Oglaševanje v občini Logatec

Odlok o plakatiranju iz leta 1991 je bil v svoji vsebini prešibak za urejanje vseh razmer in razmerij, ki se pojavljajo v današnjem času in okolju, zato je Občinski svet Občine Logatec v letu 2009 sprejel Odlok o oglaševanju v občini Logatec. Odlok o oglaševanju v občini Logatec celostno ureja tematiko oglaševanja in se materialno dopolnjuje z že sprejetim Odlokom o občinskih taksah.

• Odlok določa: tipološka in oblikovna definicija objektov in naprav za oglaševanje; merila za postavitev in obliko objektov in naprav za oglaševanje; pridobivanje pravice uporabe lokacij oglaševanje za lastne potrebe; oglaševanje za potrebe volitev. 
• Odlok opredeljuje kazenske določbe, če pravna oseba ali podjetnik posameznik ravna v nasprotju z odlokom.
• Odlok prepoveduje lepljenje plakatov na zunanjih površinah izložb, oken, sten, inštalacijskih omaric, vrat, zidov, ograj, dreves, drogov in gradbiščnih ograj.
• Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja medobčinska inšpekcijska služba.

Že v preteklem letu, takoj po sprejetju odloka, je občinska uprava pristopila k urejanju lokacij velikih ploskovnih objektov, kamor sodijo jumbo panoji. Ugotovljeno je, da večina že postavljenih jumbo panojev ne izpolnjuje splošnih meril, ki so določena ne samo z odlokom, temveč tudi s prostorskimi predpisi. Oglaševalcem so bile tako že izdane odločbe za odstranitev teh panojev. V nadaljevanju bo občinska uprava na terenu pregledala stanje oglaševanja za lastne potrebe in pozvala lastnike za pridobitev ustreznih soglasij ali odstranitev tistih oglasnih tabel, ki so v nasprotju s sprejetim odlokom.

Oglaševanje za lastne potrebe
Za oglaševanje za lastne potrebe so dovoljena sporočila o dejavnosti in blagu, ki izhaja iz dejavnosti in obsega oglaševanje pravnih oseb na njihovih poslovnih stavbah in prostorih ter pripadajočih funkcionalnih zemljiščih, kjer je sedež le-teh in je vidno z javne površine.
Dimenzije in obliko sporočila se obravnava in o njej odloči občinska uprava, na podlagi podanega predloga. Za oglaševanje za lastne potrebe na objektih, ki imajo status kulturnega spomenika oziroma ležijo znotraj varovanih območij, je potrebno pridobiti soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine. Pristojna občinska služba izda odločbo o dovolitvi namestitve elementa za oglaševanje ter odločbo o morebitni odmeri občinske takse.

Oglaševanje za potrebe volitev
Oglaševanje za potrebe volitev je dovoljeno na plakatnih mestih, ki jih določi Občina Logatec. Občina Logatec mora brezplačno zagotoviti vsem organizatorjem volilne kampanje enakopravnost pri lepljenju in nameščanju plakatov na teh plakatnih mestih, katerih število in skupna površina morata posameznemu organizatorju volilne kampanje omogočati vsaj osnovno informiranje volivcev v lokalni skupnosti o listi kandidatov ali kandidatu oziroma o referendumskem vprašanju.

Občina Logatec mora najkasneje 60 pred dnem glasovanja na volitvah oziroma 25 dni pred dnem glasovanja na referendumu javno objaviti pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest. Plakatiranje zunaj plakatnih mest, ki jih določi Občina Logatec je dovoljeno s soglasjem lastnika oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb in drugih objektov ali zemljišč. Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druge oglaševalske vsebine z vseh plakatnih mest.
Trenutno je v postopku vzpostavitev katastra občinskih oglasnih mest, ki bodo med drugim namenjena tudi oglaševanju za potrebe volitev. Predvidena je postavitev do 15 plakatnih mest na območju občine Logatec.

Zoran Žagar, Občinska uprava


Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov: