uprav posameznih občin. Ustni dogovor bo treba najprej zapečatiti z ustreznim podpisom pogodbe o medsebojnem sodelovanju, potem pa sledi pospešena priprava vloge za pridobitev nepovratnih sredstev evropskega kohezijskega sklada, in sicer  do velikost 35 milijonov evrov. Rok za oddajo vloge se hitro bliža in prijavljitelju nalaga, da jo na Službo vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko odda v začetku poletnih mesecev.

Vrednost celotne investicije bo tako razdeljena med občine pristopnice k projektu, državo ter (EU), in sicer: lastna sredstva pogodbenih strank – investitorja in sovlagatelja – v približni višini 30 odstotkov ter nepovratna sredstva (kohezijski sklad EU in sredstva RS) v približni višini 70 odstotkov.

Novi projekti, ki so kakorkoli povezani z odpadki v lokalni skupnosti navadno naletijo na negativen odziv občanov. »Izgradnja Centra za predelavo odpadkov ne bo imela negativnega vpliva na okolje, njegova izgradnja bo zagotovila tudi nekaj novih delovnih mest, hkrati pa bomo zadostiti določilom direktivam EU o ravnanju z odpadki. Predvsem bomo na ta način skušali na področju teh občin urediti problematiko, vezano na odlaganje odpadkov, in se tudi tako izognili situaciji, ki se je zgodila v Neaplju. »je o novem projektu povedal župan občine Logatec Berto Menard. Po zagotovilih Menarda, se bodo logaški občani pred izgradnjo Centra s sodobno tehnologijo za mehansko obdelavo odpadkov podrobneje  seznanili tudi na javni razgrnitvi projekta.

Občinska uprava
Zadetkov: 2798

Vzgoja in izobraževanje

Odloki
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Logatec (Logaške novice, št. 10/97 (str. 2), 6/07 (str. 26), 4/08 (str. 4), 6/08-UPB (str. 54), 3/10 (str. 17), NPB)
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ 8 Talcev Logatec (Logaške novice, št. 6-7/97 (str. 3), 3/99 (str. 1), 6/07 (str. 14), 4/08 (str. 7), 6/08-UPB (str. 14), NPB)
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ Rovte (Logaške novice, št. 6-7/97 (str. 21), 3/99 (str. 2), 4/95 (str. 13), 6/07 (str. 22), 4/08 (str. 5), 6/08-UPB (str. 40), 3/10 (str. 5), NPB)
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ Tabor Logatec (Logaške novice, št. 6-7/97 (str. 9), 3/99 (str. 1), 6/07 (str. 18), 4/08 (str. 6), 6/08-UPB (str. 27), 3/10 (str. 3), NPB)
Odlok ustanovitvi javnega zavoda VVZ Kurirček Logatec (Logaške novice, št. 6-7/97 (str. 15), 10/99 (str. 3), 6/07 (str. 29), 4/08 (str. 3), 6/08 (str. 67), Uradni list RS, 40/09, Logaške novice, št. 3/10 (str. 2), NPB, 9-10/11 (str. 7)), NPB)

Pravilniki
Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v občini Logatec (Logaške novice, št. 3/07 (str. 2))
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (Logaške novice, št. 4/11 (str. 6))

Sklepi
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Logatec - 2008 (Logaške novice, št. 4/08 (str. 2))
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in o določitvi višine stroškov živil v vrtcih Občine Logatec (Logaške novice, št.12/08 (str. 71) (velja do 31. 8. 2012), 7-8/12 (str. 14) velja od 1. 9. 2012 dalje)
Sklep o začasnem izpisu otroka iz vrtca in rezervaciji vrtca

Ostalo
Cena programa vrtca v občini Logatec (Uveljavljanje pravic)

Zadetkov: 3955

Socialno varstvo in zdravstvo

Odloki
Odlok o javni službi pomoči na domu v občini Logatec (Logaške novice, št. 3/10 (str. 14)
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Logatec (Logaške novice, št. 10/08 (str. 5))

Pravilniki
Pravilnik o merilih za določanje olajšav in oprostitev plačil pomoči na domu (Logaške novice, št. 10/97 (str. 12))
Pravilnik za sofinanciranje humanitarne dejavnosti (Logaške novice, št 4/07 (str.4))

Zadetkov: 3105

Kultura

Programi
Letni program kulture v občini Logatec za leto 2012 (Logaške novice, št. 1-2/12 (str. 5))


Odloki
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Logatec (Logaške novice, št. 12/03 (str. 1), 4/09 (str. 2)) 

Pravilniki
Pravilnik o Februarskih priznanjih Občine Logatec (Logaške novice, št.6/10 (str. 10)) 
Pravilnik o (so)financiranju kulturnih programov in projektov v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/09 (str. 4), 11/11 (str. 6), NPB)

Sklepi

Sklep
o imenovanju komisije za ocenjevanje in vrednotenje kulturnih programov in projektov v občini Logatec

Zadetkov: 4516

Turizem in gospodarstvo

Odloki
Odlok o turistični taksi v Občini Logatec (Logaške novice, št. 10/06 (str. 1), 1-2/11 (str. 16))
Odlok o lokalnih turističnih vodnikih in turističnem vodenju v občini Logatec (Logaške novice 11/11 (str. 3)

Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Logatec (Logaške novice, št. 7-8/12 (str. 10))


Pravilniki
Pravilnik o natečaju in ocenjevanju turističnih spominkov v Občini Logatec (Logaške novice, št. 6/01 (str. 1))
Pravilnik o sofinanciranju turističnih projektov v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/11 (str. 15))

Zadetkov: 3752

Šport in mladi

Programi
Letni program športa v občini Logatec za leto 2012 (Logaške novice, št. 1-2/12 (str. 9))

Pravilniki
Pravilnik o sofinanciranju športnih dejavnosti v Občini Logatec (Logaške novice, št. 12/11 (str. 13))

Pravilnik o priznanjih na področju športa v občini Logatec (Logaške novice, št 4/07 (str. 1))
Pravilnik o sofinanciranju mladinskih projektov, ki so v občini Logatec v javnem interesu (Logaške novice, št. 12/11 (str. 17))

Sklepi
Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena na področju športa v občini Logatec (Uradni list RS, št. 16/99)

Zadetkov: 4194

Malo gospodarstvo in kmetijstvo

Pravilniki
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Logatec (Logaške novice, št. 7-8/07 (str. 5), 11/08 (str. 19))
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Logatec (Logaške novice, št. 7-8/07 (str. 13))
Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Logatec (Logaške novice, št. 12/07 (str. 6))

Zadetkov: 4381


Finance

Proračun in zaključni račun

LETO 2013
Predlog proračuna Občine Logatec za leto 2013
Sklep o začasnem financiranju Občine Logatec v obdobju januar - marec 2012 (Logaške novice, št. 12/12 (str. 18))


LETO 2012
Proračun (10,44 MB) Občine Logatec za leto 2012 (Logaške novice, št. 1-2/12 (str. 2))
Rebalans proračuna Občine Logatec za leto 2012 (Logaške novice, št. 11/12 (str. 2))
Sklep o začasnem financiranju Občine Logatec v obdobju januar - marec 2012 (Logaške novice, št. 12/11 (str. 3))

LETO 2011
Proračun (28,75 MB) Občine Logatec za leto 2011 (Logaške novice, št. 1-2/11 (str. 27))
Rebalans proračuna Občine Logatec za leto 2011 (Logaške novice, št. 11/11 (str. 1))
Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2011 (Logaške novice, št. 5/12 (str. 10))


LETO 2010
Proračun Občine Logatec za leto 2010 (Logaške novice, št. 12/09 (str. 2))
Rebalans proračuna Občine Logatec za leto 2010 (Logaške novice, št. 10/10 (str. 33))
Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2010 (Logaške novice, št. 4/11 (str. 2))

LETO 2009
Proračun Občine Logatec za leto 2009 (Logaške novice, št. 12/08 (str. 1))
Rebalans proračuna Občine Logatec za leto 2009 (Uradni list RS, št. 75/09)
Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2009 (Logaške novice, št. 6/10 (str. 1))

LETO 2008
Proračun Občine Logatec za leto 2008 (Logaške novice, št. 12/07 (str. 1))
Rebalans proračuna Občine Logatec za leto 2008 (Logaške novice, št. 10/08 (str. 1))
Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2008 (Logaške novice, št. 10/09 (str. 2))


LETO 2007
Proračun Občine Logatec za leto 2007 (Logaške novice, št. 3/1/07 (str. 2))
Rebalans proračuna Občine Logatec za leto 2007 (Logaške novice, št. 10/07 (str. 1))
Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2007 (Logaške novice, št. 7-8/08 (str. 1))

LETO 2006
Proračun Občine Logatec za leto 2006 (Notranjsko kraške novice, z dne 23. 12. 2005)
Rebalans proračuna Občine Logatec za leto 2006 (Logaške novice, št. 8-9/06 (str. 4))
Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2006 (Logaške novice, št. 9/07 (str. 1))

LETO 2005
Rebalans proračuna Občine Logatec za leto 2005 (Logaške novice, št. 10/05 (str. 1))
Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2005 (Logaške novice, št. 8-9/06 (str. 1))
Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Logatec v letu 2005 (Logaške novice, št. 1-2/05 (str. 1))


Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada (Logaške novice, št. 12/01 (str. 1))

Ostalo   
Odlok o občinskih taksah v občini Logatec (Logaške novice, št. 6/08 (str. 2), 4/10 (str. 4))
Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Logatec (Logaške novice, št. 10/02 (str. 10))
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Logaške novice, št. 2/99, 4/00, 5/01, 12/03, 12/05, NPB)
Sklep o financiranju političnih strank (Logaške novice, št. 1-2/11 (str. 15))

Zadetkov: 5296

Organiziranost

Odloki
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve v občinski svet Občine Logatec (Logaške novice, št. 4/02 (str. 1))
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Logatec (Logaške novice, št. 5/12 (str. 3))
 
Sklepi
Sklep o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti Občine Logatec (Uradni list RS, št. 67/98)

Pravilniki
Pravilnik o pogojih za delo svetniških skupin (Logaške novice, št. 4/11 (str. 5))

Navodilo za predstavnike Občine Logatec v organih upravljanja (Logaške novice, št. 4/11 (str. 1))

Zadetkov: 3838

Protokolarne zadeve

Odloki
Odlok o grbu in zastavi občine Logatec (Logaške novice, št.7-8/08 (str. 32), 4/10 (str. 4))
Odlok o občinskem prazniku Občine Logatec (Logaške novice, št. 1/01 (str. 2))
Odlok o priznanjih občine Logatec in o priznanjih župana Občine Logatec (Logaške novice, št 4/01 (str. 5), 11/08 (str. 8), NPB)

Pravilniki
Pravilnik o načinu dela Komisije za priznanja (032-04/01-4) z dne, 6. 7. 2001 (sklep župana)

Sklepi
Sklep o potrditvenih prvinah Občine Logatec (Logaške novice, št. 12/08 (str. 46))

Zadetkov: 3210

Varnost

Programi
Občinski programvarnosti

Sklepi s področja zaščite in reševanja
Sklep o pričetku in izvedbi javne obravnave Načrtov zaščite in reševanja

Odlok o javnem redu in miru (Logaške novice, št.10/98 (str. 7),3/99 (str. 1))
Odlok o razveljavitvi odloka o javnem redu in miru v občini Logatec (Logaške novice, št. 10/12 (str. 2))

Zadetkov: 4010


Voščilo ob velikonočnih praznikih

Spoštovani občanke in občani,

velikonočni prazniki naj bodo radostni in veseli ter polni trenutkov, ki vas bodo navdali s pomladansko energijo.
Vse dobro vam želi

vaš župan
Janez Nagode

Zadetkov: 1223


Vabilo k oddaji izdelanih predlogov sprememb Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti na področju kulture v občini Logatec

VSEM USTVARJALCEM NA PODROČJU KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI LOGATEC

Vabilo k oddaji izdelanih predlogov sprememb
Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti na področju kulture v občini Logatec


Spoštovani!

Na podlagi 9. in 61. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
(Uradni list RS, št. 77/07-UPB1), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07-UPB2), 54. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 110/02-ZDT-B in 56/02-ZJU, 127/06-ZJP, 14/07-ZSPDPO) ter 9. in 18. člena Statuta
Občine Logatec (LN, št. 5/99) mora imeti Občinska uprava za namen sofinanciranja dejavnosti na področju kulture s strani Občinskega sveta sprejet Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti na področju kulture v občini Logatec.

V zadnjih dveh letih se v občini Logatec, za razdeljevanje sredstev na področju kulture, uporablja Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti na področju kulture v občini Logatec, ki ga je na svoji 13. redni seji, dne 14.2.2008, sprejel Občinski svet.

Na pobudo nekaterih posameznikov in društev Občinska uprava Občine Logatec pripravlja spremembo omenjenega pravilnika. Ob tem vas vabi k sodelovanju.
 
Vabimo vas k predložitvi izdelanih predlogov sprememb pravilnika o sofinanciranju dejavnosti na področju kulture.

Vaše pisne pobude pričakujemo najkasneje do 1. junija 2009, in sicer na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. oziroma na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec, s pripisom: »Predlog sprememb pravilnika za sofinanciranje dejavnosti na področju kulture v občini Logatec«. 

Zadetkov: 1562

Odgovor na Odprto pismo z naslovom Javni poziv za razrešitev problematike financiranja dejavnosti Pihalnega orkestra Logatec

V 7. številki Notranjsko kraških novic z dne, 10. april 2009 je Kulturno društvo Pihalni orkester (v nadaljevanju: Pihalni orkester) objavilo »Javni poziv za razrešitev problematike financiranja dejavnosti Pihalnega orkestra«, v katerem med drugim navaja, da je Občina Logatec redni dejavnosti orkestra za leto 2009 namenila 1.820 EUR. Podatek je vzet iz konteksta in v taki obliki predstavlja zavajanje javnosti in to v obdobju recesije, ko raste število tudi logaških občanov, ki si ne morejo več privoščiti človeku dostojnega življenja. Pihalni orkester Logatec je na dveh razpisnih področjih Občine Logatec za leto 2009, kamor se je prijavil, namreč dobil odobrenih 19.386,14 EUR.

Ne Občina Logatec ampak Komisija za sofinanciranje letnih projektov mladinskih organizacij v občini Logatec je dotičnemu društvu za leto 2009 odobrila 2.852,67 EUR, Komisija za sofinanciranje dejavnosti na področju kulture v občini Logatec pa 16.533,47 EUR. Od tega 2.120,64 EUR za redno dejavnost, kamor spada tudi sofinanciranje izobraževanja, to je 300 EUR, za  nakup osnovnih sredstev jim je bilo odobrenih 8.822,88 EUR, za izvedbo projektov pa 5.589,94 sofinancerskih sredstev.

Občina vseskozi tudi pomaga reševati stisko Pihalnega orkestra na več načinov; s prilagoditvijo pravilnikov za sofinanciranje dejavnosti (več tukaj), s pridobitvijo prostorov in pogodbenim odnosom, ki je društvu zmanjšalo stroške najemnine za 96,8 %, z županovimi izrednimi dotacijami, brezplačno promocijo njihovih dogodkov na spletnih straneh in v lokalnih medijih, promocijo uspešnosti društva v drugih občinah in v zamejstvu, s plačevanjem potnih stroškov za prevoz na dogodke, katere izvajajo poleg tistih, ki so jih prijavili na razpis in še bi lahko naštevali.

Na področju Logatca deluje 127 društev, ki so razvrščena v devet od desetih kategorij po dejavnosti. Društva se med seboj razlikujejo tudi po statusu, ki jim prinaša zakonsko določene ugodnosti. V Logatcu ima status delovanja v javnem interesu 22 društev, med njimi pa ni Pihalnega orkestra, ki kakor pravijo njegovi predstavniki, »po svoji kakovosti in obsegu dejavnosti trenutno sodi v sam vrh slovenskega pa tudi evropskega godbeništva«. Tudi vsi ostali visoki dosežki, za katere Pihalnemu orkestru še enkrat čestitamo, niso pripomogli k izdaji odločbe, s katero bi pristojno ministrstvo določilo, da je Pihalni orkester boljši od ostalih. Veliko vrst ugodnosti društva s statusom sicer nimajo, a v finančni krizi, v kateri je Pihalni orkester že več desetletij, kakor je moč razbrati v člankih in javnih nastopih, vsak privarčevan EURo še kako prav pride.

Vendar je seveda najlažje svojo krivdo za neugodne situacije preložiti na breme lokalne skupnosti, ki društvo kljub vsemu nagajanju, izsiljevanju in blatenju, še vedno hrani. Občinska uprava in župan take brezpredmetne očitke in napade prenašata že leta in sta jih že tako navajena, da se nanje ne odzivata več. Seveda javnost ob neodzivu dobi občutek, da je tisti, ki je ostal tiho in se na provokacijo ne odzove, tudi kriv za nastalo situacijo, vendar je resnica daleč od tega. Glede na dejstvo, da Pihalni orkester zakonsko prav nič ne odstopa od ostalih društev, se ga na enak način tudi obravnava pri postopku sofinanciranja dejavnosti na razpisnih področjih. Komisija za sofinanciranje dejavnosti na področju kulture v občini Logatec pa je v sklopu svojih pravnih možnosti vedno naredila čisto vse, da je izboljšala njihov položaj. Tako je Pihalnemu orkestru tudi letos pri vseh projektih dodelila dodatno število točk, in sicer v 90 % so dobili maksimalno število točk, 100.

Kaj je tisto, kar največkrat privede do neugodnih finančnih situacij, ali nepoznavanje in nespoštovanje zakonodaje in razpolaganje s premoženjem društva, v katerem precejšen del predstavljajo javna sredstva, z veliko žlico, deljenje premoženja društva med člane ali recesija, ki sili potencialne sponzorje v odpoved sponzorstva ali so vzroki kje drugje, pa bodo morali člani društva razrešiti z vodstvom društva. To ni dolžnost Občinske uprave. Se pa s takimi vprašanji ukvarjajo pristojne inšpekcijske službe. Prav tako ni dolžnost Občinske uprave zagotavljati Pihalnemu društvu vsa sredstva, ki jih porabijo v koledarskem letu. Za tem stojita najmanj dve dejstvi. Prvo je to, da mora Občina na vseh področjih delovati v skladu z zakonodajo in predpisi, ki določajo, da na področju razpisov sofinancira, torej delno pokrije stroške upravičencev, ne v celoti, drugo dejstvo pa je izjava predsednika društva, da bo pri realizaciji predlaganih vsebin zagotovil sredstva za razliko med zneskom celotne vrednosti predlaganih vsebin in odobrenimi sredstvi, s katerimi pomaga Občina Logatec. Zato taki javni pozivi, s kakršnimi dotično društvo napada Občinsko upravo Občine Logatec, svetnike Občinskega sveta, Komisijo za sofinanciranje dejavnosti na področju kulture in ostalo javnost, niso umestni, saj je skrb za zagotovitev sredstev stvar dotičnega društva in ne več lokalne skupnosti, ki je pri razdelitvi davkoplačevalskega denarja naredila vse v svoji moči in seveda v skladu z zakonodajo.

Še več, zgodi se tudi, da vidni predstavnik občine Logatec tvega svoj položaj in službo ter zavestno krši zakon in ugodi društvu, kar se je zgodilo konec decembra 2008, ko je Pihalni orkester prejel nakazilo še dodatnih 9.000 EUR, ki so ostali neporabljeni na kulturnem razpisnem področju. V besedilu njihovega »Javnega poziva za razrešitev problematike financiranja dejavnosti Pihalnega orkestra Logatec«, ki so ga prejeli vsi svetniki in nekateri mediji pa se sprenevedajo z izjavami: »Ob koncu koledarskega leta v proračunu tako ostajajo visoki neizkoriščeni zneski kulturi namenjenih sredstev, ki z Novim letom ponovno poniknejo v občinski proračun!« To sprenevedanje je še toliko večje ob dejstvu, da je Občinska uprava z dodatno dikcijo iz Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, katero je s podpisom odobrila Komisija za sofinanciranje dejavnosti  na področju kulture v občini Logatec, preusmerila potencialna neporabljena sredstva z letošnjega razpisa trem društvom, med katerimi je v največjem obsegu ravno Pihalni orkester.
Morebiti pa je sedaj obnašanje vodstva Pihalnega orkestra pripeljalo samo društvo tako daleč, da jim bodo še tisti, ki so jim vedno stali ob strani in jih moralno ter predvsem materialno podpirali, zaprli vrata.

Zadnji incident, ki je prepričal župana Občine Logatec, da je zadržal letošnjo pogodbo o sofinanciranju kulturnega področja (16.533,47 EUR) se je zgodil na Gregorjevem semnju. Prvo kršitev, ki jo je vodstvo društva naredilo, je bila prepozna prijava o sodelovanju. Organizator – Občinska uprava in Komunalno podjetje Logatec sta pogledala skozi prste in Pihalni orkester kljub temu uvrstila v program. V prijavi so zahtevali, da jim organizator priskrbi brezplačno uporabo stojnice in so jo dobili, kljub prepozni prijavi in odobrenim sredstvom z razpisa, na katerem so prijavili tudi sofinanciranje njihove lastne promocije na največji občinski prireditvi – nastop na sejmu. Prav tako jim je bilo prihranjeno plačati tržnino kakor ostale stroške predstavitve na tem dogodku.

Druga kršitev se je zgodila, ko niso upoštevali navodil organizatorja in so namesto na lokacijo za sestavo povorke, samovoljno odšli pred oder in s tem ogrozili izvajanje povorke.

Tretja kršitev je bila laž o dogovoru z organizatorko, da se v program umesti še točka njihovega govora pred publiko, s katero so zavedli povezovalca prireditve.

Četrta kršitev je zavajanje javnosti s podatki, ki so iztrgani iz konteksta in govorijo o sredstvih, ki so jih dobili odobrene za redno dejavnost pri kulturi, zanimivo, niso pa navedli, da sta jim komisiji odobrili za leto 2009 toliko sredstev, da bi z njimi lahko nakupili kar 1.020 prehrambenih paketov za tiste, ki tovrstno socialno pomoč potrebujejo v vedno večji meri, torej 19.386,14 EUR.

Peta kršitev pa je kršitev nenapisanega pravila med nastopajočimi, da v času kulturnega programa na odru, nihče drug ne izvaja kakršnega koli glasbenega programa na Cankarjevi ulici, ki je ozvočena in se program prenaša preko zvočnikov, kar pomeni, da je Cankarjeva ulica polna trušča, ki odbija tako obiskovalce kakor prodajalce. Poleg tega pa je tako izvajanje točk med nastopom ostalih nastopajočih na odru neetično, nespoštljivo in nesramno.
Pogodbe tako Pihalni orkester še ni prejel. Najverjetneje je do majske redne seje Občinskega sveta tudi ne bo.

Za jasnejšo sliko in primerjavo pa podajamo še tabelo sredstev, ki jih društvo prejelo v zadnjih letih. Na spletni strani Občine Logatec www.logatec.si boste našli še razpredelnico, v kateri so podatki o razdelitvi sredstev letošnjega leta, kakor tudi pojasnila in podrobnosti določenih z razpisi in društvi ter kulturo povezanimi področji.

Sredstva, ki jih je prejelo Kulturno društvo Pihalni orkester Logatec
Področje/leto2006200720082009
Razpis/redna dejavnost672,961.075,131.754,021.820,64
Razpis/ izobraževanje166,92370300300
Razpis/projekti3.323,4212.9935.274,625.589,94
Razpis/osnovna sredstvaJih še ni v tej oblikiJih še ni v tej obliki6.1378.822,88
Razpis/najemnina4.715,416.502,01Je ni več v tej oblikiJe ni več v tej obliki
Posebna proračunska postavka11.266,90Ne obstaja po Zakonu o javnih financahNe obstaja po Zakonu o javnih financahNe obstaja po Zakonu o javnih financah
Županove donacije1.689,28 – potni stroški470,65 potni stroški, v ceno niso šteti stroški najema prostorov in vzdrževanja prostorov za nastope, kar je krila Občina3.121,20 – petina vseh sredstev, ki jih župan namenja za sponzorstva (sredstva so dobili za hlače in suknjiče po meni) + 2.777,10 z naslova sofinanciranja programov mladinskih organizacij + 9.000 EURSofinanciranje programov mladinskih organizacij 2.852,67 + še neznan delež, ki bo v večini pripadel društvu po koncu novembra, ko bo vidno, koliko sredstev bo ostalo.
skupaj21.834,8921.410,7928.363,9619.386,14 +
     

    


 

Zadetkov: 1961

S čim vse je dobro, da so seznanjena društva (sofinanciranja dejavnosti)

Občina Logatec  pomaga z denarjem, ni pa dolžna kriti vseh stroškov prijavljenih vsebin

Takoj na začetku je potrebno poudariti, da Občina Logatec (v nadaljevanju: Občina) razpisuje sredstva, s katerimi sofinancira dotične dejavnosti, torej s sredstvi pomaga, ni pa dolžna v celoti kriti stroškov prijavljenih vsebin.

Vsak vlagatelj, ki se je prijavil na razpis, je z žigom in podpisom izjavil, da bo pri realizaciji predlaganih vsebin zagotovil sredstva za razliko med zneskom celotne vrednosti predlaganih vsebin in odobrenimi sredstvi, s katerimi pomaga Občina.

Sredstva, ki jih za pomoč pri delovanju upravičencev namenja Občina, niso edini finančni vir na trgu. Društva lahko kandidirajo tudi na razpisih in pozivih, ki jih razpisujejo ministrstva ali druge službe.

Društva lahko do sredstev pridejo tudi na način, kot ga predpisuje Zakon o društvih oziroma kakor imajo zabeležno v svoji ustanovni listini.

Več o ustanovitvi in prenehanju delovanja društev tukaj.

Nekaj smiselnih izvlečkov iz Zakona o društvih:
 
(pojem in načela delovanja društva)
(1) Društvo je samostojno in nepridobitno združenje, ki ga ustanoviteljice oziroma ustanovitelji (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelji), skladno s tem zakonom, ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih interesov.
(2) Društvo si samo določi namen in cilje, dejavnost oziroma naloge ter način delovanja, odločitve o upravljanju društva pa neposredno ali posredno sprejemajo članice oziroma člani društva (v nadaljnjem besedilu: člani društva).
(3) Namen ustanovitve in delovanja društva ni pridobivanje dobička. Presežke prihodkov nad odhodki iz vseh dejavnosti in drugih virov društvo trajno namenja za uresničevanje svojega namena in ciljev in jih ne deli med člane.
(4) Delovanje društva je javno.

(omejitve)
(1) Ni dovoljeno ustanoviti društva, katerega namen, cilji ali dejavnost merijo na nasilno spremembo ustavne ureditve, na izvrševanje kaznivih dejanj ali spodbujajo k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti, razpihovanju narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti oziroma spodbujajo k nasilju ali vojni.
(2) Prav tako ni dovoljeno ustanoviti društva, katerega namen je ustvarjanje dobička ali društva, katerega izključna dejavnost je pridobitna dejavnost, niti ni dovoljeno delovanje takšnega društva.

(odgovornost)
(1) Če temeljni akt ne določa drugače, za zakonito poslovanje društva odgovarjata društvo in zastopnik društva.
(2) Društvo odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, za obveznosti društva odgovarjajo solidarno in z vsem svojim premoženjem tudi njegove odgovorne osebe, ki so v svojo korist ali korist koga drugega zmanjšale premoženje društva ali s preusmeritvijo poslovanja oziroma finančnih tokov na drugo obstoječo ali novoustanovljeno pravno osebo ali fizično osebo preprečile povečanje premoženja, čeprav so vedele, da društvo ne bo moglo poravnati obveznosti tretjim osebam. Odgovorne osebe odgovarjajo do višine oškodovanja društva, ki so ga povzročile s svojim ravnanjem.
(4) Za obveznosti društva v primerih iz prejšnjega odstavka solidarno odgovarja tudi fizična ali pravna oseba, ki je z ravnanji odgovornih oseb pridobila premoženjsko korist, do višine pridobljene premoženjske koristi.

(temeljni akt)
(1) Temeljni akt društva mora določati:
– ime in sedež društva (izbrani kraj poslovanja društva);
– namen in cilje delovanja društva;
– dejavnost oziroma naloge društva;
– pogoje in način včlanjevanja ter prenehanja članstva;
– pravice in obveznosti članov;
– način upravljanja društva;
– zastopanje društva;
– financiranje društva in način izvajanja nadzora nad razpolaganjem s premoženjem društva ter nad finančnim in materialnim poslovanjem društva;
– način zagotavljanja javnosti dela društva;
– način sprejemanja sprememb in dopolnitev temeljnega akta;
– način prenehanja društva in razpolaganje s premoženjem v takem primeru.
(2) S temeljnim aktom lahko društvo uredi tudi druga vprašanja, pomembna za upravljanje in delovanje društva.

(premoženje društva)
(1) Premoženje društva sestavljajo denarna in druga sredstva, ki jih društvo pridobi s članarino, darili in volili, prispevki donatorjev, iz javnih sredstev, z opravljanjem dejavnosti društva in iz drugih virov, njegove nepremične in premične stvari ter materialne pravice.
(2) Društvo ne sme deliti svojega premoženja članom. Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.
(3) Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za uresničevanje svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v temeljnem aktu.

 (pridobitna dejavnost)
(1) Društvo lahko opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon. Pridobitna dejavnost mora biti določena v temeljnem aktu in mora biti povezana z namenom in cilji, kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti društva ter se lahko opravlja le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev, oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.
(2) Šteje se, da je pridobitna dejavnost povezana z namenom in cilji društva, če lahko neposredno pripomore k uresničevanju namena oziroma ciljev društva, pri čemer doprinos ni izključno v zagotavljanju prihodkov društva. Kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti društva se šteje tista pridobitna dejavnost, ki skupaj z nepridobitno dejavnostjo sestavlja določeno storitev ali dosežek oziroma zagotavlja boljšo izkoriščenost osnovnih sredstev društva.
(3) Za doseganje namena in ciljev lahko društvo ustanovi gospodarsko družbo ali poveri opravljanje pridobitne dejavnosti drugim osebam na temelju zakupne ali sorodne pogodbe.

 

Zakaj Občina Logatec pomaga društvom in ostalim prijaviteljem na dotičnih področjih?

Občina v okviru ustave in zakona samostojno ureja in opravlja naloge, določene v 21. členu zakona o lokalni samoupravi, ter naloge, določene s predpisi Občine na podlagi zakona. Občina je v Statutu občine Logatec med svoje naloge postavila tudi pomoč pri pospeševanju teh dejavnosti. Občina vestno izpolnjuje to nalogo, kar kažejo tudi vsakoletno objavljeni razpisi za sofinanciranje dotičnega področja. Sofinanciranje je izpeljano v transparentno, kar zapoveduje sama Ustava Republike Slovenije.

Pravilniki o sofinanciranju…

V pravni državi morajo biti vsi odnosi pravno urejeni. Občina mora, kakor vsi ostali subjekti pravne države, slediti zakonodaji in ustavi, zato je potrebno odnose tudi in sploh pri delitvi sofinancerskih sredstev, urediti s pravno podlago. In Občina ima na teh področjih veljavne in s strani Občinskega sveta Občine Logatec potrjene in sprejete Pravilnike.

Največ težav na področju kulture

O pravilnikih za sofinanciranja različnih področij v občini Logatec in njihovi »neživljenjskosti« pa je bilo slišati že ogromno, sploh od trenutka, ko določeno društvo (Pihalni orkester Logatec) zaradi določb Zakona o javnih financah ni smelo več imeti svoje proračunske postavke, ampak se je to razmerje moralo urediti transparentno in enakopravno, kakor je bilo urejeno z ostalimi društvi, torej preko razpisa za sofinanciranje. Konkretnih predlogov za spremembe pravilnika oziroma konkretnih novih primerov pravilnikov pa Občinska uprava s strani tega društva in ostalih potencialnih predlagateljev, ni nikoli dobila.

Vsebina pravilnikov je bila vedno aktualna, naravnava na trenutno problematiko
V obdobju zadnjih štirih let, so na področju kulture veljali trije različni pravilniki. Ker društva s prvim niso bila zadovoljna, je Občinska uprava pripravila novega. Ta je veljal od julija 2006 do februarja 2008. Zadnji velja od februarja 2008 dalje. (Pravilniki so obstajali tudi prej.) Vsi so bili pripravljeni skladno z načeli zakonodaje in ustave.
Za življenjskost pravilnika, ki je moral biti pripravljen tako, da so navsezadnje upravičenci lahko pridobili sredstva za tiste vsebine, ki so bile aktualne pa je Občinska uprava redno spremljala in analizirala stanje na dotičnih področjih. Največ zapletov se je vedno pojavljalo na področju kulture, kjer so upravičenci vedno negodovali, nikoli pa predstavili niti konkretne težave niti potencialne rešitve. Ugotovilo se je, da je večina društev sicer zadovoljnih, le eno se je nenehno bodlo s finančnimi težavami in te težave redno preko dopisov ali medijev predstavljalo Občinski upravi in županu, ki sta poskušala pomagati kolikor se je po zakonskih možnostih dalo.

Tako se je pomagalo tudi z vsebinsko naravnanostjo pravilnikov. V obdobju, ko je dotično društvo pričelo uporabljati prostore za vadbo na Tržaški 27, se je moralo soočiti z visokimi stroški najemnine, ki je znašala 6.120 EUR. Najemnino so plačevala tudi nekatera druga društva, vendar v precej manjšem znesku. V sled pomagati dotičnemu segmentu društev, je bil pravilnik naravnan v to smer, da je bilo možno pridobiti tudi sredstva za sofinanciranje najemnine prostorov za dejavnost kulturnih društev (10 %), poleg tega pa še sredstva za sofinanciranje redne dejavnosti (20% vseh razpoložljivih sredstev) in seveda za sofinanciranje projektov (70%).

Da bi končala agonijo s tako visoko najemnino, je Občina Logatec v doglednem roku pridobila v last prostore na Tržaški 27 in najemnine, kot novi lastnik nepremičnin, drastično zmanjšala, Pihalnemu orkestru kar za 96,8%. Po Zakonu o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin mora lastnik namreč vzpostaviti najemno razmerje s pogodbo, kjer je določena tudi višina najemnine. Slednja je lahko tudi 0 EUR, v kolikor je najemnik društvo, ki poseduje odločbo pristojnega ministrstva, da ima podeljen status o delovanju društva v javnem interesu. Pihalni orkester je z Občino podpisal najemno pogodbo, ki določa najemnino 1 EUR na kvadratni meter najemne površine na leto, kar znese 212,91 EUR na leto. Najemniki so seveda dolžni plačevati tudi obratovalne stroške, kakor so jih morali tudi v primeru prejšnjega lastnika. Občina Logatec je tako rešila tri problematike, najprej je pravno uredila, da je lahko pomagala pri plačevanju najemnin, potem je s sofinaciranjem pomagala pri plačevanju in na koncu še znižala najemnino na minimum.


 (Kje še pomaga status o delovanju društva v javnem interesu? Imetniki statusa so med drugim po Zakonu o upravnih taksah opravičeni plačevanja določenih upravnih taks, po Zakonu o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin opravičeni plačevanja najemnine za prostore v lasti države, pokrajin ali občin, v kolikor pa se prijavljajo na določene razpise Ministrstev, so deležni večjih ugodnosti. Več informacij o pridobitvi statusa vam nudi Zakon o društvih v V. poglavju z naslovom Društvo v javnem interesu.

(pogoji)
 (1) Društvu se lahko podeli status društva, ki deluje v javnem interesu, če deluje na področju kulture, vzgoje in izobraževanja, zdravstvenega varstva, socialnega varstva, izvajanja družinske politike, varstva človekovih pravic, varstva okolja, varstva živali, športa, obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, gospodarstva, kmetijstva, gozdarstva, veterinarstva ali prehrane, zunanjih zadev, razvoja demokracije ali na drugih področjih, če njihovo delovanje presega interese njegovih članov in je splošno koristno (v nadaljnjem besedilu: društvo v javnem interesu).
(2) Društvu se podeli status iz prejšnjega odstavka, če izpolnjuje naslednje splošne pogoje:
– da njegovi ustanovitelji in člani niso pravne osebe javnega prava;
– da ima dejavnost, ki je v javnem interesu, opredeljeno v temeljnem aktu;
– da je registrirano in deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa;
– da je sredstva zadnji dve leti pretežno uporabljalo za opravljanje te dejavnosti ter da je redno izvajalo programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu;
– da ima izdelane programe bodočega delovanja;
– da lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja.
(3) S posebnim zakonom se lahko podrobneje opredeli področje delovanja oziroma dejavnosti, ki so v javnem interesu, in lahko določijo tudi posebni pogoji za pridobitev tega statusa.

 (podelitev statusa)
(1) O podelitvi statusa društva v javnem interesu odloči ministrstvo, pristojno za področje, na katerem društvo deluje (v nadaljnjem besedilu: pristojno ministrstvo).
(2) Če društvo prosi za podelitev statusa iz prejšnjega odstavka na več področjih, ki so v pristojnosti več ministrstev, o podelitvi statusa iz prejšnjega odstavka odloči ministrstvo, ki je pristojno za pretežni del dejavnosti društva, po predhodnem soglasju ostalih pristojnih ministrstev.
(3) Če društvo prosi za podelitev statusa na področju, za katerega ni pristojno nobeno ministrstvo, o podelitvi statusa društva iz prvega odstavka tega člena kot pristojno ministrstvo odloči ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
(4) O podelitvi statusa društva v javnem interesu mora pristojno ministrstvo v osmih dneh obvestiti pristojni organ.
(5) O pritožbah zoper odločbe pristojnega ministrstva odloča Vlada Republike Slovenije.)

Po ureditvi težav z najemninami omenjeni pravilnik ni več ustrezal določenemu segmentu, zato ga je bilo potrebno spremeniti. Pihalni orkester je odkril novo težavo, in sicer osnovna sredstva.
Na Občinsko upravo se je ulil cel pogrom pritožb čez pravilnik, društva pa so oživila Zvezo kulturnih društev Logatec, ki se je obvezala pripraviti nov pravilnik, saj naj bi bil takratni »slab«.

Leto 2007 je hitro minevalo in v tem obdobju je Občinska uprava večkrat zaprosila ZKD Logatec za osnutek novega pravilnika, ki ga pa ni dobila. Ker se je čas za pravočasno pripravo pravilnika iztekal in se je bližalo novo proračunsko leto, z njim pa tudi novo razpisno obdobje, je bilo potrebno zavihati rokave. Občinska uprava je pregledala več deset pravilnikov drugih občin, ministrstev, iskala primerno zakonodajo in še pravočasno pripravila nov pravilnik, ki je bil zopet naravnan tako, da je vsebinsko in pravno ustrezal aktualnim potrebam.

Nov pravilnik, ki je pričel veljati februarja 2008, ima zato drugačno konstrukcijo razdelitve sofinanciranja. Slednji sredstva deli: 25 % za sofinanciranje redne dejavnosti društev in njihovih zvez (kjer se upošteva tudi najemnina), 15 % za sofinanciranje osnovnih sredstev in opreme ter 60 % za sofinanciranje projektov izvajalcev na področju kulture.

V nastajanju je nov pravilnik!

V letu 2009 nekateri upravičenci ugotavljajo, da tudi zdaj veljavni pravilnik ne ustreza. Zato je Občinska uprava pozvala vse upravičence letošnjega razpisa za sofinanciranje kulturne dejavnosti, kakor tudi ostala kulturna društva, ki se na razpis niso prijavila, da do 1. junija 2009 pripravijo nov predlog pravilnika.

VSEM USTVARJALCEM NA PODROČJU KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI LOGATEC

Vabilo k oddaji izdelanih predlogov sprememb Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti na področju kulture v občini Logatec


Spoštovani!

Na podlagi 9. in 61. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
(Uradni list RS, št. 77/07-UPB1), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07-UPB2), 54. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 110/02-ZDT-B in 56/02-ZJU, 127/06-ZJP, 14/07-ZSPDPO) ter 9. in 18. člena Statuta
Občine Logatec (LN, št. 5/99) mora imeti Občinska uprava za namen sofinanciranja dejavnosti na področju kulture s strani Občinskega sveta sprejet Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti na področju kulture v občini Logatec.

V zadnjih dveh letih se v občini Logatec, za razdeljevanje sredstev na področju kulture, uporablja Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti na področju kulture v občini Logatec, ki ga je na svoji 13. redni seji, dne 14.2.2008, sprejel Občinski svet.

Na pobudo nekaterih posameznikov in društev Občinska uprava Občine Logatec pripravlja spremembo omenjenega pravilnika. Ob tem vas vabi k sodelovanju.
 
Vabimo vas k predložitvi izdelanih predlogov sprememb pravilnika o sofinanciranju dejavnosti na področju kulture.

Vaše pisne pobude pričakujemo najkasneje do 1. junija 2009, in sicer na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. oziroma na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec, s pripisom: »Predlog sprememb pravilnika za sofinanciranje dejavnosti na področju kulture v občini Logatec«. 


Ali je težava v pravilniku?
V bistvu ne.
Največje težave so pri prijaviteljih oziroma društvih:

- Nerazumevanje, da Občina samo sofinancira in ni dolžna kriti celotne vrednosti prijavljenih vsebin (se pa velikokrat zgodi, da odobreni znesek pokrije vse stroške, kar je vidno v delni porabi odobrenih sredstev, velikokrat pa dobavitelji še vedno društvom izstavijo tudi fiktivne račune, da lahko slednji opravičijo nakazilo odobrenih sredstev. So pa tudi primeri, ko se prijavitelji odločijo izpeljati samo tolikšen del prijavljene vsebine, da porabijo samo odobrena sredstva, kar pa je v nasprotju z njihovo vlogo, s katero kandidirajo na davkoplačevalska sredstva.)

-  Nerazumevanje pravilnika, a ne napačno razumevanje, ampak nepoznavanje vsebine. Še vedno namreč obstajajo primeri, ki si način dodeljevanja sredstev  predstavljajo po starem, kakor je bilo v praksi pred desetletji. (Ko je Občina krila vse stroške, ko ni bilo potrebno odobrenih sredstev dokazovati z računi, ko se je krilo 50 % odhodkov, pa se je zaradi želje dobiti čim več napihovalo skupne zneske stroškov…)

- Nepravilno ali/in pomanjkljivo izpolnjevanje bistvenih sestavin razpisne dokumentacije, razlog je iskati v nepoznavanju in ignoriranju navodil. Rezultati pa so  potem drugačni, kot jih vlagatelji pričakujejo.

- Nepoznavanje zakonodaje

- Nepovezovanje in nesodelovanje med potencialnimi vlagatelji, kar privede do razdrobitve sredstev.
Takoj, ko je potrjen letni proračun, se točno ve koliko sredstev je namenjenih za sofinanciranje katerega od področij in tudi podrobnosti. Po pravilniku s področja kulture, kjer so zneski razdeljeni na 3 namenske dele (redna dejavnost, osnovna sredstva, projekti), se ve koliko sredstev bo namenjenih za katero podpodročje. Izjema pri razdelitvi sredstev je podpodročje osnovnih sredstev in opreme, kjer velja drugačen način delitve.

- Negospodarno upravljanje s premoženjem društva, med katero spadajo tudi javna sredstva. Pri oblikovanju vsebin (osnovna sredstva, redna dejavnost, projekti, programi, akcije) ne preverjajo ali iščejo najugodnejših a še vedno kvalitetnih dobaviteljev (saj je itak občinski denar), precej stroškov pri izvedbi projektov, akcij ali programov še vedno predstavljajo pogostitve, ne pa namenski stroški.
- …

Razdrobitev sredstev zaradi neizvajanja povezovanja prinaša slabo voljo

V kolikor bi se društva in zveza, ki za razliko od ostalih prijaviteljev, lahko kandidirajo tudi za osnovna sredstva in opremo ter redno dejavnost, dogovorili kaj prijavljati na kulturnem razpisnem področju za osnovna sredstva in opremo, bi nakup slednjega predstavljal veliko manj težav, predvsem pa manj sredstev društev iz drugih virov.

Osnovna sredstva in oprema
Letos je bilo na razpolago 14.086,80 EUR. Prijavitelji, ki so želeli pridobiti pomoč pri nakupu te vsebine, so morali predložiti predračune. Seštevek vseh želenih zneskov je veljal za osnovo 100, za posamezne želene zneske se je izračunalo razmerja do celotnega zneska v odstotkih in namenska sredstva (14.086,80 EUR) delilo s temi odstotki.

Razpredelnica prikazuje letošnjo razdelitev sredstev

 predračuni%odobrenovlagatelj
1.24.086,59 €62,63%8.822,88 €Pihalni orkester Logatec
2. 4.092,00 €10,64%1.498,89 €Baletno društvo Postojna
3.1.933,20 €5,03%708,13 €Društvo likovnikov Logatec
4. 1.655,25 €4,30%606,32 €Kulturno društvo Logaški oktet
5.1.539,00 €4,00%563,73 €Športno kulturno društvo Vrh
6. 1.217,80 €3,17%446,08 €Pevsko društvo Hotedršica
7. 1.160,88 €3,02%425,23 €Športno društvo Kovk
8. 1.119,96 €2,91%410,24 €Glasbeno društvo Akcent
9. 743,99 €1,93%272,52 €Pevsko društvo upokojencev in invalidov Logatec
10. 519,00 €1,35%190,11 €Klub logaških študentov
11.233,39 €0,61%85,49 €KUD Adoramus
12.138,11 €0,36%50,59 €Kulturno društvo Novi oder
13. 17,98 €0,05%6,59 €Kulturno športno društvo Trate
 38.457,15 €100%           14.086,80 € 

V kolikor bi se društva, ki poleg zveze lahko edina kandidirajo na to podpodročje dogovorila, da bodo letos prijavila samo določene potrebe, bi dobila več sredstev, tako pa se slednja razdrobijo in so zneski, ki jih morajo priložiti sama, precej večji.
Primer: v kolikor bi tak dogovor določal, da se za osnovna sredstva prijavi samo Pihalni orkester, ki ima na podlagi predračunov največje potrebe, bi slednji dobil odobrena vsa sredstva, kar bi mu precej olajšalo nakup. Tako pa imajo odobrenih 8.822,88 EUR.

V kolikor pa bi se naprimer (glede na letošnje prijave) dogovorili, da se tokrat Pihalni orkester ne prijavi, pa bi sicer vsako prijavljeno društvo dobilo samo 0,98% manjši odobreni znesek od tistega, za katerega so zaprosili. Pri najmanjšem znesku bi bilo potrebno doplačati samo 0,36 EUR, pri največjem pa 80.80 EUR.

Seveda pa je odločitev o dogovarjanju in prijavah v rokah društev in ostalih prijaviteljev.

Podatki iz leta 2008

 PREDRAČUNI%ODOBRENOUPRAVIČENEC 
117.236,69 €44,966.137,02 €Pihalni orkester 
27.197,00 €18,772.562,44 €Društvo likovnikov Logatec 
33.072,00 €8,011.093,77 €ŠKD Vrh 
42.930,40 €7,641.043,35 €ZKD Logatec 
51.600,00 €4,17569,67 €Pevsko društvo invalidov in upokojencev Logatec 
61.199,00 €3,13426,90 €Kulturno društvo Logaški oktet 
71.086,00 €2,83386,66 €Glasbeno društvo Akcent 
8975,18 €2,54347,21 €Pevsko društvo Logatec 
9729,05 €1,90259,57 €KD Drevored 
10683,00 €1,78243,18 €KD OMePZ »Notranjska« 
11606,68 €1,58216,00 €KŠD Trate 
12513,38 €1,34182,79 €Pevsko društvo Hotedršica 
13509,59 €1,33181,44 €KUD Adoramus 
 38.337,97 € 100%13.650,00 €  

Redna dejavnost
Tudi za to podpodročje velja, da lahko nanj kandidirajo samo društva in zveze. Sredstva so dodeljena na podlagi osmih meril, ki so objavljena v pravilniku. Največ točk redni dejavnosti prinese področje število in vrsta umetniških dogodkov, ki jih je društvo izvedlo v preteklem letu. Skupno število točk pa lahko društvo poveča še z udeležbo na mednarodnih tekmovanjih (do 40% povečanja). Ostala merila, ki prinašajo točke so navedena v pravilniku.

Eden izmed najpomembnejših faktorjev, ki določa kakšen znesek bo komisija odobrila društvu pa je v številu vseh dobljenih točk. Več točk pomeni skupno manjšo vrednost točke in posledično manjši znesek za redno dejavnost.

Pri redni dejavnosti, za katero je bilo letos namenjenih 23.478 EUR, se je najprej odštel znesek za izobraževanja 3.911 EUR, katera so prijavila društva,  preostala sredstva, 19.567 EUR pa se je delilo s seštevkom vseh točk, ki so jih prijavitelji na področju redne dejavnosti dobili, seveda na podlagi napisanih sestavin, ki so bile podkrepljene s podatki iz prilog, katera so prijavitelji podali vlogi. Dobljeni količnik, ki je sicer vrednost ene točke, se je pomnožilo s številom točk, ki jih je posamezni prijavitelj dobil in tako se je izračunalo vrednost surove redne dejavnosti.

Ker pravilnik velja dve leti, primerjajmo lanske in letošnje številke.

LetoUpravičenciVseh sredstev za redno dejavnostIzobraževanjaOstane za redno dejavnostSkupno število točkVrednost točke
20082322.7502.60020.15011.418,951.7646105815
20092423.4783.91119.56713.300,851.4711089893

Kljub temu, da je bilo v letu 2009 za redno dejavnost namenjenih 728 EUR več kot lani, je do manjše vrednosti točke prišlo v največji meri zaradi dveh dejavnikov, prvi je povečanje zneska za izobraževanje za dobrih 50 %, drugi dejavnik pa je povečano število vseh točk, ki je od lanskega leta zraslo za 16,48 %. Vrednost točke se je tako zmanjšala za skoraj 17%.

 

Projekti
Razdelitev sredstev pri projektih bazira na istem sistemu kot velja pri redni dejavnosti, le da tukaj ni podvsebin, kakor je izobraževanje posebni del redne dejavnosti, ampak se upošteva celotni znesek (60% vsega sofinanciranju kulture namenjenega denarja), v letošnjem letu  56.347,20 EUR in se ga deli s skupnim številom točk. Merila za pridobitev števila točk za posamezni projekt so seveda navedena v pravilniku.

Po novem možno prijaviti več projektov
Na predlog Zveze kulturnih društev je prišlo do povečanja števila maksimalno prijavljenih projektov. V letu 2008 je bilo možno prijaviti največ 7 projektov, v letu 2009 pa 10. Kaj je projekt in katere so njegove sestavine je razvidno iz razpisne dokumentacije. Nekateri prijavitelji so si projekte v letu 2008 razlagali po svoje in prijavljali po več različnih dogodkov na en obrazec. Pihalni orkester, ki se je nad odločitvijo komisije najbolj pritoževal,  je tako prijavil kar 12 koncertov, namesto 7.

Komisija je namesto zavrnitve sprejela drugačno rešitev, in sicer je dala izračunati točkovno vrednost posameznega dogodka znotraj ene prijave, seštela te točke in jih v primeru dveh prijavljenih koncertov delila z 2 ter dobila povprečno vrednost(v primeru treh dogodkov je delila seštevek s 3). Pihalni orkester ni bil edini, ki je na tak način prijavil svoje projekte. Komisija je tako vsem na isti način dodelila sredstva in zagotovila enakopravnost, ki jo od njih zahteva pravilnik ter ostala zakonodaja, preprečila pa je zavrnitev takih projektov in dotičnim prijaviteljem omogočila sredstva. Seveda pa si je nekaj, sicer rednih društev, tako razdelitev razlagalo drugače, in sicer, da jim je komisija odobrili samo polovico sredstev, ki bi jih za projekt z dvema koncertoma morali dobiti. V izogib takšnim, do komisije in Občinske uprave, nepravičnim očitkom, so skupaj še z nekaterimi ostalimi predlogi, člani Zveze kulturnih društev 3. decembra 2008 Občinski upravi predlagali 12 predlogov, katere je Občinska uprava v celoti upoštevala.  Med njimi je bilo tudi povečanje števila sofinanciranih projektov s 7 na 10. V letu 2009 so tako lahko predlagatelji prijavili maksimalno 10 projektov. Se je pa komisija striktno držala navodil razpisne dokumentacije in v primeru prijav, ki so namesto enega dogodka vsebovale več slednjih, take prijave zavrnila.
Kljub nenehnim opozorilom v medijih, na spletnih straneh Občine, na posebni delavnici na temo izpolnjevanja vlog, pa je do takih primerov prišlo 10 krat, in sicer pri petih različnih prijaviteljih.

Komisija lahko dodeli dodatne točke
Po pravilniku lahko en projekt doseže maksimalno 140 točk, komisija pa lahko poveča število točk še za 71 %. Kako to doseči? Z dobrimi projekti, ki so primerno, kakor zahteva razpisna dokumentacija, tudi predstavljeni v logi.
Seveda pa komisija, v kolikor so v vlogi pomanjkljivi podatki, ne more vedeti, da je nek projekt izreden, zato se je res potrebno potruditi pri opisu projekta in utemeljiti vsako merilo, ki je navedeno na razpisni dokumentaciji.
Po razdelitvi osnovnih, po pravilniku pripadajočih točk, komisija na podlagi 23. člena pravilnika lahko dodeli še skupaj 100 dodatnih točk, v kolikor iz vloge ugotovi, da je projekt drugačen, in sicer, da popolnoma ustreza karakteristikam: je inovativen, zaokrožen, aktualen, ustvarjalen in ter ima jasno in kvalitetno vsebinsko in oblikovno zasnovo ali po drugem kriteriju utemeljeno računa na ustrezno prepoznavnost v občinskem oz. regijskem prostoru.

Seveda pa se je zopet potrebno zavedati, da več skupnih točk, pomeni manjšo vrednost točke, kar prinese tudi manj sredstev za posamezni projekt.


Primerjajmo lanske in letošnje številke

LetoUpravičenciVseh sredstev za projekteŠtevilo projektovSkupno število osnovnih točk/po pravilnikuSkupno število dodatnih točk komisijeŠt. projektov z dodatnimi točkamiSkupno število vseh točkVrednost točke
20082954.60012011.003,58103024=20%12.033,584,5373031134
20093056.347,2017414.115539074=42,53%19.5052.8888592669

Število prijaviteljev je praktično v obeh letih enako, saj 2009 eden izmed upravičencev ni prijavil nobenega projekta. V letu 2009 je bilo za projekte namenjenih 3,10% več sredstev, vendar je bilo prijavljenih kar 42,5% več projektov kot leto poprej. Število po pravilniku osnovno razdeljenih točk se je povečalo za 28,28 %, medtem ko je komisija letos ocenila, da si je veliko več projektov zaslužilo dodatne točke. Lani so dodatne točke dodelili 24. projektom, kar pomeni 20% vseh projektov, letos pa 74 projektom, kar pomeni 42,53% vseh projektov. Za 42,3% se je tudi povečalo število dodatnih točk, medtem, ko se je skupno število točk povečalo za 62,09%. Zaradi povečanega števila prijavljenih projektov, in povečanega števila dodatnih točk ter skupnih točk pa se je sorazmerno tudi zmanjšala vrednost končne točke, ki letos dosegla samo 63,67% vrednosti lanske točke..


Kakšno število projektov je prijavilo določeno število upravičencev
Leto/štprojektov10987654321
2008Ni možnoNi možnoNi možno8133645
20097132422233

 

Zadetkov: 3447

Sredstva z občinskih razpisov 09

Občina Logatec je v proračunu za leto 2009 rezervirala 398.072 EUR za sofinanciranje 6 različnih področij. Komisije so svoje delo dobro opravile in glede na vloge prosilcev, s pomočjo pravne podlage, odobrile sredstva.  Ko se je končala tista najbolj mrzlična izmenjava dokumentacije z zadnjim svežnjem papirjev – pogodbami o sofinanciranju, se je pričel lepši del, nakazila odobrenih sredstev tistim upravičencem, ki so z določenimi projekti že končali in že pošiljajo vsebinska in finančna poročila. Do kakšne višine sredstev pa je kdo upravičen, je razvidno iz spodnje tabele. Na občinski spletni strani www.logatec.si pa so na razpolago tudi nekateri podrobnejši podatki.

- Sofinanciranje dejavnosti na področju kulture, višina sredstev 93.912 EUR, prispelo 31 vlog, 1 nepopolna.
- Sofinanciranje akcij zaščite kulturne dediščine, višina sredstev 22.100 EUR, prispele 4 vloge
- Sofinanciranje letnih turističnih programov, višina sredstev 22.000 EUR, prispelo 15 vlog
- Sofinanciranje športnih dejavnosti, višina sredstev 213.000 EUR, prispelo 34 vlog
- Sofinanciranje dejavnosti mladinskih organizacij, višina sredstev 32.060 EUR, prispelo 22 vlog
- Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih organizacij, višina sredstev 15.000 EUR, prispelo 19 vlog, 1 vloga nepopolna

Lestvica prikazuje lestvico prejemnikov sredstev, ki so razvrščena od največjega do najmanjšega zneska. Zneski so v primerih, ko so se upravičenci prijavili na več razpisnih področij, sešteti. 

upravičenecznesekpodročja
Smučarski skakalni klub (SSK) Logatec   39.391,31 €šport
Tekaško-smučarski klub Valkarton   36.763,74 €šport
Odbojkarski klub Logatec   21.667,56 €šport
KD Pihalni orkester Logatec   19.386,14 €kultura + mladi
Košarkaški klub 2003 Logatec   14.570,20 €šport
Namiznoteniški klub Logatec   13.210,93 €šport
Rokometni klub Zvezda Logatec   12.734,21 €šport
KUD Adoramus   10.116,30 €kultura+mladi
ŠKTD Grajski park Logatec     9.858,22 €mladi+dediščina+turizem
Twirling klub logaških mažoret     9.735,39 €kultura+mladi
Smučarski klub Logatec     8.757,69 €šport
Lokostrelsko društvo Logatec     8.641,55 €šport+mladi
OŠ 8 talcev Logatec     8.417,87 €mladi+šport+turizem+kultura
Andrej Istenič     7.014,35 €dediščina
Župnija Zavratec     6.429,82 €dediščina
ŠD Hotedršica     6.070,06 €šport
ŠD Tae Kwan-Do Tempo     5.682,09 €šport
Društvo likovnikov Logatec     5.586,03 €kultura
Področno združenje učiteljev in trenerjev Slovenije Logatec     5.195,86 €šport
KTD Hotedršica     5.091,93 €turizem+kultura
Nogometni klub Logatec     5.022,80 €šport
ŠKD Vrh     4.828,88 €kultura
Glasbeno društvo Akcent     4.684,29 €kultura + mladi
Klub logaških študentov     4.304,02 €kultura+šport+mladi
KD Obrtniški mešani pevski zbor "Notranjska"     4.303,89 €kultura
MŠKD Dlan na dlan     3.954,18 €šport+mladi
ŠD Kovk Rovte     3.898,73 €mladi+kultura
KD Logaški oktet     3.585,72 €kultura
TD Medvedje Brdo in Rovtarske Žibrše     3.400,22 €turizem
TD Lanski vrh Laze     3.051,27 €turizem
AD Pirum – Zavod za intelektualne dejavnosti     3.091,08 €kultura
ŠD Koš     3.008,49 €šport
Pevsko društvo Logatec     2.877,62 €kultura
ZKSS Steg Logatec 1     2.814,64 €mladi
OŠ Tabor Logatec     2.806,51 €kultura+šport
Literarno društvo Zeleni oblaki     2.785,26 €kultura
Taborniki rod Srnjak     2.725,89 €mladi
Naklo d.o.o.     2.475,10 €turizem
ŠD Poskok     2.304,06 €šport
ŠD Baron     2.290,65 €šport
KD Tabor     2.251,20 €kultura
Tgm Žakelj d.o.o.     2.239,76 €turizem
Anton Puppis     2.226,00 €dediščina
Baletno društvo Postojna     2.224,12 €kultura
Pevsko društvo invalidov in upokojencev Logatec     2.132,65 €kultura
Knjižnica Logatec     2.065,53 €kultura
Vrtec Kurirček     2.000,00 €šport
Pevsko društvo Hotedršica     1.936,77 €kultura
ŠD Lastovka     1.902,32 €šport
KD Žarek     1.889,34 €kultura
TD Logatec     1.882,70 €turizem
Društvo tabornikov »Rod Srnjak«,     1.865,38 €šport
Župnijska Karitas Dolnji Logatec     1.833,29 €humanitarni
Društvo mladinski center sv. Nikolaja     1.790,63 €kultura
Planinsko društvo Logatec     1.735,52 €turizem+šport
Motoklub Notranjska Logatec     1.677,54 €mladi
KŠD Trate     1.652,02 €kultura+šport
KD »Novi oder«     1.600,41 €kultura
Območno združ. Rk Logatec     1.528,70 €humanitarni
Društvo upokojencev Logatec     1.442,50 €humanitarni
PGD Gornji Logatec     1.423,75 €mladi
KK Konjik     1.393,67 €šport
Župnijska Karitas Rovte     1.333,30 €humanitarni
Društvo paraplegikov lj. pokraj.     1.137,91 €humanitarni
RK Zvezda     1.103,03 €mladi
Planinsko društvo Rovte     1.077,01 €turizem+šport
Jamarsko društvo Logatec     1.040,47 €šport
Franc Kogovšek     1.038,79 €turizem
Teniški klub Logatec     1.030,42 €šport
Društvo gluhih in naglušnih     1.022,97 €humanitarni
Društvo upokojencev Rovte     1.017,22 €humanitarni
KTD Rovte        953,32 €kultura
Društvo invalidov Logatec        922,98 €šport + humanitarni
Društvo kmečkih in podeželskih žena Logatec        892,66 €turizem
Društvo ognjič Logatec        890,79 €humanitarni
PGD Medvedje Brdo        853,21 €mladi
PGD Rovte        850,29 €mladi
Alenka Gorza Jereb        795,28 €turizem
ŠD GRC        783,03 €šport
ZŠAM Logatec        735,82 €mladi
Društvo vojnih invalidov Notranjske        712,63 €humanitarni
Iqbator        681,67 €turizem
Plezalni klub Ekstrem        639,22 €šport
ŠD Log-Zaplana        639,09 €šport
Združenje Multiple skleroze Slovenije        626,42 €humanitarni
KD Drevored - Oktet pa kolkr tolk        597,32 €kultura
Klub zdravljenih alkoholikov        591,94 €humanitarni
Rokometni klub Kronos        591,69 €šport
Tanja-Pina Škufca        560,44 €kultura
Sožitje društvo Za pomoč osebam        551,71 €humanitarni
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih        517,23 €humanitarni
MD Štop        507,14 €mladi
Glasbeno društvo Akcent        494,46 €mladi
Društvo bratovščina odraslih skavtov Logatec        485,88 €kultura
Tvoj telefon        477,00 €humanitarni
MC Sv. Nikolaja        456,43 €mladi
ZKD Logatec        386,10 €kultura
ZVI Logatec        380,36 €mladi
Inv. Dru. Kengurujček        327,58 €humanitarni
Društvo za mentalno zdravje        258,62 €humanitarni
PGD Laze-Jakovica        216,00 €mladi
Društvo transplant        206,89 €humanitarni
Športna unija Logatec        184,01 €šport

 

Podrobnosti po področjih

HUMANITARNA   ŠPORT   MLADI   KULTURA   TURIZEM   KULTURNA DEDIŠČINA  

PRIMERJAVA 2008/2009 TER PRETEKLA OBDOBJA (KULTURA)

Zadetkov: 2650

Vse publikacije morajo v Narodno in univerzitetno knjižnico

Junija 2006 je bil sprejet Zakon o obveznem izvodu publikacij (Uradni list RS, št. 69/2006), katerega namen je zagotoviti ohranjanje in dostopnost določenega števila vseh publikacij, ki so bile izdane, založene, objavljene, izdelane ali razmnožene v Republiki Sloveniji ali pa uvožene in prilagojene za distribucijo v Republiki Sloveniji, kot nacionalne kulturne dediščine. Namen tega zakona je tudi omogočiti izvajanje bibliografskega nadzora, izdelavo nacionalne bibliografije, pripravo podatkov o slovenski založniški produkciji in uporabo v skladu s strokovnimi navodili.

Po tem zakonu je potrebno Narodno univerzitetni knjižnici – nacionalni depozitarni organizaciji, poslati tudi vabila in programe, ki jih pripravljajo organizatorji prireditev, med katere sodijo tudi društva in klubi.

Vabila in programi spadajo v »drobni tisk«, ki je skupno ime za publikacije v obsegu do štirih strani (npr. razglednice, lepaki ali plakati, letaki, trosilni listki, obrazci, potrdila, nalepke, vizitke) ali več strani, če na njih ni strnjenega avtorskega besedila (npr. večje tiskovine, prospekti, žepni, beležni, stenski in namizni koledarji, izkaznice), pa tudi za kataloge, gledališke in druge programe, navodila, vabila in podobno.

Sicer pa so predmet obveznega izvoda publikacije naslednje vrste publikacij:
– tiski v vseh tiskarskih ali razmnoževalnih tehnikah ali na kateremkoli mediju, kakršni so: knjige, brošure, serijske publikacije, separati, muzikalije, kartografsko gradivo in drobni tisk, skupaj z dodatki ali prilogami;
– zvočni zapisi na raznih nosilcih;
– slikovni zapisi na raznih nosilcih;
– elektronske publikacije, distribuirane na fizičnih nosilcih in elektronske publikacije, dostopne na računalniških omrežjih ali svetovnem spletu, če so objavljene v Republiki Sloveniji ali namenjene za pretežno dostopnost v Republiki Sloveniji;
– publikacije, ki so kombinacija vrst zapisov iz prejšnjih alinej;
– publikacije na nosilcih zapisov, ki se bodo pojavili z nadaljnjim razvojem.

Število obveznih izvodov
Zavezanci so dolžni nacionalni depozitarni organizaciji poslati ali predložiti kot obvezni izvod po štiri izvode publikacij. V kolikor je bila publikacija izdana z javnimi sredstvi (sredstva Republike Slovenije, Evropske unije, lokalne skupnosti, javnega sklada, javne agencije ipd.) ali če je njen založnik ali sozaložnik domača pravna oseba javnega prava ali tuja pravna oseba javnega prava s podružnico v Republiki Sloveniji, pa je zavezanec dolžan nacionalni depozitarni organizaciji predložiti kot obvezni izvod po 16 izvodov publikacij iz prejšnjega člena, razen drobnega tiska.

Kdo vse je zavezanec
Založniki, izdajatelji, distributerji in drugi primerljivi subjekti, ki izdajajo, razširjajo ali objavljajo zgoraj omenjene publikacije, tako da so dostopne javnosti, in so pravne ali fizične osebe s sedežem, podružnico ali prebivališčem v Republiki Sloveniji. Če ima publikacija več založnikov, pa je zavezanec tisti, ki je v kolofonu naveden na prvem mestu.

V kakšnem roku je potrebno poslati publikacije
Zavezanci morajo obvezne izvode vsake publikacije poslati nacionalni depozitarni organizaciji najpozneje v 15 dneh po objavi ali začetku prodaje ali distribucije. V kolikor gre za obvezni izvod elektronskih publikacij na spletu, ki so zaščitene z dostopnim geslom, morajo zavezanci upoštevati isti rok.

Kam lahko zavezanci pošljejo obvezni izvod?
Na naslov:
Narodna in univerzitetna knjižnica
Oddelek za dopolnjevanje knjižničnega gradiva - Ekspedit
Leskoškova 12
1000 Ljubljana
Osebna dostava - uradne ure: 9.00 - 14.00 ure
 potrditev prejema: zavezanci morajo skupaj s pošiljko obveznih izvodov publikacij poslati tudi dobavnico v 2 izvodih. NUK dobavnico potrdi in jo pošlje nazaj založniku. Založniki lahko uporabijo standardno dobavnico ali pa NUK- ov predlog, ki je objavljen na njihovi spletni strani http://www.nuk.uni-lj.si/.Na dobavnici naj bodo navedeni naslednji podatki o publikaciji:
 
 naslov publikacije (pri serijskih se navede tudi letnik in številko oziroma zvezek)
 avtor/avtorji publikacije
 založba
 leto izida
 ISBN, ISSN, ISMN
 podatek o izdaji oziroma natisu
 število poslanih izvodov

Zadetkov: 2003

25. april 2009 ČISTILNA AKCIJA

Sobota, 25. aprila 2009 ob 9.00 pri športni dvorani
ČISTILNA AKCIJA
Vabimo prav vse, da se nam pridružijo pri čiščenju našega mesteca.  Pri čistilni akciji bo, tako kot lani, sodelovalo več logaških društev. Vabljeni taborniki, starši, prijatelji, posamezniki in društva.
Org in info: Info: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Zadetkov: 2050


13.-20. junij 2009 9. logaški pomladni festival Veris

9. Logaški pomladni festival
 »VERIS 2009«
Od sobote, 13. junija do sobote, 20. junija

 

Festival Veris – pomlad, ki traja!

9. LOGAŠKI POMLADNI FESTIVAL VERIS vabi k obisku raznoterih glasbenih prireditev  s številnimi umetniki v najrazličnejših sestavih in delavnic čarobnega sveta tolkal, lutk, indijske glasbe, baleta ter šole nastopanja za mlade.

Dogodki bodo ob 17. in ob 19.30 uri, od sobote 13. do sobote 20. junija 2009,
v Glasbeni šoli Logatec, v Večnamenski športni dvorani ob OŠ 8 talcev Logatec, v cerkvi sv. Nikolaja, na trgu pred cerkvijo sv. Nikolaja (v primeru dežja v Narodnem domu Logatec).


PROGRAM

Slovesni začetek Festivala Veris bo v soboto 13. junija 2009 ob 19.30 v Večnamenski športni dvorani ob OŠ 8 talcev Logatec s koncertom Simfoničnega orkestra Glasbene šole Logatec, pod dirigentsko palico g. Marjana Grdadolnika, katerega bodo obogatili plesalci Baletnega oddelka Srednje glasbene in baletne šole Ljubljana.

V ponedeljek, 15. junija 2009 ob 17. uri bo v Glasbeni šoli Logatec koncertirala pianistka Lovorka Nemeš Dular,
ob 19.30 uri pa v cerkvi sv. Nikolaja Komorni zbor Megaron iz Ljubljane.

V torek, 16. junija 2009 ob 17. uri bo v Glasbeni šole Logatec delavnica z naslovom "Čarobni svet tolkal",
ob 19.30 uri, na trgu pred cerkvijo Sv. Nikolaja pa etno koncert skupine Strizzy.

V sredo, 17. junija 2009 ob 17. uri bo v  Glasbeni šoli Logatec delavnica z naslovom "Svet lutk",
ob 19.30 uri, na trgu pred cerkvijo Sv. Nikolaja pa koncert skupine QuatroPorTango.

V četrtek, 18. junija 2009 ob 17. uri bo v Glasbeni šoli Logatec delavnica z naslovom "Pogled v Indijsko glasbo",
ob 19.30 uri, na trgu pred cerkvijo Sv. Nikolaja pa jazz koncert skupine Jazz Station.

V petek, 19. junij 2009 ob 17. uri bo v Glasbeni šoli Logatec delavnica z naslovom "Šola nastopanja za mlade",
ob 19.30 uri, na trgu pred cerkvijo Sv. Nikolaja pa koncert Anžeta Palke & New Flamenco orchestra.

V soboto, 20. junija 2009 bo od 10. do 18. ure v Večnamenski športni dvorani ob OŠ 8 talcev Logatec, delavnica "Mala šola baleta".

Zaključek Festivala Veris bo v soboto 20. junija 2009, ob 19.30 uri, na Trgu pred cerkvijo Sv. Nikolaja, s slovesnim koncertom  Orkestra Slovenske vojske.


Več informacij: www.festivalveris.si

V primeru dežja se prireditve iz trga sv. Nikolaja prestavijo v Dvorano Narodnega doma Logatec. Abonmajsko karto, s katero lahko obiščete vse festivalske prireditve, lahko kupite v preprodaji v Glasbeni šoli Logatec in v Turistični pisarni Logatec (Tržaška cesta 17).
Cena za odrasle je 12 EUR, za študente in dijake 6 EUR.
Organizacija: Glasbena šola Logatec, Notranjska cesta 4, Logatec
http://www.gslogatec.si;e-mail:Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Zadetkov: 3733

Marčevske poplave v Logatcu

V ponedeljek, 30.03.2009 so imeli polne roke dela gasilci in vsi ostali, ki so pritekli na pomoč tudi na področju Logatca, kjer je Logaščica prestopila bregove. Pod vodo sta bili predvsem Jačka in Notranjska cesta, kjer je zalilo cca 10 stanovanj. Najhuje je bilo pri Čamernikovih.


http://www.rtvslo.si/slike/photos/12962
http://marko.poglej.net/fotke-poplave-logatec-30-marec-2009/
http://24ur.com/novice/slovenija/narasli-vodotoki-povzrocajo-preglavice.html


Uradno poročilo o deževju
Še nekaj informacij 

Zadetkov: 2425

Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov:


Arhiv preteklih vsebin