22. oktobra 2017 Bunderla & Godler show - 1. abonmajska predstava gledališkega abonmaja komedije

Nedelja, 22. oktobra 2017, ob 19. uri, Velika dvorana Narodnega doma Logatec
Bunderla & Godler show - 1. abonmajska predstava gledališkega abonmaja komedije
(Odštekan radijski duet, Klemen Bunderla in Jure Godler, se znajde pred hudim izzivom: preživeti dan v etru brez posnetih plošč in reklam - pridružite se jima v maratonski uri in pol glasbe, improviziranih reklam in resnično čudnih gostov, na edinem radijskem šovu, ki se ga splača tudi gledati. Dober glas seže v deveto vas, radio pa še malo dlje: ob zadnjem znaku bo ura za smeh.

Igrata Klemen Bunderla in Jure Godler. Avtor in režija: Jure Karas.

Prodaja vstopnic za izven po ceni 15 eur: www.eventim.si in prodajna mesta sistema Eventim Si.)

Org. in info.: Občina Logatec, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Foto: Miro Majcen, arhiv Špasteater

Zadetkov: 150

Na voljo manj kot dva meseca za oddajo poročil za pridobitev sredstev z razpisov 2015

Občina Logatec je v proračunu za leto 2015 za sofinanciranje humanitarnih dejavnosti, kulture, športa, mladih, starejših, kulturne dediščine in turizma namenila 348.469,30 EUR.

Poraba sredstev do konca septembra 2015
Kulturni programi - 48,85%
Kulturni projekti - 18,6%
Založništvo - 100%
Projekti v interesu Občina - 60,78%
Turizem - 67,76%
Humanitarna - 49,6%
Starejši - 27,9%
Mladi - 25,11%
Šport - 54,10%
Dediščina - 70,93%

Vse upravičence, ki so kandidirali za sofinanciranje svojih dejavnosti s strani Občine Logatec za leto 2015, pred zaključkom razpisnega obdobja spominjamo, da je zadnji rok, ko morajo biti vsa poročila dostavljena na sedež sofinancerja, 23. oz. 27. november 2015 (odvisno od področja oz. pogodbe). Dokumentacije, ki bo dostavljena po tem roku, Občinska uprava ne sme več upoštevati, denarna sredstva pa upravičencem tako zapadejo. V primeru poročanja za dogodke oz. aktivnosti, ki jih boste izvajali med 23. 11. 2015 in 31. 12. 2015, se odda izpolnjen obrazec Izjave, ki je prav tako objavljen na istem mestu na logatec.si, kot ostali obrazci za področje sofinanciranja Občine Logatec. 

Vsako razpisno področje ima svoje posebnosti in različne pogodbene zahteve, zato priporočamo, da upravičenci poročila pripravijo pravočasno in podrobno preverijo vsa pogodbena določila. Z oddajo zahtevane dokumentacije upravičenci ne čakajte do zadnjega dne, ampak jo čim prej dostavite sofinancerju, pri čemer priporočamo, da se z dokumentacijo najprej zglasite pri pristojnem uslužbencu, ki bo preveril ali je vse pripravljeno skladno s pogodbenimi določili. Po preteku zadnjega roka Občinska uprava upravičencev, ne bo več pozivala k odpravi napak ali dopolnitvam, ampak izplačala samo sredstva, ki bodo pravilno dokazana, kakor zahteva pogodba.
Vsi obrazci poročil so na voljo na več mestih spletišča www.logatec.si

Pri pošiljanju omenjenih dokumentov prosimo vse upravičence, da dokumentov ne spenjate s spenjačem.

Občinska uprava

 

Vsebinsko in finančno poročilo:
1. MLADI
2. DEDIŠČINA 
3. HUMANITARNA 
4. STAREJŠI 
5. TURIZEM 
6. PROJEKTI V INTERESU OBČINE
7. KULTURA:
projekti, 
programi, 
založništvo.


Najave sprememb
1. DEDIŠČINA
2. KULTURNI PROGRAMI
3. PROJEKTI, KI SO V INTERESU OBČINE
4. TURIZEM
5. ZALOŽNIŠTVO
6. KULTURNI PROJEKTI


Izjave za dogodke, izvedene med 
23. 11. 2015 in 31. 12. 2015

1. DEDIŠČINA
2. KULTURNI PROGRAMI
3. PROJEKTI, KI SO V INTERESU OBČINE
4. TURIZEM
5. ZALOŽNIŠTVO
6. KULTURNI PROJEKTI


Pregled porabe

Pri vnosu cen v obrazce NE vpisujte pik. 
Pravilen zapis: 2065,22 eur
Napačen zapis: 2.065,22 eur

Zadetkov: 856


Abonma 2014/2015

Vpis abonentov za sezono 2014/2015 je zaključen. V pripravi je sedežni red. Abonenti bodo abonmajske vstopnice in položnice prejeli predvidoma 5 dni pred terminom prve predstave.

Po izboru lanskih abonentov si bomo v prihajajoči abonmajski sezoni predvidoma ogledali naslednje komedije: Goveja župca za dušoPunceSeks in ljubosumnost in Sto svečk za Ježka. Predstave si bo možno ogledati predvidoma v mesecih oktober 2014, november 2014 in februar 2015 in marec 2015. Ker pa imajo gledališča zaradi različnih vzrokov možnost predstavo odpovedati, zamenjati ali prestaviti, vam bomo ob takih primerih pravočasno sporočili spremembe. 

Cena za abonma na sedežih v vrstah parterja od prve do vključno osme je 40 eur, za vse ostale sedeže pa 35 eur.


Določanje sedežnega reda:

V kolikor v lanski sezoni (2013/2014) niste bili abonent in ste se prijavili s prijavnico za redne abonente, bomo vašo prijavo upoštevali kot prijavo novega abonenta. Naziv redni abonent se uporablja samo za abonente zadnje sezone (2013/2014), ne za abonente sezon pred lansko. Redni abonent je tisti abonent, ki je imel abonma v sezoni 2013/2014 in se letos ponovno prijavi.

Kako prijava na abonma vpliva na sedežni red?
Tudi v sezoni 2014/2015 bodo veljala ista pravila, ki določajo vrstni red prijav in posledično sestavo sedežnega reda. Sedežni red se določi po ustaljeni metodi.

Kako poteka razvrščanje po sedežih?
Po vrstnem redu prijavnic. 
Pozna prijava zmanjša veliko možnosti za dobro lokacijo.
1. Najprej razporedimo redne abonente*, in sicer najprej tiste, ki so se odločili za iste sedeže kot v prejšnji sezoni. * Redni abonent je tisti abonent, ki je imel abonma v sezoni 2013/2014 in se letos ponovno prijavi.
2. Nato od prvega do zadnjega, po vrstnem redu prijav, razporedimo tiste redne abonente, ki želijo sedeti bližje ali dlje od odra. 
3. Na koncu zopet od prvega do zadnjega, po vrstnem redu prijav, razporedimo nove abonente.
Vrstni red prijav je ključnega pomena, saj odloča o tem ali boste dobili možnost sedeti bolj spredaj ali ne.

Kako poteka razpored na balkonu?
Razpored na balkonu se prične z razporejanjem abonentov od najvišjih vrst proti najnižjim, torej od vrst številka sedem do ena.

Slišnost igralcev po dvorani
Vsa gostujoča gledališča vedno še posebej prosimo, da bodisi uporabljajo ozvočenje bodisi so bolj glasni. Po preverjanju slišnosti predstav lanske sezone je bilo ugotovljeno, da se je vse igralce slišalo in razumelo po celotni Veliki dvorani Narodnega doma.

V upanju na še eno fantastično sezono vas lepo pozdravljamo.
Občina Logatec

Zadetkov: 1542

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec

Na podlagi prvega odstavka 53a. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A in (109/12)) ter 16. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Logatec na 29. redni seji, dne 4. 9. 2014, sprejel

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve izvedbenega dela Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (Logaške novice, št. 10/12, Uradni list RS; št. 97/12, Logaške novice, št. 12/12-popr., 7-8/13, Uradni list RS. št. 110/13, v nadaljevanju: OPN). Spremeni in dopolni se besedilo OPN in priloga 1, ki je sestavni del odloka.

2. člen
V dosedanji deveti alineji tabele pod naslovom “1.1 Dopustni objekti in dejavnosti” v 112. členu OPN se črta besedilo »: samo izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo za potrebe dejavnosti tehnološkega parka«.

3. člen
OPN je stalno na vpogled na Občini Logatec, v prostorih za okolje in prostor.

4. člen
Ta odlok se objavi v uradnem glasilu Občine Logatec in začne veljati osmi dan po objavi.


Številka: 007-21/2014-15 
Datum: 29. 8. 2014 

Berto MENARD
Župan Občine Logatec

 

Zadetkov: 1995

Odgovor Zvezi kulturnih društev na dopis z naslovom Nova razdelitev denarja – ukinjanje kulturnih društev v Logatcu

Jurij Švajncer, zastopnik Zveze kulturnih društev je v juliju 2013 Občinskemu svetu in Nadzornemu odboru ter medijem posredoval dopis v katerem navaja, da

1. se je Občina Logatec odločila, da bo postopoma ukinila manjša in srednje velika društva, in sicer tako, da se maščuje kulturnicam in kulturnikom, ki so nasprotovali javnemu zavodu in tako da poskuša krčiti sredstva za ljubiteljsko kulturo v prihodnje in ogrožati obstoj društev,

2. je Občina Logatec kulturnim društvom v Logatcu v pouku odločb, ki so bile izdane v okviru javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov za leto 2013,  odvzela pravico do pritožbe,

3. je Občina Logatec velik del sredstev odvzela manjšim in srednje velikim društvom,

4. je Občina Logatec nespoštljiva do kulturnih društev in, da naj sklene anekse k obstoječim pogodbam, s katerimi upravičencem ne bi bilo potrebno izvesti celotnih prijavljenih programov, dobila pa bi vsa odobrena sredstva,

5. Občina Logatec nima izdelane dolgoročne strategije na področju kulture.

Nadzorni odbor Občine Logatec je sprejel sklep, v katerem župana prosi, da do 15. 9. 2013 pripravi odgovor ZKD, v katerem navede na kakšen način bo v bodoče Občina Logatec delila sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo.

Občina Logatec odgovarja na navedbe ter podaja odgovor, katerega je želel tudi Nadzorni odbor.


1. Maščevanje društvom zaradi nasprotovanja javnemu zavodu
Očitki so brezpredmetni, namen občinske uprave ni politično, pač pa strokovno delovanje v skladu z veljavnimi predpisi. Že v oceni stanja in razlogih za sprejetje predloga novega Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v občini Logatec je bilo jasno obrazloženo, da je bil predlog novega pravilnika pripravljen na osnovi težav, s katerimi se je Občinska uprava soočala tekom razpisnega postopka v letu 2012 in na osnovi neusklajenosti s področnim zakonom. Namen novega pravilnika je bil prilagoditev pravilnika potrebam organizacij in materialnemu zakonu s področja uresničevanja javnega interesa za kulturo (ZUJIK), saj se je izkazalo, da je prejšnji pravilnik neskladno z zakonom segmentiral upravičence, ki so se lahko prijavili na razpis in poziv, delo komisij je izvajala samo ena komisija namesto dveh in tudi postopek odločanja ni bil povsem usklajen z zakonodajo. Zakon o lokalni samoupravi jasno določa, da morajo Občine opravljati svoje zadeve in izvrševati naloge v okviru ustave in zakonov in ne po predpisih, ki niso pripravljeni skladno z zakonodajo, in ki zato ne morejo biti transparentni. Nepravilna je navedba, da se sredstva za sofinanciranje kulture v letu 2013 krčijo, saj je višina sredstev, ki jih Občina daje v ta namen, ostala enaka kot je bila v letu 2012. Tako se je Občina Logatec odločila kljub drugačni praksi nekaterih občin, ki so zaradi razmer v državi znižale proračunska sredstva za namen sofinanciranj kulturnih in tudi drugih dejavnosti nevladnih organizacij.

Občinska sredstva namenjena podpori ljubiteljski kulturi bi ljubiteljskim kulturnim društvom morala predstavljati samo to – torej podporo, del pridobljenih sredstev in ne celote. Matični vir financiranja in pomoči ljubiteljskim kulturnim društvom bi namreč moral biti Javni sklad za kulturne dejavnosti Republike Slovenije, kar določa tudi Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2008 – 2011 (v nadaljevanju: RNPK), ki je do sprejetja novega Nacionalnega programa za kulturo še v veljavi.

RNPK v 4. poglavju, ki govori o področjih in dolgoročnih ciljih kulturne politike v točki št. 13. točno določa: »Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti bo v naslednjih letih nadaljeval izvajanje programov, začrtanih v zadnjih letih. Temeljna področja dela sklada bodo:
– sofinanciranje projektov kulturnih društev in skupin,
– sofinanciranje projektov investicijskih posegov in nakup opreme,
– organizacija ljubiteljskih kulturnih prireditev in izobraževanja.«

Med prioritetami in cilji, ukrepi in kazalniki pa RNKP zada izvajalcema, ki sta Ministrstvo za kulturo ali Javni sklad za kulturne dejavnosti, da ustvarita ustrezne pogoje za delovanje kulturnih društev in njihovih zvez ter s spodbujanjem ustvarjalnosti zvišati doseženo raven ljubiteljskih kulturnih dejavnosti; spodbujati sodelovanje slovenskih kulturnih društev in ustvarjalcev s sorodnimi slovenskimi organizacijami v zamejstvu.
Občina Logatec se je že vsa leta kljub določbam RNKP v največji možni meri trudila zagotavljati prostorske in finančne možnosti za izvajanje programov oziroma delovanje ljubiteljskih kulturnih društev in skupin ne glede na njihovo velikost. Ob tem poudarja, da nima namena ogrožati obstoja in delovanja društev oziroma organizacij na področju kulture, saj prav ta v veliki meri prispevajo k zadovoljstvu občank in občanov ter njihovemu aktivnemu in polnemu preživljanju prostega časa.


2. Odvzem pravice do pritožbe
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 27/08 Odl.US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, v nadaljevanju: ZLS) v 67. členu samoupravnim lokalnim skupnostim določa dvostopenjsko odločanje, a samo v primerih, če zakon ne določa drugače, in sicer: »O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z zakonom drugače določeno

Tudi 233. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, v nadaljevanju: ZUP) določa, da o pritožbi zoper odločbo, ki jo je na prvi stopnji izdala uprava samoupravne lokalne skupnosti v upravni zadevi iz izvirne pristojnosti samoupravne lokalne skupnosti, in o pritožbi zoper odločbo, ki jo izda nosilec javnih pooblastil na podlagi predpisa sveta samoupravne lokalne skupnosti, odloča župan. Vendar ZUP že v 3. členu določi subsidiarno uporabo ZUPa s tem, ko določi, da so lahko »posamezna vprašanja upravnega postopka za določeno upravno področje v posebnem zakonu drugače urejena, kot so urejena v tem zakonu, če je za postopanje na takem upravnem področju to potrebno. Na upravnih področjih, za katera je z zakonom predpisan poseben upravni postopek, se postopa po določbah posebnega zakona. Po določbah tega zakona pa se postopa v vseh vprašanjih, ki niso urejena s posebnim zakonom.«

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11; v nadaljevanju ZUJIK) določa javni interes za kulturo, organe, ki so zanj pristojni in odgovorni ter mehanizme za njegovo uresničevanje. Tako ZUJIK ureja tudi področje odločanja v postopkih razpisa in javnega poziva za sofinanciranje kulturnih projektov oziroma programov, in sicer ne samo, kadar tonamenska sredstva razdeljuje pristojno ministrstvo, ampak tudi kadar javna sredstva razdeljujejo samoupravne lokalne skupnosti.
Tretji odstavek 100. člena ZUJIK določa, da se postopki javnega razpisa in javnega poziva uporabljajo tudi za lokalne skupnostis tem, da pristojnosti ministra izvršuje župan oziroma organ, ki je po zakonu pooblaščen zastopati in predstavljati lokalno skupnost. (V skladu s 33. členom ZLS predstavlja in zastopa občino župan.)
Nadalje ZUJIK v:
- 111. in 117. členu ureja zavržbo prepoznih, nepopolnih vlog in vlog, ki so jih vložile neupravičene osebe. Sklep o zavržbi sprejme minister (na ravni lokalne skupnosti: župan oziroma organ, ki je po zakonu pooblaščen zastopati in predstavljati lokalno skupnost).
- 113. in 120 členu ureja izdajo odločbe o odobritvi oziroma zavrnitvi sofinanciranja kulturnih programov in projektov. Odločbo izda minister (na ravni lokalne skupnosti župan oziroma organ, ki je po zakonu pooblaščen zastopati in predstavljati lokalno skupnost) na podlagi poročila strokovne komisije (ki je imenovana na podlagi 20. člena ZUJIK).

Na podlagi navedenega je edino redno pravno sredstvo zoper posamične akte, izdane v postopku javnega razpisa ali poziva na področju kulture ureja peti odstavek 94. člena ZUJIK, ki določa, da je vložitev tožbe v upravnem sporu dovoljena zaradi bistvenih kršitev postopka, izbire izvajalca, ki ne izpolnjuje pogojev oziroma očitne kršitve kriterijev vrednotenja in ocenjevanja. Odpravljena ali za nično izrečena odločba ne vpliva na že sklenjene pogodbe. Na podlagi navedenega ZUJIK, ki predstavlja poseben predpis nasproti ZUP-u, ki je splošen predpis, ne predvideva dvostopenjskega odločanja v predmetnih upravnih postopkih, zato zoper odločbe ni dovoljena in predvidena pritožba, pač pa samo upravni spor.

Občina Logatec je že v letu 2011, ko je pripravljala Pravilnik o sofinanciranju projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec, ugotovila, da ZUJIK določa pri sofinanciranju kulturnih projektov in programov samo enostopenjsko odločanje. Postopke sofinanciranja projektov varovanja kulturne dediščine namreč prav tako določa ZUJIK.

Občinska uprava Občina Logatec je zaradi želje po razjasnitvi in pravilni pripravi predpisa zaprosila za odgovore o pravilnem ravnanju tako Ministrstvo za kulturo kakor Skupnost občin Slovenije. Pravna svetovalka Skupnosti občin Slovenije je pojasnila, da ZUJIK ne pozna dvostopenjskega postopka in, da se v odločbi na koncu prvostopenjskega postopka napiše naslednje besedilo: »Pravni pouk: Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba, dopustno pa je vložiti tožbo na Upravno sodišče Republike Slovenije, Tržaška cesta 68 a, v roku 30 dni od vročitve odločbe.« Z Ministrstva za kulturo pa je Občina Logatec v vednost prejela dopis, ki je bil naslovljen na Službo vlade RS za zakonodajo, Službo vlade RS za lokalno samoupravo, Združenje občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije. V dopisu je ministrstvo izpostavilo ugotovljeno stanje in ob takratni pripravi sprememb ZUJIK vse naslovnike povprašalo za mnenje o ustreznosti odločanja v postopkih javnega razpisa oziroma javnega poziva za sofinanciranje kulturnih programov oziroma projektov na občinski ravni, kot ga ureja ZUJIK. Glede na ugotovitev, da predlog sprememb ZUJIK, kot je bil pripravljen v letu 2011 (a ni bil poslan v proceduro sprejema) in kot je pripravljen v letu 2013 (je v proceduri usklajevanja), ne spreminja postopka odločanja, gre predvidevati, da bo še naprej v teh postopkih, tudi na ravni občin, možno odločati samo enostopenjsko. V kolikor bo občinskim upravam preko inštitucij Skupnost občin Slovenije in Združenju občin Slovenije uspelo prepričati pripravljavca tega zakona, da spremeni postopek iz enostopenjskega v dvostopenjskega, pa bo slednjega lahko upoštevala tudi Občina Logatec. Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v občini Logatec (Logaške novice, št 3/13) namreč v drugem odstavku 1. člena določa, da se za posamezna vprašanja s področja sofinanciranja javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki niso urejena s tem pravilnikom, neposredno uporablja zakon s področja uresničevanja javnega interesa za kulturo. Glede na dejstvo, da je predlog zakona v javni obravnavi in se tiče tudi ljubiteljskih kulturnih društev pa bi pričakovali, da bodo tudi slednja sodelovala pri kreiranju dotičnega zakona.


