Občinska uprava se predstavi - Področje okolja in prostora

Področje okolja in prostora, ki deluje znotraj občinske uprave.

Področje, ki ga trenutno vsebinsko pokrivajo štiri osebe, je zelo obsežno ter strokovno zahtevno. Zaposleni na tem oddelku izvajajo upravne, strokovne in druge naloge na področju priprave in izvajanja občinskih razvojnih planov in projektov, na področju prostorskega planiranja in urejanja prostora ter varstva okolja. Zadolženi so za: opravljanje strokovnih in organizacijskih nalog, ki se nanašajo na urejanje naselij in druge posege v prostor, pripravo programov za opremljanje zemljišč s komunalno infrastrukturo, odmero komunalnega prispevka ter pripravo strokovnih gradiv, ki so podlaga za izdelavo občinskih prostorskih planskih in izvedbenih aktov.

Prav sprejem Občinskega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: OPN) predstavlja eno izmed vsebinskih prioritet. OPN je prostorski akt, ki bo predstavljal podlago za vse posege v prostor v občini Logatec, kar pomeni, da bodo v njegovi vsebini zapisana merila  za gradnjo hiš, proizvodnih objektov in enostavnih objektov. Sestavljen je iz strateškega in izvedbenega dela. Izvedbeni del določa namensko rabo prostora, izvedbene pogoje ter območja za katera se pripravi podrobnejše načrte, v strateškem delu pa gre za opredelitev ciljev in izhodišč prostorskega razvoja, zasnovo komunalne opremljenosti, opredeljena so območja naselij ter razpršene poselitve ter usmeritve za prostorski razvoj občine.

OPN bo nadomestil do sedaj veljavne prostorske akte – prostorsko ureditvene pogoje, na podlagi katerih občani dobijo informacije o možnosti gradnje. Kot je bilo že omenjeno, gre za eno izmed prioritetnih nalog s katero se zaposleni na tem področju dela ukvarjajo že od leta 2007. Čeprav se zdi, da se OPN sprejema že lep čas, je treba povedati, da gre za zapleten in kompleksen postopek sprejemanja. Treba je razumeti, da gre na eni strani za velika pričakovanja pobudnikov, ki so podali razvojne pobude, večinoma za spremembo kmetijskih zemljišč v stavbna, ter razvojne pobude Občine, po drugi strani pa za varovalne in varstvene režime, ki jim sledijo nosilci urejanja prostora.

Zaposleni na področju okolja in prostora na Občini Logatec vsebinsko pripravljajo naslednje dokumente:
- Potrdila o namenska rabi zemljišč (ali gre stavbno oz. kmetijsko zemljišče - podlage za odločitev o gradnji);
- Lokacijska informacija (vsebuje določbe iz prostorskega akta (bodoči OPN) – prepis vsebin iz prostorskega akta, ki se nanašajo na gradnjo, posege v okolje itd.);
- Pridobivanje podatkov o postavitvi enostavnih objektov (lopa, garaža, nadstrešek);
- Izdaja odločb - obremenjevanje okolja s hrupom
- Izdaja odločb – o zapori ceste (prekopavanje, zapora, prireditev);
- Potrdila o parcelaciji zemljišč (pogoji na podlagi katerih se zemljišče lahko parcelira oz. deli na manjše dele);
- Oglaševanje, plakatiranje (postavitev oglasnih panojev, tabel za celotno področje občine) ;
- Sodelovanje pri pripravi državnih prostorskih aktov (ceste, plinovodi);
- Register nepremičnin (sodelovanje pri predaji gradiva za namensko rabo zemljišč za evidenco GURS);
- Izdaja urbanističnih mnenj s pojasnili (predvsem o skladnosti posegov v prostor);
- Priprava idejnih zasnov (zunanja ureditev Sekirice, male parkovne površine, itd.).

Za posamezna vprašanja, vezana na dejavnosti s področja okolja in prostora na Občini Logatec, so vam s strani Občinske uprave na voljo:
 mag. Katja Žagar: vsebinsko pokriva celotno področje okolja in prostora na Občini Logatec.;
 Mira Celarc: potrdila o namenski rabi zemljišča, lokacijska informacija, odločbe – hrup, evidenca pobud za spremembo namenske rabe zemljišča;
 Darja Kavčič: odločbe – komunalni prispevek, gospodarske javne službe;
 Zoran Žagar: projektni pogoji za poseg v varovalni pas, soglasje na projektne rešitve, soglasje za priključitev, odločbe – zapora ceste, odločbe – prekopavanje, odločbe – oglaševanje in plakatiranje.


Romana Hribar
Občinska uprava


Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov: