Poziv k oddaji razvojnih pobud s področja urejanja prostora za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Logatec

V povezavi z 11. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12) in 30. členom Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo) župan Občine Logatec izdajam

Poziv k oddaji razvojnih pobud s področja urejanja prostora za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Logatec

Vse zainteresirane poslovne subjekte in širšo javnost (posameznike, institucije, krajevne skupnosti, društva, gospodarske subjekte, idr.) pozivam, da svoje razvojne pobude s področja urejanja prostora ter potrebe po spremembi namenske rabe zemljišč - sprememba namenske rabe pomeni med drugim spremembo iz kmetijskih in gozdnih zemljišč v stavbna zemljišča in obratno, ter spremembe v ali iz druge rabe - posredujejo Občini Logatec najkasneje do 30. aprila 2013.

Za bodočo razvojno usmeritev občine so najpomembnejša mnenja, potrebe in želje občanov, ki jim želimo slediti. Zato bomo vaša mnenja, pobude oz. želje, pa naj bodo še tako nenavadne, podrobno proučili ter skladno z državnim pravilnikom ovrednotili. O tem ali pobuda izpolnjuje merila in kriterije za nadaljnjo obravnavo vas bomo obvestili. Pobude pa naj bodo dobro obrazložene.

- Če ste pobudo podali med letom 2003 in 2007, je bila pobuda obravnavana v postopku sprejetega občinskega prostorskega načrta občine Logatec. V tem primeru je potrebno preveriti, ali je namenska raba zemljišča spremenjena. Če ni, potem morate podati novo pobudo.

- Če ste pobudo podali med letom 2007 in do danes, je vaša pobuda že evidentirana in bo obravnavana v sklopu priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta.

- Če pobude še niste podali, je sedaj vaša priložnost.

Pobude lahko posredujete v pisni obliki na naslov Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec ali po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.. V ta namen je občina pripravila tudi obrazec, ki ga prejmete v sprejemni pisarni občine ali tukaj. Uporaba obrazcev ni obvezna, je pa priporočljiva.


Berto MENARD
Župan Občine Logatec

Zadetkov: 1152

Ne besede, dejanja so pomembna - povzetek dela v letu 2012

Ob koncu leta je potrebno potegniti črto pod svojim delom, da si lažje zastavimo nove cilje in da znamo ceniti dobro opravljeno delo ter poiskati rešitve za izzive, ki nam jih postavi okolje. Občinska uprava Občine Logatec se je ozrla na svoje delo 31. decembra 2012.

Celotna Občinska uprava je v letu 2012 obravnavala 5.681 zadev, od tega 3.641 zadev iz leta 2012 in 2.040 zadev iz preteklih let. V letu 2012 smo obravnavali 20.291 dokumentov, in sicer smo v sprejemno pisarno s strani strank prejeli 9.815 vlog in ostalih dokumentov. Za potrebe postopkov smo ustvarili 2.952 lastnih dokumentov, ki so nam pomagali pripraviti in odposlati 7.524 odločb, sklepov, dopisov in ostalih izhodnih dokumentov. V zadnjih osmih letih je Občinska uprava obravnavala 25.236 različnih zadev.

Našo Občinsko upravo vodi direktor mag. Jože Sečnik. Občinska uprava je razdeljena na več oddelkov, in sicer oddelek za finance in računovodstvo, oddelek za investicije in gospodarstvo, oddelek za pravne zadeve in tehnično vzdrževalno službo, ki pokriva tudi področje Občinske inšpekcije in redarstva, oddelek za okolje in prostor  in oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve. 

Kaj vse se skriva v prej omenjenih papirjih, s katerimi so bila zaključena dela in projekti, so predstavili posamezni oddelki. 


Oddelek za finance in računovodstvo:

- Vzdrževanje stvarnega premoženja Občine Logatec:

Počitniška dejavnost - prikolica v AC Bijela uvala:
v predprostoru prikolice smo zamenjali tla, predprostor (baldahin) , namestili »nove« omarice za posodo in kupili nov hladilnik.
Vrtec Pavšičeva ulica 30: nadaljevali smo z deli obnove prostorov vrtca Kurirček, enote Pod Košem, izvedena je bila obnova kuhinje, v poletnem času pa sanacijo terase. Pri sami sanaciji so bili odstranjeni star dotrajan tlak ter ostali poškodovani dele na terasi. Položena sta bila dva sloja hidroizolacije, zalili smo tlake in na vrhu, na delu, kjer je prostor namenjen za igro otrok, namestili gumo.
OŠ Rovte: v začetku poletja smo obnovili in priredili učilnico za potrebe vrtca. Poleg brušenja in lakiranja tal ter beljenja stropa in sten, smo okoli radiatorjev namestili zaščitno ograjo za najmlajše. V dveh drugih igralnicah pa izvedli brušenje in lakiranje tal.
Tržaška cesta 148: izvedeno je bilo brušenje in lakiranje parketa, pleskarska dela, na vse radiatorje se je namestilo delilnike. Zamenjan bomo tudi gorilnik, ki bo imel nameščen števec za merjenje porabe olja. V enem izmed prostorov, ki je bil prepleskan, je bil zbrušen in polakiran parket. Poleg tega so bile očiščene tudi cisterne za olje.
Tržaška cesta 27: v stavbi, kjer so društva, se je namestilo domofon ter varnostno kljuko. V enem izmer prostorov pa se je na novo položilo vinas plošče ter prostor prebelilo.
Notranjska cesta 14: obnovljeni so bili sanitarij, obnovljena – zamenjana so bila vrata,
Notranjska cesta 4: zamenjava kotličkov in kurilnega kotla
Narodni dom: zamenjava razsvetljave, nakup in zamenjava toplega poda
Kulturni dom Tabor: popravilo dimnika

Stanovanja: 
Prešernova ulica 8:
stanovanje je bilo na novo prepleskano, dobilo je nov parket v vseh prostori ter nove ploščice na balkonu. Blok je v letošnjem letu dobil tudi novo fasado.
Tovarniška cesta 14: stanovanje je bilo v celoti renovirano, in sicer zamenjane so bile vse cevi v stanovanju, obnovilo se je kopalnico, stanovanje je bilo prepleskano, v sobi je bil položen parket, v vseh ostalih prostorih pa vinas plošče.
Stara cesta 10: v stanovanju so bila opravljena manjša popravila. Stanovanje je bilo na novo prepleskano, tla zbrušena in prelakirana, zamenjali smo dvoje notranjih vrat ter obnovili kopalnico.

Nakup stanovanj:
kupili smo dve stanovanji z sredstev stanovanjskega sklada in dve stanovanje za potrebe poplavljencev

Odplačilo
dolga podjetju Petrol v višini: 2.159.457,72 EUR

Športna dvorana Logatec:
izvedena so bila redna vzdrževalna dela (čiščenje klima naprav, pleskarska dela dvorane, višinska čistilna dela), popravilo in servis tartana na zunanjem igrišču, redni pregled športne opreme, nabava novih košarkarskih obročev in mrež, zamenjava požarne centrale, zamenjava javljalca dima, izdelava svetlobnih napisov na sprednji in zadnji strani dvorane.

Plačilo prenesenega dolga do dobaviteljev iz leta 2010:
1.718.826, prevzete pogodbene obveznosti 758.000 EUR, kredit 900.000 EUR, dolg do Zdravstvenega doma: 340.858,54 EUR, dolg do stanovanjskega sklada: 210.500 EUR, manjkajoči namenski prihodki: 1.608.295,49 EUR

Pripravili: Mojca Igličar in Špela Bezgovšek

Oddelek za investicije in gospodarstvo

- zaključek izvedbe nekaterih investicij začetih že pred letom 2010 in sicer:
o modernizacija ceste Valkarton
o dokončanje izgradnje komunalne infrastrukture Plesišče
o dokončanje izgradnje hodnika za pešce Hotedršica

- izvedba nekaterih manjših investicij kot so:
o izdelava suhih odtokov v Hotedršici,
o ureditev opornikov na Brodu,
o izgradnja opornega zidu na Vodovodni, Martinj hribu, na sproti Zdravstvenega doma
o postavitev zaščitnih odbojnih ograj

- pridobitev evropskih sredstev za investicijo Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v Rovtah (v prejšnjem mandatu je bila vloga za EU sredstva zavržena) ter uspešna izvedba celotne investicije
Za to investicijo so bila črpana vsa odobrena evropska in državna sredstva. Sedaj se izvaja poizkusno obratovanje, v začetku prihodnjega leta bo pridobljeno uporabno dovoljenje

- koordiniranje in izvajanje nalog na projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Čista Ljubljanica, za katere smo kot nosilna občina zadolženi in sicer:
o oddaja in dopolnjevaje vloge za pridobitev evropskih sredstev
o priprava in podpis nove medobčinske pogodbe z vsemi občinami sodelujočimi v tem projektu
o pridobitev odločbe o sofinanciranju projekta s strani Kohezijskega sklada EU
o izbor izvajalca obveščanja javnosti (PIAR) ter izvedba novinarske konference
o izbor izvajalca nadzora nad gradnjo
o priprava in objava razpisnih dokumentacij za izbor izvajalca gradnje kanalizacije in čistilne naprave
o izdelava projektov za izvedbo (PZI) za čistilno napravo

- izvedba investicije Obnova Zdravstvenega doma Logatec v sklopu katere se je obnovil del zdravstvenega doma, garaže, kupilo se je reševalno vozilo, medicinska in laboratorijska oprema, terensko vozilo
Vse postopke javnega naročanja je vodila občina kot tudi samo izvedbo gradnje. Uspešno so bila črpana vsa državna sredstva, ki so bila za to investicijo odobrena.

- uspešno kandidiranje na razpisu takrat Ministrstva za šolstvo in šport na katerem je občina pridobila 700.000,00 EUR sredstev za izgradnjo Vrtca v Rovtah
Nato se je izdelala idejna zasnova gradnje, ki se je uskladila z ministrstvom, izdelani so tudi že projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja, sama izvedba investicije je načrtovana za naslednje leto.

- pridobitev evropskih sredstev za investicijo Obnova javne razsvetljava po Uredbi
Predmet investicije je rekonstrukcija obstoječih objektov javne razsvetljave v občini Logatec z namenom povečanja energetske učinkovitosti sijalk in svetilk ter zmanjšanja svetlobnega onesnaževanja v skladu z zahtevami Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Uspešno je bil izbran izvajalec obnove, investicija bo zaključena v začetku prihodnjega leta.

- izvedba investicije Gospodarska javna infrastruktura Grčarevec, ki se nanaša na zagotovitev komunalne, cestne in vodovodne infrastrukture ter javno razsvetljavo na območju novogradnje ter na že pozidanem območju naselja Grčarevec
Investicija je bila sofinanciranja s strani države, za kar smo tudi uspeli že črpati sredstva.

- intenzivno delo na projektu Izgradnja vodovodnih sistemov v sklopu Čiste Ljubljanice, za kar so se pridobivale potrebne služnosti, izdelan je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, dodatno še za sekundarne vode za Petkovec
Izvedba investicije je načrtovana za konec prihodnjega leta, če bodo pridobljena evropska sredstva.

- izvaja se investicija Obnova kanalizacije in vodovoda na delu Režiške ceste v Gorenjem Logatcu
Dela obsegajo gradnjo sanitarnega kanala z izvedbo hišnih priključkov v skupni dolžini 100 m, obnovo vodovoda in obnovo meteornega kanala z vtočnimipeskolovnimi jaški, položitev cevne kanalizacije za javno razsvetljavo in obnova voziščne konstrukcije z razširitvijo vozišča na najožjem odseku ceste.

- pridobivanje služnosti za različne investicijskega projekte, velja tu izpostaviti investicijo v obnovo Stare ceste, kjer se je projektna dokumentacija kar nekajkrat spreminjala zaradi težav s pridobivanjem služnosti

- priprava projektne in investicijske dokumentacije ter izvajanje drugih nalog kot nosilna občina v projektu izgradnje regijskega centra za obdelavo odpadkov CERO NIK za katerega se je tudi oddala vloga za pridobitev evropskih sredstev. Projekt se ne izvaja več, glede na odločitev Ministrstva za kmetijstvo in okolje

- priprava potrebne investicijske dokumentacije ter oddaja vloge za pridobitev evropskih sredstev iz ukrepa 322 – Obnova in razvoj vasi za izgradnjo komunalne infrastrukture v Hotedršici – Spodnji Log, za kar se bo ponovno oddajala vloga za pridobitev evropskih sredstev

- prenova vrtca Pod Košem, v okviru te investicije je bil izdelan dokument projektna tehnologija kuhinje, sama ureditev kuhinje (voda, elektrika, dovod zraka), brušenje in lakiranje parketa, ureditev centralne napeljave, keramičarska dela, prenova električnih inštalacij, barvanje oken. Za vrtec Pod košem je bil kupljen tudi nov sušilni in pomivalni stroj. Izvedena je bila tudi ureditev zunanje terase vrtca, katera naj bi bila zaključena konec meseca septembra.

- izvedba nekaterih nujnih investicijskih vzdrževalnih del predvsem na objektih šol in vrtcev in sicer:
o Obnova oken v OŠ 8 talcev in Vrtcu Kurirček – Centralna enota
o Zamenjava peči v OŠ Rovte
o Obnova strehe v POŠ Laze

- Izvedlo se je tudi kar nekaj del na ureditvah otroških igriščih ter tudi za športno igrišče pri OŠ Tabor
o ureditev športnega igrišča pri OŠ Tabor za katerega se je izdelala projektna in investicijska dokumentacija, vložena je tudi vloga za kandidiranje na razpisu Fundacije za šport
o na novo je bilo narejeno otroško igrišče za Vrtec Tičnica
o delno se je obnovilo otroško igrišče pri Narodnem domu

- tekoče se izvajajo dela povezana z rednim letnim in zimskim vzdrževanjem občinskih ceste, gozdnih cest, pričelo se je še z rekonstrukcijo ceste KS Vrh in Kurja vas. Redno se izvajajo tudi dela povezana z javno razsvetljavo ter njenim vzdrževanju.

- v tem obdobju pa se je veliko delalo še na področju priprave projektne dokumentacije pri čemer velja izpostaviti:
o izdelava projektov za rekonstrukcijo Tovarniške ceste
o izdelava projektov za energetsko sanacijo OŠ 8 talcev in Vrtec Kurirček
o izdelava projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo kanalizacije v Lazah
o vodne vrtine Vrh Sv. Treh kraljev

Pripravila: Mateja Čuk


Oddelek za pravne zadeve in tehnično vzdrževalno službo, ki pokriva tudi področje Občinske inšpekcije in redarstva

- Dokončno poplačilo odprtega dolga do Petrola in s tem tudi prekinitev teka obresti,
- Organiziranje lastne inšpekcijske in redarske službe in s tem povezana ureditev prometne problematike - zlasti parkiranje na  javnih površinah v centru Logatca,
- Pristopanje k prometni ureditvi občine nasploh, uvajanje stalnega nadzora in opozarjanje na problematiko v Logatcu)
- Reševanje pritožb in tožb

Pripravila: mag. Maja Lukan Lapornik

Oddelek za okolje in prostor 

- Komunalni prispevek
Konec leta 2011 so potekala prva srečanja z občani v zadevi odmere komunalnih prispevkov, ki so bili začeti v letu 2009. S spremembo občinskega odloka so bile nastavljene podlage za odločanje. V letu 2012 je občinska uprava uspešno izvedla postopke odmere komunalnih prispevkov za novogradnjo kanalizacijskega omrežja v Rovtah. Prav tako smo nadaljevali s postopki za odmero komunalnega prispevka znotraj naselja Logatec (Mandrge, Jačka, Plesišče, Volčji hrib,..). Župan je v številnih srečanjih z občani pojasnil in približal kompleksnost postopkov in dolžnost odmere komunalnih prispevkov.

- Ureditev parka
V poletnih mesecih 2012 je bilo izvedeno zbiranje ponudb za izvedbo zunanje ureditve zelenice med Krpanom in Mercatorjem. Javne odprte površine so ključni element kakovostnega bivalnega okolja. Javne odprte površine v mestu so namenjene vsem uporabnikom, zato morajo biti vsem tudi dostopne in zanje oblikovane na način, ki ustreza njihovim funkcionalnim zahtevam in omogoča zadovoljevanje potreb po dejavnostih, ki potekajo v urbani krajini. Ker je polovica zemljišča v privatni lasti, nanj občina nima pravice posegati, v lastniškem delu pa se predvideva ureditev parka z novo zasaditvijo in postavitvijo urbane opreme. Realizacija v letu 2012.

- Kulturni dom Logatec
Glede na slabo stanje obstoječega objekta Narodni dom in Knjižnice Logatec je občina v letu 2011 pristopila tudi k izdelavi podlag za nov Kulturni dom Logatec. V decembru 2011 so stekli prvi sestanki za izvedbo javnega natečaja pri pristojni Zbornici za arhitekturo in prostor, za kar je bila pripravljena natečajna naloga. Trenutno pa je v pripravi projektna naloga, ki bo služila za pripravo projektne dokumentacije. 

- Vlečnica Sekirica
V interesu zagotavljanja tradicije in interesa društev ter občanov je občina pristopila k urediti statusa vlečnice na Sekirici. Kljub visokim stroškom vzdrževanja in spremenljivih vremenskih razmerah je težnja po zagotavljanju obratovanja vlečnice v zimskem času. V skladu s tem potekajo preverbe prostorske, organizacijske in ekonomske upravičenosti, da bi vlečnica še naprej lahko obratovala.