3. Odvzem sredstev društvom
Namen Občine Logatec ob določanju pogojev javnega razpisa vsekakor ni bil onemogočanje dela manjšim in srednje velikim društvom, ampak uskladitev meril z zakonskimi določbami in pripombami prijaviteljev na predmetni javni razpis. K spremembi pogojev pa je pripomoglo tudi precejšnje negodovanje in kritike prijaviteljev na prejšnji pravilnik in z njim točkovnik. Društva se niso strinjala s sistemom točkovanja, ki po njihovem mnenju ni bil pošten, saj naj ne bi zadostil svojemu namenu in je omogočal, da so bile razlike med dobljenimi zneski med društvi precej majhne, moralo pa bi biti ravno obratno. Nekdanji sistem naj bi bil naravnan tako, da bi nagradil kvaliteto, ki je bila dosežena v preteklem letu oz. dveh. Več točk in posledično več sredstev naj bi prejela društva, ki zaradi svoje kvalitete dosegajo višje rezultate. Za dosego takih kvalitet pa je potrebno več truda in dela, s tem pa nastajajo tudi večji stroški. Kritika društev je šla v smer, da je kvaliteta, ki naj bi bila sorazmerna s stroški, premalo ocenjena in so si odobreni zneski med društvi z rezultati in tistimi društvi, ki rezultatov nimajo, preveč podobni. Poleg tega naj rezultati s tekmovanj ne bi predstavljali skupne točke društvom, saj vsa niso tekmovala. Drugi sklop očitkov pa je bil vezan na preveliko »birokracijo«, kar gre razumeti, saj se je tudi komisija soočala z veliko odgovornostjo ob možnosti, da zaradi velikih količin dokumentacije nenamenoma zgreši kakšno podlago, ki upravičencu lahko prinese točke. Komisija namreč ne sme programov in projektov ocenjevati subjektivno, ampak objektivno, torej na podlagi dokazil. Dokazil se vnaprej ne more pridobiti, kvečjemu jih lahko upravičenci dobijo za nazaj, prav tako pa so logaška kulturna društva ne samo regionalno, ampak tudi na državnem, meddržavnem in svetovnem nivoju zelo uspešna, zato je bilo tudi dokumentacije precej.

V povprečju so društva prejemala okoli 2.000 eur, velikokrat na škodo tistih, ki imajo zaradi doseganja svojih dosežkov velike odhodke. Najnižji znesek v letu 2012 je bil 1.207 eur, najvišji (svetovni prvaki) pa samo 4.315,43 eur. Kar nekaj društev je sredstva za svoje delovanje večinoma pridobivalo samo preko občinskih razpisov, brez, da bi poskušali poiskati vire tudi preko drugih možnosti. Zavedati se je namreč potrebno, da bi morala biti matični vir pomoči ustvarjalcem ljubiteljske kulture država s svojimi izpostavami Javnega sklada za kulturne dejavnosti in njihovimi razpisi. Društva, ki delujejo na področju ljubiteljske kulture, pa lahko pridobivajo sredstva tudi preko drugih virov kot so članarine, sredstva sponzorjev, donatorjev, preko svojih projektov, ki jih prijavijo na evropskih razpisov ali preko svoje dejavnosti tako, da zaračunajo vstopnino ali ceno za svoj nastop, oziroma se kako drugače tržno obnašajo, saj jim zakonodaja to omogoča.

Da bi našla realne, objektivne in merljive rešitve s skupnimi izhodišči za vse morebitne prijavitelje na razpis s področja javnih kulturnih programov, je Občinska uprava iskala možnosti tako v točkovnikih drugih občin, pri članih društev in nazadnje v samem materialnem zakonu. Zakon podaja rešitev, da se sredstva odobri na podlagi porabe na področjih: splošnih stroškov delovanja, stroškov za plačilo dela v skladu s kadrovskim načrtom, stroškov vzdrževanja in nakupa opreme ter na podlagi programskih materialnih stroškov. Prav ti stroški pa predstavljajo tudi skupni imenovalec vsem društvom. Ti stroški nastanejo z dejavnostjo društev in, kakor so društva sama izpostavljala, naj bi bila kvaliteta premosorazmerna s stroški. Za večjo kvaliteto in s tem boljše rezultate je bilo potrebno vložiti več truda in dela in s tem je nastalo tudi več stroškov, zato je bilo najbolj smiselno in učinkovito uporabiti za kriterij prav nastale stroške delovanja društev. Nov sistem je bil decembra 2012 predstavljen tudi predsedniku ZKD Juriju Švajncerju, ki je podal rešitev pri dilemi kako ločiti programe društev, ki delujejo na enem področju (samo ljubiteljska kultura) od programov društev, ki delujejo na več različnih področjih (kultura, mladi, šport, turizem).  

Kakor se je prej točkovalo na podlagi dokazil o rezultatih in drugih dosežkih iz preteklega leta, se dokaze za preteklo leto upošteva tudi sedaj. Namesto kupov dokumentacije, so prijavitelji tako poleg napovedi pričakovanih stroškov v letu 2013, oddali samo eno dokazilo, ki je vsem skupno, torej ga morajo v vsakem primeru pripraviti vsi, obsega pa informacije o skupnih stroških delovanja (splošni, stroški za plačilo dela, stroški vzdrževanja in nakupa opreme), ki so jih imeli v preteklem letu. Namesto točk, s katerimi se je ocenjevalo število prireditev, vrsto prireditev, izobraževanje in podobno, pa je bilo merilo zelo enostavno: 1 eur stroškov = 1 točka.

Občina Logatec je za leto 2013 za programe upravičencev s področja ljubiteljske umetnosti namenila enako višino sredstev kot v letu 2012 (48.000 eur). Ker se višina sofinanciranja ni spremenila, se je predlagateljem od skupne višine napovedanih stroškov za tekoče leto upoštevalo maksimalno 10% odstopanje navzgor od njihovega dvoletnega povprečja skupne višine odhodkov iz zadnjih dveh let, ki so jih dokazovali s kopijami izpolnjenega obrazca Podatkov iz izkaza poslovnega izida, ki so ga društva morala že tako ali tako do konca marca posredoval Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Ajpesu). Predlagateljem, ki izvajajo dejavnosti z različnih področij, pa se je upoštevalo še napovedano razmerje izvajanja dejavnosti s področja kulture, v kolikor so imeli s tega področja odhodke.

Ker pa lahko Občina Logatec z 48.000 eur, kolikor jih je namenila za to področje, samo pomaga pri financiranju izračunane povprečne porabe društev v zadnjih dveh letih v višini 155.839,39 eur in pri njihovih planiranih odhodkih v višini 269.655,00 eur za leto 2013, je v sklepu o razpisu in v razpisni dokumentaciji vsa društva obvestila, da gre samo za sofinanciranje. Vsem društvom pa je bilo jasno predstavljeno, da bodo morala sama poskrbeti za razliko med odobrenimi sredstvi in dejansko višino njihovih stroškov.

 

4. »Nespoštljivost« do društev, sklepanje aneksov k pogodbam ter izvrševanje pogodb

»Nespoštljivost« do društev
Z namenom jasnega razumevanja pristojnosti in vloge javnih uslužbencev, ki so večkrat napačno razumljene, pojasnjujemo, da je javni uslužbenec posameznik, ki sklene delovno razmerje v javnem sektorju. Javni uslužbenec ravna pri izvrševanju javnih nalog častno v skladu s pravili poklicne etike. Javni uslužbenec mora izvrševati javne naloge strokovno, vestno in pravočasno. Pri svojem delu ravna po pravilih stroke in se v ta namen stalno usposablja in izpopolnjuje. Uradniki so javni uslužbenci, ki v organih opravljajo javne naloge. Javne naloge v organih so naloge, ki so neposredno povezane z izvrševanjem oblasti ali z varstvom javnega interesa.

Uradniki oziroma javni uslužbenci tako le opravljajo javne naloge, za katere so pooblaščeni. Pri tem, med drugim, vodijo upravne postopke, o katerih na prvi stopnji, v primeru lokalne skupnosti, odloča direktor občinske uprave, na drugi stopnji pa župan, razen če ima posamezni javni uslužbenec pooblastilo tudi za odločanje ali če zakon drugače določa (ZUJIK) in odloča že župan. Uradniki torej vodijo upravne postopke, ki so predpisani, vprašanje pa je, ali so vsi postopki smiselni ali ne. Veliko bi se dalo narediti s poenostavitvijo teh postopkov, vendar to ni stvar uradnikov, ampak zakonodajalca.

Ljudje pa imamo včasih drugačna pričakovanja, zato nemalokrat pride do slabe volje in izjav, da je kakšen uradnik »nesramen«, »nespoštljiv«, ali da jim »ne gre na roko«, ali da se pri posamezniku »nič ne da«. Vsekakor naloga javnih uslužbencev ni zavajanje in podajanje napačnih informacij, temveč informiranje, ki je skladno s predpisi s posameznega področja dela. Razumljivo je, da so s strani posameznikov, ki svojih želja ne morejo izpeljati, prve negativne opazke namenjene prav uradnikom. Uradnik, kot zapisano, opravlja zgolj javne naloge, za katere je pooblaščen. Zato mora posameznik razumeti, da uradnik ni tista oseba, ki sprejema predpise in ni krivec za nesoglasja ali nestrinjanja. Se pa vsi strinjamo, da bi se dalo postopke poenostaviti in »manj komplicirat«, kar pa je odgovornost našega zakonodajalca.

V kolikor pa avtor očitkov meni, da se je nespoštovanje uradnikov do društev izkazalo v primeru, ko smo bili povabljeni na skupščino ZKD in se je nismo udeležili, pa lahko povemo, da bi se skupščine z veseljem udeležili in predstavili dejansko resnico z istimi argumenti in pravno podlago, kot jih navajamo v tem odgovoru, če bi vabilo prejeli v razumnem času pred datumom skupščine in ne samo dan prej.


Sklepanje aneksov k pogodbam
Vsi upravičenci so se s podpisom pogodbe zavezali, da bodo v vlogi navedene projekte programa izvedli v celoti in korektno ter v obdobju od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Prav tako so se že v vlogi na javni razpis vsi upravičenci pisno zavezali, da bodo pri realizaciji predlaganih vsebin zagotovili sredstva celotne vrednosti predlaganih vsebin, v katere so všteta tudi sredstva za plačilo razlike med zneskom celotne vrednosti predlaganih vsebin in odobrenimi sredstvi Občine Logatec, da bo izvedba predlaganih vsebin v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in, da bodo v roku izpolnili vse pogodbene obveznosti. Na posebnih delavnicah pred iztekom razpisov in preko člankov je Občina Logatec pomagala z navodili o izpolnjevanju razpisnih dokumentacij. Precej društev se je delavnic udeležilo in tudi upoštevalo navodila, zato pri slednjih ne pričakujemo težav. Predmet pogodbe je program, ki ga je posamezni upravičenec podal v vlogi na razpis in se je o sofinanciranju tega programa odločilo z odločbo, zato sklepanje aneksov o zmanjšanju programov  niso mogoči, saj bi bili neposredno v nasprotju z izdanimi in pravnomočnimi odločbami. Upravičencem pa predlagamo, da poskusijo izvesti zastavljeni program bodisi z manjšimi stroški (npr. vabila naj oblikujejo člani društva in ne profesionalni oblikovalci, ki za svoje storitve zaračunajo) bodisi pridobijo še druge vire sofinanciranja.
 
Preverjanje namenskosti dodeljenih sredstev
Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije določa, da se za dodelitev sredstev sklene pogodba med neposrednim uporabnikom in prejemnikom, pri čemer so obvezne sestavine med drugim tudi spisek dokazil, ki jih mora predložiti prejemnik za porabo vsake posamezne vrste subvencije, posojila in drugih oblik sredstev, možnost, da uporabnik kadarkoli preverja namensko porabo sredstev in dolžnost neposrednega uporabnika, da spremlja in nadzira izvajanje pogodbe ter namensko porabo proračunskih sredstev in določilo, da mora prejemnik ob nenamenski porabi sredstev slednja vrniti v proračun skupaj z zakonitimi obrestmi.

Predpisi v primeru pogodb o sofinanciranju poudarjajo namenskost porabe sredstev. V primerih dvoma o namenskosti porabe sredstev, ki se je izraziteje začel kazati v letu 2010, so Evropska unija, Republika Slovenija in tudi lokalne skupnosti pričele s prakso, ki jo omogočajo predpisi s področja obligacijskih razmerij, ki pomaga zagotavljati, da so javna sredstva namensko porabljena, in sicer tudi s preverbo ali je bil denar dejansko nakazan tistemu, ki je naveden na računu. Tudi občine, ki pridobivajo državna oziroma evropska sredstev namenskost dokazujemo ne samo z računi, ampak predvsem z dokazili, da so računi plačani in dokazili, da so projekti uresničeni.

 

5. Ni strategije razvoja kulture / Lokalnega programa za kulturo
Res je, Občina Logatec še nima izdelane dolgoročne strategije razvoja kulture na njenem območju, ima pa letne programe kulture, ki so usklajeni z določili ZUJIK-a in RNPK, kljub dejstvu, da to ni potrebno, pa so dodani tudi posnetki proračunskih postavk, ki zagotavljajo sredstva za izvedbo letnega kulturnega programa. Eden izmed načrtov Občine Logatec je tudi pridobitev Lokalnega programa kulture za večletno obdobje.Kje so rešitve za situacijo društev s področja ljubiteljske dejavnosti?
Občinska uprava Občine Logatec vsako leto sproti preuči prejete kritike in pobude s strani prijaviteljev na razpis in se poskuša v največji meri približati željam in predvsem potrebam društev. Tako jim je za leto 2013 olajšala pripravo vlog in omilila »birokracijo« na najnujnejše, poiskala je do sedaj najbolj smotrno in transparentno rešitev za razdeljevanje sredstev, ki je v skladu z zakonskimi določbami.
Vsako leto se vršijo pogajanja z namenom povečanja sredstev na tej proračunski postavki, saj se zavedamo, da je povečanje te proračunske postavke rešitev Občine Logatec, ki bi zelo pripomogla k boljšemu stanju društev. Ni pa v moči Občine Logatec, da bi namesto društev skrbela za iskanje drugih finančnih virov. Občina Logatec se tudi zaveda možnosti, da se do neke meje lahko nižajo sredstva pri društvih, ki delujejo samo na občinskih proračunskih sredstvih, a v sedanjih časih in razmerah, se bodo morala tudi ta društva pričeti zavedati dejstva, da se pas zateguje na vseh področjih in, da je nerealno pričakovati, da bo Občina Logatec zagotovila sredstva za vse njihove želje in potrebe, ampak se bodo morala za svoje programe in projekte potruditi pridobiti sredstva tudi iz drugih virov. Z gotovostjo lahko trdimo, da imajo dotična logaška društva dobre programe in znotraj njih zanimive in bogate projekte, le valorizirati jih je potrebno. Poleg vsebine jim je potrebno dodati še ceno, ki pa ne sme biti v breme splošno vsem davkoplačevalcem, ampak tistim, ki je namenjena, predstavljati dodatno vrednost in posebno doživetje, za katerega bodo z veseljem prispevali. Občina Logatec se bo seveda še naprej trudila iskati zakonske rešitve, ki bodo najbolj pisane na kožo našim ljubiteljskim društvom. Zavedati pa se je treba, da najverjetneje ne bomo nikoli zadovoljili želja čisto vseh.

 

Na kakšen način, na podlagi katerega občinskega predpisa, katerih kriterijev in po kakšnem postopku bo v bodoče Občina delila sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo ter ali bo zagotovljen dvostopenjski postopek?
Občina Logatec bo v bodoče delila sredstva na podoben način kot jih je v letu 2013, in sicer bodo sredstva razdeljena na podlagi Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v občini Logatec (Logaške novice, št 3/13 (str. 28)), ki velja od 12. 3. 2013 dalje. Sredstva bodo razdeljena v skladu s sprejetimi merili na osnovi javnega razpisa oziroma javnega poziva. ZUJIK v 56. členu določa, da je javni kulturni program kulturna dejavnost, ki je po vsebini in obsegu zaključena celota in jo izvaja kulturni izvajalec, katerega ustanovitelj ni država ali lokalna skupnost, je pa njegovo delovanje v javnem interesu do te mere, da ga država ali lokalna skupnost financira na primerljiv način kot javni zavod. Javni kulturni program je določen s cilji kulturnega izvajalca, ki morajo upoštevati cilje in prioritete kulturne politike in biti relevantni, merljivi, uresničljivi in časovno opredeljeni. Obseg dejavnosti in višina sredstev se določi v skladu s temi cilji na podlagi osnov za izračun iz 27. člena ZUJIK, ki pravi, da so osnove za izračun sredstev splošni stroški delovanja, stroški za plačilo dela v skladu s kadrovskim načrtom, programski materialni stroški in stroški investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme. Podrobnejša metodologija je določena z vladno uredbo. Ker bo razpoložljivih proračunskih sredstev veliko manj kot so želje prijaviteljev, se morajo slednji zavedati, da bodo vsi prijavitelji dobili sorazmerno tudi manj sredstev od pričakovanega in bodo za izvedbo zastavljenih in prijavljenih programov morali sredstva zagotoviti tudi iz drugih virov. Zaradi zagotavljanja, da bodo prijavitelji prijavljali realne zneske in ne potenciranih, pa razmišljamo o uvedbi preverjanja 100% porabe in ne samo porabe do višine odobrenega zneska. Tako bi bil v primeru, če se ugotovi, da je nekdo od prijaviteljev dobil odobrena sredstva na podlagi prenapihnjenih številk in s tem oškodoval ostale prijavitelje, tak prijavitelj primerno sankcioniran. 
Postopek razpisa je določen v ZUJIK, ki prav tako določa tudi enostopenjsko odločanje v tem postopku, zato Občina Logatec ne more samovoljno in mimo predpisa uvesti dvostopenjskega odločanja. V kolikor se bo ZUJIK v tem segmentu spremenil v dvostopenjsko odločanje, pa bo občina tako odločitev zakonodajalca pozdravila in zagotovila tak način odločanja. 
 

Berto Menard
Župan

Zadetkov: 1631

Vabilo k vpisu v gledališki abonma komedije Občine Logatec v sezoni 2013/2014

Spoštovani,

V kolikor bi se radi v dobri družbi sprostili in nasmejali znanim igralskim zasedbam v  komedijah: Tak si, Ko sem bil mrtev, Najstarejša obrt in Pazi M@il!, ki so jih izbrali abonenti pretekle sezone, vas vabimo k vpisu.
Predstave si bo možno ogledati predvidoma v mesecih oktober 2013, november 2013 in februar 2014, marec 2014.
Ker pa imajo gledališča zaradi različnih vzrokov možnost predstavo odpovedati, zamenjati ali prestaviti, vam bomo ob takih primerih pravočasno sporočili spremembe.
Cena za abonma na sedežih v vrstah od prve do vključno osme je 40 eur, za vse ostale sedeže pa 35 eur.


Vpis v abonma
Letošnji vpis novih abonentov v abonma sezone 2013/2014 poteka od 3. do 18. septembra 2013 (18. 9. 2013 do najkasneje 17. ure mora biti prijavnica že na sedežu Občine Logatec).

Pravilno izpolnjene in podpisane prijavnice za nove abonente nam pošljite / dostavite na naslov:
Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, s pripisom »prijava v abonma«.

V primeru elektronskega pošiljanja prijavnice, slednjo izpolnite, (natisnite, če do nje dostopate preko spleta), podpišite in skenirajte, ter sken pošljite na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.. V naslov elektronske pošte napišite: prijava v abonma.

Kako prijava na abonma vpliva na sedežni red?

Tudi v sezoni 2013/2014 bodo veljala ista pravila, ki določajo vrstni red prijav in posledično sestavo sedežnega reda. 
Sedežni red se določi po ustaljeni metodi. Kako poteka razvrščanje po sedežih?

Po vrstnem redu prijavnic.
Pozna prijava zmanjša veliko možnosti za dobro lokacijo.
1. Najprej razporedimo redne abonente*, in sicer najprej tiste, ki so se odločili za iste sedeže kot v prejšnji sezoni. * Redni abonent je tisti abonent, ki je imel abonma v sezoni 2012/2013 in se letos ponovno prijavi.
2. Nato od prvega do zadnjega, po vrstnem redu prijav, razporedimo tiste redne abonente, ki želijo sedeti bližje ali dlje od odra.
3. Na koncu zopet od prvega do zadnjega, po vrstnem redu prijav, razporedimo nove abonente.

Vrstni red prijav je ključnega pomena, saj odloča o tem ali boste dobili možnost sedeti bolj spredaj ali ne.

Kako poteka razpored na balkonu?
Razpored na balkonu se prične z razporejanjem abonentov od najvišjih vrst proti najnižjim, torej od vrst številka sedem do ena.
 
Slišnost igralcev po dvorani
Vsa gostujoča gledališča vedno še posebej prosimo, da bodisi uporabljajo ozvočenje bodisi so bolj glasni. Po preverjanju slišnosti predstav lanske sezone je bilo ugotovljeno, da se je vse igralce slišalo in razumelo po celotni Veliki dvorani Narodnega doma.

 

Pravila za redne abonente (redni= lanskoletni, ki se znova prijavi)

Letošnji vpis v abonma za abonente sezone 2012/2013 poteka od 4. do 16. septembra 2013 (16. 9. 2013 mora biti prijavnica že na sedežu Občine Logatec).

Vpis abonentov iz sezone 2012/2013 je podaljšan do 18. septembra 2013 do 17. ure. Na ta dan do 17. ure mora biti vaša prijavnica že na sedežu Občine Logatec. V kolikor bodo prijavnice stalnih (2012/2013) abonentov tega dne šele oddane na pošto, se jih ne bo več upoštevalo, niti kot prijavnice novih abonentov, saj se 18. septembra 2013 ob 17. uri konča vpis v abonma sezone 2013/2014.

V kolikor boste prijavnice dostavili po 16. septembru 2013, bomo dotične prijave morali upoštevati kot prijave novih abonentov. Prav tako bomo kot prijave novih abonentov upoštevali vse prijave, ki bodo na naš naslov prispele pred 4. septembrom 2013.

Pravilno izpolnjene in podpisane prijavnice za stalne abonente nam pošljite / dostavite na naslov:
Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, s pripisom »abonma«.

V primeru elektronskega pošiljanja prijavnice, slednjo izpolnite, (natisnite, če do nje dostopate preko spleta), podpišite in skenirajte, ter sken pošljite na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.. V naslov elektronske pošte napišite: abonma.


Kako prijava na abonma vpliva na sedežni red?
Tudi v sezoni 2013/2014 bodo veljala ista pravila, ki določajo vrstni red prijav in posledično sestavo sedežnega reda. 
Sedežni red se določi po ustaljeni metodi. Kako poteka razvrščanje po sedežih?
Po vrstnem redu prijavnic.
Pozna prijava zmanjša veliko možnosti za dobro lokacijo.
1. Najprej razporedimo redne abonente*, in sicer najprej tiste, ki so se odločili za iste sedeže kot v prejšnji sezoni.
2. Nato od prvega do zadnjega, po vrstnem redu prijav, razporedimo tiste redne abonente, ki želijo sedeti bližje ali dlje od odra.
3. Na koncu zopet od prvega do zadnjega, po vrstnem redu prijav, razporedimo nove abonente.

Vrstni red prijav je ključnega pomena, saj odloča o tem ali boste dobili možnost sedeti bolj spredaj ali ne. Do 16. septembra 2013 pa ne vpliva na to ali želite obdržati isti sedež ali ne. V kolikor bi kot redni abonent poslali prijavo pred 4. ali po 16. septembru 2013, bomo vašo prijavo upoštevali kot prijavo novega abonenta, kar pomeni, da vas razporedimo na sedeže, ki so še prosti in ne na sedeže, ki ste jih do sedaj imeli ali si jih zaželeli.

Tri možnosti za redne abonente
Redni abonenti lahko izbirajo med tremi možnostmi, in sicer, da obdržijo iste sedeže kot lani, da se pomaknejo bližje odra ali da se pomaknejo stran od odra.

V primeru, ko redni abonenti na prijavnico dopišejo, da bi radi sedeli bližje odra, če to ne gre pa bi radi ohranili iste sedeže, se upošteva, da obdržijo iste sedeže kot lani.

Izbira možnosti bližje odru je lahko tvegana, saj v primeru prijave, ko je pred vami prijavljenih že precej abonentov, ne zagotavlja, da boste dejansko lahko prišli bližje odru. Večkrat se zgodi, da lahko dobite še bolj oddaljeno lokacijo kot ste jo imeli v pretekli sezoni. Prav tako se lahko zgodi, da možnosti za boljšo pozicijo niti ni veliko, saj večina abonentov v prvih vrstah zadrži svoje sedeže, kar pomeni, da se ni sprostilo nobeno mesto ali pa je teh zelo malo. Slednje že več sezon velja predvsem za prvih pet parterskih vrst in za dve vrsti po prehodu, torej vrsti številka osem in devet. Pri ostalih vrstah je bilo za razporeditve bolj ugodno.

Možnosti stran od odra do sedaj ni izkoristilo veliko abonentov.

* Redni abonent je tisti abonent, ki je imel abonma v sezoni 2012/2013 in se letos ponovno prijavi.
Redni abonenti imajo možnost izbirati iste sedeže, kjer so sedeli v lanski sezoni ali nove sedeže, medtem ko lahko nove abonente razvrstimo samo po sedežih, ki so še na razpolago po razdelitvi sedežev med redne abonente.

Ali lahko prijavim še nove abonente, s katerimi želim sedeti skupaj?
Prijava novih, dodatnih oseb na prijavnici rednih abonentov se šteje kot prijava novih abonentov. (Primer: dva abonenta zadnje sezone sta k ogledu abonmaja povabila še drug par, ki doslej ni bil aboniran in vse štiri osebe prijavita na isti prijavnici, s tem, da želita ohraniti ista sedeža zase, njuna prijatelja pa bi sedela na njuni levi ali desni strani v isti vrsti. V tem primeru redna abonenta dobita ista sedeža, njuna prijatelja pa se obravnava kot nova abonenta in lahko dobita proste sedeže, ki so po razdelitvi sedežev rednim abonentom, še na razpolago. Kar pomeni, da bodo zelo verjetno sedeli narazen. Tudi tu se upošteva vrstni red prijave. Lahko se zgodi, da bodo sedeži ravno na levi ali desni strani rednih abonentov še prosti, vendar gre za redka naključja, katerim velikokrat botruje tudi zgodnja prijava.)

V kolikor je v takem primeru na prvem mestu želja, da bi vsi štirje abonenti sedeli skupaj, potem se poišče najboljšo lokacijo, kjer lahko vsi sedijo skupaj, vendar so to  velikokrat zadnje vrste parterja ali že balkonske vrste. A tudi tu se splača s prijavo pohiteti.


V upanju na še eno fantastično sezono vas lepo pozdravljamo.

Zadetkov: 1358


Vabilo k vpisu v gledališki abonma komedije Občine Logatec v sezoni 2012/2013

K vpisu v abonma komedije vabimo nove abonente.
V kolikor bi se radi v dobri družbi sprostili in nasmejali znanim igralskim zasedbam v  komedijah: Sljehernik, Slovenska muska od A do Ž, Star fotr in Vid Valič & Denis Avdić: Udar po moško, ki so jih izbrali abonenti preteklih sezon, vas vabimo k vpisu.

Več o predstavah:

Sljehernik
Igrajo: Iztok Mlakar, Marjuta Slamič, Rok Matek, Teja Glažar, Ajda Toman, Igor Štamulak, Ivo Barišič, Radoš Bolčina
Režiser: Vito Taufer 
Avtor: Iztok Mlakar 
Gledališče: SNG Nova Gorica in Gledališče Koper
Vsebina:
V življenju ni nič gotovega razen smrti in davkov. To zelo dobro ve tudi Mlakarjev slehernik, novodobni slovenski bogataš, katerega duša uživa v blagostanju, dokler na vrata ne potrka brezsrčna izterjevalka, pred katero ni moč ubežati. Iztok Mlakar se je tokrat navdihoval pri Hugu Hofmannsthalu, ki je natanko pred sto leti za salzburški festival napisal Slehernika, igro o smrti bogatega človeka, katere motiv izhaja iz angleške srednjeveške moralitete (The Sononynge of Everyman).

Slovenska muska od A do Ž
Igrajo: Lado Bizovičar, Gašper Konec, Miha Debevc
Režiser: Lado Bizovičar 
Avtor:Lado Bizovičar 
Gledališče:Špas teater
Vsebina:
Slovenci nimamo Leksikona slovenske glasbe. Nič hudega, Lado Bizovičar vas bo popeljal skozi abecedo od Avsenika do Žagarjeve, od popa do rocka, od fuzbal napevov do himne..., od Laibach do Molarja... katerega Molarja? Adis Molarja! Eden in edini, neponovljivi Lado Bizovičar se vrača na oder Špas teatra z izjemno zabavno glasbeno predstavo. Združil je moči z odličnimi glasbeniki in ustvaril parodijo na slovensko glasbo, ob kateri se vam bo ježila koža, usta raztegnila do ušes, mogoče pa pade tudi kaka solzica... od smeha seveda....


Star fotr
Igrata: Janez Hočevar Rifle, Polona Vetrih
Režiser: Jurij Zrnec
Avtor: Bjarni Haukur Thorsson 
Gledališče: Kreker in SiTi Teater BTC
Vsebina:
Smešna plat neizogibnega staranja za vse, ki jih je groza trenutka, ko jim bodo mlajši  prijazno odstopili sedež. Kaj se zgodi, ko vas zapustijo otroci in vaš dom napolnijo vnuki... Janez Hočevar Rifle je smešno STAR in ganljivo FOTR v režiji Jurija Zrneca. Viagra smeha na dedkov račun!


Udar po moško
Igrata: Vid Valič in Denis Avdić.
Režiser: Vid Valič in Denis Avdić
Avtor: Vid Valič in Denis Avdić
Gledališče: Špas teater
Vsebina:
»Kakšne izgovore imajo moški, ki so slabi v postelji? Kaj delajo policaji med službo in jih mi še plačujemo za to! Kakšne težave imajo ljudje z velikimi nosovi in kakšni so naši politiki v postelji? Vse to zveste v predstavi, ki vas zagotovo ne bo pustila ravnodušnega. V tej predstavi sva tako nezabavna, da bi lahko uspavala kravji stampedo. Ogled na lastno odgovornost, priporočava ga tako samskim dekletom, kot tudi otrokom v spremstvu neodgovornih staršev!« Vid Valič, znani voditelj Slovenija ima talent ter X-factor in Denis Avdić, dobitnik dveh Viktorjev, ki jih je prejel kot voditelj na Radiu 1, sta združila moči in udarila po moško! Šalam, ki sledijo druga drugi prekine le krohot publike v dvorani, kateremu ni videti konca…

 

Predstave si bo možno ogledati predvidoma v mesecih oktober 2012, november 2012 in februar 2013, marec 2013.

Ker pa imajo gledališča zaradi različnih vzrokov možnost predstavo odpovedati, zamenjati ali prestaviti, vam bomo ob takih primerih spremembe pravočasno sporočili.

Cena za abonma na sedežih v vrstah od prve do vključno osme je 40 eur, za vse ostale sedeže pa 35 eur.


Vpis v abonma

Letošnji vpis novih abonentov v abonma sezone 2011/2012 poteka od 3. do 20. septembra 2012 (20. 9. 2012 mora biti prijavnica že na sedežu Občine Logatec).

Pravilno izpolnjene in podpisane prijavnice nam pošljite / dostavite na naslov:
Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, s pripisom »prijava v abonma«.

V primeru elektronskega pošiljanja prijavnice, slednjo izpolnite, (natisnite, če do nje dostopate preko spleta), podpišite in skenirajte, ter sken pošljite na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.. V naslov elektronske pošte napišite: prijava v abonma.


Kako prijava na abonma vpliva na sedežni red?

Tudi v sezoni 2012/2013 bodo veljala ista pravila, ki določajo vrstni red prijav in posledično sestavo sedežnega reda. 

Sedežni red se določi po ustaljeni metodi. Kako poteka razvrščanje po sedežih?

Po vrstnem redu prijavnic.
Pozna prijava zmanjša veliko možnosti za dobro lokacijo.
1. Najprej razporedimo redne abonente*, in sicer najprej tiste, ki so se odločili za iste sedeže kot v prejšnji sezoni.
2. Nato od prvega do zadnjega, po vrstnem redu prijav, razporedimo tiste redne abonente, ki želijo sedeti bližje ali dlje od odra.
3. Na koncu zopet od prvega do zadnjega, po vrstnem redu prijav, razporedimo nove abonente.

Vrstni red prijav je ključnega pomena, saj odloča o tem ali boste dobili možnost sedeti bolj spredaj ali ne. Do 17. septembra 2012 pa ne vpliva na to ali želite obdržati isti sedež ali ne. V kolikor bi kot redni abonent poslali prijavo pred 1. ali po 17. septembru 2012, bomo vašo prijavo upoštevali kot prijavo novega abonenta, kar pomeni, da vas razporedimo na sedeže, ki so še prosti in ne na sedeže, ki ste jih do sedaj imeli ali si jih zaželeli.

Tri možnosti za redne abonente
Redni abonenti lahko izbirajo med tremi možnostmi, in sicer, da obdržijo iste sedeže kot lani, da se pomaknejo bližje odra ali da se pomaknejo stran od odra.

V primeru, ko redni abonenti na prijavnico dopišejo, da bi radi sedeli bližje odra, če to ne gre pa bi radi ohranili iste sedeže, se upošteva, da obdržijo iste sedeže kot lani.

Izbira možnosti bližje odru je lahko tvegana, saj v primeru prijave, ko je pred vami prijavljenih že precej abonentov, ne zagotavlja, da boste dejansko lahko prišli bližje odru. Večkrat se zgodi, da lahko dobite še bolj oddaljeno lokacijo kot ste jo imeli v pretekli sezoni. Prav tako se lahko zgodi, da možnosti za boljšo pozicijo niti ni veliko, saj večina abonentov v prvih vrstah zadrži svoje sedeže, kar pomeni, da se ni sprostilo nobeno mesto ali pa je teh zelo malo. Slednje že več sezon velja predvsem za prvih pet parterskih vrst in za dve vrsti po prehodu, torej vrsti številka osem in devet. Pri ostalih vrstah je bilo za razporeditve bolj ugodno.

Možnosti stran od odra do sedaj ni izkoristilo veliko abonentov.

* Redni abonent je tisti abonent, ki je imel abonma v sezoni 2011/2012 in se letos ponovno prijavi.

Redni abonenti imajo možnost izbirati iste sedeže, kjer so sedeli v lanski sezoni ali nove sedeže, medtem ko lahko nove abonente razvrstimo samo po sedežih, ki so še na razpolago po razdelitvi sedežev med redne abonente.


Ali lahko prijavim še nove abonente, s katerimi želim sedeti skupaj?
Prijava novih, dodatnih oseb na prijavnici rednih abonentov se šteje kot prijava novih abonentov. (Primer: dva abonenta zadnje sezone sta k ogledu abonmaja povabila še drug par, ki doslej ni bil aboniran in vse štiri osebe prijavita na isti prijavnici, s tem, da želita ohraniti ista sedeža zase, njuna prijatelja pa bi sedela na njuni levi ali desni strani v isti vrsti. V tem primeru redna abonenta dobita ista sedeža, njuna prijatelja pa se obravnava kot nova abonenta in lahko dobita proste sedeže, ki so po razdelitvi sedežev rednim abonentom, še na razpolago. Kar pomeni, da bodo zelo verjetno sedeli narazen. Tudi tu se upošteva vrstni red prijave. Lahko se zgodi, da bodo sedeži ravno na levi ali desni strani rednih abonentov še prosti, vendar gre za redka naključja, katerim velikokrat botruje tudi zgodnja prijava.)

V kolikor je v takem primeru na prvem mestu želja, da bi vsi štirje abonenti sedeli skupaj, potem se poišče najboljšo lokacijo, kjer lahko vsi sedijo skupaj, vendar so to  velikokrat zadnje vrste parterja ali že balkonske vrste. A tudi tu se splača s prijavo pohiteti.

Kako poteka razpored na balkonu?
Razpored na balkonu se prične z razporejanjem abonentov od najvišjih vrst proti najnižjim, torej od vrst številka sedem do ena.
 
Slišnost igralcev po dvorani
Vsa gostujoča gledališča vedno še posebej prosimo, da bodisi uporabljajo ozvočenje bodisi so bolj glasni. Po preverjanju slišnosti predstav lanske sezone je bilo ugotovljeno, da se je vse igralce slišalo in razumelo po celotni Veliki dvorani Narodnega doma.


V upanju na še eno fantastično sezono vas lepo pozdravljamo.

Zadetkov: 1078

Zbor krajanov KS Naklo, 25. 11. 2011

Na podlagi 80. člena Statuta občine Logatec (Logaške novice, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo) sklicuje župan občine Logatec Berto Menard, v zadevi zahteve po predstavitvi javnosti projekta Center za ravnanje z odpadki Notranjske, Istre in Krasa (v nadaljevanju: CERO NIK),

zbor krajanov Krajevne skupnosti Naklo,

ki bo potekal, 25. 11. 2011, v prostorih Narodnega doma Logatec, z začetkom ob 18. uri, z naslednjim dnevnim redom:
- seznanitev s projektom CERO NIK,
- razno.

Vabimo vas, da se zbora udeležite v čim večjem številu.
       
Berto MENARD, l.r.
župan Občine Logatec

Zadetkov: 242


Mednarodna reševalna vaja IPA SI-QUAKE 2011 v Logatcu od 19. do 22. oktobra 2011

Spoštovani,

obveščamo vas, da v okviru projekta EU Uprava RS za zaščito in reševanje pripravlja mednarodno reševalno vajo IPA SI - QUAKE 2011, ki bo potekala od 19. do 22. oktobra 2011.

Vaja bo temeljila na predpostavki katastrofalnega potresa v osrednji Sloveniji in na kateri bo sodelovalo okoli 180 reševalcev iz držav Hrvaške, Srbije, Črne Gore, Makedonije, Kosova, Albanije in Turčije. Reševalci bodo nastanjeni v centru vojnih veteranov Logatec, delovišča pa bodo na območju centra Logatec, v industrijski coni Logatec ter v Postojni, Ljubljani in v Kranju.

V zvezi s tem vas obveščamo, da smo na območju centra vojnih veteranov že pričeli z izgradnjo delovišč za vajo in da bodo do začetka vaje potekala tudi različna druga dela za pripravo mednarodne vaje.

Tuje enote bodo v Slovenijo prispele 19. oktobra popoldne in bodo iz nastavitvenega centra Logatec dnevno migrirale na različna delovišča. Konvoje enot bodo spremljala vozila Civilne Zaščite. Enote bodo Slovenijo zapustile 23. oktobra 2011.

V času vaje prosimo vse občane Logatca na večjo pazljivost v prometu in za višjo stopnjo strpnosti,  še posebej na relaciji avtocesta – Center vojnih veteranov Logatec.

Za vse dodatne informacije smo na voljo na Upravi RS za zaščita in reševanje Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. oz. na www.sos112.si.

Zadetkov: 1941

Vpis v abonma komedije za nove abonente poteka do 5. oktobra 2011, pohitite s prijavami

Spoštovani,

julija smo rednim abonentom poslali nabor predstav, izmed katerih so s pomočjo glasovanja izbrali štiri predstave, ki bi si jih radi v sezoni 2011/2012 ogledali. Izmed 24 predstav so največ glasov zbrale naslednje predstave: 39 stopnic, Nežka se moži, Balkanska špijonka (Špasteater je predstavo preimenoval) in Čefurji raus! Predstave si bo možno ogledati predvidoma na naslednje termine: petek, 21. oktober 2011, četrtek, 15. december 2011, petek, 24. februar 2012 in petek, 30. marec 2012. Ker pa imajo gledališča zaradi različnih vzrokov možnost predstavo odpovedati, zamenjati ali prestaviti, vam bomo ob takih primerih pravočasno sporočili spremembe.

Cena: za sedež v parterju, v vrstah od 1 do 8 (vključno z vrsto št. 8) je 40 eur, za vse ostale sedeže je cena 35 eur.

V parterju je ob uri zadnjega vnosa sprememb na voljo še 24 mest.  


Vpis v abonma

Letošnji vpis v abonma za nove abonente poteka do 5. oktobra 2011. (Vpis lanskih abonentov se je iztekel 15. septembra. Vsi prijavljeni od 15. septembra dalje bodo vpisani kot novi abonenti.)
Pravilno izpolnjene in podpisane prijavnice nam pošljite / dostavite na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, s pripisom »abonma«.

V primeru elektronskega pošiljanja prijavnice, slednjo izpolnite, natisnite, podpišite in skenirajte, ter sken pošljite na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.. V naslov elektronske pošte napišite: abonma.
Prijavnico dobite tukaj.

Izgled zasedenosti dvorane (bela polja = prosta mesta)

1413121110987654321
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
1413121110987654321
              8
              9
              10
              11
              12
              13
              14
              15
              16
              17
1413121110987654321
                1
                2
                3
                4
                5
                6
                7
16151413121110987654321 

 

Kako prijava na abonma vpliva na sedežni red?
Tudi v sezoni 2011/2012 bodo veljala ista pravila, ki določajo vrstni red prijav in posledično sestavo sedežnega reda. 

Sedežni red se določi po ustaljeni metodi. Kako poteka razvrščanje po sedežih?

Po vrstnem redu prijavnic.
Pozna prijava zmanjša veliko možnosti za dobro lokacijo.
1. Najprej razporedimo redne abonente*, in sicer najprej tiste, ki so se odločili za iste sedeže kot v prejšnji sezoni.
2. Nato od prvega do zadnjega, po vrstnem redu prijav, razporedimo tiste redne abonente, ki želijo sedeti bližje ali dlje od odra.
3. Na koncu zopet od prvega do zadnjega, po vrstnem redu prijav, razporedimo nove abonente.

Kako poteka razpored na balkonu?
Razpored na balkonu se prične z razporejanjem abonentov od najvišjih vrst proti najnižjim, torej od vrst številka sedem do ena.
 
Slišnost igralcev po dvorani
Vsa gostujoča gledališča vedno še posebej prosimo, da bodisi uporabljajo ozvočenje bodisi so bolj glasni. Po preverjanju slišnosti predstav lanske sezone je bilo ugotovljeno, da se je vse igralce slišalo in razumelo po celotni Veliki dvorani Narodnega doma.

V upanju na še eno fantastično sezono vas lepo pozdravljamo.

Zadetkov: 961


CERO NIK na Gregorjevem sejmu 2011 in fotografije sistema CERO Celje

Foto: Siniša Rančov

CERO NIK javnosti predstavljen 12. marca 2011 na stojnici na Gregorjevem sejmu.
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 01
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 02
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 03
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 04
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 05
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 06
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 07
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 08
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 09
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 10
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 11
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 12
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 13
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 14
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 15
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 16
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 17
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 18
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 19
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 20
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 21
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 22
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 23
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 24
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 25
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 26Vpogled v CERO Celje
Cero Celje 01
Cero Celje 01
Cero Celje 02
Cero Celje 02
Cero Celje 03
Cero Celje 03
Cero Celje 04
Cero Celje 04
Cero Celje 05
Cero Celje 05
Cero Celje 06
Cero Celje 06
Cero Celje 07
Cero Celje 07
Cero Celje 08
Cero Celje 08
Cero Celje 09
Cero Celje 09
Cero Celje 10
Cero Celje 10
Cero Celje 11
Cero Celje 11
Cero Celje 12
Cero Celje 12
Cero Celje 13
Cero Celje 13
Cero Celje 14
Cero Celje 14
Cero Celje 15
Cero Celje 15
Cero Celje 16
Cero Celje 16
Cero Celje 17
Cero Celje 17
Cero Celje 18
Cero Celje 18
Cero Celje 19
Cero Celje 19
Cero Celje 20
Cero Celje 20
Cero Celje 21
Cero Celje 21
Cero Celje 22
Cero Celje 22
Cero Celje 23
Cero Celje 23
Cero Celje 24
Cero Celje 24
Cero Celje 25
Cero Celje 25
Cero Celje 26
Cero Celje 26
Cero Celje 27
Cero Celje 27
Cero Celje 28
Cero Celje 28
Cero Celje 29
Cero Celje 29
Cero Celje 30
Cero Celje 30
Cero Celje 31
Cero Celje 31
Cero Celje 32
Cero Celje 32
Cero Celje 33
Cero Celje 33
Cero Celje 34
Cero Celje 34
Cero Celje 35
Cero Celje 35
Cero Celje 36
Cero Celje 36
Cero Celje 37
Cero Celje 37
Cero Celje 38
Cero Celje 38
Cero Celje 39
Cero Celje 39
Cero Celje 40
Cero Celje 40
Cero Celje 41
Cero Celje 41
Cero Celje 42
Cero Celje 42
Cero Celje 43
Cero Celje 43
Cero Celje 44
Cero Celje 44
Cero Celje 45
Cero Celje 45
Cero Celje 46
Cero Celje 46
Cero Celje 47
Cero Celje 47
Cero Celje 48
Cero Celje 48
Cero Celje 49
Cero Celje 49
Cero Celje 50
Cero Celje 50
Zadetkov: 914

Objava rezultatov - telefonska anketa za projekt Cero NIK

Občina Logatec je s pomočjo podjetja za poslovno sodelovanje UNEP, d. o. o. iz Ljubljane izvedla telefonsko anketo vezano na projekt Cero NIK, s pomočjo katere se je, poleg ostalih aktivnosti, želelo pridobiti mnenje občanov o omenjenem projektu.

Anketa je bila izvedena 1. in 2. marca 2011 na območju Logatca, in sicer po naključnem izboru.

Anketa je zajemala vzorec N= 701 anketirancev, ki so odgovarjali na dva sklopa vprašanj, in sicer: ali prebivalci področja Logatca poznajo zasnovo projekta Cero NIK (pritrdilni oziroma nikalni odgovor) ter kam naj bi se umestil načrtovan projekt.

Realizatorji ankete so v obdobju med 1. in 2. marcem 2011 uspeli priklicati 448 anketirancev  (kar predstavlja 63,9% odziva – dovolj za vrednotenje) in ugotovili, glede na zastavljeni vprašanji, naslednje:
1. Ali poznate projekt Cero NIK?
- Odgovor DA = 227 (50,67 %)
- Odgovor NE = 221 (49,33 %)
- Skupaj: 448

2. Vprašanje se je glasilo, kam bi po vašem mnenju (anketiranca) bilo smotrno umestiti projekt…, in sicer z možnostjo odgovora:
- Obrobje občine ob avtocesti v bližini počivališča Lom, odgovori: 234 (52,24 %)
- V industrijski coni KLI, odgovori: 92 (20,53 %)
- Drugam (kam po mnenju anketiranca) je odgovorilo: 122 (27,23 %)


Berto Menard
župan Občine Logatec

Zadetkov: 1170

17. marca 2011 Predstavitev projekta CERO NIK

Četrtek, 17. marca 2011, ob 18. uri, Velika dvorana Narodnega doma
Predstavitev projekta CERO NIK
Org in info: Občina Logatec, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., 01/ 759 06 00
Zadetkov: 18

CERO NIK na Gregorjevem sejmu 2011

Zainteresirano javnost obveščamo, da bo projekt CERO NIK posebej predstavljen tudi na Gregorjevem semnju v Logatcu, 12. marca 2011. Vabljeni na stojnico CERO NIK.
Zadetkov: 390

Družno podprli projekt CERO NIK

17 občin Notranjske, Istre in Krasa (NIK) potrdilo sodelovanje pri izgradnji Centra za ravnanje z odpadki  (CERO NIK) – Občina Logatec v vlogi nosilke projekta – Center naj bi bil zgrajen v logaški občini do konec leta 2015

V drugi polovici januarja so se v prostorih Občine Hrpelje-Kozina sestali župani, podžupani in predstavniki občin: Bloke, Borovnica, Cerknica, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Koper, Ilirska Bistrica, Izola, Log-Dragomer, Loška Dolina, Piran, Pivka, Postojna, Sežana, Vrhnika in Logatec, z namenom poiskati skupno rešitev za predelavo mešanih komunalnih odpadkov, ki jih ustvarijo prebivalci omenjenih občin. Zbrani so po vsebinski razpravi ustno sprejeli predlog župana občine Logatec Berta Menarda, da naj bi se novo zgrajeni objekt Centra umesti v prostor v bližini avtocestnega počivališča Lom 1 v občini Logatec. Naša občina je tako postala nosilka omenjenega projekta, ustanovil pa se je tudi tričlanski projektni svet, ki ga sestavljajo župan občine Vrhnika Stojan Jakin, podžupan občine Piran Gašpar Gašpar – Mišič, ki nastopa v vlogi koordinatorja, ter župan občine Logatec Berto Menard.  Naloga sveta je pripraviti  obseg projekta, ki se nanaša tudi na pripravo dokumenta identifikacije investicijskega projekta ter iskanjem odgovora, kam z minimalnimi ostanki odpadkov po njihovi obdelavi.

Projekt Center za obdelavo odpadkov Logatec (COOL), ki naj bi imel svojo lokacijo v Industrijski coni Logatec za KLI-jem in ga je v preteklem županskem obdobju peljala Občina Logatec, je pod zdajšnjim županom dobil nov naziv ter ustreznejšo in za občane sprejemljivejšo lokacijo. Center naj bi namreč stal na zemljišču, ki je  v bližini avtoceste, komunalna vozila se bodo tako izognila vožnji skozi večja naselja, v njegovi neposredni okolici pa se ne nahajajo stanovanjski objekti. Zemljišče v velikosti treh hektarjev je v tretinski lasti Občine Logatec, dve tretini pa sta v zasebni lasti. Za odkup je Občina pripravljena odšteti okoli 8 EUR/ m², kar je predvidena cena na podlagi uradne cenitve zemljišča. Dejstvo, da je omenjeno zemljišče v območju Nature 2000, katere namen je ohranjanje biotske raznovrstnosti, in sicer tako, da varuje naravne habitate ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, pomembnih za Evropsko unijo (EU), po zagotovilih logaškega župana ne bi smelo vplivati na izpeljavo projekta, saj naj dejavnost obdelave odpadkov ne bi škodljivo vplivala na okolje, kar je na srečanju županov potrdila tudi država.
Začrtani cilji in dogovori pa bodo v prihodnjih mesecih zahtevali veliko dela s strani Občinskih uprav posameznih občin. Ustni dogovor bo treba najprej zapečatiti z ustreznim podpisom pogodbe o medsebojnem sodelovanju, potem pa sledi pospešena priprava vloge za pridobitev nepovratnih sredstev evropskega kohezijskega sklada, in sicer  do velikost 35 milijonov evrov. Rok za oddajo vloge se hitro bliža in prijavljitelju nalaga, da jo na Službo vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko odda v začetku poletnih mesecev.

Vrednost celotne investicije bo tako razdeljena med občine pristopnice k projektu, državo ter (EU), in sicer: lastna sredstva pogodbenih strank – investitorja in sovlagatelja – v približni višini 30 odstotkov ter nepovratna sredstva (kohezijski sklad EU in sredstva RS) v približni višini 70 odstotkov.

Novi projekti, ki so kakorkoli povezani z odpadki v lokalni skupnosti navadno naletijo na negativen odziv občanov. »Izgradnja Centra za predelavo odpadkov ne bo imela negativnega vpliva na okolje, njegova izgradnja bo zagotovila tudi nekaj novih delovnih mest, hkrati pa bomo zadostiti določilom direktivam EU o ravnanju z odpadki. Predvsem bomo na ta način skušali na področju teh občin urediti problematiko, vezano na odlaganje odpadkov, in se tudi tako izognili situaciji, ki se je zgodila v Neaplju. »je o novem projektu povedal župan občine Logatec Berto Menard. Po zagotovilih Menarda, se bodo logaški občani pred izgradnjo Centra s sodobno tehnologijo za mehansko obdelavo odpadkov podrobneje  seznanili tudi na javni razgrnitvi projekta.

Občinska uprava
Zadetkov: 2801

Obveščanje lastnikov o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin

V teh dneh so slovenska gospodinjstva prejela brošuro, v kateri so na enem mestu zbrane informacije v zvezi s poskusnim izračunom vrednosti naših nepremičnin.

Geodetska uprava Republike Slovenije bo v času od 29. septembra do 4. oktobra 2010 vsem lastnikom nepremičnin poslala obvestilo iz katerega bo razvidna poskusno izračunana vrednost vaše nepremičnine ter podatki, ki se o nepremičnini vodijo v različnih javnih evidencah. Lastniki nepremičnin bodo lahko na določene podatke podali pripombe. Navodila, kako lahko lastniki spreminjajo in dopolnjujejo podatke ali podajajo pripombe, so navedena v brošuri, kateri so priloženi obrazci. Podatke bo možno spremeniti tudi s pomočjo spletne aplikacije, ki bo od 29. septembra 2010 dostopna na spletnem naslovu www.obvescanje.si.

V času od 4. oktobra do 17. novembra 2010 bo potekala javna razgrnitev predlogov modelov vrednotenja nepremičnin, na podlagi katerih je bila izračuna poskusna vrednost vaše nepremičnine.

Predlogi modelov vrednotenja nepremičnin so dostopni na spletnem naslovu: www.obvescanje.si oziroma bodo na vpogled v prostorih Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec,  in sicer vsak ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure in ob petkih od 8. do 13. ure.

Priporočilo Geodetske uprave Republike Slovenije je, da vsak lastnik skrbno preveri podatke o svoji nepremičnini ter morebitne spremembe podatkov posreduje Geodetski upravi Republike Slovenije.

Še več informacij glede vrednotenja lahko najdete tudi na naslednjih spletnih straneh:
Zbirka vrednotenja: http://prostor3.gov.si/zvn/zvn/ZVN.html
Register nepremičnin: http://prostor3.gov.si/javni
Navodila za spreminjanje podatkov: http://www.obvescanje.si
http://e-prostor.gov.si/fileadmin/projekti/Obvescanje/Mediji/Sporocilo_javnost_20_9.pdf

Občinska uprava

Zadetkov: 13898

Vpis v abonma komedije Občine Logatec zaključen

10. septembra 2010 se je zaključil vpis v abonma komedije, ki ga organizira Občina Logatec. Abonenti boste prejeli pisemsko pošiljko z vstopnicami, položnicami in zgibankami približno dva tedna pred prvo predstavo, ki bo 29. oktobra 2010.

Vse predstave bodo uprizorjene v Veliki dvorani Narodnega doma Logatec.

 

Kontaktne in dodatne informacije: 
Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, p.p. 60, 1370 Logatec
Tel.: (01) 759 06 00, Fax.: (01) 759 06 20
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Dodatne informacije o predstavah bodo na voljo na spletišču občine Logatec v dneh pred posamezno predstavo, zato nas obiščite na www.logatec.si, oziroma na tem zavihku, kjer ravnokar spremljate to vsebino, namenjenem prav gledališkemu abonmaju z naslovom: http://logatec.si/Gledališki-abonma/.

Narodni dom Logatec je lociran na Tržaški cesti 44, desno od Upravnega centra Logatec, gledano s Tržaške ceste.
Parkirišča so na voljo pri Narodnem domu ter nasproti in pred Upravnim centrom Logatec.
(Vhod na parkirišče poleg UCL je izven delovnega časa UCL z zadnje strani, zapornica za izstop se odpre samodejno).


Kako do vstopnic za izven in vstopnic za silvestrsko predstavo? 
Vstopnice za izven za vsako izmed abonmajskih predstav in vstopnice za silvestrsko predstavo bodo na voljo na prodajnih mestih:

Upravni center Logatec
recepcija
Tržaška cesta 50 A
1370 Logatec
Tel.: (01) 759 06 00
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
www.logatec.si

Knjigarna in papirnica DZS Logatec
Tržaška cesta 19
1370 Logatec
Tel.: (01) 759 98 41

Turistična pisarna Naklo
Tržaška cesta 17
1370 Logatec
Tel.: (01) 754 15 18

Vstopnice za izven bo možno kupiti teden dni pred predstavo, vstopnice za silvestrsko predstavo pa od začetka decembra dalje.

Abonmajske predstave sezone 2010/2011 so:

Ločeni odpadki
(29. 10. 2010 ob 20. uri, Velika dvorana Narodnega doma Logatec)
Predstavo je režiral Boris Kobal, uprizarja pa jo Cafe teater.
Štirje uveljavljeni mojstri satire, Boris Kobal, Jaša Jamnik, Lotos Vincenc Šparovec in Miha Brajnik se tokrat lotevajo povsem vsakdanjih problemov naše sodobnosti. Skozi oči različnih skupin, od planincev in povzpetnikov, do obrtnikov, stereotipno nakazujejo naš odnos do delikatnih tem, kot so starost, narodna in verska pripadnost, istospolna usmerjenost, popivanje, prosjačenje brezdomcev na ulicah in še kaj. Celoto povezujejo pogrebci, ki na pokopališču s sarkazmom komentirajo dogajanje.

Fotr
(26. 11. 2010 ob 20. uri, Velika dvorana Narodnega doma Logatec)
V monokomediji Fotr se pod režijsko taktirko Nataše Barbare Gračner preizkuša Lado Bizovičar, ki ga k nam v goste predvidoma v novembru pripeljeta SiTi Teater BTC in Kreker. Postati oče ni posebej zapleteno, se pa zaplete takoj za tem. Sveže pečeni oče prihaja z besedo na dan. Ni ati, ni oči, ni ata in ni tata..., Lado Bizovičar je fotr.

Od Boga poslan
(25. 2. 2011 ob 20. uri, Velika dvorana Narodnega doma Logatec)
Matjaž Javšnik je avtor, režiser, glavni igralec, skratka Od Boga poslana oseba, ki nam bo predstavila trnovo pot grobarja Jožeta, ki od zibke do rakve nenehno išče ljubezen ali pa vsaj požirek žganja. Komedija je prejela nagrado Staneta Severja. Odigrana je bila skoraj 500 krat, odlično sprejeta pa je bila tako med publiko kot med strokovno javnostjo.

Obisk stare gospe
(25. 3. 2011 ob 20. uri, Velika dvorana Narodnega doma Logatec)Za zaključek 12. sezone abonmaja komedije se že veselimo komedije, v kateri blesti celotna igralska zasedba SNG Nova Gorica. Režijo je prevzel Dušan Jovanović, na odru pa se bo zvrstilo preko 20 igralcev: Milena Zupančič k.g., Blaž Valič, Ivo Barišič, Ana Facchini, Branko Ličen, Mira Lampe Vujičić, Marjuta Slamič, Bine Matoh, Teja Glažar, Arna Hadžialjević, Kristijan Guček, Gorazd Jakomini, Iztok Mlakar, Radoš Bolčina, Jože Hrovat, Milan Vodopivec, Miha Nemec, Medea Novak, Helena Peršuh, Dušanka Ristić, Peter Harl, Nejc Cijan k.g., Nevenka Vrančič.
Gre za spektakelsko komedijo iz leta 1958, avtorja Friedricha Dürrenmatta, ki v njej ne prizanaša nikomur, temveč neusmiljeno šiba vse sloje družbe in vse veje oblasti ter z ostrino in aktualnostjo dokazuje, da je to delo za 21. stoletje: mesto v recesiji in njegovi prebivalci nestrpno in z velikimi upi pričakujejo visok obisk, saj se domov vrača ena najbogatejših žensk, ki se je pred mnogimi leti revna potepla v veliki svet. Župan in meščani srčno upajo, da bo njihova Claire prinesla svež kapital za zagon propadlih tovarn in s tem spodbudila gospodarsko rast.

Podani so okvirni datumi predstav.
Zaradi objektivnih težav gostujočih gledališč lahko v programu nastopijo spremembe, o katerih boste abonenti pravočasno obveščeni.

Zadetkov: 1839

Ob občinskem prazniku 2010

Spoštovane Logatčanke, spoštovani Logatčani,

leto je naokoli in pred nami je zopet mesec september, ki ima v občini Logatec prav poseben, praznični pridih. 20. septembra 1875 je z delom začelo Okrajno glavarstvo Logatec, ki je bilo v tistih dneh preseljeno iz Planine v Logatec. Občinski svet je z odlokom 125 let pozneje določil 20. september za občinski praznik naše občine, ki ga že nekaj let obeležujemo s Slavnostno sejo Občinskega sveta Občine Logatec ob občinskem prazniku s podelitvijo občinskih priznanj ter številnimi kulturnimi, športnimi in drugimi prireditvami. Z veseljem vas vabim na praznično obarvane dogodke  tega meseca, ki vas zagotovo ne bodo pustili ravnodušnih. Vsem skupaj iskreno želim čim več veselih septembrskih dni ter prisrčno vabljeni na osrednji slavnostni dogodek, kjer bomo tudi letos podelili najvišja občinska priznanja tistim, ki so naši skupnosti dali največ.

Vaš župan
Janez Nagode
Zadetkov: 1291


V soboto, 17. oktobra 2009 bo poplavilo Logatec - Reševalna vaja ZiR Logatec 2009

Štab Civilne zaščite in Občina Logatec v sodelovanju z enotami za zaščito in reševanje v občini Logatec organizirata reševalno vajo z naslovom  "ZiR Logatec  2009", na kateri bo prikazanih nekaj vrst reševanja ob večjih poplavah na poplavnem območju vodotokov Reke in Logaščice.

Vaja bo temeljila na predpostavki, da se ob neugodnih vremenskih napovedih predvideva vnovično poplavo kot je bila 31.3.2009. Poplavljena bodo poslopja in nižje ležeči predeli ob strugah Reke in Logaščice, prišlo bo tudi do izlivanja suhe vodne pregrade. Škoda bo na objektih, nekaj bo poškodovanih občanov, ki so skušali reševati premoženje. Potrebna bo tudi začasna nastanitev oseb, ker bo nekaj stanovanj neuporabnih.
Namen vaje je, da se preizkusi štabno vodenje oz. koordinacijo vseh struktur za zaščito in reševanje v občini Logatec ter da se preveri možnosti skupnega sodelovanja pri hitrem odzivanju in izvajanju zaščitnih ukrepov v primeru napovedane nesreče – poplave. Na vaji se bo izvedla simulacija evakuacije ogroženih oseb s poplavljenih področij in izvedba začasne nastanitve le-teh, ob iztekanju vode iz strug Reke in Logaščice pa bodo gasilci in tehnične enote iz pogodbenih organizacij skušali postaviti protipoplavni nasip na klasičen način (z vrečami peska) ter z novimi samonapihljivimi gel vrečami.

Vajo bomo izvajali v soboto, 17. oktobra 2009,  med 9. in 17. uro na območjih Dolnjega Logatca, Blekove vasi, Jačke ter suhega zadrževalnika vode Mareke.

Tako mirujoči kot tekoči promet bosta ta dan nekoliko motena, vendar popolnih zapor ne bo.

Preizkušali bomo tudi alarmiranje s pomočjo siren,  zato že sedaj prosimo za strpnost in razumevanje ter morebitno sodelovanje.

O vseh dogajanjih bodo občani obveščeni preko medijev s klasičnimi sporočili  za javnost in preko občinske spletne strani, ki bo v realnem času prenašala dogajanje v sliki in videu.

Zadetkov: 2597

Vsak četrtek ob 16.30 Ure pravljic za najmlajše v Knjižnici Logatec

Vsak četrtek, ob 16.30, Knjižnica Logatec
URE PRAVLJIC ZA NAJMLAJŠE
Org in info: Knjižnica Logatec 01 7541-722 / Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Zadetkov: 1182

Vsak četrtek ob 16. uri Ure pravljic za najmlajše v Knjižnici Rovte

Vsak četrtek, ob 16. uri, Knjižnica Rovte
URE PRAVLJIC ZA NAJMLAJŠE
Org in info: Knjižnica Logatec 01 7541-722 / Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Zadetkov: 1289

Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov:


Arhiv preteklih vsebin