Varstvo in varovanje kulturne dediščine na Logaškem

"Kulturna dediščina je eden najpomembnejših temeljev naše istovetnosti, zato sta varovanje, obnova kulturne dediščine in sporočanje njenih vsebin javnosti izjemnega pomena za naš razvoj in ustvarjalnost, ki se navdihuje v dediščini,« je zabeleženo v Resoluciji o Nacionalnem programu za kulturo 2008 – 2011.

(foto: Grad Logatec, arhiv Občine Logatec)

Kaj sodi v javni interes na področju varstva kulturne dediščine
V javni interes na področju varstva kulturne dediščine sodijo identificiranje dediščine, njenih vrednot in vrednosti, njeno dokumentiranje, preučevanje in interpretiranje; hranitev dediščine in preprečevanje škodljivih vplivov nanjo; omogočanje dostopa do dediščine ali do informacij o njej vsakomur, še posebej mladim, starejšim in invalidom; predstavljanje dediščine javnosti in razvijanje zavesti o njenih vrednotah; vključevanje vedenja o dediščini v vzgojo, izobraževanje in usposabljanje; celostno ohranjanje dediščine; spodbujanje kulturne raznolikosti s spoštovanjem različnosti dediščine in njenih interpretacij ter sodelovanje javnosti v zadevah varstva in obnove.

V naštete procese so aktivno vključene pristojne inštitucije z različnih področij, vse od občinskih uprav, resornih ministrstev, Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Zavoda RS za varstvo narave, inšpektoratov, osnovnih šol, itd.

Občina Logatec skrbi tako za varstvo kot varovanje enot naravne in kulturne dediščine
Pri varstvu in varovanju kulturne in naravne dediščine ni Občina Logatec nobena izjema, saj skladno s svojim statutom in resolucijo o Nacionalnem programu za kulturo intenzivno skrbi tako za varstvo vse dediščine na tem področju, kakor za  varovanje kulturne dediščine, ki jo ima v lasti ter aktivno uresničuje kulturno politiko. (»Varstvo« so pravni, upravni, organizacijski, finančni in drugi ukrepi države, pokrajin in občin, namenjeni obstoju in obogatitvi dediščine, posamezne ukrepe varstva, razen pravnih in upravnih, izvajajo tudi drugi subjekti varstva. »Varovanje« je takšno ravnanje z dediščino, ki z rednim vzdrževanje in obnovo omogoča obstoj vrednot dediščine in njeno uporabo vsaj v najmanjšem obsegu).

Različne vrednote so različno varstveno zaščitene, zato so tudi posegi vanje različno zahtevni. A ne glede na vrsto režima, za vse vrednote dediščine po zakonu velja, da mora za njihovo varovanje in ohranjanje skrbeti njen lastnik, pri čemer sta mu v skladu s predpisi dolžna pomagati lokalna skupnost in država, ki je v ta namen vzpostavila javno službo varstva dediščine. Občine skladno z zakonodajo lastnikom dediščine pri varovanju pomagajo s sofinanciranjem projektov obnov preko javnih razpisov, na katere se morajo lastniki prijaviti z izdelanimi projekti in pogoji ter soglasji zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Občina Logatec na tak način lastnikom dediščine pomaga že dolga leta.

Kdo mora varovati dediščino?
Težave pa nastopijo drugje, in sicer pri dojemanju javnosti kdo in kako naj bi varoval kulturno dediščino. Razlage gredo večinoma v smer: če je neka hiša razglašena za spomenik lokalnega pomena, mora za njeno varovanje poskrbeti lokalna skupnost – Občina, v kolikor pa je neka domačija razglašena za spomenik državnega pomena, pa mora za obnovo, sanacijo, vzdrževanje, torej varovanje, skrbeti država. Narobe. Še vedno je lastnik te vrednote tisti, ki mora skladno z zakonodajo varovati svoje premoženje. V nasprotnem primeru lahko pristojni zavod za varstvo kulturne dediščine lastniku z odločbo odredi delno ali celotno izvedbo določenih ukrepov za izvedbo varovanja. V kolikor lastnik ne izvede zadanih ukrepov, zavod sam izvede oziroma organizira izvedbo varovanja, od lastnika pa terja povrnitev stroškov, pri čemer se lastnik ne more sklicevati na obremenitve zaradi zvišanih stroškov varovanja, ki so nastali zaradi opustitve varovanja in rednega vzdrževanja.

Občina Logatec vsako leto pomaga lastnikom pri obnovah
Na področju Občine Logatec je v registru kulturne dediščine vpisanih 209 vrednot kulturne dediščine, medtem ko beležimo 144 naravnih vrednot.
Kar 77,7 % vrednot je v lasti posameznikov ali pravnih oseb, 11 % v državni lasti, 10,7 % v lasti Občine Logatec, ki je v 0,6 % primerih tudi solastnica vrednot.

Kakor že rečeno, skladno s predpisi Občina Logatec vsako leto varovanju kulturnih vrednot, ki niso v njeni lasti, ampak v lasti posameznikov, preko javnega razpisa nameni sofinancerska sredstva. Da bo sofinanciranje varovanja vrednot dediščine v bodoče še bolj učinkovito, bo občinska uprava v prihajajočih mesecih pripravila nov pravilnik o sofinanciranju tega področja, ki čaka na sprejetje pri Občinskem svetu. Za sofinanciranje akcij zaščite kulturne dediščine za leto 2011 je Komisija za dodeljevanje sredstev za sofinanciranje akcij zaščite kulturne dediščine prilagodila točkovnik, ki je sedaj še bolj pisan na kožo lastnikom in dediščini v njihovi lasti, saj se je komisija osredotočila na vrste in stanje zaščitenih enot. Lastniki dediščine pa so se morali predhodno prijaviti na javni razpis za sofinanciranje teh akcij. Razpis je bil objavljen po sprejetju občinskega proračuna, nanj pa sej je prijavilo šest prijaviteljev.

Varovanje občinskih enot dediščine in promocija
Sofinanciranje projektov varovanja vrednot dediščine pa ni edini način, kjer Občina Logatec uresničuje kulturno politiko.

V letih 2009 in 2010 je bilo na področju varstva in varovanja vrednot kulturne in naravne dediščine narejenih veliko velikih korakov.

V jeseni 2009 je Občina Logatec v sedmih jezikih izdala publikacijo Dobrodošli v Logatcu, Logatec – stičišče naravnega in kulturnega bogastva. Monografija je požela veliko navdušenje izven meja občine pa tudi domačini so jo dobro sprejeli.

V letu 2009 je Občina Logatec kandidirala na evropska sredstva in tudi na domačem,  Heliosovem razpisu, kjer je s svojo prijavo prepričljivo zmagala in prejela največ sredstev, investirala v obnovo litoželeznega vodnjaka in Tollazzijeve štirne na Čevici, hkrati pa pridobila evropska sredstva za obnovo vodnega zbiralnika Kotla v Grčarevcu, ki ga je tudi dala obnoviti.

(Pozimi 2010/2011 so bila v parki pred litoželeznim vodnjakom na Čevici izvedena dela povezana s plinsko napeljavo, njeni izvajalci pa bodo s sanacijo parkovne ureditve do sredine marca 2011 zopet vzpostavili prvotno stanje parka in obnovljeni vodnjak bo zopet prišel do pravega izraza.)

Maja 2010 so vsa gospodinjstva po občini brezplačno prejela karto Logatca, ki nosi poudarek na spoznavanju kulturne in naravne dediščine. Poleg karte je Občina Logatec poskrbela tudi za izdajo promoblokov, ki so namenjeni obiskovalcem naših krajev in prav tako nosijo poudarek na vrednotenju naravnih in kulturnih vrednot.

Vseskozi od vzpostavitve spletišča www.logatec.si, Občinska uprava posreduje informacije o dediščini tudi preko spletne strani, ki bo v 2011 s pomočjo predstavnikov Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, s katerimi že vsa leta zelo dobro sodeluje, še dodatno nadgradila digitalne zapise. Poleg tega se je Občina Logatec kot pilotni projekt vključila v sistem DEDI, Enciklopedijo naravne in kulturne dediščine na Slovenskem. Resolucija Nacionalnega programa za kulturo o digitalizaciji namreč pravi, da digitalizacija, digitalne vsebine, digitalne storitve in javna dostopnost na področju kulture, medijev in kulturne dediščine niso bistvenega pomena le za trženje omenjenih in z njimi povezanih področij kreativne industrije in turističnega gospodarstva, temveč pomenijo tudi osnovo za neposredno uporabo digitalnih kulturnih vsebin v procesih izobraževanja, usposabljanja, vseživljenjskega učenja in raziskovanja. Digitalne kulturne vsebine so eden od najučinkovitejših instrumentov za dvig prepoznavnosti in konkurenčnosti Slovenije in njenega gospodarstva kot celote.

S svojimi akcijami bo Občina Logatec nadaljevala tudi v prihodnje
V letu 2011 bo javnosti predstavila najprej dve informacijski tabli s podobno vsebino, kasneje pa bo izdelala še nekaj informacijskih tabel, ki bodo predstavljala posamezne dediščinske znamenitosti. Določeno promocijsko gradivo je potrebno ponatisa, trg pa tudi želi še novih načinov promocije, ki je že v pripravi. Poleg naštetega je pripravljena Strategija razvoja turizma občine Logatec, ki obsega tudi varstvo in varovanje kulturne in naravne dediščine, skozi posebno promocijo pa bi bilo potrebno javnosti predstaviti tudi poseben dediščinski dragulj, katerega javnost ne pozna in se ne zaveda njegove vrednosti, in sicer lekarniško zbirko mr. ph. Janeza Kristana.

Da Občina Logatec z njenim vodstvom in zaposlenimi v občinski upravi vseskozi poskuša intenzivno pomagati tudi na področjih, kjer nima pristojnosti, a želi vseeno premakniti stvari z mrtvih točk in doseči maksimalno za svoje občane in kraj, pa pričajo nenehni stiki s pristojnimi službami in srečanja. Na enem izmed zadnjih srečanj s predstavnikoma Zavoda za varstvo kulturne dediščine so bile med drugim podrobneje obravnavane teme Mihove domačije in nekaterih spomenikov v lasti Občine Logatec. Odločitev, kaj se bo zgodilo z Mihovo domačijo, enim izmed dveh spomenikov državnega pomena na Logaškem, ki se vsak dan spreminja v še večji kup ruševin, pa je v rokah lastnikov – fizičnih oseb, katerim Občina Logatec v času krize, žal ne more pomagati z odkupom.

Renata Gutnik
Občinska uprava


Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov:


Arhiv preteklih vsebin