- Trajnostne zasaditve
Trajnostno pomeni, da Tako je tudi občina pristopila k trajnostnim zasaditvam, kar pomeni da se v prostor vnašajo trajnice in ne več enoletnice. Enoletnice namreč cvetijo intenzivno vse poletje in jeseni zaključijo svoj življenjski ciklus, trajnice pa so trajne, torej rastejo na istem mestu leta in leta, s cvetjem pa nas razveseljuje le krajši čas v letu. Finančno to predstavlja racionalnejšo porabo denarja, saj rastlin ni potrebno vsako leto menjavati. 

- OPN
V letu 2011 in 2012 smo uspešno opravili usklajevanja pri nosilcih urejanja prostora in tako prišli do zaključnega dela priprave občinskega prostorskega načrta (OPN), s katerim se ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor. OPN, sprejet v septembru 2012, je ključni dokument, ki določa posege v prostor, na strateškem nivoju pa opredeljuje prostorski razvoj občine. Veliko postopkovnega dela je bilo sicer opravljenega že v prejšnjem mandatu, zaključni usklajevalni del pa je dosežek sedanjega mandata.

Pripravila mag. Katja Žagar


Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve

- Obdelava pošte oziroma dokumentov
Sprejemna pisarna ima koordinacijsko vlogo in prispeva k pravočasnosti in ažurnosti uvrščanja prispele pošte in pravočasno odposlane izhodne pošte. V letu 2012 je prišlo skozi roke uslužbenk v sprejemni pisarni precej preko 10.000 dokumentov, ki jih je bilo potrebno pravilno uvrstiti in napotiti do pravega uslužbenca ali odposlati po pošti.

- Stik z občani in ostalimi obiskovalci
Zaposleni v sprejemni pisarni predstavljajo tudi prvi stik z občani in ostalimi strankami, kjer se trudijo odgovoriti na osnovna vprašanja strank ali pa jih usmerijo k pristojnim sodelavcem, včasih pa tudi drugim službam v upravnem centru.

- Enkratna pomoč ob rojstvu otroka
V letu 2012 je bilo izdanih 180 odločb s katerimi so straši novorojenčkov pridobili 100 EUR ob rojstvu njihovega otroka.

- Praznovanje 30. obletnice pobratenja z občino Repentabor
 V okviru aktivnosti ob obletnici pobratenja smo v goste povabili otroke OŠ Alojza Gradnika iz Repentabor, ki so bili nastanjeni v Domu medved in so se v času svojega bivanja družili in spoznali z učenci OŠ Tabor, ki so jih gostili. Za konec je sledil obisk župana Občine Logatec v Upravnem centru, kamor je prišel tudi župan Občine Repentabor - g. Marko Pisani. Nadalje je sledilo obeleževanje 30. obletnice pobratenja v okviru občinskega praznika v Repentabru in nato še v septembru pri nas.

- Organizacija dogodka - Dan brez avtomobila v Logatcu
V okviru tega dogodka se je v septembru za en dan zaprla Cankarjeva cesta v središču Logatca. Spremeili smo jo v večnamenski prostor, kjer so se predstavila naša logaška društva, društva, ki promovirajo mobilnost brez avtomobila, otroci so si lahko ogledali predtavo - Medved čalapinko, ki jim je na zabaven , a hkrati poučen način pokazala, kako se moramo vesti na cesti.

- Pomoč Občine v okviru projekta Moja rodna domovina
Na ta projekt so se prijavila dela o domovini. Iz OŠ Tabor je bilo kar nekaj nagrajencev, ki so dobili priznanja na nivoju države, v okviru proslave ob Dnevu državnosti pa so bila s strani župana podeljena tudi sktomna darila, vsebine del pa smo predstavili širši javnosti.

- Podpora Občine pri projektu Simbioza 2012
S pomočjo lokalnega koordinatorja smo občane in društva v naši občini seznanili s projektom Simbioza, ki starejšim omogoča pomoč pri računalniškem opismenjevanju.

- Izpeljava Gregorjevega sejma
V okviru Gregorjevega sejma v letu 2012 smo se trudili, da bi se na njem predstavilo čim več tistih ponudnikov, ki ponujajo izdelke domače obrti. Cankarjeva cesta je bila tako namenjena le njim, kar je naletelo na pozitiven odziv med občani. Kot nov del ponudbe je bil tudi neke vrste Otroški park aktivnosti, ki ga je organiziralo društvo Dlan na dlan - tako je bilo poskrbljeno tudi za tiste najmlajše obiskovalce.

- Obisk Zlatih maturantov
Občina Logatec se lahko v letu 2012 ponaša s tremi zlatimi maturanti. S svojimi starši so bili v oktobru vabljeni na sprejem k županu, kjer so za svoje dosežke prejeli tudi skromno knjižno darilo.

- Obisk prvošolčkov
Vsako leto na prvi dan šole župan obišče otroke, ki so prvič prestopili prag šole. Podeli jim darilo, ki odraža in vspodbuja pozitiven odnos do domovine in soljudi - knjiga in slovenska zastava.

- Ogled Upravnega centra Logatec
Vsako leto nas obišče lepo število osnovnošolcev in vrtčevskih otrok, ki jim razkažemo Upravni center, jih poučimo o razlikah med Občino in Upravno enoto, pokažemo skladišče Rdečega križa itd. Seveda je najbolj atraktiven obisk v županovi pisarni ter predavanje o Logatcu - naravna in kulturna dediščina.

-  Turistično informacijski tabli
Spomladi 2012 sta bili postavljeni dve turistično informacijski tabli. Lokacija manjše je na poti med Upravnim centrom Logatec in Knjižnico Logatec, druga, obojestranska pa je locirana na parkirišču pri Krpanu.

- Izvedenih 7 razpisov in pozivov
Dva uslužbenca sta izpeljala kar 7 postopkov sofinanciranja, in sicer 6 javnih razpisov in 1 javni poziv. Na razpise in poziv smo prejeli 117 vlog in na koncu sklenili 103 pogodbe o sofinanciranju in skupaj odobrili 302.372,00 EUR.

- Register turističnih vodnikov
Na podlagi sprejetega odloka smo pripravili register turističnih vodnikov, v katerega se je uspešno vpisalo 5 vodnikov.

- Regionalna destinacijska organizacija Osrednje slovenske regije
Skozi leto je potekalo intenzivno sodelovanje z Regionalno destinacijsko organizacijo, katerega plod so Strategija turističnega razvoja Osrednjeslovenske regije, turistični programi za spodbujanje razvoja turizma v kooperaciji s sosednjimi občinami, karta osrednje slovenske regije z izpostavljenimi turističnimi točkami in več turističnih brošur regije. RDO je občine promovirala tudi v tujini.

- Predstavitve Logatca obiskovalcem dneva odprtih vrat Upravnega centra in šolarjem ter malčkom iz vrtcev
Občina Logatec in njene posebnosti so bile večkrat predstavljene različnim starostnim skupinam obiskovalcev Upravnega centra Logatec.

- Abonma komedije 2011/2012 in abonma komedija 2012/2013
Marca 2012 je bila zaključena 13. sezona abonmaja komedije Občine Logatec, lanski abonennti pa so tekom poletja izglasovali nove štiri predstave, ki si jih lahko ogledate oktobra, novembra 2012, februarja in marca 2013 in sicer: Sljehrnik z Iztokom Mlakarjev, Star fotr z Janezom Hočevarjem Rifletom, Slovenska muska od A do Ž z Ladotom Bizovičarjem in Denisa Avdića ter Vida Valiča v Udar po moško.

- Silvestrska predstava 2012
Na silvestrski večer se je rekordno število obiskovalcev do solz nasmejalo prijetni zasedbi kolegov Saša Hribarja v odrski verziji oddaje Radio GA GA.

- Letovanje bolnih logaških otrok v Savudriji 2012
Tudi v letu 2012 smo v celoti izvedli letovanje za bolne logaške osnovnošolce, ki so zelo aktivno in zdravo v Savudriji preživeli celih 10 dni.

- Zaščita dveh lip med Upravnim centrom Logatec in Knjižnico Logatec
Ponovno smo poskušali z aktom zaščititi lipi, ki sta bili postavljeni v  spomin na začetek neodvisnosti naše države, lipi sta bili novembra strokovno vzdrževani, ob njiju pa smo postavili pojasnilno tablo, ki pojasnjuje zakaj in kdaj sta bili lipi zasajeni.

- Mihova domačija
Ponovno smo pozvali pristojne organe, da bi Mihovo domačijo razbremenili z varstvenim režimom spomenika državnega pomena, pri čemer država ni dala odgovorov. Smo pa zato po dolgih letih uspeli lastnico prepričati, da je ob razpadajočih stavbah domačije postavila zaščitno ograjo

- Doprsni kip dr Andreja Gosarja
Doprsni kip je bil naravnan nazaj na svojo prvotno lokacijo, črke so bile očiščene.

- Načrt upravljanja enot kulturne dediščine, ki so v lasti Občine Logatec
Na začetku leta smo uspešno pridobili načrt upravljanja enot kulturne dediščine, ki so v lasti Občine Logatec. Konec leta pa bomo pridobili še oceno vrednosti vzdrževalnih del.

- Urejanje uradnega spletišča Občine Logatecwww.logatec.si
V letu 2012 je bilo na spletu objavljenih kar 370 vsebin (novice, prireditve, javna naročila, javni razpisi in pozivi, vabila, razne objave) ter okoli 100 ostalih vsebin (zapore cest, prepovedi in opozorila)

- Izvedba 1. faze projekta "Do narave, dediščine in ljudi prijazen Logatec"
Projekt je bil leta 2011 prijavljen na pristop Leader, iz katerega črpa evropska sredstva, in sicer malo manj kot 40.000,00 eur.
Projekt v 1. fazi vsebuje naslednje podprojekte: izdaja zgibanke Lekarniška zbirka, izdaja razglednic, izdaja osveženih, plastificiranih turističnih brošur Dobrodošli v Logatcu, Logatec - stičišče naravnega in kulturnega bogastva, priprava in montaža pojasnilnih tabel pri vodnem zbiralniku Kotla v Grčarevcu, litoželeznem vodnjaku na Čevici in Tollazzijevi štirni na Čevici ter označevalne table za spomenik lokalnega pomena Tollazzijeva štirna, obnova spomenika NOB v Dolenjem Logatcu, izvedba malega parka.

- Izdaja zgibanke Lekarniška zbirka
V logaški lekarni vse obiskovalce čakajo lične zgibanke v slovenskem in angleškem jeziku, ki opisuje nastanek prve logaške lekarne, njenega ustanovitelja, njene posebnosti, poda pa tudi informacijo o podobnih zbirkah. 
 
- Izdaja razglednic
Občina Logatec je za potrebe izdelave razglednic najprej izvedla javni natečaj, na katerega se je prijavilo precej avtorjev. Komisija je izmed več kot 40 fotografij izbrala 5 fotografij, ki predstavljajo Logatec in njegove kulturne ter naravne vrednote. Vseh razglednic je 5000 in bodo na voljo v letu 2013.

- Izdaja osveženih, plastificiranih turističnih brošur Dobrodošli v Logatcu, Logatec - stičišče naravnega in kulturnega bogastva
Občina Logatec je v letu 2009 izdala promocijsko brošuro, namenjeno turistom, ki je skorajda v celoti pošla. Nova brošura vsebuje osvežene podatke, je večjega formata in bo na ogled turistom in rezidentom na lokacijah, kjer je večja fluktuacija obiskovalcev, torej pri ponudnikih nastanitvenih zmogljivosti in prehrane.

- Pojasnilne table pri vodnem zbiralniku Kotla v Grčarevcu, litoželeznem vodnjaku na Čevici in Tollazzijevi štirni na Čevici ter označevalna table za spomenik lokalnega pomena Tollazzijeva štirna
Lične nevpadljive table obiskovalcem nudijo informacije v slovenskem in angleškem jeziku. Vsaka tabla opisuje enoto kulturne dediščine, ob kateri je postavljena ter njeno evidenčno številko iz Registra kulturne dediščine Slovenije.

- Obnova spomenika NOB v Dolenjem Logatcu
Kip Spomenika NOB v Dolenjem Logatcu ter elementi njegove okolice, ki sestavljajo to enoto kulturne dediščine, so bili v zelo slabem stanju, zato je bila izvedena prva faza sanacije. Ta faza je obsegala obnovo kipa in zidu z napisanimi imeni padlih ter poseg v drevo v neposredni bližini. Druga faza, v kateri bo potrebno urediti tlak in ostale elemente te enote kulturne dediščine, pa bo izvedena po ureditvi križišča, kjer spomenik stoji.

-  Izvedba malega parka
Na lokaciji med Krpanom in trgovino Mercator je bil oblikovan park. Izvajalec je oblikoval manjši griček, za katerim bodo postavljene parkovne klopi. Griček bo varoval obiskovalce parka pred večjih hrupom in cestnim prahom. Nova oprema parka so tudi koši za smeti in koši za pasje iztrebke ter novi tlakovci V pomladnih mesecih leta 2013 pa bo zasajena še vegetacija, ki bo lepo dopolnila celotno podobo parka.

- Organizacija sistema zaščite in reševanja
 Sprejeli smo novo organizacijo sistema zaščite in reševanja, dodali smo dve novi enoti, ko se bodo specifično usposabljali in opremljali za reševanje ob poplavah.

- Sofinanciranje nabave vadbenega stolpa za PGD Dolnji Logatec
PGD Dolnji Logatec smo pomagali sofinancirati vadbeni stolp v izpostavi Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje na platoju stare logaške vojašnice (oz. CVVS Logatec)

- Dodatno modeliranje poplavnih linij
s pomočjo zunanjega izvajalca smo izvedli dodatno modeliranje poplavnih linij v območju Logaščice - dol vodno ter izvedli 4 - fazno idejno zasnovo za izvedbo konkretnih gradbeno-tehničnih ukrepov, ki naj bi zmanjšali premoženjsko škodo na objektih v KS Naklo.

- Ažuriranje načrta zaščite in reševanja za poplave
Pričeli smo z ažuriranjem načrta zaščite in reševanja za poplave, kjer bomo detaljno in specifično zmanjševali neposredno nevarnost poplave oz. hujše vodne ujme

- Nabava protipoplavnih baraž za zajezitev povišane vode
Pričeli smo s postopkom nabave protipoplavnih baraž za zajezitev povišane vode in s tem obvarovanje določenih najbolj ogroženih objektov (npr. na Notranjski cesti ter na Jački)

- Spremljanje delovanja gasilske enote in finančna pomoč
Spremljali smo delovanje gasilskih enot in kolikor se je finančno dalo dodatno pomagali določenih društvom pri dobavi dodatne zaščitno-reševalne opreme.

- Šolski prevozi
Izvedli postopek izdaje odločb za brezplačne šolske prevoze.

- Požarni red Narodni dom
Prenovili smo Požarni red in organizacijo varstva pred požarom v Narodnem domu Logatec.

Pripravili: Nina Gregorič, Romana Hribar, Renata Gutnik in Damjan Barut.

Zbrala in uredila: Renata Gutnik, Občinska uprava

Zadetkov: 1847

Obvestilo o izvedbi 3. abonmajske predstave 39 stopnic

Spoštovani abonentke in abonenti,

da ne pozabimo:

tretjo abonmajsko predstavo 13. sezone gledališkega abonmaja Občine Logatec si bomo ogledali v petek, 24. februarja 2012, s pričetkom ob 20. uri.

Kakor ste abonenti izbrali, si bomo ogledali predstavo 39 stopnic, ki jo uprizarja gledališče Špasteater. V predstavi igrajo Gojmir Lešnjak Gojc, Nataša Tič Ralijan, Primož Ekart in Uroš Smolej, ki nadomešča Jurija Zrneca. Ti štirje igralci v 100 minutah odigrajo 139 vlog.

V vseh letih gledališkega abonmaja komedij Občine Logatec smo organizatorji gojili željo, da bi vas, spoštovani abonentke in abonenti, vsaj enkrat odpeljali na ogled predstave v drugo gledališče in letos se nam bo pri predstavi 39 stopnic ta želja uresničila.

Tretjo abonmajsko prestavo si bomo tako ogledali v gledališču Špasteater v Mengšu, kamor se bomo odpeljali z avtobusi v petek, 24. februarja 2012. Odhod avtobusov s parkirišča nasproti Upravnega centra Logatec bo ob 18.30. Zbor abonentov na parkirišču je ob 18.15.

V Logatec se bomo vrnili predvidoma okoli 23. ure.

Vstopnice boste dobili na avtobusu, abonenti in abonentke, ki se boste v Mengeš odpeljali s svojim prevozom pa boste vstopnice prejeli pred vstopom v dvorano od Renate Gutnik osebno, zato nas (abonente, ki se vam bomo pridružili po potovanju z avtobusom) počakajte pred gledališčem.

Sedežni red ne bo enak kot je v Narodnem domu, saj je v Špasteatru razporeditev sedežev drugačna, nedvomno pa boste sedeli zelo podobno kot v Narodnem domu, a velika večina bližje odru.

Zadetkov: 913

Javno naročilo - Dobava kurilnega olja ekstra lahkega za leto 2012, 2013 in 2014

Objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 19. 1. 2012, številka objave: JN726/2012.

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih ter v skladu z navodili razpisne dokumentacije in veljavne zakonodaje podate ponudbo.

Rok za oddajo ponudb je do 6. 2. 2012 do 10. ure. Odpiranje ponudb bo 6. 2. 2012 ob 11. uri, v sejni sobi Upravnega centra Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec.

- Razpisna dokumentacija ((501 KB) v pdf-ju, katerega lahko izpolnjujete in shranjujete) 

Zadetkov: 1166

Zbor krajanov KS Naklo, 25. 11. 2011

Na podlagi 80. člena Statuta občine Logatec (Logaške novice, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo) sklicuje župan občine Logatec Berto Menard, v zadevi zahteve po predstavitvi javnosti projekta Center za ravnanje z odpadki Notranjske, Istre in Krasa (v nadaljevanju: CERO NIK),

zbor krajanov Krajevne skupnosti Naklo,

ki bo potekal, 25. 11. 2011, v prostorih Narodnega doma Logatec, z začetkom ob 18. uri, z naslednjim dnevnim redom:
- seznanitev s projektom CERO NIK,
- razno.

Vabimo vas, da se zbora udeležite v čim večjem številu.
       
Berto MENARD, l.r.
župan Občine Logatec

Zadetkov: 241

CERO NIK na Gregorjevem sejmu 2011 in fotografije sistema CERO Celje

Foto: Siniša Rančov

CERO NIK javnosti predstavljen 12. marca 2011 na stojnici na Gregorjevem sejmu.
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 01
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 02
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 03
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 04
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 05
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 06
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 07
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 08
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 09
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 10
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 11
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 12
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 13
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 14
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 15
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 16
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 17
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 18
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 19
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 20
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 21
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 22
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 23
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 24
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 25
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 26Vpogled v CERO Celje
Cero Celje 01
Cero Celje 01
Cero Celje 02
Cero Celje 02
Cero Celje 03
Cero Celje 03
Cero Celje 04
Cero Celje 04
Cero Celje 05
Cero Celje 05
Cero Celje 06
Cero Celje 06
Cero Celje 07
Cero Celje 07
Cero Celje 08
Cero Celje 08
Cero Celje 09
Cero Celje 09
Cero Celje 10
Cero Celje 10
Cero Celje 11
Cero Celje 11
Cero Celje 12
Cero Celje 12
Cero Celje 13
Cero Celje 13
Cero Celje 14
Cero Celje 14
Cero Celje 15
Cero Celje 15
Cero Celje 16
Cero Celje 16
Cero Celje 17
Cero Celje 17
Cero Celje 18
Cero Celje 18
Cero Celje 19
Cero Celje 19
Cero Celje 20
Cero Celje 20
Cero Celje 21
Cero Celje 21
Cero Celje 22
Cero Celje 22
Cero Celje 23
Cero Celje 23
Cero Celje 24
Cero Celje 24
Cero Celje 25
Cero Celje 25
Cero Celje 26
Cero Celje 26
Cero Celje 27
Cero Celje 27
Cero Celje 28
Cero Celje 28
Cero Celje 29
Cero Celje 29
Cero Celje 30
Cero Celje 30
Cero Celje 31
Cero Celje 31
Cero Celje 32
Cero Celje 32
Cero Celje 33
Cero Celje 33
Cero Celje 34
Cero Celje 34
Cero Celje 35
Cero Celje 35
Cero Celje 36
Cero Celje 36
Cero Celje 37
Cero Celje 37
Cero Celje 38
Cero Celje 38
Cero Celje 39
Cero Celje 39
Cero Celje 40
Cero Celje 40
Cero Celje 41
Cero Celje 41
Cero Celje 42
Cero Celje 42
Cero Celje 43
Cero Celje 43
Cero Celje 44
Cero Celje 44
Cero Celje 45
Cero Celje 45
Cero Celje 46
Cero Celje 46
Cero Celje 47
Cero Celje 47
Cero Celje 48
Cero Celje 48
Cero Celje 49
Cero Celje 49
Cero Celje 50
Cero Celje 50
Zadetkov: 914

Objava rezultatov - telefonska anketa za projekt Cero NIK

Občina Logatec je s pomočjo podjetja za poslovno sodelovanje UNEP, d. o. o. iz Ljubljane izvedla telefonsko anketo vezano na projekt Cero NIK, s pomočjo katere se je, poleg ostalih aktivnosti, želelo pridobiti mnenje občanov o omenjenem projektu.

Anketa je bila izvedena 1. in 2. marca 2011 na območju Logatca, in sicer po naključnem izboru.

Anketa je zajemala vzorec N= 701 anketirancev, ki so odgovarjali na dva sklopa vprašanj, in sicer: ali prebivalci področja Logatca poznajo zasnovo projekta Cero NIK (pritrdilni oziroma nikalni odgovor) ter kam naj bi se umestil načrtovan projekt.

Realizatorji ankete so v obdobju med 1. in 2. marcem 2011 uspeli priklicati 448 anketirancev  (kar predstavlja 63,9% odziva – dovolj za vrednotenje) in ugotovili, glede na zastavljeni vprašanji, naslednje:
1. Ali poznate projekt Cero NIK?
- Odgovor DA = 227 (50,67 %)
- Odgovor NE = 221 (49,33 %)
- Skupaj: 448

2. Vprašanje se je glasilo, kam bi po vašem mnenju (anketiranca) bilo smotrno umestiti projekt…, in sicer z možnostjo odgovora:
- Obrobje občine ob avtocesti v bližini počivališča Lom, odgovori: 234 (52,24 %)
- V industrijski coni KLI, odgovori: 92 (20,53 %)
- Drugam (kam po mnenju anketiranca) je odgovorilo: 122 (27,23 %)


Berto Menard
župan Občine Logatec

Zadetkov: 1170

17. marca 2011 Predstavitev projekta CERO NIK

Četrtek, 17. marca 2011, ob 18. uri, Velika dvorana Narodnega doma
Predstavitev projekta CERO NIK
Org in info: Občina Logatec, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., 01/ 759 06 00
Zadetkov: 18

CERO NIK na Gregorjevem sejmu 2011

Zainteresirano javnost obveščamo, da bo projekt CERO NIK posebej predstavljen tudi na Gregorjevem semnju v Logatcu, 12. marca 2011. Vabljeni na stojnico CERO NIK.
Zadetkov: 390

Podžupan Vladislav Puc

Vladislav Puc je bil rojen 20.11.1941 v Logatcu. Končal je nižjo gimnazijo in srednjo kovinarsko šolo v Ljubljani. V svoji bogati zgodovini si je pridobil veliko delovnih izkušenj tako na poklicni kot  zasebni poti.

Skozi vse življenje je aktivno dejaven v logaških klubih, društvih in zvezah.  Kar osemnajst let je bil predsednik Namizno teniškega kluba Logatec, šestnajst let predsednik Občinske zveze za telesno kulturo Logatec, dobro pa ga poznajo tudi lovci Lovske družine Hotedršica, saj je bil vrsto let njihov tajnik. V zadnjem obdobju predstavlja gonilno silo Društva upokojencev Logatec, saj je že drugi mandat njegov predsednik. Za tiste, ki so že zakorakali v tretje življenjsko obdobje pa se zavzema tudi kot član Upravnega odbora mestne zveze upokojencev Ljubljana, Kadrovske komisije Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS) ter Odbora za gospodarstvo pri ZDUS-u.

Na področju gospodarstva je bil dejaven vse od leta 1975. Med drugim je opravljal delo predsednika zadružnih svetov v različnih obrtnih zadrugah - Galeb Izola, Obrtnik Nova Gorica, Notranjka Logatec ter bil član upravnega odbora Beograjske banke. Prav tako je zasedal mesto v upravnem odboru Gospodarske zbornice za področje Ljubljane, dejaven pa bil tudi v logaški obrtno-podjetniški zbornici, najprej kot tajnik ter nato kot njen predsednik – štiri mandate. Enako mandatno obdobje je bil tudi predsednik Organizacijsko kadrovske komisije Obrtne zbornice Slovenije.

Vladislav Puc je bil poslanec prvega sklica Slovenskega parlamenta v letih 1990-1992, v obdobju med leti 1990-1995 pa je prevzel naloge predsednika Izvršnega sveta Občine Logatec. Od ustanovitve politične stranke Nova Slovenija (NSi) v letu 2000, je predsednik Občinskega odbora NSi Logatec, v zadnjem mandatu je tudi član Sveta stranke NSi. Interese občanov je vrsto let zastopal kot Občinski svetnik, v letu 2011 pa je nastopil mandat kot nepoklicni podžupan Občine Logatec. Svoje dolgoletne in vsebinsko raznovrstne delovne izkušnje bo v prihodnjih letih usmeril v projekte na področju gospodarstva v Občini Logatec.

 

Zadetkov: 3402

Družno podprli projekt CERO NIK

17 občin Notranjske, Istre in Krasa (NIK) potrdilo sodelovanje pri izgradnji Centra za ravnanje z odpadki  (CERO NIK) – Občina Logatec v vlogi nosilke projekta – Center naj bi bil zgrajen v logaški občini do konec leta 2015

V drugi polovici januarja so se v prostorih Občine Hrpelje-Kozina sestali župani, podžupani in predstavniki občin: Bloke, Borovnica, Cerknica, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Koper, Ilirska Bistrica, Izola, Log-Dragomer, Loška Dolina, Piran, Pivka, Postojna, Sežana, Vrhnika in Logatec, z namenom poiskati skupno rešitev za predelavo mešanih komunalnih odpadkov, ki jih ustvarijo prebivalci omenjenih občin. Zbrani so po vsebinski razpravi ustno sprejeli predlog župana občine Logatec Berta Menarda, da naj bi se novo zgrajeni objekt Centra umesti v prostor v bližini avtocestnega počivališča Lom 1 v občini Logatec. Naša občina je tako postala nosilka omenjenega projekta, ustanovil pa se je tudi tričlanski projektni svet, ki ga sestavljajo župan občine Vrhnika Stojan Jakin, podžupan občine Piran Gašpar Gašpar – Mišič, ki nastopa v vlogi koordinatorja, ter župan občine Logatec Berto Menard.  Naloga sveta je pripraviti  obseg projekta, ki se nanaša tudi na pripravo dokumenta identifikacije investicijskega projekta ter iskanjem odgovora, kam z minimalnimi ostanki odpadkov po njihovi obdelavi.

Projekt Center za obdelavo odpadkov Logatec (COOL), ki naj bi imel svojo lokacijo v Industrijski coni Logatec za KLI-jem in ga je v preteklem županskem obdobju peljala Občina Logatec, je pod zdajšnjim županom dobil nov naziv ter ustreznejšo in za občane sprejemljivejšo lokacijo. Center naj bi namreč stal na zemljišču, ki je  v bližini avtoceste, komunalna vozila se bodo tako izognila vožnji skozi večja naselja, v njegovi neposredni okolici pa se ne nahajajo stanovanjski objekti. Zemljišče v velikosti treh hektarjev je v tretinski lasti Občine Logatec, dve tretini pa sta v zasebni lasti. Za odkup je Občina pripravljena odšteti okoli 8 EUR/ m², kar je predvidena cena na podlagi uradne cenitve zemljišča. Dejstvo, da je omenjeno zemljišče v območju Nature 2000, katere namen je ohranjanje biotske raznovrstnosti, in sicer tako, da varuje naravne habitate ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, pomembnih za Evropsko unijo (EU), po zagotovilih logaškega župana ne bi smelo vplivati na izpeljavo projekta, saj naj dejavnost obdelave odpadkov ne bi škodljivo vplivala na okolje, kar je na srečanju županov potrdila tudi država.
Začrtani cilji in dogovori pa bodo v prihodnjih mesecih zahtevali veliko dela s strani Občinskih uprav posameznih občin. Ustni dogovor bo treba najprej zapečatiti z ustreznim podpisom pogodbe o medsebojnem sodelovanju, potem pa sledi pospešena priprava vloge za pridobitev nepovratnih sredstev evropskega kohezijskega sklada, in sicer  do velikost 35 milijonov evrov. Rok za oddajo vloge se hitro bliža in prijavljitelju nalaga, da jo na Službo vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko odda v začetku poletnih mesecev.

Vrednost celotne investicije bo tako razdeljena med občine pristopnice k projektu, državo ter (EU), in sicer: lastna sredstva pogodbenih strank – investitorja in sovlagatelja – v približni višini 30 odstotkov ter nepovratna sredstva (kohezijski sklad EU in sredstva RS) v približni višini 70 odstotkov.

Novi projekti, ki so kakorkoli povezani z odpadki v lokalni skupnosti navadno naletijo na negativen odziv občanov. »Izgradnja Centra za predelavo odpadkov ne bo imela negativnega vpliva na okolje, njegova izgradnja bo zagotovila tudi nekaj novih delovnih mest, hkrati pa bomo zadostiti določilom direktivam EU o ravnanju z odpadki. Predvsem bomo na ta način skušali na področju teh občin urediti problematiko, vezano na odlaganje odpadkov, in se tudi tako izognili situaciji, ki se je zgodila v Neaplju. »je o novem projektu povedal župan občine Logatec Berto Menard. Po zagotovilih Menarda, se bodo logaški občani pred izgradnjo Centra s sodobno tehnologijo za mehansko obdelavo odpadkov podrobneje  seznanili tudi na javni razgrnitvi projekta.

Občinska uprava
Zadetkov: 2799

Javni natečaj za prosto delovno mesto – svetovalec za gospodarske javne službe

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3, 65/08, 69/08 – ZZav-E, 69/08 – ZTFI-A) Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalca za gospodarske javne službe.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- visoka strokovna izobrazba oz. izobrazba, pridobljena po študijskem programu I. stopnje,
- najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
- strokovni izpit iz upravnega postopka;
- znanje uradnega jezika;
- znanje vsaj enega tujega jezika (angl./nem./franc.);
- znanje uporabe računalniških programov;
- državljanstvo Republike Slovenije;
- vozniški izpit B kategorije;
- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo oz. visoko strokovno s specializacijo ali magisterijem.

Delovno področje:
 pomoč pri pripravi osnutkov predpisov in drugih zahtevnejših gradiv;
 zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
 samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
 vodenje v zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji, zlasti odmera komunalnega prispevka ter področje cestne infrastrukture,
 opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti;
 druge naloge po navodilu župana ali direktorja občinske uprave oz. pooblaščene osebe za vodenje delovnega procesa.

Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
- ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,
4. izjavo kandidata, da:
- je državljan Republike Slovenije,
- ima vozniški izpit B kategorije,
- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
- zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
5. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Logatec pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne evidence,
6. izjavo kandidata o osnovnem znanju vsaj enega tujega jezika (ang./nem./franc.) ter uporabe računalniških programov.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu svetovalca za GJS opravljal v nazivu svetovalec III, ki je najnižji naziv delovnega mesta. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in 3 mesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec.

Formalno nepopolne prijave se v skladu s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "za javni natečaj –svetovalec za GJS« na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Logatec. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 90 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje mag. Maja Lukan Lapornik (tel. 01/7590631).

V objavi o javnem natečaju se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.


 
Janez Nagode
ŽUPAN


 

Zadetkov: 1429

Javni poziv k pridružitvi enoti za prvo pomoč Rdečega križa in Občine Logatec

Spoštovani občani,

Čas, v katerem živimo, je čas naraščajočih elementarnih in civilizacijskih nesreč. Vojne in neposredni konflikti so na srečo in z veliko verjetnostjo daleč za nami. Kljub temu je potreba po solidarnosti in pomoči bližnjemu v stiski prepotrebna.

Vse večja je potreba po prostovoljnem pristopu k humanitarni dejavnosti oz. dejavnosti zaščite, reševanja in pomoči. Nedavne poplave so terjale veliko časa in dela ljudi, da smo zagotovili kar se da kvalitetno zaščito naših življenj in premoženja. Tudi Logatec ni bil izjema in prav tako so tudi naše enote posredovale ob ujmah.

Pomoč bližnjim ob nerazrešenem statusu prostovoljca v Republiki Sloveniji, se zdi utopija iz minulih časov socializma, pa vendarle ni tako in predvsem Občine se trudimo, da bi našim prostovoljcem in drugih pripadnikom služb in enot Civilne zaščite, nudile najboljše pogoje dela in brezskrbno udejstvovanje.

Občina Logatec in Območno združenje Rdečega križa Logatec v naslednjih mesecih organizirata usposabljanje za pripadnike enot prve pomoči – bolničarje. Tečaj traja 70 – 80 ur in bo potekal predvidoma od 21. januarja do konca meseca marca 2010. Namen tečaja ni le pridobiti usposobljen kader in s tem izpolnitev zakonskih zahteve, temveč vzgoja kadra, ki bo ob kakršnikoli humanitarni stiski pomagal posamezniku in skupinam ljudi prebroditi osebno, materialno in psihološko stisko.

Vse zainteresirane tako vabimo na prvo predavanje:

V ČETRTEK, 21. JANUARJA 2010
OB 16.30 URI
V SEJNO SOBO GASILSKEGA DOMA DOLNJI LOGATEC
(Tržaška 24, II nadstropje)

 

Za odgovore na dodatna vprašanja je na voljo svetovalec za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami občine na tel.: 01/7590-626 ali po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..


Z veseljem vas pričakujemo,


Občina Logatec – štab Civilne zaščite
ter
Območno združenje Rdečega Križa Logatec

Zadetkov: 1841

V letu 2010 bodo sredstva za kulturo razdeljena po novem pravilniku

Občinski svet Občine Logatec je na svoji 26. redni seji, ki je bila 17. decembra 2009, sprejel nov Pravilnik o (so)financiranju kulturnih programov in projektov v občini Logatec. V njem so določeni pogoji in postopki za (so)financiranje in razdelitev sredstev, namenjenih za kulturne programe in projekte, ki so lokalnega pomena in jih iz javnih sredstev (so)financira Občina Logatec.

Na osnovi pripomb, ki jih je s strani kulturnih društev prejela Občina Logatec in na predlog članov Odbora za družbene dejavnosti je bil ob sodelovanju Občinske uprave in Odbora za družbene dejavnosti pripravljen nov pravilnik, katerega namen je drugačna vsebinska razdelitev (so)financiranja dejavnosti na področju kulture v občini Logatec.

Kako po novem?
V Pravilniku o (so)financiranju kulturnih programov in projektov v občini Logatec se bodo (so)financirali kulturni programi, posamezni kulturni projekti, kulturni projekti s področja založništva in projekti, ki so v interesu Občine Logatec. Za vsakega od naštetih področij so sredstva po posameznih postavkah zagotovljena v Proračunu Občine Logatec.

Za tiste, ki se bodo prijavili na zgoraj omenjeni razpis bo zagotovo v pomoč podrobnejši opis novega pravilnika in meril:
 
Razpisna področja (so)financiranja
Po tem pravilniku se bodo (so)financirali:
- programi kulturnih društev in njihovih zvez,
- projekti kulturnih društev in njihovih zvez, zavodov, skladov, gospodarskih družb, zasebnikov in drugih organizacij, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirani za opravljanje dejavnosti na področju kulture,
- projekti s področja založništva,
- projekti, ki so v interesu občine.

Pravilnik tako predvideva (so)financiranje projektov s področja založništva ločeno od ostalih programov in projektov, na novo pa je predvideno tudi (so)financiranje projektov, ki so v interesu občine. Le-te lahko vsako leto posebej opredeli Občina Logatec v Letnem programu kulture in na podlagi poziva zainteresiranim izvajalcem izvede postopek zbiranja predlogov oziroma ponudb.

Upravičene osebe
Upravičene osebe za dodelitev sredstev so:
a) za programe:
- kulturna društva in njihove zveze, ki imajo sedež oz. delujejo v občini Logatec in so tudi registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin.

b) za projekte:
- kulturna društva in njihove zveze, ki imajo sedež oz. delujejo v občini Logatec in so tudi registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin,
- zavodi, skladi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirani za opravljanje dejavnosti na področju kulture in imajo sedež oz. delujejo v občini Logatec,
- javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja in imajo sedež oz. delujejo v občini Logatec,
- posamezni avtorji, ki s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost ali predložijo osnutek projekta, ki zagotavlja ustrezno kakovost na področju kulture in delujejo v občini Logatec.

Opredelitev programov in projektov
Program je kulturna dejavnost izvajalcev, ki se nanaša na delovanje celotnega društva (zveze) in vsebuje:
- stroške letnega programa z navedbo prireditev, gostovanj, udeležb na tekmovanjih in srečanjih ter drugih projektov, ki se bodo izvajali v tekočem letu javnega razpisa,
- stroške uporabe prostora, ki se uporablja za izvajanje kulturnega programa (najemnina, obratovalni stroški najetega prostora, nakup pisarniškega materiala, stroški vzpostavitve in vzdrževanja informacijskega sistema (telefon, internet)),
- stroške za plačilo dela, ki izhajajo iz drugih odvisnih pogodbenih razmerij, ki so sklenjena z izvajalci,
- stroške izobraževanja (kotizacija, potni stroški, stroški bivanja),
- stroške vzdrževanja in nakupa opreme/osnovnih sredstev, ki morajo biti določeni v finančnem načrtu oz. v programu dela, pri čemer se sofinancira nakup in vzdrževanje tudi drugih pripomočkov za delovanje društva.

Projekt je posamična aktivnost kulturnih izvajalcev, ki je časovno, krajevno, vsebinsko in finančno zaokrožena celota in vsebuje stroške za izvedbo prijavljene prireditve ali gostovanja ali udeležbe na tekmovanju ali srečanju ipd., ki se bo izvajala v tekočem letu javnega razpisa.

Društvo, ki prijavi program, ni upravičeno na prijavo na projekte, razen v primeru prijave pilotnih projektov oz. projektov s področja založništva.

Zveza lahko prijavi program, ki se vrednoti samo po posebnih merilih, projekte, pilotne projekte in projekte s področja založništva.

Razdeljevanje sredstev in strokovna komisija za ocenjevanje in vrednotenje kulturnih programov in projektov
Sredstva za (so)financiranje kulturnih programov in projektov se bodo razdelila v skladu s sprejetimi merili na osnovi javnega razpisa. Merila za vrednotenje programov in projektov pred objavo javnega razpisa, ob soglasju Odbora za družbene dejavnosti, sprejme strokovna komisija za ocenjevanje in vrednotenje kulturnih programov in projektov. Le-ta je tričlanska in jo na podlagi predloga izvajalcev kulturnih dejavnosti, Odbora za družbene dejavnosti in občinske uprave imenuje župan. Vsak član komisije je predstavnik posameznega predlagatelja. Mandat komisije sovpada z mandatom občinskega sveta.

Postopek javnega razpisa
V pravilniku je podrobno opredeljen celoten postopek javnega razpisa:
- objava razpisa,
- odpiranje prispelih vlog,
- ugotavljanje pravočasnosti in popolnosti vlog,
- presoja in ocenjevanje programov in projektov, ki so vsebovani v ustreznih vlogah, glede na merila za ocenjevanje in vrednotenje programa oziroma projekta, kot so bili določeni v objavi razpisa,
- izdaja odločbe, s katero se odloči, katere programe oziroma projekte izvajalca se sprejme v (so)financiranje ter v kakšni višini in katere ne.


Sklepanje pogodb in nadzor nad njimi
Pravilnik natančno opredeljuje postopek sklepanja pogodb in izvajanje nadzora nad njimi ter predvidene ukrepe ob ugotovitvi neizpolnjevanja obveznosti iz pogodbe in nenamenske porabe sredstev.

Merila za ocenjevanje in vrednotenje kulturnih programov in projektov
Merila za vrednotenje programov in projektov niso več sestavni del pravilnika, ampak jih vsako leto posebej pred objavo javnega razpisa, ob soglasju Odbora za družbene dejavnosti Občinskega sveta Občine Logatec, sprejme strokovna komisija za ocenjevanje in vrednotenje kulturnih programov in projektov. Določena so za vsako razpisno področje posebej: za kulturne programe, za kulturne projekte in kulturne projekte s področja založništva.

a) Merila za ocenjevanje in vrednotenje kulturnih programov
Merila se delijo na splošna in posebna in pri vsakih je možno doseči maksimalno 50 točk.

Pri splošnih merilih so merila določena za posamezno področje kulturnega delovanja posebej in zajemajo sledeče skupine:
- pevski zbori, orkestri,
- gledališke in lutkovne skupine,
- folklorne skupine,
- plesne skupine,
- likovna dejavnost, fotografija, film, video,
- literarna dejavnost. 
Njihov namen je, da se skupino na podlagi preteklega udejstvovanja in doseženih uspehov uvrsti v določeno kakovostno skupino.
Posebna merila so za vse skupine enaka. Po njih se bodo ocenjevali: dodelanost prijavljenega programa, ustreznost njegove finančne konstrukcije, sodelovanje na različnih prireditvah, organizacija izobraževanj za člane društva, prijava na državne in/ali evropske razpise, tradicija društva ter odmevnost najbolj obiskane prireditve v preteklem letu.

Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav so ovrednotena s točkami. Vrednost točke se izračuna na osnovi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih kulturnih programov. Najvišje možno število točk po splošnih in posebnih merilih je 100.

Zveza društev, ki se na razpis prav tako lahko prijavi s svojim programom, bo ocenjena le po posebnih merilih in lahko doseže maksimalno 50 točk.

Ob 100% realizaciji programa bo Občina Logatec sofinancirala največ do 85% vrednosti prijavljenega programa.

b) Merila za ocenjevanje in vrednotenje kulturnih projektov
Kulturni projekti se bodo ocenjevali na podlagi sledečih meril:
- inovativnosti, ustvarjalnosti in kakovosti projekta,
- predvidenega dosega projekta,
- finančne konstrukcije projekta,
- udeležbe na občinskih, regijskih, državnih ali mednarodnih prireditvah,
- predvidenega načina izvedbe projekta,
- partnerstva v projektu,
- prijave na državne in/ali evropske razpise.

Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav so ovrednotena s točkami. Vrednost točke se izračuna na osnovi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih kulturnih  projektov. Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni predlagatelj, je 100.

Ob 100% realizaciji projekta bo Občina Logatec sofinancirala največ do 75% vrednosti prijavljenega projekta.

c) Merila za ocenjevanje in vrednotenje kulturnih projektov s področja založništva
Kulturni projekti s področja založništva se bodo ocenjevali na podlagi sledečih meril:
- literarno-umetniške ali znanstveno-strokovne ali domoznanske vrednosti,
- predvidenega dosega projekta,
- finančne konstrukcije projekta,
- povezanosti projekta z obeležitvijo pomembnega dogodka ali obletnice,
- predvidenega načina izvedbe projekta,
- partnerstva v projektu,
- prijave na državne in/ali evropske razpise.

Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav so ovrednotena s točkami. Vrednost točke se izračuna na osnovi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih kulturnih  projektov s področja založništva. Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni predlagatelj, je 100.

Ob 100% realizaciji projekta bo Občina Logatec sofinancirala največ do 75% vrednosti prijavljenega projekta.


Kdaj javni razpis za leto 2010
Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev na področju kulture za leto 2010 bo objavljen v Logaških novicah, ki bodo izšle februarja. V času javnega razpisa bo za vse zainteresirane organizirana tudi delavnica, na kateri se bo moč podrobneje seznaniti z izpolnjevanjem razpisne dokumentacije, na voljo pa vam bomo tudi za vse ostale informacije, povezane z javnim razpisom. Datum delavnice bo objavljen v samem javnem razpisu.

 

Simona Šušteršič Štrukelj,
Občinska uprava

Zadetkov: 1722

Naravne in druge nesreče ne prizanašajo nikomur

Občina Logatec, kakor tudi vse ostale lokalne skupnosti, mora skladno z zakonodajo o lokalni samoupravi ter z materialno krovno zakonodajo varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, uresničevati dva glavna cilja:  preprečevanje nastanka naravnih in drugih oz. antropogenih nesreč ter ublažitev posledic nesreč, če do teh vseeno pride. Za dosego teh ciljev je potrebno izvajati cel ciklus nalog od preventive, pripravljenosti, izvedbi zaščite, reševanja in pomoči, sanacije in vzpostavitve ponovne pripravljenosti. V teh nekaj besedah je skrita vsa umetnost zaščite in reševanja. Gre za kompleksen sistem, ki se dotika marsikaterega področja vsakdanjega življenja kar nakazuje, da gre za izredno tipičen interdisciplinarni sistem v okviru ustroja nacionalne varnosti.

Ko govorimo o nesrečah in o pristojnosti za izvajanje zaščite slehernega državljana, bolje rečeno občana, nastopi ključna in temeljna odgovornost lokalne skupnosti, saj se nesreča ne glede na obseg in krivdo, vedno prične v neki ožji lokalni skupnosti. Občine v Sloveniji imajo glede naravnih nesreč veliko paleto zagat. Slovenija je raznolika, kompleksna in s tem tudi zahtevna za reševanje, saj ni možno obstati na specializaciji za določene vrste nesreč, temveč se je potrebno pripravljat za raznovrstne potrebe.

Kako priti do tega?
Občina mora sprva ugotoviti kakšna je ogroženost njenega teritorija. To stori s pomočjo ugotovitve nevarnosti in tveganja zaradi geografskih, geoloških, vodnih ter drugih naravnih danosti, nenazadnje pa tudi zaradi t.i. antropogenih dejavnikov kot so: naselitev, način gradnje, tipi poselitve, kulturne posebnosti, razvojne strategije itd. Na podlagi vseh teh parametrov se izdela ocena ogroženosti, ki ni nič drugega kot ocena škode za občane (za zdravje ali življenje) in/ali premoženje zaradi več ali manj verjetnih pojavov, ki izhajajo iz tveganj oz. nevarnosti. Slednje so v Logatcu izredno povezane z naravo. Osredotočili bi se na vodno nevarnost. Občina je namreč zelo bogata z vodnimi viri in vodotoki različnih intenzivnosti. Tako kot je z vodo življenje, je lahko z njo tudi razdejanje. Pred 30 leti so bile v nižinskem delu Logatca pogoste poplave in sploh je to kraško področje podvrženo tem pojavom. Z izgradnjo visokega zadrževalnika vode (Mareke, ki nosi ime po istoimenski dolini pod Logaškimi Žibršami) se je zmanjšala ogroženost, ne pa tudi tveganje. V današnjih časih smo priča velikim klimatskim spremembam, ki se odražajo predvsem na mikro - lokalnem nivoju, saj si ne bi mogli drugače razlagat pojav azijskega ciklona »El Nino« v osrednji Evropi oz. v predalpskem kraškem svetu.

Prenova strategije in sistemski pristop
Vse to obrača na glavo ustaljene postopke pripravljenosti in zahteva temeljito prenovo strategije planiranja in optimiziranja usposobljenosti, opremljenosti in operativne pripravljenosti enot za zaščito in reševanje, ki so trenutno na voljo v občini. Najbolj operativna enota so vsekakor gasilci, ki iz leta v leto niso več samo za gašenje, ampak za splošno reševanje. Kot smo že predhodno omenili, je sistem ciklične narave in se mora vedno pričeti s preventivo. Žal je slednja v zadnjih 20 letih dobila premalo glasu v sistemu zaščite, reševanja in pomoči in posledice so vidne sedaj. Gradi in načrtuje se gradnjo tam, kjer teren ni za to primeren oz. je primeren z relativno dragimi gradbeno-tehničnimi posegi v stabilizacijo. V času, ko se spodbuja strnjeno gradnjo, predstavlja ta problem eksponencialno večanje ogroženosti. Z novim načinom načrtovanja in strateškega določanja razvoja prostora v občini bomo lahko za naprej marsikaj rešili, vendar ostanejo nam problemi za nazaj, arhitektonske ovire in podobne okoljsko - prostorske danosti na terenu. Operativne enote morajo to upoštevati in s tem povezano tudi ustanovitelj teh enot – na lokalnem nivoju občina. Potreben je sistemski pristop in miselnost. Enote morajo osredotočiti svoje delo po principu prioritet in verjetnosti za nastanek določenih nesreč. S tem je povezano tudi opremljanje, usposabljanje in nenazadnje financiranje.

Na novo formiran Štab civilne zaščite
Trenutno je v Logatcu najbolj pereča ogroženost pred poplavo. To dejstvo je botrovalo, da smo oktobra 2009, tudi na podlagi izkušenj iz prejšnjih let, ciljno izvedli priprave in vajo »ZIR Logatec 2009«, ki je imela namen preizkusiti operativno pripravljenost in vodenje v primeru večje poplave. Vaja, ki je bila v medijih dodobra opisana, nam je postregla tudi z določenimi vprašanji in rešitvami ter obnovitvenimi usposabljanji. Na novo se je formiral štab Civilne zaščite kot krovni koordinacijski organ operativnih sil, nabavila se je določena oprema za izvedbo zaščitnih ukrepov, nekaj le-te pa se nadejamo nabaviti v prihodnje. Seveda, če bo narava dopustila. Namreč, dogaja se, da se načrtovalci sistema soočamo s prehitrim spreminjanjem podnebja in prepočasnim reagiranjem sistema. Sistem smo predvsem ljudje in le od nas je odvisna stopnja prilagodljivosti. Drugače rečeno: ljudje bodo prej rešili sebe, kot pa da slepo čakajo na pomoč institucij.

Vloga Občine
Klub temu mora občina odigrati svojo vlogo in jo je v zadnjih poplavah (december 2008 in marec 2009) tudi dokaj uspešno izvedla. Enote so se (kot po scenariju za vajo) postavile v pred-alarmno stanje (stanje dežurstva in pripravljenosti, preventive in monitoringa za zgodnje alarmiranje), skladno s prošnjami na pomoč so izvajale zaščitne ukrepe in po potrebi izvedle tudi druge naloge.

Največ težav imamo že poldrugo leto na objektih na Notranjski cesti (med krožiščem in pokopališčem) ter na Jački. Tokrat je požiralnik na Jački prizanesel in je bila škoda relativno minimalna, ponovno pa se je izkazala usodna lega objekta na Notranjski 24, kjer so dve stanovanju praktično v strugi reke Logaščice. Zaradi tega smo bili primorani mlado družino evakuirati in jo začasno nastaniti v Center vojnih veteranov na Blekovi vasi, tako da so praznike preživeli zunaj svojega stanovanja, a vsaj na varnem in toplem. Trenutno se za družino, ki jim je povodenj že četrtič uničil stanovanje, išče začasna nastanitev za daljšo obdobje.

Kako naprej?
Za nadaljnje težave s poplavami smo na zalogo kupili še dodatnih 1000 samonapihljivih protipoplavnih vreč, ki bi jih, skladno z nedavnimi dobrimi izkušnjami, preventivno razdelili med najbolj ogrožene občane že ob napovedi poplave, da si lahko občani sami postavijo vreče tam, kjer menijo da bi lahko voda uhajala v stanovanja. Seveda, pa ni odveč nasvet, da si občani tudi sami in predvsem sami poskrbijo tehnično zaščito, saj določenih sil narave enostavno ne moreš preprečiti v hitrem času in so daljnosežne tehnične rešitve (kot povečanje vodne pregrade Mareke in dodatna pregrada na Črnem potoku) odvisne od kopice dejavnikov, začenši z Ministrstvom za okolje in prostor.

Naj zaključimo tako-le: občina se je in se bo prilagajala in se pripravljala na morebitne večje naravne nesreče, kljub temu je ključnega pomena, da se občani sami zavedajo nevarnosti svojega okolja in poskrbijo zase in za svoje najbližje po svojih močeh, ne čakajoč na »odrešilno armado« Civilne zaščite. Vsak izmed nas je lahko v malem pripadnik civilne zaščite s tem, ko poskrbi za modra in odgovorna lastna dejanja.

Damjan BARUT, spec.
Občinska uprava, Štab CZ

Zadetkov: 2620

Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov:


Arhiv preteklih vsebin