17. septembra 2015 Predavanje z naslovom V zapletenih časih vzgajati enostavno

Četrtek, 17. septembra 2015, ob 19. uri, Jožefova dvorana Medgeneracijskega doma Marije in Marte, Šolska pot 1

 

Predavanje z naslovom V zapletenih časih vzgajati enostavno

 

Čas, v katerem živimo, doživljamo kot zelo zapleten. Vsakovrstne krize nas strašijo. Starši in vzgojitelji se že v naprej bojimo možnih posledic naših dejanj, odločitev, vzgojnih posegov. Na področju vzgoje se iščejo "čudežne" formule, tako z vidika vsebine, kakor z vidika vzgojnih metod in pristopov. To vodi v vedno večjo zmedenost vzgojiteljev, vzgoja pa je videti kot nekaj zelo kompliciranega.

Odgovor, ki ga predlagam na to situacijo je, da se ponovno ozremo na glavne in prvinske potrebe otroka, ki je oseba v nastajanju. Otroku je potrebno omogočiti varno okolje, v katerem bo lahko "preizkušal" življenje. Predvsem pa je potrebno biti kot vzgojitelj preprost, jasen in enostaven v predlogih otroku. Da bi vzgojitelj lahko bil tak, mora biti v sebi čim bolj trden, jasen in v pristnem odnosu.

 

Predavatelj Slavko Rebec je duhovnik koprske škofije, po izobrazbi teolog in pedagog. Trenutno opravlja službo škofovega vikarja za pastoralo in župnika v Šmarjah pri Kopru. Prej je bil 12 let rektor Škofijske gimnazije Vipava.

 

Org. in info: Župnija Dolnji Logatec, http://zupnija-dolnji-logatec.rkc.si/

Zadetkov: 508

23. avgusta Spominska slovesnost: 50. letnica smrti msgr. Janeza Hladnika in 70 letnica povojnih pobojev in odhoda naših rojakov v begunstvo

OB EVROPSKEM DNEVU SPOMINA NA ŽRTVE TOTALITARNIH IN AVTORITARNIH REŽIMOV NA SPOMINSKO SLOVESNOST:

50 LETNICA SMRTI MSGR. JANEZA HLADNIKA
70 LETNICA POVOJNIH POBOJEV IN ODHODA NAŠIH ROJAKOV V BEGUNSTVO

V nedeljo 23. avgusta 2015 ob 15. uri

Somaševanje bo vodil, gospod Franc Maček.

V kulturnem programu nam bo spregovoril direktor Rafaelove družbe, gospod Lenart Rihar in naš rojak dr. Janez Zorec. V župnišču bo razstava o življenju in delu msgr. Janeza Hladnika enega mnogih v preteklosti zamolčanih Slovencev.

Vabljeni na našo spominsko slovesnost!

Spominski odbor farnih plošč Rovte,
Občinski odbor VSO Logatec,
Župnija Rovte in
Krajevna skupnost Rovte

Zadetkov: 818


Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec

Na podlagi drugega odstavka 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A in (109/12)) Občina Logatec s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec

I.
Občina Logatec naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (Logaške novice, št. 10/12, 12/12-popr., 7-8/13, Uradi list RS, št. 97/12, 110/13, v nadaljevanju: dopolnjen osnutek OPN) in obrazložitev.

II.
Gradivo iz prejšnje točke bo javno dostopno v prostorih Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, I. nadstropje, sprejemno informacijska pisarna, v času poslovnih ur, od 3. 9. 2014 do 4. 10. 2014.
III.

Javna obravnava bo potekala v sredo, 17. 9. 2014, s pričetkom ob 17. uri v veliki sejni sobi, I. nadstropje, Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec.

IV.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na spremembe in dopolnitve OPN. Pripombe in predloge se poda do 4. 10. 2014 ustno na zapisnik, pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali se pošlje na naslov Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec.

Občina Logatec bo preučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na oglasni deski ter spletni strani občine http://www.logatec.si.

Pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih podatkov se šteje, da je dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču, ki bo objavljeno na zgoraj naveden način. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.


Številka: 3500-7/2014-4
Datum: 26. 8. 2014  

Berto Menard
ŽUPAN

 

Zadetkov: 1888

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A in (109/12)) in 30. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14 - uradno prečiščeno besedilo) je župan Občine Logatec, dne 18. 8. 2014, sprejel


S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec

1. člen
(predmet sklepa)
(1) S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (Logaške novice, št. 10/12, 12/12-popr., 7-8/13, Uradi list RS, št. 97/12, 110/13, v nadaljnjem besedilu: Odlok).
(2) Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembe vsebine in grafičnega dela odloka, spreminja se tudi Priloga 1.
(3) Spremembe in dopolnitve obsegajo:
- spremembo določila v povezavi z odmero zemljišča oziroma na ločitev stavbnega in nestavbnega dela zemljišča, ki se je v praksi izkazala kot birokratska ovira,
- spremembe zaradi upoštevanja novih splošnih smernic Ministra pristojnega za kmetijska zemljišča,
- spremembe zaradi umestitve suhih zadrževalnikov za poplavno varnost Logatca.

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka)
V obdobju po sprejetju Odloka septembra 2012 in njegovi uveljavitvi oktobra 2012, so bile pri njegovi uporabi s strani upravnih organov, projektantov, posameznikov ter drugih uporabnikov, ugotovljene nekatere neusklajenosti ter podane pobude za izboljšanje Odloka. Spremembe in dopolnitve odloka so potrebne tudi zaradi uskladitve z novimi splošnimi smernicami, ki jih je objavil Minister pristojen za kmetijska zemljišča dne 29. 4. 2014. Glavni razlog za začetek postopka sprememb Odloka pa je umestitev oziroma izgradnja suhih zadrževalnikov za poplavno varnost Logatca, ki po veljavnem Odloku nima predvidene primerne lokacije.

3. člen
(območje in predmet načrtovanja sprememb in dopolnitev Odloka ter vrsta postopka)
(1) Območje sprememb zajema celotno območje občine Logatec.
(2) Spreminja se tekstualni del, grafični del in Priloga 1 Odloka.
(3) Spremembe se izvedejo po rednem postopku.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Ob pripravi projektne dokumentacije za izgradnjo suhih zadrževalnikov za poplavno varnost Logatca so projektanti ugotovili, da lokacija, ki je predvidena v odloku za izgradnjo le teh, ni primerna, zato so podali predlog ustreznejše lokacije, ki bo upoštevan v tem postopku. Za ostale spremembe v odloku pridobitev strokovnih rešitev ni predvidena.

5. člen
(roki za pripravo)
(1) Spremembe Odloka se izdela po naslednjem okvirnem terminskem planu:
- sklep o začetku priprave avgust 2014
- osnutek avgust 2014
- dopolnjen osnutek avgust 2014
- sodelovanje javnosti september 2014
- predlog november 2014
- sprejem november 2014
(2) Predvideni roki se lahko, zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev vseh vključenih v postopek priprave, spremenijo.

6. člen
(navedba nosilcev urejanja prostora)
(1) V postopku sodelujejo naslednji nosilci urejanja prostora:
- Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kmetijstvo, Sektor za urejanje kmetijskega prostora z področja kmetijskih zemljišč;
- Agencijo RS za okolje s področja voda;
- Zavod RS za varstvo narave s področja varstva narave;
- Zavod za gozdove s področja gozdnih zemljišč.
(2) V skladu z določili 58. člena Zakona o prostorskem načrtovanju in 40. člena Zakona o varstvu okolja se poda vloga na Ministrstvo pristojno za okolje za pridobitev odločbe o morebitni obveznosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).

(3) V postopek se lahko vključijo tudi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.

7. člen
(končna določba)
Ta sklep se objavi v svetovnem spletu in v uradnem glasilu in začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu.

Številka: 3500-7/2014-2
Datum: 18. 8. 2014

Berto Menard, ŽUPAN

Zadetkov: 1124

14. septembra 2014 Proslava v spomin na ustanovitev Logaškega bataljona, 12. septembra 1943 v Žibršah

Nedelja, 14. septembra 2014, ob 11. uri, Izobraževalni center za zaščito in reševanje RS, enota Logatec, Blekova vas 60, Logatec
Proslava v spomin na ustanovitev Logaškega bataljona, 12. septembra 1943 v Žibršah
(Proslava, predstavitev brošure Zgodovina NOB na Logaškem in družabno srečanje )
Org in info: Združenje borcev za vrednote NOB Logatec, 041 486 555, vesna.jerina siol.net

Zadetkov: 812

Javno naročilo Nakup vozila za zbiranje in prevoz odpadkov

Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v razpisni dokumentaciji, predložijo svojo ponudbo za javno naročilo za »Nakup vozila za zbiranje in prevoz odpadkov«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 22. 8. 2013, številka objave: JN10654/2013. Potencialni ponudniki morajo morebitna vprašanja povezana z razpisno dokumentacijo naslavljati na Portal javnih naročil, preko katerega bodo posredovani tudi odgovori (kot je navedeno v razpisni dokumentaciji).

Rok za predložitev ponudbe je najpozneje do dne 14. 10. 2013 do 9.00 ure na sedežu naročnika - Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, prvo nadstropje.

Razpisna dokumentacija je pripravljena v pdf obliki obrazca, ki ga je možno shranjevati, izpolnjevati in tiskati.

Priporočamo, da razpisno dokumentacijo pred začetkom izpolnjevanja shranite v svoj računalnik in jo izpolnjujete na tem vašem shranjenem mestu.
Zadetkov: 1224

Javno naročilo Dobava električne energije za obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015

Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v razpisni dokumentaciji, predložijo svojo ponudbo za javno naročilo za »Dobava električne energije za obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 22. 8. 2013, številka objave: JN10655/2013. Potencialni ponudniki morajo morebitna vprašanja povezana z razpisno dokumentacijo naslavljati na Portal javnih naročil, preko katerega bodo posredovani tudi odgovori (kot je navedeno v razpisni dokumentaciji).

Rok za predložitev ponudbe je najpozneje do dne 8. 10. 2013 do 9.00 ure na sedežu naročnika - Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, prvo nadstropje.

Razpisna dokumentacija je pripravljena v pdf obliki obrazca, ki ga je možno shranjevati, izpolnjevati in tiskati.

Priporočamo, da razpisno dokumentacijo pred začetkom izpolnjevanja shranite v svoj računalnik in jo izpolnjujete na tem vašem shranjenem mestu.

Zadetkov: 1613

Javno naročilo Dobava zemeljskega plina v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016

Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v razpisni dokumentaciji, predložijo svojo ponudbo za javno naročilo za Dobavo zemeljskega plina v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016 , ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 22. 8. 2013, številka objave: JN10637/2013. Potencialni ponudniki morajo morebitna vprašanja povezana z razpisno dokumentacijo naslavljati na Portal javnih naročil, preko katerega bodo posredovani tudi odgovori (kot je navedeno v razpisni dokumentaciji).

Rok za predložitev ponudbe je najpozneje do torka 15. 10. 2013 do 9.00 ure na sedežu naročnika - Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, prvo nadstropje.

Razpisna dokumentacija je pripravljena v pdf obliki obrazca, ki ga je možno shranjevati, izpolnjevati in tiskati.

Priporočamo, da razpisno dokumentacijo pred začetkom izpolnjevanja shranite v svoj računalnik in jo izpolnjujete na tem vašem shranjenem mestu.

Zadetkov: 1728

1. septembra 2013 Strokovna ekskurzija Forte Cultura na relaciji Logatec - Ljubljana – Zapolje – Unec - Logatec

Nedelja, 1. septembra 2013,  od 13.00 – 19:00, Logatec, Notranjska
Strokovna ekskurzija Forte Cultura na relaciji Logatec - Ljubljana – Zapolje – Unec - Logatec
več.
Org. in info: Ad Pirum, 031/ 339-813 (Anton Marn), Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Zadetkov: 1083

Zbor krajanov KS Naklo, 25. 11. 2011

Na podlagi 80. člena Statuta občine Logatec (Logaške novice, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo) sklicuje župan občine Logatec Berto Menard, v zadevi zahteve po predstavitvi javnosti projekta Center za ravnanje z odpadki Notranjske, Istre in Krasa (v nadaljevanju: CERO NIK),

zbor krajanov Krajevne skupnosti Naklo,

ki bo potekal, 25. 11. 2011, v prostorih Narodnega doma Logatec, z začetkom ob 18. uri, z naslednjim dnevnim redom:
- seznanitev s projektom CERO NIK,
- razno.

Vabimo vas, da se zbora udeležite v čim večjem številu.
       
Berto MENARD, l.r.
župan Občine Logatec

Zadetkov: 242

Objavljen razpis 323 Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je dne, 29. 7. 2011, v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 60/2011 objavilo javni razpis 323 Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja

Javni razpis iz naslova ukrepa 323 Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja 1. v letu 2011
Objavljeno: 29. 07. 2011
Rok za oddajo: do porabe sredstev

Razpisovalec:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 323 Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja v okviru PRP 2007–2013.

Cilj ukrepa:
Cilj ukrepa je prispevati k ohranitvi dediščine na podeželju in izboljšanju kakovosti življenja ter posredno vplivati na večjo gospodarsko vitalnost podeželja.

Predmet podpore
1. predmet podpore 1: nepremična kulturna dediščina na podeželju, ki je spomenik, spomeniško območje ali registrirana nepremična kulturna dediščina
2. predmet podpore 2: muzeji na prostem in prostori za postavitev razstav stalnih zbirk etnološke dediščine;
3. predmet podpore 3: ureditev in izgradnja tematskih poti, ki povezujejo naravne vrednote in nepremično.

Upravičenci:
- fizične in pravne osebe, ki so lastniki, solastniki, koncesionarji ali najemniki predmeta podpore,
- občine,
- za predmet podpore 3 »ureditev in izgradnjo tematskih poti, ki povezujejo naravne vrednote in nepremično kulturno dediščino določenega območja« so lahko vlagatelji tudi pooblaščeni zastopniki lastnika oziroma solastnika objekta oziroma prostora, ki je predmet podpore.

Upravičeni stroški:
- Stroški naložbe: stavbna dediščina, naselbinska dediščina, kulturna in zgodovinska krajina, vrtnoarhitekturna dediščina, nemoralna in druga dediščina, arheološka dediščina
- Drugi upravičeni stroški: nakup informacijsko – komunikacijskih tehnologij (v nadaljnjem besedilu: IKT), dodatni stroški pri predmetu podpore 2 »muzeji na prostem in prostori za postavitev razstav stalnih zbirk etnološke dediščine«, dodatni stroški pri predmetu podpore 3 »ureditev in izgradnja tematskih poti, ki povezujejo naravne vrednote in nepremično kulturno dediščino določenega območja«
- Splošni stroški: stroški povezani s pripravo in izvedbo naložbe in izpolnjevanjem obveznosti iz naslova tega javnega razpisa.

Višina razpisanih sredstev: 4.000.000€

Stopnja pomoči znaša do vključno 85% priznane vrednosti naložbe. Najnižji dodeljeni znesek javne pomoči znaša 3.000€. Skupna vrednost naložbe ob prijavi na javni razpis ne sme preseči 300.000€ (brez DDV).

5. javni razpis iz naslova ukrepa 323 Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja 1. v letu 2011
 

Zadetkov: 1291

CERO NIK na Gregorjevem sejmu 2011 in fotografije sistema CERO Celje

Foto: Siniša Rančov

CERO NIK javnosti predstavljen 12. marca 2011 na stojnici na Gregorjevem sejmu.
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 01
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 02
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 03
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 04
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 05
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 06
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 07
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 08
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 09
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 10
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 11
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 12
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 13
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 14
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 15
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 16
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 17
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 18
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 19
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 20
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 21
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 22
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 23
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 24
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 25
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 26Vpogled v CERO Celje
Cero Celje 01
Cero Celje 01
Cero Celje 02
Cero Celje 02
Cero Celje 03
Cero Celje 03
Cero Celje 04
Cero Celje 04
Cero Celje 05
Cero Celje 05
Cero Celje 06
Cero Celje 06
Cero Celje 07
Cero Celje 07
Cero Celje 08
Cero Celje 08
Cero Celje 09
Cero Celje 09
Cero Celje 10
Cero Celje 10
Cero Celje 11
Cero Celje 11
Cero Celje 12
Cero Celje 12
Cero Celje 13
Cero Celje 13
Cero Celje 14
Cero Celje 14
Cero Celje 15
Cero Celje 15
Cero Celje 16
Cero Celje 16
Cero Celje 17
Cero Celje 17
Cero Celje 18
Cero Celje 18
Cero Celje 19
Cero Celje 19
Cero Celje 20
Cero Celje 20
Cero Celje 21
Cero Celje 21
Cero Celje 22
Cero Celje 22
Cero Celje 23
Cero Celje 23
Cero Celje 24
Cero Celje 24
Cero Celje 25
Cero Celje 25
Cero Celje 26
Cero Celje 26
Cero Celje 27
Cero Celje 27
Cero Celje 28
Cero Celje 28
Cero Celje 29
Cero Celje 29
Cero Celje 30
Cero Celje 30
Cero Celje 31
Cero Celje 31
Cero Celje 32
Cero Celje 32
Cero Celje 33
Cero Celje 33
Cero Celje 34
Cero Celje 34
Cero Celje 35
Cero Celje 35
Cero Celje 36
Cero Celje 36
Cero Celje 37
Cero Celje 37
Cero Celje 38
Cero Celje 38
Cero Celje 39
Cero Celje 39
Cero Celje 40
Cero Celje 40
Cero Celje 41
Cero Celje 41
Cero Celje 42
Cero Celje 42
Cero Celje 43
Cero Celje 43
Cero Celje 44
Cero Celje 44
Cero Celje 45
Cero Celje 45
Cero Celje 46
Cero Celje 46
Cero Celje 47
Cero Celje 47
Cero Celje 48
Cero Celje 48
Cero Celje 49
Cero Celje 49
Cero Celje 50
Cero Celje 50
Zadetkov: 914

Objava rezultatov - telefonska anketa za projekt Cero NIK

Občina Logatec je s pomočjo podjetja za poslovno sodelovanje UNEP, d. o. o. iz Ljubljane izvedla telefonsko anketo vezano na projekt Cero NIK, s pomočjo katere se je, poleg ostalih aktivnosti, želelo pridobiti mnenje občanov o omenjenem projektu.

Anketa je bila izvedena 1. in 2. marca 2011 na območju Logatca, in sicer po naključnem izboru.

Anketa je zajemala vzorec N= 701 anketirancev, ki so odgovarjali na dva sklopa vprašanj, in sicer: ali prebivalci področja Logatca poznajo zasnovo projekta Cero NIK (pritrdilni oziroma nikalni odgovor) ter kam naj bi se umestil načrtovan projekt.

Realizatorji ankete so v obdobju med 1. in 2. marcem 2011 uspeli priklicati 448 anketirancev  (kar predstavlja 63,9% odziva – dovolj za vrednotenje) in ugotovili, glede na zastavljeni vprašanji, naslednje:
1. Ali poznate projekt Cero NIK?
- Odgovor DA = 227 (50,67 %)
- Odgovor NE = 221 (49,33 %)
- Skupaj: 448

2. Vprašanje se je glasilo, kam bi po vašem mnenju (anketiranca) bilo smotrno umestiti projekt…, in sicer z možnostjo odgovora:
- Obrobje občine ob avtocesti v bližini počivališča Lom, odgovori: 234 (52,24 %)
- V industrijski coni KLI, odgovori: 92 (20,53 %)
- Drugam (kam po mnenju anketiranca) je odgovorilo: 122 (27,23 %)


Berto Menard
župan Občine Logatec

Zadetkov: 1170

17. marca 2011 Predstavitev projekta CERO NIK

Četrtek, 17. marca 2011, ob 18. uri, Velika dvorana Narodnega doma
Predstavitev projekta CERO NIK
Org in info: Občina Logatec, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., 01/ 759 06 00
Zadetkov: 18

CERO NIK na Gregorjevem sejmu 2011

Zainteresirano javnost obveščamo, da bo projekt CERO NIK posebej predstavljen tudi na Gregorjevem semnju v Logatcu, 12. marca 2011. Vabljeni na stojnico CERO NIK.
Zadetkov: 390

Družno podprli projekt CERO NIK

17 občin Notranjske, Istre in Krasa (NIK) potrdilo sodelovanje pri izgradnji Centra za ravnanje z odpadki  (CERO NIK) – Občina Logatec v vlogi nosilke projekta – Center naj bi bil zgrajen v logaški občini do konec leta 2015

V drugi polovici januarja so se v prostorih Občine Hrpelje-Kozina sestali župani, podžupani in predstavniki občin: Bloke, Borovnica, Cerknica, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Koper, Ilirska Bistrica, Izola, Log-Dragomer, Loška Dolina, Piran, Pivka, Postojna, Sežana, Vrhnika in Logatec, z namenom poiskati skupno rešitev za predelavo mešanih komunalnih odpadkov, ki jih ustvarijo prebivalci omenjenih občin. Zbrani so po vsebinski razpravi ustno sprejeli predlog župana občine Logatec Berta Menarda, da naj bi se novo zgrajeni objekt Centra umesti v prostor v bližini avtocestnega počivališča Lom 1 v občini Logatec. Naša občina je tako postala nosilka omenjenega projekta, ustanovil pa se je tudi tričlanski projektni svet, ki ga sestavljajo župan občine Vrhnika Stojan Jakin, podžupan občine Piran Gašpar Gašpar – Mišič, ki nastopa v vlogi koordinatorja, ter župan občine Logatec Berto Menard.  Naloga sveta je pripraviti  obseg projekta, ki se nanaša tudi na pripravo dokumenta identifikacije investicijskega projekta ter iskanjem odgovora, kam z minimalnimi ostanki odpadkov po njihovi obdelavi.

Projekt Center za obdelavo odpadkov Logatec (COOL), ki naj bi imel svojo lokacijo v Industrijski coni Logatec za KLI-jem in ga je v preteklem županskem obdobju peljala Občina Logatec, je pod zdajšnjim županom dobil nov naziv ter ustreznejšo in za občane sprejemljivejšo lokacijo. Center naj bi namreč stal na zemljišču, ki je  v bližini avtoceste, komunalna vozila se bodo tako izognila vožnji skozi večja naselja, v njegovi neposredni okolici pa se ne nahajajo stanovanjski objekti. Zemljišče v velikosti treh hektarjev je v tretinski lasti Občine Logatec, dve tretini pa sta v zasebni lasti. Za odkup je Občina pripravljena odšteti okoli 8 EUR/ m², kar je predvidena cena na podlagi uradne cenitve zemljišča. Dejstvo, da je omenjeno zemljišče v območju Nature 2000, katere namen je ohranjanje biotske raznovrstnosti, in sicer tako, da varuje naravne habitate ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, pomembnih za Evropsko unijo (EU), po zagotovilih logaškega župana ne bi smelo vplivati na izpeljavo projekta, saj naj dejavnost obdelave odpadkov ne bi škodljivo vplivala na okolje, kar je na srečanju županov potrdila tudi država.
Začrtani cilji in dogovori pa bodo v prihodnjih mesecih zahtevali veliko dela s strani Občinskih uprav posameznih občin. Ustni dogovor bo treba najprej zapečatiti z ustreznim podpisom pogodbe o medsebojnem sodelovanju, potem pa sledi pospešena priprava vloge za pridobitev nepovratnih sredstev evropskega kohezijskega sklada, in sicer  do velikost 35 milijonov evrov. Rok za oddajo vloge se hitro bliža in prijavljitelju nalaga, da jo na Službo vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko odda v začetku poletnih mesecev.

Vrednost celotne investicije bo tako razdeljena med občine pristopnice k projektu, državo ter (EU), in sicer: lastna sredstva pogodbenih strank – investitorja in sovlagatelja – v približni višini 30 odstotkov ter nepovratna sredstva (kohezijski sklad EU in sredstva RS) v približni višini 70 odstotkov.

Novi projekti, ki so kakorkoli povezani z odpadki v lokalni skupnosti navadno naletijo na negativen odziv občanov. »Izgradnja Centra za predelavo odpadkov ne bo imela negativnega vpliva na okolje, njegova izgradnja bo zagotovila tudi nekaj novih delovnih mest, hkrati pa bomo zadostiti določilom direktivam EU o ravnanju z odpadki. Predvsem bomo na ta način skušali na področju teh občin urediti problematiko, vezano na odlaganje odpadkov, in se tudi tako izognili situaciji, ki se je zgodila v Neaplju. »je o novem projektu povedal župan občine Logatec Berto Menard. Po zagotovilih Menarda, se bodo logaški občani pred izgradnjo Centra s sodobno tehnologijo za mehansko obdelavo odpadkov podrobneje  seznanili tudi na javni razgrnitvi projekta.

Občinska uprava
Zadetkov: 2801

Vpis v abonma komedije Občine Logatec 2010/2011 do 10 septembra

Sezona 2010/2011 je že 12. sezona abonmaja komedije, ki ga pripravlja Občina Logatec.
V vseh the letih je parker odra Velike dvorane Narodnega doma v Logatcu brusilo nešteto igralskih zasedb in priznanih slovenskih igralcev in tudi letos bo tako.

Redni abonenti so do 30. julija 2010 izbirali izmed 16 predstav in izbrali štiri favorite. V čisto vsaki predstavi igra kateri izmed najbolj znanih in popularnih slovenskih igralcev, ki blestijo v komedijah ali pa so medijsko izpostavljene osebe. 

Izbrane predstave:

Ločeni odpadki
Ločeni odpadki je naslov narodne komedije, v kateri igrajo Boris Kobal, Jaša Jamnik, in Lotos Šparovec oziroma Miha Brajnik. Predstavo je režiral Boris Kobal, uprizarja pa jo Cafe teater. V predstavi teče beseda o državljansko neoporečnem, logičnem, vznesenem in skoraj popolnoma treznem razmisleku o vseslovenskih narodnih lastnostih in kvalitetah, o kvantah in kvantitetah, o strasteh in strahovih, o manijah in depresijah, o kreaciji, prokreaciji in rekreaciji, o nevšečnosti in privoščljivosti, o travmah in kompleksih, o moških in ženskah in tistih vmes – o vsem, na kar imate odgovore, pa nanje še vedno iščete vprašanja. Odgovori vas čakajo predvidoma konec oktobra v Narodnem domu.

Fotr
V monokomediji Fotr se pod režijsko taktirko Nataše Barbare Gračner preizkuša Lado Bizovičar, ki ga k nam v goste predvidoma v novembru pripeljeta SiTiTeater BTC in Kreker.
Postati oče ni posebej zapleteno, se pa zaplete takoj za tem. Sveže pečeni oče prihaja z besedo na dan. Ni ati, ni oči, ni ata in ni tata... Lado Bizovičar je FOTR! Kako mu gre od rok, se boste lahko prepričali že čez nekaj tednov.

Od Boga poslan
Matjaž Javšnik je avtor, režiser, glavni igralec, skratka Od Boga poslana oseba, ki nam bo konec februarja predstavila trnovo pot grobarja Jožeta, ki od zibke do rakve nenehno išče ljubezen ali pa vsaj požirek žganja. Komedija je prejela nagrado Staneta Severja. Odigrana je bila skoraj 500 krat, odlično sprejeta pa je bila tako med publiko kot med strokovno javnostjo.

Obisk stare gospe
Za zaključek 12 sezone abonmaja komedije pa se predvidoma konec marca nadejamo komedije, v kateri blesti celotna igralska zasedba SNG Nova Gorica. Režijo je prevzel Dušan Jovanović, na odru pa se bo zvrstilo preko 20 igralcev: Milena Zupančič k.g., Blaž Valič, Ivo Barišič, Ana Facchini, Branko Ličen, Mira Lampe Vujičić, Marjuta Slamič, Bine Matoh, Teja Glažar, Arna Hadžialjević, Kristijan Guček, Gorazd Jakomini, Iztok Mlakar, Radoš Bolčina, Jože Hrovat, Milan Vodopivec, Miha Nemec, Medea Novak, Helena Peršuh, Dušanka Ristić, Peter Harl, Nejc Cijan k.g., Nevenka Vrančič.
Gre za spektakelsko komedijo iz leta 1958, s katero bo z našega odra prvič spregovoril že pokojni švicarski dramatik Friedrich Dürrenmatt. Slednji ne prizanaša nikomur, temveč neusmiljeno šiba vse sloje družbe in vse veje oblasti ter z ostrino in aktualnostjo svoje pisave dokazuje, da je to delo za 21. stoletje: mesto v recesiji in njegovi prebivalci nestrpno in z velikimi upi pričakujejo visok obisk, saj se domov vrača ena najbogatejših žensk, ki se je pred mnogimi leti revna potepla v veliki svet. Župan in meščani srčno upajo, da bo njihova Claire prinesla svež kapital za zagon propadlih tovarn in s tem spodbudila gospodarsko rast. Z velikim veseljem jo pričakuje njen bivši ljubimec, zdaj že oče dveh odraslih otrok, trgovec Alfred Ill, ki mu spričo obubožanosti someščanov tudi trda prede. Claire se pripelje v družbi svojega sedmega soproga, obdana s številnim spremstvom, ki skrbi za njeno dobro počutje. Neučakano si s svojim bivšim ljubimcem ogleda vse skrite kotičke, kjer sta se mlada predajala radostim ljubezni in na koncu županu in meščanom ponudi večmilijonsko donacijo, če ubijejo Alfreda Illa...Do kdaj in kako se vpisati v abonma?
Smeha bo tako polno predvidoma vsak zadnji petek v mesecih oktober, november, februar in marec, v kolikor bi prišlo do sprememb pa boste abonenti in ostali obiskovalci dotičnih predstav obveščeni pravočasno. Priporočamo večkratni obisk našega spletišča www.logatec.si, kjer je na voljo tudi prijavnica na abonma. V kolikor bi se radi z nami poveselili ob odrskih dogodivščinah, nam najkasneje do 10. septembra 2010, pošljite izpolnjeno prijavnico, in sicer na naslov Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, s pripisom abonma.

Kako prijava na abonma vpliva na sedežni red?
Tudi v sezoni 2010/2011 bodo veljala ista pravila, ki določajo vrstni red prijav in posledično sestavo sedežnega reda. 

Kako poteka razvrščanje po sedežih?
Po vrstnem redu prijavnic. Najprej razporedimo redne abonente*, in sicer najprej tiste, ki so se odločili za iste sedeže. Nato od prvega do zadnjega razporedimo tiste redne abonente, ki želijo drug sedež. Na koncu zopet od prvega do zadnjega, po vrstnem redu prijav, razporedimo nove abonente.

Rednim abonentom, ki na prijavnico napišejo dve verziji želje po sedežih, kot na primer: "Če je možno, bi rada sedela v 8 vrsti, sicer obdržim isti sedež kot lani (5 vrsta)," se dodeli sedež iz pretekle sezone.

Redni abonenti imajo možnost izbirati iste sedeže, kjer so sedeli v lanski sezoni ali nove sedeže, medtem ko lahko nove abonente razvrstimo samo po sedežih, ki so še na razpolago po razdelitvi sedežev med redne abonente.  Lahko se zgodi, da redni abonenti, ki so želeli sedeti na drugih sedežih kot leto poprej (večinoma gre za željo po sedežih bližje odru), dobijo sedeže, ki so še bolj oddaljeni od odra kot lanski. To je posledica pozne prijave.

Prijava novih, dodatnih oseb na prijavnici rednih abonentov se šteje kot prijava novih abonentov. (Primer: dva abonenta zadnje sezone sta k ogledu abonmaja povabila še drug par, ki doslej ni bil aboniran in vse štiri osebe prijavita na isti prijavnici, s tem, da želita ohraniti ista sedeža zase, njuna prijatelja pa bi sedela na njuni levi ali desni strani v isti vrsti. V tem primeru redna abonenta dobita ista sedeža, njuna prijatelja pa se obravnava kot nova abonenta in lahko dobita proste sedeže, ki so po razdelitvi sedežev rednim abonentom, še na razpolago. Tudi tu se upošteva vrstni red prijave. Lahko se zgodi, da bodo sedeži ravno na levi ali desni strani rednih abonentov še prosti, vendar gre za redka naključja, katerim velikokrat botruje tudi zgodnja prijava.)

* Redni abonent je tisti abonent, ki je imel abonma v sezoni 2009/2010 in se letos ponovno prijavi.

Renata Gutnik
Občinska uprava

Zadetkov: 944Prijave v abonma še sprejemamo, prostih mest ni več veliko

Stalni abonenti so izbrali predstave sezone 2009/2010. Zadnji rok za prijavo v abonma sezone 2009/2010 je  01. september 2009 oz do preklica ob zapolnjenosti vseh mest.

Več o predstavah.

Prijavnico pošljite na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec, s pripisom gledališki abonma.

Renata Gutnik
Koordinator za kulturne in turistične dejavnosti

Zadetkov: 1608

Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov:


Arhiv preteklih vsebin