Blokiran račun Občine Logatec zaradi tožbe Petrola

Občina Logatec ima zaradi tožbe Petrola, d. d. (Petrol) blokiran račun – Ustavljene investicije in zastavljeni projekti – Občinska uprava si prizadeva rešiti nastalo situacijo, katere zgodba se vleče že  18 let

Zgodba s Petrolom se je, in to naj poudarimo, začela že davno pred županskim mandatom Berta Menarda, in sicer v letu 1993. Takrat je bila sklenjena pogodba o odplačnem prenosu pravice uporabe na nepremičninah med družbo Petrol, podjetje za notranjo in zunanjo trgovino ter finančno poslovanje ter Občino Logatec – Sklad stavbnih zemljišč občine. Družbi Petrol je bilo prodano zemljišče, ki se nahaja na levi strani takoj na vhodu v Industrijsko Obrtno Cono v Logatcu – objekti med železniško progo in priključkom v IOC Logatec. Kot kaže se družba Petrol, kot lastnica zemljišča, ni nikoli vpisala v zemljiško knjigo.

Dejstvo je, da so se stvari zapletle s ponovno prodajo istih zemljišč družbi Silan, podjetje za promet z nepremičninami, d.o.o. Ljubljana (Silan). Po pregledu dokumentov, ki smo jih imeli na voljo, je mogoče ugotoviti, da se je to zgodilo tudi zaradi dejstva, da je enkrat deloval Sklad stavbnih zemljišč v okviru občine Logatec, nato kot neke vrste »samostojni subjekt« v Okviru Občine Logatec in še kasneje kot Javno podjetje »Stavbna zemljišča« Logatec, d. o. o.. V stanju prenašanja pristojnosti iz Občine Logatec na Sklad stavbnih zemljišč občine Logatec in nato na Javno podjetje Stavbna zemljišča, pa se je zgodila ponovna prodaja istega zemljišča. Kljub ugotovitvi, da se je isto zemljišče prodalo dvakrat, in da so najverjetneje potekali pogovori med nekdanjim županom Občine Logatec Janezom Nagodetom in družbo Petrol, do rešitve nastale situacije ni prišlo. Petrol je vložil tožbo, na poslano tožbo tedanje vodstvo žal ni odgovorilo. Sledila je zamudna sodba, ki je v celoti potrdila tožbeni zahtevek družbe Petrol. Predvidevamo tudi lahko, da če bi tedanje vodstvo v roku odgovorilo na tožbo, bi bila lahko odločitev sodišča tudi drugačna in Občina se danes najverjetneje ne bi znašla v tako težki situaciji.

O tem, kdo je kriv za stanje, v katerem se Občina nahaja, bo pokazal čas. Če bo potrebno bo o odgovornosti odločalo sodišče, kazensko in civilno, Občinska uprava ter župan pa ne želi dajati nobenih sodb o tem, kdo je kriv in kdo ne. Zgodba je zagotovo zapletena, zato se je Občina Logatec – vodstvo po strokovno pravno pomoč obrnila na odvetniško pisarno, zadevo pa bo pregledal tudi nadzorni odbor Občine Logatec.

Kaj se je dejansko dogajalo v preteklosti v zvezi z omenjeno zadevo, naj ugotovijo pristojne službe. Naloga Občinske uprave - vodstva v tem trenutku je, da sanira stanje. Res je, kot je bilo mogoče zaslediti iz objav nekaterih medijev, da ima Občina Logatec od 18. marca 2011 dalje zaradi prejetega sklepa o izvršbi s strani sodišča v zvezi s tožbo s strani družbe Petrol, blokiran transakcijski račun. To pomeni, da je z izvajanjem vseh dejavnosti, ki so v njeni pristojnosti, omejena. Problem blokiranega računa se odraža na izvajanju že zastavljenih ali načrtovanih projektov, seveda pa to pomeni, da finančnega priliva tudi ni za tiste službe in zavode, ki se financirajo iz Občinskega proračuna – vrtci, zdravstveni dom, knjižnica itd..

Za ponedeljek, 4. aprila 2011, se je Občina Logatec odločila sklicati tudi tiskovno konferenco, na kateri je predstavila situacijo, v kateri se je znašla zaradi omenjene dvojne prodaje istega zemljišča in neodzivnosti nekdanjega vodstva Občine na tožbo Petrola. Na njen je bilo povedano tudi, da zaradi blokade računa nima denarja za nakazilo plač javnim uslužbencem v vrtcih, knjižnici ter občinski upravi. Občinska uprava, ki si je ves čas, od trenutka izvršbe na njenem računu, prizadeva storiti in uporabiti vse pravne poti, da bi lahko vsak mesec uporabila vsaj del zadržanih sredstev za zagotavljanje najnujnejših aktivnosti ter plače zaposlenih je v torek, 5. aprila 2011, vseeno uspela izplačati plače za mesec marec 2011. Ministrstvo za finance, Uprava za javne prihodke je namreč pri izplačilu, deblokadi dela sredstev Občine, upoštevala 17. člen Zakona o financiranju občin (ZFO-1), ki pravi, da sredstva iz dohodnine ne smejo biti zasežena za plačilo dospelih obveznosti, kot so npr. plače zaposlenih itd. Takoj naslednji dan so bile poravnane tudi obveznosti iz naslova materialnih stroškov tako javnih zavodov, ki se financirajo iz občinskega proračuna, kot za osnovno delovanje Občine. Kljub vsemu, ima Občina še naprej blokiran svoj transakcijski račun in vsi ostali prihodki, ki pridejo na račun Občine Logatec, se avtomatično prenakažejo na račun družbe Petrol. Občina v tem trenutku še vedno čaka na sklep sodišča o dovolitvi porabe sredstev; in sicer o minimalni mesečni porabi, ki bo zadostovala za osnovno delovanje Občine.

Naj povemo, da je o zadevi – tožbi že odločeno s pravnomočno odločbo, vendar mora sodišče v izvršilnem postopku odločiti o datumu prenehanja teka zamudnih obresti zaradi sprejete odločbe Ustavnega sodišča ter prakse Vrhovnega sodišča. Kot omenjeno, je višina dolga določena s pravnomočno sodno odločbo in znaša nekaj manj kot 2,2 milijona evrov. Občina Logatec pa je zaradi prakse Vrhovnega sodišča in teka zamudnih obresti bila mnenja, da dolg znaša nekaj več kot milijon evrov, saj naj bi obresti prenehale teči z 31. decembrom 2001. To pomeni, da občinska uprava v tem momentu čaka na odločitev sodišča, in sicer v delu, ko bo odločalo o višini zamudnih obresti. Glede na dogodke iz preteklih let, ko so Občino vodili drugi in se neuspešno dogovarjali z družbo Petrol o zamenjavi zemljišč in podobnem, je sedanje vodstvo Občine mnenja, da mora o zadevi do konca odločiti sodišče. To bo tudi podlaga za nadaljnje pogovore z odgovornimi v družbi Petrol, in sicer o tem, na kakšen način bo Občina odplačevala dolg. Koliko časa in na kakšen način bo ta dolg odplačan, je v tem trenutku težko reči. Vodstvo Občine upa in si prizadeva, da bi dolg odplačali obročno, v najslabšem primeru pa ga bo treba plačevali tako, kot določa Zakon o izvršbi in zavarovanju, kar pomeni, da se bodo na predlog Petrola zasegala denarna sredstva na dolžnikovem računu in z rubežem premičnin. A naj še enkrat poudarimo, da si strokovne službe na Občini skupaj z najeto zunanjo pravno pomočjo trudijo, da bi stvari rešili tako, da do tega ne bo prišlo.


                                                                               
Berto Menard
župan Občine Logatec


Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov: